πῶς ἐστι διδαχθῆναι ἐν τῇ ἐν ἱερουσαλημ εὑρισκομένῃ σχολῇ ΠΟΛΙΣ ;

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
VladimirIonut
Textkit Neophyte
Posts: 11
Joined: Sat Jan 02, 2021 9:25 pm

πῶς ἐστι διδαχθῆναι ἐν τῇ ἐν ἱερουσαλημ εὑρισκομένῃ σχολῇ ΠΟΛΙΣ ;

Post by VladimirIonut »

Χαίρετε ὦ φίλοι,

ἄρα τίς ὑμῶν μεμαθηκὼς ἐν ταύτῃ τῇ σχολῇ δύναιτό μοι ἀκριβῶς διηγήσασθαι τὰ ἐκεῖ κατορθώματα;
ἐθέλοιμι τῇδε σπουδάσειν ποτε, ἀλλὰ πολλῶν ἐν τῷ διαλογισμῷ ἐρωτήσεων περὶ τῆς ἐν τῷ εὐεπῶς διαλέγεσθαι ἑλληνιστί ὠφελίας ἀνισταμένων ἀμφιβολῶ. ἄρα τῷ ὄντι μοι ἔσται τις βοήθεια ἐκεῖ ἐλευσομένῳ ;

Βούλομαι πείθεσθαι.

Post Reply