μῦθοι ἄπιστοι τῶν καπήλων πονηρίας

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
User avatar
jeidsath
Administrator
Posts: 4830
Joined: Mon Dec 30, 2013 2:42 pm
Location: Γαλεήπολις, Οὐισκόνσιν

μῦθοι ἄπιστοι τῶν καπήλων πονηρίας

Post by jeidsath »

ἀεὶ οἱ κάπηλοι πονηρίας ζητοῦσι τὴν ἀπορρήτην κλεῖν τοῦ Τεξτκιτ. ταύτῃ δὲ τῇ κλειδὶ ἀμύνω ἐκείνους ἐλέγχων τοὺς λόγους τῶν ἐπιστολῶν ἃς καὶ ἄνθρωποι ἀγαθοὶ καὶ ἄνθρωποι -- ἢ αὐτόματοι -- πονηροὶ πέμπουσί μοι. τὰς δὲ καρδίας αὐτῶν πειρῶμαι διακρίνεσθαι. ἄπορος δ' ἐστὶν τοιοῦτος καὶ ἔνιοτε σφάλλομαι.

αἴτιός εἰμι τοῦ τῆς τήμερον ἡμέρας σφάλματος τούτου. ἴδε:
Spoiler
Show
Image
Image
πῶς δὲ οὐκ ἔβλεψα τὸ "γλῶσσαι ἀρχαῖαι"; μωρὸς δὴ ἦν ἔγωγε. πιστεύων δ' αὐτοῦ ἐξέδωκα τὴν κλεῖν τὴν ἀπορρήτην...

ἀλλ' ὦ γενεὰ διεστραμμένη!
Spoiler
Show
Image
ἐποίησα οὖν κλεῖν νέαν μετὰ τὸ ἀποκτείνειν αὐτοῦ.
"Here stuck the great stupid boys, who for the life of them could never master the accidence..."

Joel Eidsath -- jeidsath@gmail.com

User avatar
jeidsath
Administrator
Posts: 4830
Joined: Mon Dec 30, 2013 2:42 pm
Location: Γαλεήπολις, Οὐισκόνσιν

Re: μῦθοι ἄπιστοι τῶν καπήλων πονηρίας

Post by jeidsath »

Spoiler
Show
Image
ὦ, κάπηλε κακέ, μηδέποτε πρός σε τὴν κλεῖν πέμψω. εἰς δὲ κόρακας ἥσω σε καὶ τὴν ἐπιστολήν σου.
"Here stuck the great stupid boys, who for the life of them could never master the accidence..."

Joel Eidsath -- jeidsath@gmail.com

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: μῦθοι ἄπιστοι τῶν καπήλων πονηρίας

Post by bedwere »

Οἱ πλεῖστοι κακοί, λέγει Βίας ὁ Πριηνεύς.

Post Reply