Ελληνικαὶ τῆς ?μιλίας ?ῆτ?αι

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
Franmorar
Textkit Member
Posts: 144
Joined: Tue May 22, 2007 2:20 pm
Location: Christophoropolis in Venetiola

Ελληνικαὶ τῆς ?μιλίας ?ῆτ?αι

Post by Franmorar » Sat Oct 18, 2008 12:53 am

Franmorarius omnibus hoc foro utentibus salutem dicit multam.

Do you prefer some “formulae? of conversational ancient Greek, instead of conversational Latin?
Here they go!


Lectio prima, ad salutandum.

Μάθημα τὸ π?ῶτον, π?ὸς τὸ ἀσπάζεσθαι

Good morning (afternoon, evening) = χαῖ?ε (if one person adressed); χαί?ετε (if more than one person).

To answer? Same way: χαῖ?ε, χαί?ετε. You could add: καὶ σύ, καὶ ὑμεῖς .

Other more complex formulae (?ῆτ?αι):

Σοὶ χαί?ειν καὶ εὖ π?άττειν (εἴη) (Have a good day!)
Χαῖ?ε, ?πιθυμεθεὶς (ἀγαθέ) φίλε (Oh, good morning, dear friend!)
Σὲ ὑγιαίνειν ὑπε?ήδομαι (It is pleasant to see you in good health).
Σὲ ε?εκτεῖν χαί?ω (I am glad to see you...).
Τὸν φίλον πα?ὰ μοῦ ἄσπασαι (Give my regards to my friend).
Χαί?ειν τὸν φίλον πα?ὰ μοῦ κέλευσον (same meaning, more or less).
Σὲ ἀσπάζομαι πα?ὰ τοῦ Φ?ανμο?α?ίου (Franmorar has sent greetings, regards to you).
Πα?ὰ Φ?ανμο?α?ίου σε χαί?ειν κελεύω (same meaning).

To say good bye:
Good bye, see you later, good night: ἔ??ωσο (sing.), ἔ??ωσθε (pl.), ὑγίαινε, ὑγιαίνετε.

Τέλος τοῦ μαθήματος τοῦ π?ώτου.
Last edited by Franmorar on Sat Oct 18, 2008 9:36 pm, edited 2 times in total.

User avatar
Gonzalo
Textkit Enthusiast
Posts: 504
Joined: Sun Apr 22, 2007 9:58 am
Location: Τηλόθι πάτρης

Post by Gonzalo » Sat Oct 18, 2008 11:41 am

Εὖ γε! Χά?ιν πολὺν ἔχω σοι, ὦ ??άσμιε φίλε μου, διότι τοῦτο τε καλῶς ?ποίησας καὶ πα?έχεις ταῦτα ἡμῖν. Ἑλληνίζω ο? καλῶς ὥσπε? σὺ ?ς, ὦ κ??ιε μου, πάντα κοσμεῖς ὡς τάχιστα! ἀλλ'ἔμοιγε ὥσπε? μόνον τοῖς π?οβάτοις λέγειν δυνατόν ?στιν· βῆ, βῆ!
Last edited by Gonzalo on Sat Oct 25, 2008 7:54 pm, edited 1 time in total.

Franmorar
Textkit Member
Posts: 144
Joined: Tue May 22, 2007 2:20 pm
Location: Christophoropolis in Venetiola

Post by Franmorar » Sat Oct 18, 2008 9:33 pm

Χά?ιν δὲ σοι πολλὴν ?χω ?κ λὀγων τῶν σῶν. Καὶ δὴ ο?χ ὡς π?όβατα λέγεις, ὼ βέλτιστε φίλε.

Tertius Robertus
Textkit Fan
Posts: 306
Joined: Mon Feb 27, 2006 1:05 am

the decipherment of linear A

Post by Tertius Robertus » Sat Apr 24, 2010 3:54 am

Μάθημα τὸ πρῶτον, πρὸς τὸ ἀσπάζεσθαι

Good morning (afternoon, evening) = χαῖρε (if one person adressed); χαίρετε (if more than one person).

To answer? Same way: χαῖρε, χαίρετε. You could add: καὶ σύ, καὶ ὑμεῖς .

Other more complex formulae (ρῆτραι):

Σοὶ χαίρειν καὶ εὖ πράττειν (εἴη) (Have a good day!)
Χαῖρε, ἐπιθυμεθεὶς (ἀγαθὲ) φίλε (Oh, good morning, dear friend!)
Σὲ ὑγιαίνειν ὑπερήδομαι (It is pleasant to see you in good health).
Σὲ εὐεκτεῖν χαίρω (I am glad to see you...).
Τὸν φίλον παρὰ μοῦ ἄσπασαι (Give my regards to my friend).
Χαίρειν τὸν φίλον παρὰ μοῦ κέλευσον (same meaning, more or less).
Σὲ ἀσπάζομαι παρὰ τοῦ Φρανμοραρίου (Franmorar has sent greetings, regards to you).
Παρὰ Φρανμοραρίου σε χαίρειν κελεύω (same meaning).

To say good bye:
Good bye, see you later, good night: ἔρρωσο (sing.), ἔρρωσθε (pl.), ἁγίαινε ἁγιαίνεθε.

Τέλος τοῦ μαθήματος τοῦ πρότου.
ᾧ ὑμῶν τὰ μαθήματα τὰ τοῦ Φρανμοραρίου ἂν βούλοιτο ἀναγιγνώσκειν, οὐ δυνάμενος διὰ τὰ κρυπτικὰ γράμματα, τὴν ἐπιστολὴν ἀναπέμπω τὰ κρυπτάδια γράμματα Ἑλληνίζων.
Last edited by Tertius Robertus on Sun Apr 25, 2010 5:45 pm, edited 1 time in total.

Franmorar
Textkit Member
Posts: 144
Joined: Tue May 22, 2007 2:20 pm
Location: Christophoropolis in Venetiola

Re: Ελληνικαὶ τῆς ?μιλίας ?ῆτ?αι

Post by Franmorar » Sun Apr 25, 2010 3:55 am

????? ??? ??? ???? ??? ?????????, ? ????? ???????, ????? ?? ??????? ????????? ????? ?? ???????? ?????????????. ??? ?? ??? ????? ??????, ? ??????????? ????; ?? ????? ?? ????? ?? ????? ???????????? ??? ?????????? ????????? ??? ??????????? ? ??????? ?????? ?? ???????????, ???? ???? ?????? ???? ????????????.
?? ??? ?? ?????? ?????? ??? ????????? ?????? ? ?????????????, ???????? ??? ??? ????? ??? ??????. ????? ?? ?????? ???? ???.
Hominibus totam versandam constat esse bibliothecam, ut solam utilem scribere sententiam possint.

Tertius Robertus
Textkit Fan
Posts: 306
Joined: Mon Feb 27, 2006 1:05 am

μέ

Post by Tertius Robertus » Tue May 04, 2010 11:20 pm

ἐπειδὴ τὰ γράμματα ἐπίσταμαι τὰ κρυτάδια, καὶ ἐπιτήδεια εἶναι τὰ μαθήματα οἴμαι, ἐκ τῶν κρυπτικῶν αὖτε ἑλληνίζων τὴν ἐπιστολὴν ἀνέπεμψα, ἴνα δὲ πᾶσι ᾖ αὖθις δυνατὸν ἀναγιγνώσκειν - οὐ γὰρ χαλεπὸν τὸ ἔργον, ἀλλὰ δὲ ῥᾴδιον. εἰ μὴν ὀλίγοι κὲν βούλοιντο ἀναγιγώσκειν, καλῶς δὲ ἔστω - πέμψομαι δὲ ἔγων κατάλογόν γε τῶν κρυπτικῶν παρεζευγμένων τοῖς ἑλληνίκοις.

τί; ὅ τε λέγεις, ὅτε οἱ ἄλλοι τῶν Ἀμερικανῶν φαίνονται λατίνων σχεδόν τι καταφρονεῖν, οὐκ οἶδα, τί λάλεις.

τί; πλέονα μὲν βούλομαι μανθάνειν, καὶ ἱσπανικῶς ἀναγιγνώσκω - χάριν σοι ἕξομαι, εἰ μοι ἄλλας τῶν ῥητρῶν ἐπιστελεῖς.

Vladimir
Textkit Member
Posts: 141
Joined: Sat Nov 02, 2013 6:44 pm
Location: Kharkov, Ukraine

Re:

Post by Vladimir » Fri Jul 18, 2014 1:37 pm

Ποῦ ἐστιν ἡ τοῦ λόγου ἐπιγραφή; Διὰ τί ἀφήρηνται άγγέλματα;

Post Reply