Tom Sawyer

This board is a composition workshop, like a writers' workshop: post your work with questions about style or vocabulary, comment on other people's work, post composition challenges on some topic or form, or just dazzle us with your inventive use of galliambics.
User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Tom Sawyer

Post by bedwere »

Image
.
Art by Frank Thorne

Page 2


Note about the Greek: since there is still no easy way to put an accent on top of a makron, I decided to omit the accent on long vowels that are taking an acute accent. For example, I write Διονῡσιος instead Διονύσιος.

The Adventures of Tom Sawyer

Gesta Thōmæ Serrāriī

Αἱ πράξεις Θωμᾶς Πρίστου

Tom Sawyer

Thōmās Serrārius

Θωμᾶς Πρίστης

Tom, you Tom!

You’ll have to finish yourself, Jim!


Thōmā, tū Thōmā!

Perficiendum erit tibi ipsī, ō Jācōbe!

Θωμᾶ, σὺ Θωμᾶ.

Διαπρακτέον ἔσται σοὶ αὐτῷ, ὦ Ιάκωβε.

I won’t notice your not helping me, Tom! But I’ll sure miss the stories you do tell!

Nōn sentiam mē ā tē nōn adjuvārī, ō Thōmā! Dēsīderābō autem tuās nārrātiunculās!

Οὐκ αἰσθήσομαι μὲν τοῦ σὲ μὴ βοηθεῖν μοι, ὦ Θωμᾶ. Ποθήσω δὲ διηγημάτια τὰ σὰ.

Drat that boy! Always late! I declare you’d never know that Sid and Tom was even half-brothers! We’ll eat without him!

In bonam rem puer semper sērus! Numquam agnōscās Dionȳsium Tōmānque etiam uterīnōs esse! Sine eō cēnābimus!

Εἰς μακαρίαν ὁ ἀεὶ ὄψιος παῖς. Οὔποτε ἂν γιγνώσκοις Διονῡσιον καὶ Τωμᾶν ὄντε καὶ ὁμομητρίω. Ἄνευ αὐτοῦ δειπνήσομεν.

Let me help you, cousin Mary!

Sine ut adjuvem tē, cōnsōbrīna Marīa!

Ἄφες με βοηθεῖν σοι, ἀνεψιὰ Μαρία.

Land o’ Goshen! Your hair looks like a hurrah's nest! Did you wash your hands good? Well, eat afore your food’s cold!

Ēcastor! Capillus tuus similis est eō Gorgonis! Abluistīne manūs? Esto, ēde antequam
cibus tuus frīgēscit.

Νὴ τὼ θεώ. Αἱ τρίχες σου ὅμοιαί εἰσι ταῖς τῆς Γοργοῦς. Ἆρ' ἀπενίψω τὰς χεῖρας; Εἶεν, φάγε πρὶν ὁ σῖτός σου ἀποψύχεται.

Yes, aunt Polly!

Hoc agō, mātertera Miryām!

Tαῦτ᾽ ὦ θεία Μαριάμ.

Tom, it was powerful warm in school today, wasn’t it? But instead of staying there you didn’t go swimming?

Ō Thōmā, nōnne hodiē fuit diēs calidissima in lūdō? Numquid autem, cum illīc adesse dēbērēs, natātum īvistī?

Ὦ Θωμᾶ, ἆρα οὐχ ἡ σήμερον θερμοτάτη ἐγένετο ἐν τῷ διδασκαλείῳ; Δέον δέ σε ἐκεῖ παρεῖναι, μήτι εἰς νεῦσιν ἦλθες;

No. Well, not very much.

Nōn. Scīlicet nōn maximē.

Οὐχί. Δηλονότι οὐ τὸ πλεῖστον.
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 3
You’re not too warm now, though.

Οὐ μέντοι θερμότερος νῦν εἶ.

Tamen nōn es nunc calidior.

Some of us stuck our head under the pump! Mine’s still damp see?

Aliquī dē nōbīs caput sub antliam fīxērunt. Etenim meum adhūc madet.

Τινὲς ἡμῶν ἔπηξαν τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τὸ ἀντλητήριον. Καὶ γὰρ ἡ ἐμὴ ἔτι νοτεῖ.

Well, if you only pumped water on your head, you wouldn’t have had to undo your collar where I sewed it and it still is sewn! I was sure you’d played hooky from school and went swimming!

Esto, sī enim aquam in caput tantum hausissēs, opus tibi nōn fuisset collāre resolvī ubi ego suī quod etiam sūtum est. Persuāsum enim habēbam tē, mūniīs lūdī neglēctīs, natātum īvisse.

Εἶεν, εἰ γὰρ μόνον ἤντλησας ὕδωρ ἐπὶ τὴν κεφαλήν, οὐκ ἂν ἐδέησέ σε τὸ περιδέραιον ἀναλῦσαι ὅπου ἐγὼ ἔρραψα ὃ καὶ ἔρραπται. Ἐπεπείσμην γάρ σε ἐλῑνύσαντα τῶν διδασκάλων εἰς νεῦσιν ἐλθεῖν.

Aunt Polly, didn’t you sew his collar with white thread?

Μātertera Miryam, nōnne fīlō albō collāre ejus suistī?

Θεία Μαριάμ, ἆρα οὐ νήματι λευκῷ τὸ περιδέραιον αὐτοῦ ἔρραψας;

I.. It could have turned black, couldn’t it in the sun?

Ouch!


P... potuit id nigrum ā sōle reddī, quidnī?

Attat!

Τ... τάχ᾽ ἄν τοῦτο ὑπὸ τοῦ ἡλίου μελανθείη, πῶς γὰρ οὔ; I’ll tell the boys you can’t go swimming! Good bye, Tom!

Ἀτταταῖ.

You’re enough to give a saint the conniptions!

Σὺ δύνασαι παροργίσαι καὶ ἅγιον ἄνδρα.

Tū potes et sānctum virum ad īrācundiam concitāre!

Next day

Play hookey on Friday, whitewash on Saturday!

Postrīdiē

Diē Veneris mūniīs neglēxistī, diē autem Sāturnī dealbābis.

Τῇ δ' ὑστεραίᾳ

Τῇ μὲν παρασκευῇ ἐλίνῡσας [ῑ], τῷ δὲ Σαββάτῳ λευκώσεις.

That whole great big fence?

Every inch of it!


Num illa pergrandia sæpta?

Tota vērō!

Μὴ ἐκεῖνον τὸν ὑπερμεγέθη φραγμόν;

Ὅλον δή.

I’ll tell the boys you can’t go swimming! Good bye, Tom!

Dīcam sodālibus nōn licēre tibi natātum īre! Valē, ō Thōmā!

Ἐρῶ τοῖς ἑταίροις ὅτι οὐκ ἔξεστί σοι εἰς νεῦσιν ἐλθεῖν. Ἔρρωσο, ὦ Θωμᾶ.

ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 4

Clear the river! I’m the steamboat Big Missouri! Bound for St. Louis! Full speed ahead!

Fluviō cēdite! Sum enim nāvis vapōrāria Missūrius Magnus! Rectā Lūdovīcōpolin! Citātō gradū!

Παραχωρήσατε τοῦ ποταμοῦ. Εἰμὶ γὰρ ἡ πυροσκάφη Μεγαμισσούριος. Εὐθὺς Λουδοβικουπόλεως. Δρόμῳ.

I’m going swimming, but, of course, you’d rather work!

Ego quidem natātum eō, tū autem vidēris certē labōrem præferre!

Ἐγὼ μὲν εἰς νεῦσιν ἔρχομαι, σὺ δὲ φαίνει γε προαιρεῖσθαι πόνον.

What do you call work? All I know is that this suits Tom Sawyer!

Quidnam labōrem appellās? Enimvērō hoc Tōmæ Serrāriō convenit!

Τί γὰρ πόνον ὀνομάζεις; Καὶ μὲν δὴ τοῦτό γε Τωμᾷ Πρίστῃ ἁρμόζει.

Come on now, you don’t really like it!

Age nunc, jocō gaudēs!

Ἄγε νυν, παίζων χαίρεις.

Does a boy get a chance to whitewash a fence every day?

Numquid cotīdiē ānsa puerō datur ad sæpta dealbanda?

Μὴ καθ' ἡμέραν ἡ ἀφορμὴ παιδὶ δίδοται τοῦ λευκοῦν φραγμόν;

Say, let me whitewash a little!

Audī, sine mē dealbāre paulum!

Ἄκουσον, ἄφες με λευκοῦν ὀλίγον τι.

No! If it were the inside, I wouldn't mind, but aunt Polly’s awfully particular about the outside!

Nōn. Nam sī interior pars esset, nihil istud ego morārer, sed mātertera Miryam nimium dē exteriōre cūrat.

Οὐχί. Εἰ γὰρ τὸ ἔσωθεν ἦν, οὐδὲν ἄν τοῦτο ἐγὼ κατεῖχον, ἀλλ' ἡ θεία Μαριὰμ ἐπιμέλειαν μεγίστην ἔχει τοῦ ἔξωθεν.

I’d be careful! Please! I’ll give you this apple!

Dīligenter agam. Obsecrō tē. Tibique dabō mālum hoc.

Ἐπιμελῶς ἄν πράσσοιμι. Δέομαί σου. Καὶ δώσω σοι τόδε τὸ μῆλον.

Well, I was getting hungry for an apple! Here!! Quick, before I change my mind!

Esto, nam volēbam mālum! Ecce! Sed quam celerrimē antequam dē sententiā dēcēdō.

Εἶεν, ἐβουλόμην γὰρ μῆλον. Ἰδού. Ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα πρὶν ἐμὲ μεταγνῶναι.

Several feet of fence later..

Poor Joe, whitewashing someone else’s fence!

Multīs sæptīs post...

Ō mīser Jōsēph, quī dealbās sæpta aliēna!

Πολλῷ φραγμῷ ὕστερον...

Ὦ τλῆμον ᾿Ιωσήφ, ὁ λευκῶν τὸν ἀλλότριον φραγμόν.

Humph! You don’t know what fun is! I’m lucky Tom let me trade him for a turn at this!

Vah! Nescīs quid dēlectātiō sit! Fēlīx enim sum, tempus ā Thōmā mercātus!

Φεῦ. Οὐκ οἶσθα τί ἡ εὐφροσύνη ἐστίν. Εὐτυχὴς γάρ εἰμί, ἠγορασμένος καιρὸν παρὰ τοῦ Θωμᾶ.

ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »


Page 5


I’ll give you my kite to be next!

Tibi dabō dracōnem meum volāntem ut sequar!

Δώσω σοι τὸν χαρτᾱετόν μου ἵν' ἕπωμαι.

Then me, Tom! Here are twelve marbles!

Tertius ego, ō Thōmā! Ecce duodecim nucēs!

Τρίτος ἐγώ, ὦ Θωμᾶ. Ἰδοὺ δώδεκα κάρυα.

You can have my favorite dog collar!

Habeās grātum mihi collāre canīnum!

Ἔχοις ἂν τὸν κεχαρισμένον μοι κλοιόν.

Soon

Aunt Polly, Aunt Polly!


Mox autem...

Τάχα δέ...

Θεία Μαριάμ, θεία Μαριάμ.

What is the matter now? Can’t you tend to work and leave a body in peace?

Quid hoc negōtiī est? Nōnne dāns tē labōrī omittēs quemquam?

Τί τὸ πρᾶγμα τουτί; Ἆρ' οὐ τοῦ ἔργου ἐχόμενος ἀφήσεις οὐδένα;

It’s all white washed Aunt Polly and with three coats, too!

Omnia dealbāta sunt, ō mātertera Miryam, et vērō trīs inalbāta

Πάντα λελεύκωται, ὦ θεία Μαριάμ, καὶ δὴ καὶ τρὶς καταλελεύκωται.

Now see here, Tom, don’t you lie to me! I can’t bear it!

Well, look!


Nunc cavē, ō Thōmā, nē mihi mentiāris! Quod sustinēre nōn possum.

Esto, aspice!

Νῦν εὐλαβοῦ, ὦ Θωμᾶ, μὴ ψεύδεσθαί μοι. Ὅτ' οὐχ οἴα τ' εἰμὶ ἀνέχεσθαι.

Εἶεν, βλέπε.

I never! There’s no getting around it! You can work when you have a mind to! Run along and play! Virtue is its own reward!

Nōn ego umquam...Nihil contrādīcendum! Cum tibi libuit, potes labōrāre. Abī et lūde! Quod pretium rēctī.

Οὔποτε ἂν ἔγωγε.... Οὐδὲν ἀντιλεκτέον. Ὅταν γὰρ δοκῇ σοι, δύνασαι πονεῖν. Ἀπιὼν παῖζε. Ὅτ' ἀρετῆς μισθός.

I went swimming, I’m clean and cool!

Aunt Polly, Aunt Polly!


Natātum īvī. Mundus sum et refrigerātus!

Μātertera Miryam, mātertera Miryam!

Εἰς νεῦσιν ἦλθον. Καθαρός εἰμι καὶ ἔψῡγμαι.

Θεία Μαριάμ, θεία Μαριάμ.
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 6Aunt Polly!

Sakes alive! Don’t you worry, Sidney , dear! You can put on your Sunday suit! And wait till I get my hands on that Tom when he gets home!


Μātertera Miryam!

Per Jovem! Nōlī cūrāre, ō cāre Dionȳsī. Licet enim tibi vestītum candidum induere. Manē autem dōnec capiam Tōmān istum domum reversum.

Θεία Μαριάμ.

Μὰ τὸν Δία. Μὴ φροντίσῃς, ὦ φίλε Διονῡσιε. Ἔξεστι γάρ σοι ἐνδύναι τὴν εἰς ἑορτὰς ἑσθῆτα. Μεῖνον δ' ἕως ἂν ἅψωμαι τούτου τοῦ Θωμᾶ οἴκαδε ἐλθόντος.

Hello, Amy! Where have you been? I haven’t seen you since we got engaged!

Salvē, ō Amāta! Ubi fuistī? Nam postquam pactum nūptiāle fēcimus, tē nōn videō.

Χαῖρε, Ὦ Ἀγαπητή. Πόθεν φαίνῃ; Ἐπεὶ γὰρ ἐποιησάμεθα τὴν ἐγγύην, οὐχ ὁρῶ σε.

I’ve had chicken pox, but I’m all cured now!

Who’s moving across the way!


Habuī quidem pustulās, valeō autem nunc!

Quis est quī sē collocat illīc?

Ἔσχον μὲν τὰ ἐξανθήματα, ὑγιαίνω δὲ νυνί.

Τίς ἐστιν ὁ εἰσοικιζόμενος ἐκεῖ;

I heard my maw say it was a new judge!

Moving


Audīvī mammam dīcentem eum novum jūdicem esse!

Collocō

Ἤκουσα τῆς μάμμης λεγούσης ὅτι οὗτός ἐστι νέος κρῑτής.

Μετοικίζω

That’s their silly little girl! She’s awful! Maw sent me over to play with her, but I couldn’t! She’s too ugly! Nobody around here’s going to like her!

Ecce stulta fīliola eōrum! Quam vīlis! Mamma mīsit mē ut lūderem cum eā, ego autem nōn potuī. Turpior enim est! Nēmō proximōrum eam dīliget.

Ἰδοὺ τὸ μωρὸν θυγάτριον αὐτῶν. Ὡς φαῦλον. Ἡ μὲν μάμμη ἀπέστειλέ με παίζειν μετ' αὐτοῦ, ἐγὼ δ' οὐκ ἐδυνήθην. Ἀισχρότερον γάρ ἐστιν. Οὐδεὶς τῶν πλησίον φιλήσει αὐτό.

Er, Amy, are you sure you’re all over the chicken pox?

Why, yes! What's the matter?


Ō Amāta, compertumne habēs tē ā pustulīs convaluisse?

Enimvērō quid negōtiī?

Ὦ Ἀγαπητή, ἆρα σαφῶς οἶσθ’ ἐκ τῶν ἐξανθημάτων ἐρρωμένη;

Καὶ γάρ τοι τί τὸ πρᾶγμα;

You look awful peaked! And what are those two pink spots on your cheek? Maybe it’s poison ivy.

Spots? Maw, maw!


Quia exīlior vidēris. Quæ sunt illæ duæ maculæ surrubræ super genā tuā? Fortasse rhūs est.

Maculæ? Mamma, mamma!

Ὅτι λεπτοτέρα φαίνῃ. Ποίω δὲ τὼ ὑποπορφύρω σπίλω τὼ ἐπὶ τῆς σῆς παρειᾶς; Ἴσως δ’ ὁ ῥοῦς ἐστιν.

Σπίλα; Μάμμη, μάμμη.
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 7


Becky, Becky!

Coming, Mama!

Tom’s got a girl! Tom’s got a girl!

Sunday…

Rebecca, ō Rebecca!

Veniō, ō mamma!

Thōmās habet amīcam! Thōmās habet amīcam!

Diē Dominicā

Ῥεβέκκα, ὦ Ῥεβέκκα.

Ἔρχομαι, ὦ μάμμη.

Θωμᾶς ἔχει ἐρωμένην, Θωμᾶς ἔχει ἐρωμένην.

Τῇ Κῡριακῇ ἡμέρᾳ

There’s judge Thatcher! Hear he’s going to present the Bible to anyone who’s earned enough tickets!

Ecce jūdex Strāmentārius! Audiō eum Biblia, cuicumque sat tesserārum sibi comparāverit, dōnātūrum esse.

Ἰδοὺ ὁ κρῑτὴς Ὀροφῶν. Ἀκούω αὐτὸν δωρήσεσθαι τὰ Bιβλία ᾧτινι ἂν σύμβολα ἱκανὰ κτήσηται.

Bet Becky’d be proud of me if she saw her father giving me the Bible prize.

Nōnne Rebecca in mē lætētur, sī videās patrem Biblia mihi dōnantem?

Ἆρ' οὐκ ἂν Ρεβέκκα ἥδοιτό μοι, εἰ ὁρῴη τὸν πατέρα τὰ Βιβλία μοι διδόντα;
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 8

Fred, want the marbles back you gave me for whitewashing? I’ll give them to you for six blue and six yellow bible tickets!

Ō Frederīce, recipiēsne nucēs quās prō dealbātiōne dedistī mihi? Dabō enim tibi eās prō sex cæruleīs et sex flāvīs tesserīs.

Ὦ Φριδερῖκε, ἆρ' ἀναλήψει τὰ κάρυα ἃ ἔδωκάς μοι ἀντὶ τοῦ λευκῶσαι; Δώσω γάρ σοι αὐτὰ ἀνθ' ἓξ γλαυκῶν καὶ ἕξ ξανθῶν συμβόλων.

You’re crazy! Give you four blue and four yellow!

Furis. Tibi dābō quattuor cæruleās et quattuor flāvās.

Μαίνει. Δώσω σοι τέσσαρα γλαυκὰ καὶ τέσσαρα ξανθά.

Hand them over! Jack, want to trade back your licorice stick for some bible tickets?

Trāde igitur! Ō Jacōbe, rūrsusne mūtābis glycyrrhīzam tuam prō aliquot tesserīs?

Παράδος οὖν. Ὦ Ιάκωβε, ἆρ' αὖ ἀλλαγήσει τὴν γλυκύρρῑζάν σου ἀντὶ συμβόλων τινῶν;

Sure, Tom!

Can I trade to get back my dog collar?

Minutes later…


Ηercle, ō Thōmā!

Licetne mihi mūtāre ut recipiam collāre canīnum meum?

Post paulō

Νὴ Δία, ὦ Θωμᾶ.

Ἆρ' ἔξεστί μοι ἀλλάσσειν ἵν' ἀναλάβω τὸν κλοιόν μου;

Μικρῷ ὕστερον

Attention! Attention! Today, we have a distinguished visitor, the newly-elected magistrate of our county, Judge Thatcher!

Animum attendite. Nam hodiē vir honōrātus nōs vīsit, magistrātus cīvitātis nostræ nūper ēlēctus, jūdex Tector.

Τὸν νοῦν προσέχετε. Σήμερον γὰρ ἀνὴρ τίμιος [ῑ] ἐπισκοπεῖ ἡμᾶς, ὁ ἄρχων τοῦ δήμου ἡμῶν νεωστὶ αἱρεθείς, ὁ κρῑτὴς Στέγων.

Judge Thatcher, whenever one of our pupils learns two verses of scripture, he receives a blue ticket! A hundred blue tickets get him a yellow one! And ten yellow tickets bring the reward of a beautiful bible! Would you present this to Sidney Sawyer, who I believe has enough tickets?

Ō jūdex Tector, quotiēs ūnus ē discipulīs nostrīs versūs Scrīptūræ duōs discit, tesseram cæruleam accipit. Centum autem tesseræ cæruleæ præbent eī flāvam ūnam. Decem autem tesseræ flavæ dānt Biblia pulchra. Donēs ideō hæc Dionȳsiō Serrāriō, cui, putō, sat tesserārum sunt?

Ὦ κρῑτὰ Στέγον, ὅσακις εἷς τῶν ἡμετέρων μαθητῶν στίχω τῆς Γραφῆς μανθάνει, σύμβολον γλαυκὸν λαμβάνει. Ἑκατὸν δὲ σύμβολα γλαυκὰ παρέχουσιν αὐτῷ ἓν ξανθόν. Δέκα δὲ σύμβολα ξανθὰ διδόασι Βιβλία καλά. Δωρήσαιο οὖν ἂν τάδε Διονῡσίῳ Πρίστῃ ἔχοντι, οἶμαι, σύμβολα ἱκανά;

Here they are, sir!

Ecce, domine!

Ἰδού, κύριε. [ῡ]

Seven, eight! I’m sorry, Sidney! You’ll have to wait another week! You are two tickets short!

That’s funny! I wasn’t short when I came in!


Septem, octo. Doleō, Dionȳsī. Nam opus tibi est alium diem expectāre quia duæ tesseræ tibi dēsunt.

Mīrābile audītū! Quia nōn dēerant mihi introeuntī.

Ἑπτά, ὀκτώ. Ἀλγῶ, ὦ Διονῡσιε. Χρὴ γάρ σοι ἄλλην ἡμέραν ἀναμένειν ὅτι συμβόλω ἀπολείπεσθόν σοι.

Θαῦμα ἀκοῦσαι. Ὅτι οὐκ ἀπελειπέσθην μοι εἰσελθόντι.

I don’t suppose there is anyone else who has learned the necessary two thousand verses?

Mr. Winters I’m ready for a Bible! I’ve got enough tickets!


Numquid adest alius quis doctus duo mīlia necessāriōrum versuum?

Ō domine Hiems, parātus sum ad Biblia habēns sat tesserārum!

Μή τι πάρεστιν ἄλλος τις μεμαθηκὼς τοὺς ἐπιτηδείους δισχῑλίους στίχους;

Ὦ Κῡριε Χειμών, ἕτοιμός εἰμι πρὸς τὰ Βιβλία ἔχων σύμβολα ἱκανά.
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 9

You have enough tickets! Well, let us see now, nine, ten! He earned the Bible, judge!

Tū habēs sat tesserārum! Esto, videāmus nunc, novem, decem! Dignus est Bibliōrum, ō jūdex!

Σὺ ἔχεις σύμβολα ἱκανά. Εἶεν, σκοπῶμεν νῦν, ἐννέα, δέκα. Ἄξιός ἐστι τῶν Βιβλίων, ὦ κρῑτά.

Well, my fine little man, what is your name?

Tell the gentleman your other name, Thomas, and say sir!

Sir Thomas Sawyer!


Esto, ō pulchre juvenis, quī vocāris?

Dīc virō alterum nōmen tuum, ō Thōmā, dīcēns dominus!

Dominus Thōmās Serrārius.

Εἶεν, ὦ καλὲ νεᾱνίσκε, πῶς ὀνομάζει;

Εἶπε τῷ ἀνδρὶ θἄτερον ὄνομά σου, ὦ Θωμᾶ, λέγων κῡριος.

Κῡριος Θωμᾶς Πρίστης.

Two thousand verses is a great many! You’ll never regret having remembered them! No doubt you know all of the twelve disciples! But tell us who were the first two disciples!

Duo mīlia versuum sunt multa! Numquam vērō tē pænitēbit ēdidicisse! Sine dubiō scīs omnēs duodecim apostolōs, dīc autem nōbīs quī prīmī duo discipulī fuerint.

Δισχῑλιοι στίχοι εἰσὶ πολλοί. Οὔποτε δὴ μεταμελήσει σοι ἐκμεμαθηκότι. Πῶς δ' οὐκ οἶσθα πάντας τοὺς δώδεκα ἀποστόλους; εἰπὲ δ' ἡμῖν τίνε τὼ πρώτω μαθητὰ ἐγενέσθην.

Answer the judge, Thomas! Don’t be afraid!

He’s frightened, poor boy! But I know he’ll tell us! Now the names of the first two disciples were…

...Adam and Eve!


Respondē jūdicī, ō Thōmā, nōlīque timēre!

Terrētur miser! Crēdō autem eum nōbīs dictūrum esse. Nam nōmina duōrum prīmōrum discipulōrum erant...

...Adam et Ēva.

Ἀπόκρῑναι τῷ κρῑτῇ, ὦ Θωμᾶ, μηδὲ φοβοῦ.

Ἐκπλήσσεται ὁ τάλας. Πιστεύω δ' αὐτὸν ἐρεῖν ἡμῖν. Τὼ γὰρ ὀνόματε τοῖν πρώτοιν μαθηταῖν ἤστην...


...Ἀδὰμ καὶ Εὕα.

Monday

Tom Sawyer, why are you late this time? Perhaps you’d like to sit with the girls?

Oh, no, Mr. Dobbins!


Diē Lūnæ

Thōmā Serrārī, nunc quārē sērō vēnistī? Fortasse tibi placuerit apud puellās sedēre?

Minimē, domine Clāre!

Τῇ δευτέρᾳ

Θωμᾶ Πρῖστα, νῦν τί ὀψὲ ἥκεις; Τάχα ἂν ἀρέσαι σοι καθίσαι παρὰ τὰς κόρας;

Οὐδαμῶς, κῡριε Λαμπρέ.
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 10


Then I trust you have a good excuse?

There’s only one empty seat among the girls.


Quidnī excūsātiō tibi sit?

Est ūna sella vacua apud puellās.

Πῶς γὰρ οὐ πρόφασίς ἐστί σοι;

Ἔστιν εἷς δίφρος κενὸς παρὰ ταῖς κόραις.

Yes, I’ve a good excuse! I stopped to talk to Huck Finn!

Huckleberry Finn! Does your aunt allow you to associate with such riffraff? Of course not! Sit with the girls!


Enimvērō mihi est, cunctātō loquī ad Bacchum Finnum!

Hyacinthus Finnus! Num matertera tua sinit tē cum tālibus conversāri? Nēquāquam! Sēdē apud puellās!

Καὶ γάρ τοί ἐστί μοι, μελλήσαντι λαλεῖν Βάκχῳ Φίννῳ.

Ὑάκινθος Φίννος. Μὴ ἡ θεία σου ἐᾷ σε ὁμῑλεῖν τοιούτοις; Μηδαμῶς. Κάθισον παρὰ τὰς κόρας.

As everyone else works out a multiplication problem on their slates, Tom writes something, then covers it over so Becky can’t see it. At last, curiosity wins, she pulls his hand away.

Dum omnēs aliī multiplicātiōnēs in pugillāribus ēlabōrant, Thōmās scrīptum ab ipsō aliquid contegit nē Rebecca videat. Quæ tandem cupidior discendī facta manum ejus abstrahit.

Πάντων δὲ τῶν ἄλλων πολλαπλασιασμοὺς ἐπὶ τῶν δέλτων ἐκπονούντων, ὁ μὲν Θωμᾶς γράψας τι ἐπικαλύπτει ἵνα μὴ Ῥεβέκκα ὁρῇ. Ἡ δὲ τέλος φιλομαθεστέρα γενομένη ἀποσπᾷ τὴν χεῖρα αὐτοῦ.

Why, you bad thing!

I love you

See what I’ve drawn?

Mr. Dobbins

All slates in!

Ooh!


Nam tū malum!

Tē amō

Vidēsne quod dēscrīpserim?

Dom. Clārus

Reddite omnēs!

Ō!

Σὺ κακὴ κεφαλή.

Ἐρῶ σοῦ

Ἆρ' ὁρᾷς τί διέγραψα;

Κῡρ. Λαμπρός

Ἀπόδοτε πάντες.

Ὤ.

What! Who drew this? Whose slate is this? Willy Fisher? Joseph Harper?

No, sir! I didn’t draw anything.

Couldn’t be mine.

World Time


Quid? Quis hoc dēscrīpsit? Cujus pugillāris? Villelme Piscātor? Jōsēphus Fidicen?

Nihil dēscrīpsī, domine!

Nōn esset meum!

Mundī Tempus

Τί; Τίς τόδε διέγραψε; Τίνος ἡ δέλτος; Γουλιέλμε Ἁλιεῦ; Ἰωσὴφ Ψάλτα;

Οὐ διέγραψ' οὐδέν, κῡριε.

Οὐκ ἂν ἦν ἐμόν.

Κόσμου Χρόνος
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 11


Rebecca Thatcher! Look into my eyes! Did you draw this?

I did it, sir! I drew it!


Ō Rebecca Strāmentāria, aspice mē! Tūne hoc dēscrīpsistī?

Immō ego, ō domine!

Ὦ Ῥεβέκκα Ὀροφοῦσα, βλέψον εἴς με. Ἆρα σὺ διέγραψας τόδε;

Ἀλλ' ἔγωγε, ὦ κῡριε.

Next time you will multiply, not draw!

Oww!

How could you be so noble?

Vicissim multiplicābis neque dēscrībēs!

Heu!

Quī tam fortiter tē gessistī?

Αὖθις πολλαπλασιάσεις μηδὲ διαγράψεις.

Ἰοὺ ἰού.

Πῶς οὕτως ἠνδραγάθησας;

At recess...

Say, Becky, were you ever engaged?

What is that?


Exeuntibus...

Ō Rebecca, umquamne pactum nūptiāle fēcistī?

Quid hoc reī?

Ἐξιόντων...

Ὦ Ῥεβέκκα, ἆρά ποτε ἐποιήσω ἐγγύην;

Τί τοῦτό ἐστι;

Why, engaged to be married means you could never marry anyone but me! Would you like to become engaged?

I reckon so! I don’t know! What’s it like?


Nam pactum nūptiāle significat tē nēminī nisi mihi nūptūram esse. Vīsne ergō pactum
nūptiāle facere?

Exīstimō. Nesciō. Cui hoc simile?

Ἡ γὰρ ἐγγύη σημαίνει σὲ οὐκ ἂν γαμεῖσθαί οὐδενὶ εἰ μὴ ἐμοί. Βούλει οὖν ἐγγύην ποιήσασθαι;

Δοκῶ. Οὐκ οἶδα. Τίνι τοῦθ' ὅμοιον;

Like? Why, it isn’t like anything! Do you remember what I wrote on my slate? Well, we just say those words to each other and then we’re engaged!

Well, not now! Some other time, tomorrow!


Simile? Immō nihilō simile! Meministīne quæ in pugillāre scrīpserim? Quibus vērō inter nōs dictīs, fit pactum nūptiāle nostrum!

Licet, nōn nunc sed aliō diē, crās!

Ὅμοιον; Οὐδέ γε οὐδενὶ ὅμοιον. Ἆρα μέμνησαι ἅτινα ἐν τῇ δέλτῳ ἔγραψα; Τούτων δὴ ἀλλήλοις λεχθέντων, γίγνεται ἡ ἐγγύη ἡμῶν.

Εἰ καὶ οὐ νῦν ἀλλ' ἄλλοτε, αὔριον.
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 12

Please, Becky! I’ll whisper! I’ll whisper it ever so easily! I love you! Now you whisper it!

Turn your face away so you can’t see!

Οbsecrō, ō Rebecca! Ego quidem lēnissimē susurrābō: tē amō. Tū autem nunc susurrā!

Āverte vīsum nē aspiciās!

Δέομαί σου, ὦ Ῥεβέκκα. Ἐγὼ μὲν μάλα ἐλαφρῶς ψιθυρίσω · ἐρῶ σοῦ. Σὺ δὲ νῦν ψιθύρισον.

Ἀπότρεψον τὴν ὄψιν ἵνα μὴ βλέπῃς.

I love you.

Tē amō

Ἐρῶ σοῦ.

Now it’s all over but the kiss!

Don’t be afraid, Becky! It’s nothing, see!

I never heard of being engaged! It’s so nice!


Nunc omnia ācta sunt præter ōsculum!

Nōlī timēre, Rebecca! Ecce, nihil est!

Numquam dē pactō nuptiālī audīvī! Quam suāve!

Νῦν δὲ πάντα πέπρακται πλὴν τοῦ φιλήματος.

Μὴ φοβοῦ, Ῥεβέκκα. Ἰδού, οὐδέν ἐστιν.

Οὔποτε περὶ τῆς ἐγγύης ἤκουσα. Ὡς ἡδύ.

It’s ever so gay! When Amy Lawrence and I were engaged…

Amy Lawrence! Then I’m not the first girl you’ve ever been engaged to!


Hilare sī quid aliud! Cum enim ego et Amāta Lārentia pactum nūptiālem...

Amāta Lārentia! Nōn ergō sum prīma cui umquam pactus fuistī!

Φαιδρὸν εἴ τι καὶ ἄλλον. Ἐπεὶ γὰρ εγὼ καὶ Ἀγαπητὴ Λᾱρεντία τὴν ἐγγύην...

Ἀγαπητὴ Λᾱρεντία. Οὔκουν εἰμὶ ἡ πρώτη ἥν ποτε ἠγγυήσω.

Don’t cry, Becky! It was a whole month ago! Look! I’ll give you this brass door knocker!

Sob! Go away!


Nōlī flēre, Rebecca! Jam abhinc diēbus trīgintā factum est! Aspice! Dabō tibi mārculum æneum hunc!

[Singultus] Abī!

Μὴ κλαῖε, Ῥεβέκκα. Ἤδη τριᾱκοστὰς ἡμέρας τουτί. Βλέψον. Δώσω σοι τόδε τὸ χαλκοῦν ῥόπτρον.

[Λύγξ] Ἄπιθι.

Here, Becky! Take it! It’s the best treasure I’ve got!

Eeek!


Ecce, Rebecca, accipe rem meam pretiōsissimam!

Attat!

Ἰδού, Ῥεβέκκα, λαβὲ τὸ πολυτελέστατόν μου.

Ἀτταταῖ.
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 13

Becky!

Hello, Huck! What’s a dead cat good for?


Rebecca!

Avē, ō Bacche! Ad quam rem fēles mortua bona?

Ρεβέκκα.

Χαῖρε, ὦ Βάκχε. Πρὸς τί αἴλουρος νεκρὸς χρηστός;

To cure warts with!

To cure warts? You sure?


Ad verrūcās cūrandās!

Num ad verrūcās cūrandās?

Πρὸς ἰᾶσθαι τὰς μυρμηκιάς.

Μῶν πρὸς ἰᾶσθαι τὰς μυρμηκιάς;

You take your cat at midnight to a graveyard where somebody wicked’s been buried. When the devil comes to take the fellow way, you heave your cat after him and say “cat follow the devil, warts follow the cat, I’m done with you!”

Mediā nocte fers fēlem in sepulcrētum ubi homō nēquam sepultus est. Cum diabolus vēnerit ut auferat eum, fēlem tollēns, "ō fēles," ais, "sequere diabolum, ō verrūcæ, sequiminī fēlem, nam rem vōbīscum habuī!"

Ἐν μέσῳ νυκτῶν φέρεις τὸν αἴλουρον εἰς κοιμητήριον ὅπου πονηρός τις τέθαπται. Ὅταν ὁ διάβολος ἔλθῃ ὡς αὐτὸν ἀφαιρησόμενος, τὸν αἴλουρον ἄρας [ᾱ], ὦ αἴλουρε, φῄς, ἀκολούθει τῷ διαβόλῳ, ὦ μυρμηκιαί, ἀκολουθεῖτε τῷ αἰλούρῳ, πέπρᾱχα γὰρ ὑμᾶς [ῡ].

When are you going to try it?

They’re burying old Hoss Williams today, and he’s the wickedest man in these parts since they ran my paw out of town! I reckon the devil ‘ll come after him tonight! Want to go to the graveyard, or are you afraid?

Quandō hoc tentābis?

Hodiē sepeliunt senem Horātium Villelmī, hominem hīc nēquissimum ex eō pappam meum ab urbe expulērunt. Cēnseō diabolum eum vesperī persecūtūrum esse. Utrum ad sepulcrētum ībis an timēs?

Πότε πειράσῃ τούτου;

Σήμερον θάπτουσιν Ὁράτιον [ᾱ] Γουλιέλμου τὸν γέροντα, τὸν ἐνταῦθα πονηρότατον ἐξ οὗ ἐξήλασαν τὸν πάππαν μου ἐκ τῆς πόλεως. Δοκῶ δὲ τὸν διάβολον καθ' ἑσπέραν μετιέναι αὐτόν. Πότερον εἰς τὸ κοιμητήριον εἶ ἢ φοβεῖ;

Who’s afraid?

Well, I’m going fishing! I guess you’d better be getting back to school! I’ll mew for you at midnight!


Ecquis timet?

Bene, ego abeō piscātum. Melius vērō tē ad lūdum redīre. Mediā autem nocte ad tē sībilābō.

Ἦ τίς φοβεῖται;

Εὖγε, ἐγὼ ἀπέρχομαι ἁλιεύειν. Ἄμεινον δή σε εἰς τὸ διδασκαλεῖον ἐπανελθεῖν. Ἐν δὲ μέσῳ νυκτῶν σῡρίσω σοι.

That night!

Meow! Meow! Meow!

Huck’s waiting.

Illā nocte

[Sībilus]

Bacchus exspectat.

Ἐκείνῃ τῇ νυκτί

[Σῡριγμός]

Βάκχος ἀναμένει.
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »


Page 14


Took you long enough!

Let’s go, Huck!

Soon…

Satis diū morātus es!

Eāmus, ō Bacche!

Brevī...

Ἱκανὸν χρόνον διέτριψας.

Ἴωμεν, ὦ Βάκχε.

Ἐν βραχεῖ...

Listen, Tom! Someone’s coming! Must be the devil, for Hoss Williams’ soul! Can you pray?

I’ll try! “Now I lay me down to sleep”

Audī, ō Thōmā! Venit aliquis. Nōnne diabolus post animam Horātiī Villelmī? Potesne precārī?

Cōnābor! In pāce in idipsum dormiam...

Ἄκουσον, ὦ Θωμᾶ. Ἔρχεταί τις. Πῶς οὐχ ὁ διάβολος ὁ μετὰ τῆν ψῡχὴν Ὁρᾱτίου Γουλιέλμου; Ἔχεις εὐχεσθαι;

Πειράσομαι. Ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κοιμηθήσομαι...

Look! Why, they aren’t devils! That’s Muff Potter!

Drunk again! And Doctor Robinson and Injun Joe with him! Wonder what they’re arguing about!


Aspice! Nam nōn sunt diabolī! Ille Matthæus Figulus est!

Qui iterum ēbrius et medicus dē Rōbertō atque Jōsēphus Indus cum eō! Dē quōnam acerbē disputant?

Ἴδε. Οὐ γὰρ διάβολοί εἰσιν. Ἐκεῖνος Ματθαῖος Κεραμεύς ἐστιν.

Ὃς πάλιν μεθύει καὶ ἰᾱτρὸς ὁ Ῥωβέρτου καὶ Ἰωσὴφ ὁ Ἰνδὸς μετ' αὐτοῦ. Περὶ δὴ τίνος τραχέως διαλέγονται;

Wish we could hear ‘em! Sure seems like a powerful ruckus!

Utinam audīrēmus eōs! Etenim vidētur magnus tumultus esse!

Εἰθ' ἠκούομεν αὐτῶν. Καὶ γὰρ φαίνεται θόρυβος μέγας εἶναι.

Doc. Robinson’s a fool to cross Injun Joe!

Medicus dē Rōbertō stultus est qui Jōsēphō Indō adversātur!

Ἰᾱτρὸς ὁ Ῥωβέρτου μῶρός ἐστιν ἐναντιούμενος Ἰωσὴφ τῷ Ἰνδῷ.

Glory, Tom! The Doc flattened Indian Joe with just one punch!

Per Jovem, ō Thōmā! Medicus ictū ūnō dējēcit Jōsēphum Indum.

Νὴ Δία, ὦ Θωμᾶ. Ὁ ἰᾱτρὸς πληγῇ μιᾷ κατέβαλεν Ἰωσὴφ τὸν Ἰνδόν.

ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 15Now Muff’s trying to square things for Injun Joe!

Nunc Matthæus ratiōnem prō Jōsēphō Indō reddere cōnātur!

Νῦν δὲ Ματθαῖος λόγον ὑπὲρ Ἰωσὴφ τοῦ Ἰνδοῦ δοῦναι πειρᾶται.

The way Muff always wobbles around town, he won’t be standing long!

Matthæus, quī circā urbem semper titubat, nōn diū stābit.

Ματθαῖος, ὁ περὶ τὴν πόλιν ἀεὶ σφαλλόμενος, οὐ στήσεται ἐπὶ πολύ.

That doc sure is a wildcat!

Ow!


Tom, did you see that?


Hercle, ille medicus leō ‘st!

Ō!

Ō Thōmā, vīdistīne?

Ἐκεῖνος ὁ ἰᾱτρός ἐστι λέων.

Ὤ.

Ὦ Θωμᾶ, ἆρ' εἶδες;

Poor Doc Robinson is dead and Injun Joe killed him, but he put the knife in Muff’s hand.

Miser medicus dē Rōbertō mortuus est, Jōsēphus Indus autem eum occīdit, sīcā in manū Matthæī positā.

Ὁ μὲν ἄθλιος ἰᾱτρὸς ὁ Ῥωβέρτου ἀποτέθνηκεν,Ἰωσὴφ δ'ὁ Ἰνδὸς ἀπέκτεινεν αὐτόν, θεὶς τὴν μάχαιραν ἐν τῇ χειρὶ Ματθαίου.
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 16


A minute later, Muff Potter comes to…

Post paulō venit Matthæus Figulus ut...

Μικρῷ ὕστερον ἔρχεται Ματθαῖος Κεραμεὺς ἵνα...

I’d no business drinking tonight! I’m all in a muddle! Tell me, Joe, honest, old fellow, did I do that?

Nōn decuit mē hāc nocte bibere! Nam turbātus sum! Cēdō, ō bone Jōsēphe, fēcīne ego istud?

Οὐκ ἔπρεψέ μοι ταύτῃ τῇ νυκτὶ πίνειν. Τετάραγμαι γάρ. Ἐιπέ μοι, ὠγαθὲ Ἰωσήφ, εἰ ἐγὼ ἔπραξα τοῦτο.

Yes, Muff, come on! You got to get out of here!

Upon my word, I never meant to do it!

Fēcistī, Matthæe. Agedum! Tibi abeundum est!

Dō fidem mē numquam hoc voluisse!

Ἔπραξας, Ματθαῖε. Ἄγε δή. Ἀπιτέον σοί ἐστιν.

Πίστιν δίδωμι ὅτι οὐδέποτε τοῦτο ἐβουλήθην.

He fetched you one, and then you came up with your knife!

You won’t tell, will you, Joe?


Iste tē percussit, tū autem habēns sīcam surrēxistī!

Numquid hoc nārrābis, ō Jōsēphe?

Οὗτος μὲν ἔτυψέ σε, σὺ δὲ ἀνέστης ἔχων τὴν μάχαιραν.

Μήτι ἐρεῖς τοῦτο, ὦ Ιωσήφ;

No, you’ve always been fair and square with me! I won’t tell anyone about this! Now move! You don’t want to be around when they find Doc. Robinson!

Nōn. Nam æquus et honestus mihi semper fuistī! Nēminī ergō istud nārrābō. Abī nunc! Nē adsīs cum medicum dē Rōbertō invēnerint!

Οὐχί. Καλὸς γὰρ κἀγαθός μοι ἦσθ' ἀεί. Οὐδενὶ ἄρα τοῦτο ἐρῶ. Ἄπιθι νῦν. Μὴ παρείης ὅταν ἰᾱτρὸν τὸν Ῥωβέρτου εὕρωσιν.

Huck, do you suppose we ought to tell anybody?

Do you want to get us killed? Why, that devil Injun Joe wouldn’t make any more of drowning us than a couple of cats if we were to tell on him!


Ō Bacche, putāsne hoc nōbīs dīcendum alicui?

Numquid vīs nōs interficī? Nam improbissimus Jōsēphus Indus nōn plūris faceret nōs quam pār fēlium mergere, sī eum dēferrēmus!

Ὦ Βάκχε, ἆρ’ οἴει χρῆν ἡμᾶς λέγειν τοῦτό τινι;

Μῶν βούλει ἡμᾶς ἀποθανεῖν; Ὁ γὰρ παμπονηρὸς Ἰωσὴφ ὁ Ἰνδὸς οὐκ ἂν μείζους ἐποιεῖτο βάπτισαι ἡμᾶς ἢ ζεῦγος αἰλούρων, εἰ κατηγγέλλομεν αὐτοῦ.

Look here, Huck, let’s swear to keep mum..

Nunc audī, ō Bacche, jūrēmus nōs tacītūrōs esse...

Ἄκουέ νῡν, ὦ Βάκχε, ὀμόσωμεν ἦ μὴν σιγήσειν...

And if we don’t keep mum, may we drop dead in our tracks and rot!

Et nisi tecuerimus, dēmortuī in viā tābēscāmus!

Καὶ ἐὰν μὴ σιγήσωμεν, ἀποθανόντες ἐν ὁδῷ τηκοίμεθα.

A few days later...

Nōn multīs diēbus post...

Ὀλίγαις ἡμέραις ὕστερον...

Aunt Polly, Tom was talking so much in his sleep again last night, he kept me awake half the night!

Mātertera Miryām, Thōmās dormiēns heri iterum tantum loquēbātur ut īnsomniam mihi per dīmidiam noctem præbēret.

Θεία Μαριάμ, Θωμᾶς καθεύδων ἐλάλει ἐχθὲς πάλιν τοσοῦτον ὥστε παρέχειν μοι ἀγρυπνίαν τὴν ἡμίσειαν νύκτα.

I don’t know what ails him, but I know what’ll cure it, painkiller!

Nesciō quid doleat, sciō autem quid cūrātūrum sit, nempe indolōre!

Οὐ μὲν οἶδα τί ἀλγεῖ, οἶδα δὲ τί ἰάσεται [ᾱ], ἀμέλει ἀνώδυνον.
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 17


I don’t need any!

A double dose is what you need right now! Open your mouth!


Nūllō indigeō!

Sed nunc tamen duplicī indigēs! Aperī ōs!

Οὐδενὸς χρείαν ἔχω.

Νῦν μέντοι τοῦ διπλασίου χρείαν ἔχει. Ἄνοιξον τὸ στόμα.

Aunt Polly, he talked about such crazy stuff in his sleep! Kept saying over and over again, “I won’t tell!” tell what?

O!


Ō mātertera Miryam, quōmodo iste dormiēns nūgās loquēbātur! Quī enim iterum iterumque dīcēbat: nōn nārrābō! Quid vērō?

Ō!

Ὦ θεία Μαριάμ, πῶς οὗτος ἐλήρει καθεύδων. Ὃς γὰρ αὖθις καὶ μάλα ἔλεγεν · οὐ διηγήσομαι. Τί δή;

Ὤ.

Now get your breath and then you can take this other spoonful! Be sure and take it!

Take it!


Nunc autem respīrāns sūmēs hoc alterum cochleāre! Cūrā ut sūmās!

Ut sūmās!

Νῦν δ' ἀναπνεύσας λήψῃ τόδε θάτερον κοχλιάριον. Ὅπως λήψῃ.

Ὅπως λήψῃ.

No , Peter, don’t ask for it unless you really want it! Well, all right, but if you don’t like it, you’ve only yourself to blame!

Nōlī, Petre, hoc rogāre, nisi quod vērō cupis. Estō ergō. Tamen, nisi tibi placuerit, tēipsum reprehende!

Μὴ, Πέτρε, τοῦτο αἰτήσῃς, ὃ εἰ μὴ δὴ ἐπιθῡμεῖς. Εἶεν οὖν. Ὅμως δέ, ἐὰν μὴ ἀρέσῃ σοι, μέμφου σεαυτόν.

Tom! What ails the cat?

Cats always act like that when they’re having a good time!


Ō Thōmā, quid fēlēs patitur?

Sīc semper faciunt fēlēs gaudentēs.

Ὦ Θωμᾶ, τί ὁ αἴλουρος πάσχει;

Οὕτως ἀεὶ πράσσουσιν οἱ αἴλουροι χαίροντες.

Soon…

Mox autem...

Τάχα δέ...

Ow! You don’t whack Sid when he takes sugar!

Well, Sid doesn’t torment a body the way you do!


Heu! Dionȳsium nōn verberās, cum saccharon abstulerit!

Neque tam ēnecat quemquam Dionȳsius quam tū!

Ἰού. Διονῡσιον οὐκ αἰκίζει, ὅταν σάκχαρ ἀφέληται.

Οὐδ’ οὕτω λῡπεῖ οὐδένα Διονῡσιος ὥσπερ σύ.
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »


Page 18


Oh, Tom! My good dish!

Aunt Polly, don’t punish Tom! Sid did it!


Ō Thōmā, pulchram patinam meam!

Mātertera Miryām, nōlī Thōmān pūnīre! Nam Dionȳsius culpandus!

Ὦ Θωμᾶ, τὴν καλὴν λεκάνην μου.

Θεία Μαριάμ, μὴ κολάσῃς Θωμᾶν. Ὁ γὰρ Διονῡσιος αἴτιος.

Well, he didn’t get a lick amiss, I reckon! He’s been in plenty of audacious mischief that’s gone unpunished, anyway!

Nōn vāpulāvit perperam, meā sententiā! Quī etiam facinora audāciæ plūrima impūnītē fēcit!

Οὐκ ἐτύφθη φαύλως, τὸ κατʼ ἐμέ. Ὅς γε κακὰ θρασέα πλεῖστά τε ἀζημίως πεποίηκεν.

Hello, Joe! If I was to drown, then I’d bet my aunt Polly’d be sorry!

Salvē, ō Jōsēph. Sī submergar, tunc vērō mātertera mea Miryām tristētur.

Χαῖρε, ὦ Ἰωσήφ. Εἰ πνῑγείην, τότε δὴ ἡ θεία μου Μαριὰμ ἂν λῡποῖτο.

You having trouble too? I had to wear these shoes or my ma would’ve whacked me!

Et tū labōrās? Mihi autem calceāmenta ista induenda fuērunt aut māter mē verberāsset.

Καὶ σὺ πονεῖς; Ἐμὲ δ' ἐδέησε ταῦτα τὰ ὑποδήματα ὑποδεῖσθαι ἢ ἡ μήτηρ μου ἔτυψέ με ἄν.

Burning you out with painkiller! Squeezing your feet with shoes! It’s enough to make anybody run away!

Hæc indolōrī mē concremat, illa pedēs tuōs calceāmentīs premit. Itaque quīvīs abigitur.

Ἡ μὲν ἀνωδύνῳ με κατακαίει, ἡ δ' ὑποδήμασι πιέζει τοὺς πόδας σου. Ὥστε ὁ τυχὼν ἀπελαύνεται.

I’d just as soon do that!

Hoc potius faciam!

Τοῦτο μᾶλλον ποιοίην ἄν.

You would? Why we could go all over the world! Huck Finn would join us! We could use his raft and become pirates! We’ll set sail at midnight, if you really want to run away!

Itane? Etenim eāmus per tōtum mundum! Bacchus Finnus nōs assequātur, ipsī autem
rate ejus ūtentēs pīrātæ fīāmus! Mediā enim nocte solvēmus, sī vērō fugere vīs!

Ἄληθες; Καὶ γὰρ ἴοιμεν ἂν ἀνὰ πᾶσαν τὴν γῆν. Ὁ μὲν Βάκχος Φίννος συλλαμβάνοιτο ἂν ἡμῖν, αὐτοὶ δὲ χρώμενοι τῇ σχεδίᾳ αὐτοῦ ἑλοίμεθα ἂν τὸ πειρᾱτικόν. Ἀποπλευσόμεθα γὰρ μεσονύκτιοι, εἰ δὴ θέλεις φυγεῖν.

I’ll be there, Tom! Be sure to bring food!

The next day…


Aderō, ō Thōmā! Cūrā ut cibum ferās!

Postrīdiē...

Παρέσομαι, ὦ Θωμᾶ. Ἐπιμελοῦ ὅπως σῖτον οἴσεις.

Τῇ ὐστεραίᾳ..

I’m captain Murrell, the one-eyed buccaneer of the Mississippi and if you don't dig for treasure, that’s mutiny!

Ego sum nauclērus Maurīlius, luscus pīrāta Mississippiī. Tū autem nisi thēsaurum effōderis, nōnne sēditiōsus?

Ἐγώ εἰμι ὁ ναύκληρος Μαυρῑλιος, ὁ μονόφθαλμος λῃστὴς τοῦ Μισσισσιπποῦ. Σὺ δ' ἐὰν μὴ τὸν θησαυρὸν ἀνασκάψῃς, πῶς οὐ στασιωτικός;


Aw, I’ve walked the plank ten times already! I’m sick of committing mutiny!

Ō, jam deciēs per tabulam nāvis ambulāvī! Ideō mē tædet sēditiōnum!

Ὤ, ἤδη δεκάκις διὰ τῆς πίνακος τῆς νέως ἔβην. Ἄχθομαι οὖν ταῖς στάσεσιν.
ImageImage

Shenoute
Textkit Enthusiast
Posts: 482
Joined: Tue Jun 04, 2013 12:23 pm

Re: Tom Sawyer

Post by Shenoute »

Hi bedwere,

Just a few thoughts. As always, they are for what they're worth :):
Oh, Tom! My good dish!
Ō Thōmā, pulchra patina mea!

Maybe pulchram patinam meam?

Hello, Joe! If I was to drown, then I’d bet my aunt Polly’d be sorry!
Salvē, ō Jōsēph. Sī submergar, tunc vērō mātertera mea Miryām tristētur.

Is the Present Subjunctive the same as "if i was...i'd bet..."? I'd expect the Imperfect Subj.
The "I'd bet" part is missing in the translation. Maybe something like Censeo materteram...?


You having trouble too? I had to wear these shoes or my ma would’ve whacked me!
Et tū labōrās? Mihi autem calceāmenta ista induenda fuērunt aut māter mē verberāsset.

I'm not sure about the use of aut here. Maybe sin aliter or the like?

I’m captain Murrell, the one-eyed buccaneer of the Mississippi and if you don't dig for treasure, that’s mutiny!
Ego sum nauclērus Maurilius, luscus pīrāta Mississippiī. Tū autem nisi thēsaurum effōderis, nōnne sēditiō?

Not really important but I'd prefer having something like seditiosus at the end, to keep the subjects identical in both parts of the sentence.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Hi, Shenoute! Thank you!

I switched to the accusative.

The present subjunctive is used for improbable but not impossible future events. See, for example A Parallel Of Greek And Latin Syntax 398
My intention was to translate the "I bet" idiom with a "vērō".
I chose "aut" because of what Smith has for "or"
Sometimes aut = or else; when a sudden turn is given to the discourse: cf. Cic. de Or. 2, 2, 5, omnia … bene ei sunt dicenda, qui hoc se posse profitetur, aut eloquentiae nomen relinquendum est, or else he must abandon, etc.
I switched to sēditiōsus

Shenoute
Textkit Enthusiast
Posts: 482
Joined: Tue Jun 04, 2013 12:23 pm

Re: Tom Sawyer

Post by Shenoute »

Thanks for the additional comments and references!

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 19

You’re a fine old slouch of a pirate! You can go to the other end of the island a be a hermit! Black avenger, beach the ship!

Tū quippe pīrāta piger es. Recēdēns ergō in alteram īnsulæ partem vītam in agrō agās.
Ō Vindex Niger, impinge nāvem!

Σύ τοι λῃστὴς ἀργός εἶ. Ὑπαγαγὼν οὖν ἑτέρωσε τῆς νέσου ἐν ἑρημίᾳ βιοίης ἄν. Ὦ Τῑμωρὲ Μέλᾱς, ἐπίκειλον τὴν ναῦν.

Aye, aye, Captain Murrell!

Hours later…

Listen, don’t talk!

Thunder!


Hoc agō, nauclēre Maurīlī!

Paulō post.

Favēte, adeste æquō animō!

Tonitrus!

Tαῦτ᾽ ὦ ναύκληρε Μαυρῑλιε.

Μικρῷ ὕστερον.

Σιωπᾶτε καὶ ἥσυχοι ἀκούσατε.

Βροντή.

No, somebody’s drowned! They shoot the cannon over the water. That makes the body come up on the top!

Minimē, sed aliquis submersus est. Ergō ex tormentō prōjiciunt super aquam. Quod facit ut corpus ēmergat.

Οὐχί, ἀλλὰ πέπνῑκταί τις. Ἀφῑᾶσιν οὖν πυροβόλῳ ὑπὲρ τοῦ ὕδατος. Τοῦτο γὰρ ποιεῖ ἵνα τὸ σῶμα ἀναδύῃ [ῡ].

By Jings, I’d give a heap to know who drowned!

Hercle, aurum dem ut submersum cognōscam quis sit!

Νὴ Δία, χρῡσὸν δοίην ἂν ἵνα τὸν πεπνῑγμένον γνοίην.

Must be someone important! Never saw so many boats out at once!

Soon…


Fierī nōn potest quīn aliquis sit. Numquam enim vīdī tot scaphās extrā simul esse.

Mox autem...

Οὐκ ἔσθ' ὅπως οὐ τίς ἐστιν. Οὔποτε γὰρ εἶδον τοσαύτας σκάφας ἐκτὸς ἅμ' οὔσας.

Τάχα δέ...

We won’t find anything here! We should look down river for them!

Hīc nihil inveniēmus! Nam secundō flūmine nōbīs quærendī sunt!

Αὐτοῦ οὐχ εὐρήσομεν οὐδέν. Κατὰ γὰρ τὸν ποταμὸν ἡμῖν ζητητέοι εἰσίν.

What makes you sure they’ll be down river?

Quī scīs eōs in īnferiōre parte flūminis esse?

Τί μαθὼν οἶσθα αὐτοὺς κάτω τοῦ ποταμοῦ ὄντας;

Why, you old pudding head! Wasn’t that where they found the shoes left by poor little Joe Harper?

Ō cucurbita! Nōnne illīc invenērunt calceāmenta ā miserō Jōsēphīnō Fidicene relicta?

Ὦ βλάξ. Ἆρ’ οὐκ ἐκεῖ ηὗρον τὰ ὑποδήματα ὑπὸ τοῦ ἀθλίου Ἰωσηφιδίου Ψάλτου ἀπολελειμμένα;
ImageImage

Shenoute
Textkit Enthusiast
Posts: 482
Joined: Tue Jun 04, 2013 12:23 pm

Re: Tom Sawyer

Post by Shenoute »

Hi bedwere,

As always, these are just for what they are worth :)
By Jings, I’d give a heap to know who drowned!

Hercle, aurum dem ut hominem submersum cognōscam!
This part gives me the feeling of something like "I'd like to know the drowned man", as in "I'd like to get acquainted with him". To make clear that it's about the identity of the drowned man, maybe something like: ...ut cognoscam quis submersus sit (or even ...ut submersum cognoscam quis sit, with a proleptic accusative?).
Must be someone important! Never saw so many boats out at once!
Oportet eum aliquem esse. Numquam enim vīdī tot scaphās extrā simul esse.
Oportet here makes me read the sentence as if there is some obligation/duty for the man to be someone important: "(We are electing a new chairman and) it must be someone important". Maybe Patet eum aliquem esse or Non dubito/Non dubium est quin aliquis sit, but I'm not sure these capture the slight hypothetical tone I see in "it must be"...

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Hi Shenoute,

Thanks. I used one of your suggestions for the first and Fierī nōn potest quīn for the others. Thanks for your reliable scrutinizing!

Shenoute
Textkit Enthusiast
Posts: 482
Joined: Tue Jun 04, 2013 12:23 pm

Re: Tom Sawyer

Post by Shenoute »

You're welcome! Sadly I can't promise I read each page with the same level of attention.

And I see you went for the proleptic accusative (or at least what I think is one). That's at your own peril :)

Fieri non potest quin looks good here. Thanks for reminding me of it!

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 20

That’s who drowned: us!

Y-you suppose they really think I’m drowned?


Ecce nōs iī submersī!

Pōnisne eōs vērō habēre mē submersum?

Ἰδού, ἡμεῖς οἱ πεπνῑγμένοι.

Ἆρα τίθης αὐτοὺς δὴ νομίζειν ὅτι πέπνῑγμαι;

Of course they do! Aren’t you glad?

Scīlicet! Nōnne gaudēs?

Φαίνεταί γε τοῦτο. Ἆρ' οὐ χαίρεις;

Well, I guess so, but I thought maybe my mother’s worrying.

Ut coniciō, opīnābar autem mātrem meam forte sollicitārī.

Ὡς μὲν εἰκάσαι, ᾤμην δὲ τὴν μητέρα μου ἴσως μεριμνᾶν.

Your mother made you wear shoes, didn’t she?

Nōnne māter tua calceātum tē fēcit?

Ἆρ' οὐχ ἡ μήτηρ σου ἐποίησε σε ὑποδεδέσθαι;

Er- yes, but, well, if she feels too bad, maybe I ought to go home!

Profectō! Sī autem ipsa pejus valeat, forsan mihi domum abeundum.

Μάλα γε. Εἰ δ' αὐτὴ κάκιον ἔχοι, τάχ' ἀν δέοι με οἴκαδε ἀπιέναι.

Shucks, I’ll bet you both want to go home!

Vah! Nōnne ambō vultis domum abīre?

Φεῦ. Ἆρ' οὐκ ἄμφω βούλεσθον οἴκαδε ἀπιέναι;


Not me! Not for ten or twenty years maybe! I’ll be a general and then I’ll come home with my sword and medals and maybe one leg off.

Nōn ego! Neque per decem vel fortasse vīgintī annōs! Nam imperātor factus tunc domum ībō cum gladiō et præmiīs et fortasse crūre āmissō.

Οὐκ ἔγωγε. Οὐδ' εἰς δέκα ἢ ἴσως εἴκοσιν ἔτη. Στρατηγὸς γὰρ γενόμενος τότ’ οἴκαδ' εἶμι ἔχων ξίφος καὶ ἆθλα καὶ ἴσως μονοσκελὴς ὤν.

That night...

Oh, Mrs. Harper, never to see our boys again!


Illā nocte...

Ō, dom. Fidicina, numquam posteā vidēre puerōs nostrōs!

Ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτί

Ὤ, κῡρ. Ψάλτρια, οὐδέποτε ὕστερον ὁρᾶν τοὺς παῖδας ἡμῶν.

I didn’t give up hope till the last boat came in! If only I hadn’t made him wear those shoes! Poor abused boy!

Spem nōn dīmīsī antequam ultima scapha ingressa est. Utinam calceātum eum nōn fēcissem. Ō miser!

Οὐκ ἀφῆκα τὴν ἐλπίδα πρὶν ἢ ἡ ἑσχάτη σκάφη εἰσῆλθεν. Εἴθε μὴ ἐποίησα αὐτὸν ὑποδεδέσθαι. Ὢ τλήμων.

I’ll bet it was all Tom’s fault!

Nōnne culpa est Thōmæ tota?

Ἆρ' οὐ πᾶσα ἡ αἰτία Θωμᾶ ἐστιν;

Sid! Don’t you dare say one word against dear Tom, now that he's gone!

Ō Dionȳsī, nē quidquam dīxerīs contrā meum Thōmām nunc absentis!

Ὦ Διονῡσιε, οὐ μὴ ἐρεῖς μηδὲν κατὰ τοῦ φίλου Θωμᾶ τοῦ νῦν οἰχομένου.

ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 21


Dear friends, we are gathered here to pay solemn and loving tribute to the memory of three fine boys!

Amīcī, hīc congregātī sumus ut trēs bonōs puerōs suprēmīs laudibus celebrēmus.

Ὦ φίλοι, αὐτοῦ συνηγμένοι ἐσμὲν ἵνα τρεῖς ἀγαθοὺς παῖδας σεμνοῖς ἐπαίνοις εὐλογῶμεν.

What a model of obedience and uprightness was Joseph Harper, always the prop and comfort of his dear mother!

Quam obœdientem probumque sē præbēbat Jōsēphus Fidicen, quī semper auxiliābātur sōlāciumque grātæ mātrī dīcēbat!

Ὡς πειθόμενόν τε καὶ δίκαιον παρεῖχεν ἑαυτὸν Ἰωσὴφ Ψάλτης, ὁ ἀεὶ βοηθῶν τε καὶ παραμῡθιον λέγων τῇ φίλῃ μητρί.

And Thomas Sawyer! I shall not speak of his diligence in performing his appointed duties about the home!

Et Thōmās Serrārius! Nōn dīcam quam dīligenter ille rēs domesticās sibi statūtās cūrāvit.

Καὶ Θωμᾶς Πρίστης. Οὐκ ἐρῶ ὡς ἐπιμελῶς ἐκεῖνος τὰ οἰκεῖα ἐπ' αὐτὸν κατασταθέντα ἐποίησεν.

Sob!

But the boys remain in hiding, and a few days later…


Heu!

Puerī latent, nōn autem multīs diēbus post...

Οἴ.

Οἱ παῖδες λανθάνουσιν, ὀλίγαις δ' ἡμέραις ὕστερον...

And last, but by no means least, the figure we all had come to love, the unfortunate but endearing child of nature known as Huckleberry Finn!

Novissimus autem, haud quāquam minimus, adulēscēns nōbīs cārus factus, īnfēlīx sed suāvis nothus, cui nōmen Hyacinthus Finnus!

Ἔσχατος δὲ καὶ οὐδαμῶς ἐλάχιστος, ὁ νεανίσκος ἡμῖν φίλος γενόμενος, ὁ ἀτυχὴς ἀλλ' ἡδὺς νόθος, ᾧ ὄνομα Ὑάκινθος Φίννος.

How bravely he overcame the handicaps of his parentage! How nobly he grew in grace and became a useful member of our town!

Quam virīliter impedīmenta ortūs superāvit! Quam præclārē grātiā sibi conciliātā bonus cīvis factus est!

Ὡς ἀνδρείως ἐποιήσατο ἐκποδὼν τὰ τῆς γενέσεως. Ὡς λαμπρῶς χαρισθεὶς ἐγένετο καλὸς κἀγαθὸς πολῑτης.

But now, alas, all three blossoming youths have crossed the greatest river, they have stepped upon the sunlit shore! Even now they march…


...they march into...

Tom, Tom!


Nunc autem, heu, trēs flōrentēs pūberēs, Acherontem trānsgressī, campōs Ēlysiōs incessērunt! Jam enim proficīscuntur...

... proficīscuntur in...

Thōmā, ō Thōmā!

Νῦν δέ, φεῦ, τρεῖς ἀνθοῦντες ἔφηβοι, τὸν Ἀχέροντα μεταβάντες, εἰσεληλύθασι τὸ Ἠλύσιον πεδίον. Ἤδη γὰρ πορεύονται...

...πορεύονται ἐπί...

Θωμᾶ, ὦ Θωμᾶ.

ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 22


Shortly after…

I know I did wrong to run away and let you think we were drowned, but I dreamt about you!


Brevī posteā...

Novī mē inīquē effūgisse simulantem tibi nōs sumbersōs esse, appāruistī autem in somnīs mihi.

Μετ' ὀλίγον...

Οἶδα ὅτι ἠδίκησα ἀποδρὰς καὶ προσποιούμενός σοι ἡμᾶς πνιγῆναι, ἐφάνης δὲ κατ' ὄναρ μοι.

Dream! A cat can do as much!

In somnīs vērō! Æque ac fēlī!

Κατ' ὄναρ δή. Καὶ ὁμοίως αἰλούρῳ.

I dreamt you were sitting on the porch with Mrs. Harper and Sid! And Sid said our being drowned was my fault!

Appāruistī enim mihi sedēns in porticū cum Dom. Fidicinā et Dionȳsō. Quī ait meā culpā nōs submersōs esse.

Ἐφάνης γάρ μοι ἐν τῇ στοᾷ καθημένη μετὰ Κῡρ. Ψαλτρίας καὶ Διονῡσίου. Ὅς δ' ἔφη δι' ἐμὲ ἡμᾶς πνιγῆναι.

Why, so he did!

Ait enimvērō!

Καὶ γάρ τοι ἔφη.

Then you shut him up sharp! After that, I dreamt you frayed and then rocked yourself to sleep.

Deinde silentium eī imperāstī! Posteā vexāta appāruistī mihi in somniīs tē ipsam sōpīre.

Πρῶτον μὲν κατεσιωπήσας αὐτόν. Ἔπειτα δὲ κακῶς ἔχουσα ἐφάνης μοι κατ' ὄναρ σεαυτὴν ὑπνοῦν.

Don’t tell me there isn’t anything to dreams! Sereny Harper will know of this before I’m a minute older!

Nōlī dīcere mihi somnia nihil esse. Prīmō quoque tempore Serēna Fidicina hoc audiet.

Μή μοι εἴπῃς ὅτι οἱ ὄνειροι οὐδέν εἰσιν. Ὡς τάχιστα δὲ Σερήνη Ψάλτρια ἀκούσεται τοῦτο.

Pretty thin! A dream without even one mistake in. Yeow!

Minutes later…


Quid hōc levius? Somnium sine ūllō quidem errātō! Heu!

Post paulō

Τί τούτου κουφότερον; Ὄνειρος οὐδ' ἓν σφάλμα ἔχων. Ἰοῦ.

Μικρῷ ὕστερον

Tom, how could you? Here I go over to Sereny with all that rubbish about a dream and she tells me Joe said you were here last night!

Ō Thōmā, quī hoc fēcistī? Nam ego quidem ad Serēnam abeō somnium garriēns, quæ autem ā Joseph audīvit tē priōre nocte adfuisse!

Ὦ Θωμᾶ, πῶς τοῦτ' ἐποίησας; Ἐγὼ μὲν γὰρ ἀπέρχομαι πρὸς Σερήνην ὄναρ φλυᾱροῦσα, ἡ δ' ἀπὸ τοῦ Ἰωσὴφ ἀκήκοέ σε τῇ προτέρᾳ νυκτὶ παραγενέσθαι.

I didn’t mean to be mean! I did come over that night, to tell you we weren’t drowned.

Malevolus nōn fuī! Nam illā nocte vēnī ut tibi nūntiārem nōs submersōs nōn esse.

Κακόνους οὐκ ἦν. Ἐκείνῃ γὰρ τῇ νυκτὶ ἦλθον ἀγγεῖλαί σοι ὅτι οὐκ ἐπνίγημεν.

I’d give anything in the world to believe that, but it can’t be so. You didn’t tell me.

Maximī quidem facerem mē id crēdere, fierī autem nequit. Mihi enim nōn dīxistī!

Περὶ μὲν παντὸς ἂν ἐποιούμην πιστεύειν αὐτό, ἀδύνατον δέ. Οὐ γὰρ εἶπές μοι.

Well, when I heard about the funeral, I thought how nice it’d be to attend it myself. That’s when I put the bark pack into my pocket.

Concēdō. Cum autem dē fūnere audīssem, cōgitāvī quam suāve esset sī ipse adfutūrus essem. Tunc ideō corticem in sacculum reposuī.

Συγχωρῶ. Ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ κήδους, ἐνεθῡμήθην ὡς ἡδὺ εἴη ἄν, εἰ αὐτὸς παραγενοίμην. Τότε οὖν ἀπέθηκα τὸν φλοιὸν εἰς τὸ θυλάκιον.
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 23

Now I wish you’d woken up when I kissed you, honest, I do!

Utinam experrēcta essēs cum tē ōsculārer. Et profectō!

Εἴθε ἐξηγέρθης ἡνίκα κατεφίλησά σε. Καὶ μάλα γε.

You kissed me! Oh, Tom, sometimes you can surprise a soul!

Tū mē ōsculātus es! Ō Thōmā, aliquandō alicui admīrātiōnem movēs!

Σὺ κατεφίλησάς με. Ὦ Θωμᾶ, θαῦμά ποτέ τινι παρέχεις.

We’ve gone pirating. Tom

Later…

Tom, they caught Muff Potter!

Pīrāticam exercēmus. Thōmās.

Posteā...

Ō Thōmā, comprehēnsus est Matthæus Figulus!

Πειρᾱτεύομεν. Θωμᾶς.

Ὕστερον...

Ὦ Θωμᾶ, συνελήφθη Ματθαῖος Κεραμεύς.

I know, Huck! What are we going to do? Injun Joe testified at the coroner’s inquest that Muff stabbed Doc Robinson! They’ll hang Muff for a crime he didn’t commit!

Hoc sciō, Bacche! Quid faciēmus? Nam Jōsēphus Indus cōram quæsītōre testātus est ā Matthæō Medicum dē Rōbertō interfectum esse. Ideō Matthæum innocentem suspendent!

Τοῦτο οἶδα, Βάκχε. Τί ποιήσωμεν; Ἰωσὴφ ὁ Ἰνδὸς γὰρ ἐναντίον τοῦ ζητητοῦ ἐμαρτύρησεν ὑπὸ Ματθαίου ἰᾱτρὸν τὸν Ῥωβέρτου ἀποθανεῖν. Διὸ Ματθαῖον ἀναίτιον ὄντα ἀπάγξουσιν.

What can we do? Didn’t we take an oath? Why if we breathed a word, we’d drop dead in our tracks and rot!

Quid agere possumus? Nōnne jūrāvimus? Etenim sī verbum faciāmus, dēmortuī in viā tābēscāmus!

Τί ἂν ποιοῖμεν; Οὐχ ὅρκον ὠμόσαμεν; Καὶ γὰρ εἰ γρῦ φθεγγoίμεθα, ἀποθανόντες ἂν ἐν ὁδῷ τηκoίμεθα.

Guess we have to keep mum!

That day in court…

And what is your report, coroner?


Suspicor nōbīs tacendum esse!

Illō diē in basilicā...

Quid renūntiās, ō quæsītor?

Ὑπονοῶ ἡμῖν σιγητέον εἶναι.

Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ δικαστηρίῳ..

Τί ἀπαγγέλεις, ὦ ζητητά;

Death was due to an incisive trauma of the heart inflicted by a knife!

Mors ēvēnit propter vulnus in cor incīsum et cultrō īnflīctum!

Ὁ θάνατος ἐγένετο διὰ τραῦμα εἰς τὴν καρδίαν ἐντετμημένον καὶ μαχαίρᾳ δεδομένον.

And the next witness testifies..

Et sequēns testis testātur...

Καὶ ὁ ἑπόμενος μάρτυς μαρτυρεῖ...

Yes, I’m positive that’s Potter’s knife! I ought to know! I sold it to him! And there are his initials on the handle!

Persuāsum mē habeō illum cultrum Figulī esse. Oportet enim mē scīre quī vēndidī. Ēn litteræ ejus in manūbriō!

Πέπεισμαι ἐκείνην τὴν μάχαιραν Κεραμέως εἶναι. Χρὴ γάρ μ' εἰδέναι ὡς πεπρακότα. Ἰδού, τὰ γράμματα αὐτοῦ ἐπὶ τῇ κώπῃ.

Call injun Joe to the stand!

Vocā Jōsēphum Indum!

Kάλει Ἰωσὴφ τὸν Ἰνδόν.

Poor old Muff! He was a friend to Huck and me, and tomorrow he’ll be convicted for sure unless…

Ō miser Matthæus, mihi Bacchōque amīcus! Fierī nōn potest quīn eum crās damnātūrī sint, nisi...

Ὦ ἄθλιος Ματθαῖος, φίλος ὤν μοί τε καὶ Βάκχῳ. Οὐκ ἔσθ' ὅπως αὔριον οὐχ ἁλώσεται, ἐὰν μή...

ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 24


Next morning…

Your honor, we now have a witness for the defense! Call to the stand Thomas Sawyer!

Postrīdiē māne...

Ō jūdex, habēmus nunc testem prō reō! Vocā Thōmām Serrārium!

Τῇ δ' ὑστεραίᾳ πρωΐ

Ὦ κριτά, ἔχομεν νῦν μάρτυρα ὑπὲρ τοῦ φεύγοντος. Κάλει Θωμᾶν Πρίστην.

Tom?

Quickly Tom takes the oath…


Num Thōmās?

Statim jūrat Thōmās...

Μῶν Θωμᾶς;

Εὐθὺς ὄμνῡσι Θωμᾶς...

Were you near the graveyard on the night of June seventeenth?

Erāsne prope sepulcrētum nocte septimā decimā Jūniī?

Ἆρ' ἐγγὺς τοῦ κοιμητηρίου ἦσθα νυκτὸς τῆς ιζ᾽ Ἰουνίου;

Yes, sir! We were taking a dead cat there to take off our warts with!

Eram, domine! Ferēbāmus enim illūc fēlem mortuam quā verrūcæ cūrārentur.

Ἦν, κῡριε. Ἐφέρομεν γὰρ ἐκεῖσ' αἴλουρον νεκρὸν ᾧ ἰᾶσθαι τὰς μυρμηκιάς.

A dead cat! Your honor, must we allow this childish prattle?

Fēlem mortuam! Ō jūdex, num permittendæ tālēs nūgæ puerīlēs?

Αἴλουρον νεκρόν. Ὦ κριτά, μὴ ἐπιτρεπτέοι τοιοῦτοι λῆροι παιδῶν;

Your honor, we can prove this is true! We can produce the skeleton of that cat! Now, Tom, what did you see?

Ō jūdex, probēmus ita rem sē habēre. Prōferēmus enim ossa fēlis illīus. Tū autem, ō Thōmā, quid vīdistī?

Ὦ κριτά, δείξομεν ὅτι οὕτω ταῦτα ἔχει. Προοίσομεν γὰρ τὰ τοῦ αἰλούρου ὀστᾶ. Σὺ δέ, ὦ Θωμᾶ, τί εἶδες;

We saw a fight! Muff got knocked unconscious by Doc Robinson! But he didn’t kill the doctor.

Pugnam vīdimus. Ubī Matthæus ā medicō dē Rōbertō dējēctus est. Medicum autem nōn interfēcit.

Εἴδομεν μάχην. Ὅπου Ματθαῖος ὑπὸ Ἰᾱτροῦ τοῦ Ῥωβέρτου κατεβλήθη. Τὸν δὲ ἰᾱτρὸν οὐκ ἀπέκτεινεν.

Then who did?

The one who stabbed him was, was…

Tell us, Tom!

Injun Joe!


Quis ergō eum interfēcit?

Quī eum interfēcit est...

Dīc nōbīs, ō Thōmā!

Jōsēphus Indus.

Τίς οὖν ἀπέκτεινεν αὐτόν;

Ὁ ἀποκτείνας αὐτόν ἐστιν...

Εἰπὲ ἡμῖν, ὦ Θωμᾶ.

Ἰωσὴφ ὁ Ἰνδός.
ImageImage

aew
Textkit Neophyte
Posts: 10
Joined: Mon Oct 26, 2020 9:35 pm

Re: Tom Sawyer

Post by aew »

A minor error in 23: οὐκ ἁλώσεται.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

aew wrote: Fri Nov 19, 2021 11:33 am A minor error in 23: οὐκ ἁλώσεται.
Thanks for letting me know!

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 25


Stop him!

Sheriff!

Two days later…

Tom, you still around?


Tenēte eum!

Præfecte!

Duobus diēbus post.

Ō Thōmā, etiam nunc ades?

Κρατήσατε αὐτόν.

Προστάτα.

Δυοῖν ἡμέραιν ὕστερον.

Ὦ Θωμᾶ, καὶ νῦν παρεῖ;

Huck, you don't have to look in on me every hour to see if I’m still alive!

Ō Bacche, nōn oportet tē quot hōrā in mē īnspicere ut videās num adhūc vīvam!

Ὦ Βάκχε, οὐ δεῖ σε καθ' ὥραν εἰς ἐμὲ εἰσβλέπειν ὡς ὀψόμενον εἰ ἔτι ζῶ.

Well, you didn’t keep mum, so I’m kind of surprised you are alive after the oath we took!

Εsto, nōn autem tacuistī. Nōbīs ergō jūrātis, paulum mīror tē vīvum esse.

Εἶεν, οὐδ’ ἐσίγησας. Ἡμῶν οὖν ὀμοσάντων, ὀλίγον θαυμάζω σε ζῶντα.

If Indian Joe finds me before the sheriff finds him, I will be dead, by Jings!

That Sunday…

Sī Jōsēphus Indus mē invēnerit antequam præfectus eum inveniat, perībō, per Jovem!

Dominicā illā...

Ἐὰν Ἰωσὴφ ὁ Ἰνδὸς εὕρῃ με πρὶν τὸν προστάτην εὑρεῖν αὐτόν, ἀπολοῦμαι, νὴ Δία.

Ἐκείνῃ τῇ κῡριακῇ...

All right, children! Light your candles, and we’ll go into the cave! But don’t go out of sight of the entrance!

Bene, ō puerī! Cēreīs accēnsīs, specum introībimus! Nōlīte autem abīre ē cōnspectū introitūs!

Καλῶς, ὦ παῖδες. Ἀναψάμενοι τοὺς κηρούς, εἰσίομεν τὸ σπήλαιον. Μηδὲ τὴν εἴσοδον ἀποκρύψατε.

ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 26


Yoo-hoo, Tom! Can I go with you?

Alright, Becky!


Ιō, ō Thōmā! Licetne mihi tē sequī?

Prōrsus, ō Rebecca!

Ἰού, ὦ Θωμᾶ. Ἆρ' ἐξεστί μοι ἕπεσθαί σοι;

Πάνυ γε, ὦ Ῥεβέκκα.

Tom, Tom! Wait for Sidney and me!

Ō Thōmā, mē Dionȳsiumque opperīre!

Ὦ Θωμᾶ, περίμενέ με Διονῡσιόν τε.

Hurry, Becky, or they’ll catch us!

Festīnā, ō Rebecca, aut nōs comprehendent!

Σπεῦδ', ὦ Ῥεβέκκα, ἢ καταλήψονται ἡμᾶς.

Come on under! You won’t get wet!

Tom, Tom!

Amy’ll never find us now!


Subter sequere et nōn madefīēs!

Ō Thōmā!

Nunc Amāta numquam nōs inveniet!

Κάτελθε δὴ καὶ οὐ μὴ βραχήσει.

Ὦ Θωμᾶ.

Νῦν Ἀγαπητὴ οὔποτε εὑρήσει ἡμᾶς.

Oh, isn’t this pretty? It’s just like a fairyland!

Ō, nōnne lepida ista? Nam similia Arcadiæ!

Ὤ, οὐ ταῦτα χαρίεντα; Ὅμοια γὰρ τῇ Ἀρκαδίᾳ.

Bet it’s even prettier further back! Come on!

Μihi persuādeō ulteriōra et lepidiōra esse! Agedum!

Πείθομαι τὰ πέρᾱν καὶ χαριέστερα εἶναι. Ἄγε δή.

ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 27No bats here!

Thank heavens! But can we find our way from here?


Nūllus vespertīliō hīc!

Deō grātiās! Viamne hinc invenīre poterimus?

Οὐδεμία νυκτερὶς ἐνταῦθα.

Χάρις τῷ Θεῷ. Ἆρα δ' εὑρήσομεν τὴν ἐντεῦθεν ὁδόν;

Sure, Becky.. It’s this way!

Meanwhile…


Maximē, ō Rebecca. Hæc est via!

Intereā...

Πάνυγε, ὦ Ῥεβέκκα. Τάδ' ἡ ὁδός.

Ἐν τῷ μεταξύ...

Hurry, children! Onto the wagons! Time to go home!

Festīnāte, ō puerī, in plaustra! Nam tempus redeundī est.

Σπεύδετε, ὦ παῖδες, ἐπὶ τὰς ἁμάξας. Καιρὸς γάρ ἐστι κατελθεῖν.

Elsewhere…

I don’t remember coming through here, Tom!


Alibī...

Nōn meminī mē hāc venīsse, ō Thōmā.

Ἄλλοθι...

Οὐ μέμνημαι τῇδε ἐλθεῖν, ὦ Θωμᾶ.

Guess we should have marked the way, but I’m certain we’re going right!

Suspicor viam nōbīs signandam fuisse, persuāsum autem mē habeō nōs bene īre.

Ὑπονοῶ μὲν ὅτι ἔδει ἡμᾶς σημᾶναι τὴν ὁδόν, πέπεισμαι δ' ἡμᾶς εὖ πορεύεσθαι.

We’ve been walking a long time!

Just a little further and we’ll be out!


Diū ambulāmus!

Paulō enim longius et exībimus!

Πολὺν χρόνον περιπατοῦμεν.

Ὀλίγῳ γὰρ πορρωτέρω καὶ ἔξιμεν.

Oh, Tom! It’s the king’s throne again!

We must have gone in a circle! We're lost!


Ō Thōmā, iterum solium rēgāle!

Necesse est nōs circumīvisse! Errāvimus!

Ὦ Θωμᾶ, πάλιν ὁ βασίλειος θρόνος.

Ἀνάγκη ἐστὶν ἡμᾶς περιεληλυθέναι. Πεπλανήμεθα.
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 28

Don’t be scared, Becky!

I’m not scared with you along, Tom! I’d be real scared with any other boy but you!

Nē timeās, Rebecca!

Nōn timeō cum mēcum sīs, ō Thōmā! Timērem vērō sī cum aliō puerō præter tē essem!

Μὴ φοβοῦ, Ῥεβέκκα.

Οὐ φοβοῦμαι ἐπεὶ μετ' ἐμοῦ εἶ, ὦ Θωμᾶ. Ἐφοβούμην δὴ ἂν εἰ μετ' ἄλλου παιδὸς πλὴν σοῦ ἦν.

Soon…

Where’s Tom? He isn’t on either wagon! And I don’t see Becky Thatcher!

Brevī...

Ubi est Thōmās quī abest ab utrōque plaustrō? Nec Rebeccam Strāmentāriam videō!

Μετ' ὀλίγον...

Ποῦ ἐστι Θωμᾶς ὁ ἀπὼν ἀπ' οὐδετέρας ἁμάξας; Οὐδ' ὁρῶ Ῥεβέκκα Ὀροφοῦσαν.

That’s strange! Who saw them last?

I guess I did. They were in the cave!


Papæ! Quis novissimus eōs vīdit?

Ego, ut opīnor. Nam in specū erant.

Παπαί. Τίς ἔσχατος αὐτοὺς εἶδεν;

Ἔγωγε, ὡς δοκῶ. Ἦσαν γὰρ ἐν τῷ σπηλαίῳ.

They’re lost in the cave! Get help! They’re lost!

Later


Errāvērunt in specū! Ferte auxilium!

Posteā...

Πεπλάνηνται ἐν τῷ σπηλαίῳ. Ποιεῖσθε βοηθείαν.


Ὕστερον…

The rocks are moving! Duck under, I’ll hold them up!

Shortly after…


Saxa moventur! Dēscende, ego autem ea sustinēbō!

Brevī posteā...

Οἱ λίθοι κῑνοῦνται. Κατάβηθι, ἐγὼ δ' ἀνέξομαι αὐτούς.

Μετ' ὀλίγον...

Footprints!

But the slide’s cut ‘em off! Take months to dig through it!


Vestīgia!

Vērum tamen ruīna eōs abscīdit. Longō tempore opus ad perfodiendum!

Ἴχνη.

Τὸ μέντοι ὀλίσθημα ἀπέτεμεν αὐτούς. Δεῖ δὲ πολλοῦ χρόνου πρὸς διορύττειν.
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 29


Tom the wood’s all gone and the candle’s almost out.

Take mine! I’m going to try again!


Ō Thōmā, ligna pereunt, cēreus autem pæne dēfēcit.

Accipe meum! Ego autem iterum cōnābor!

Ὦ Θωμᾶ, τὰ μὲν ξύλα ἀπόλωλεν, ὁ δὲ κηρὸς σχεδὸν ἀπολέλοιπεν.

Λαβὲ τὸν ἐμόν. Ἐγὼ δὲ πάλιν πειρήσομαι.

Oh, no, Tom! Please don’t leave me!

I’ve got to! We’ve got to do something! Sing, Becky! Then you won’t feel so lonely!


Heu mihi, ō Thōmā. Nē dērelinquās mē, tē ōrō!

Sed mihi eundum! Opus est nōbīs aliquid facere. Cane, Rebecca! Nec sōlitūdine mærēbis!

Οἴμοι, ὦ Θωμᾶ. Μὴ καταλίπῃς με, δέομαί σου.

Ἀλλ' ἰτέον μοι. Χρὴ γὰρ ἡμῖν ποιεῖν τι. ᾌδει, Ῥεβέκκα. Μηδὲ λῡπήσει τὴν ἐρημίαν.

If I ever see,
On bush or tree,
Young birds in their pretty nest

Avēs teneræ,
quibus domūs
in arbore, sī canant

Ἐάν ποτ' ἰδῶ
νεοσσιὰν
καλὴν ἐπὶ ῥωπίοις


It isn’t easy feeling my way, but I’m sure I haven’t tried this passageway before!

Hello there! Hello!


Nōn facile tentandō prōficiscor, credō autem mē nōndum hanc expertum esse!

Heus, heus!

Οὐ ῥᾴδιον ψηλαφῶν πορεύομαι, πέπεισμαι δ' οὔπω πειράσασθαι ταύτης.

Ὦ οὖτος, οὗτος.

No!

Heu mihi!

Οἴμοι.

ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 30

Run! You got good cause to run! Now I get even with you for telling on me in court

Curre! Nam meritō curris! Nunc autem pār parī ad tē referō, quia mē cōram jūdicēs arguistī!

Τρέχε. Δικαίως γὰρ τρέχεις. Νῦν δ' ἀποδίδωμί σοι τὸ ὅμοιον ὅτι κατεῖπές μου πρός τοὺς δικαστάς.

And while I hide here, find Murrell’s treasure. Make sure you not tell anyone before I get away with the treasure!

Et dum hīc lateō, thēsaurum Maurīliī reperī! Cavē nē cui dicās dē hōc priusquam cum thēsaurō discesserō!

Κἀμοῦ [ᾱ] ἐνταῦθα λανθάνοντος, εὗρε τὸν Μαυρῑλίου θησαυρόν. Εὐλαβοῦ μηδενὶ λέγῃς περὶ τούτου πρὶν ἂν ἔχων τὸν θησαυρὸν ἀποχωρήσω.

I won’t tell a soul you’re here! Honest!

Nēminī dīcam tē hīc adesse! Et profectō!

Οὐκ ἐρῶ οὐδενὶ ὅτ' αὐτοῦ παρεῖ. Καὶ μάλα γε.

Doesn’t look like he can get out of there by himself!

Nōn vidētur posse illinc suō Mārte exīre!

Οὐ δοκεῖ δύνασθαι ἐκεῖθεν αὐτοχειρὶ ἐξιέναι.

Light! We’re saved! Daylight!

Lūx! Salvī factī sumus! Lūx diurna!

Φῶς. Σεσώσμεθα. Τὸ ἡμερινὸν φῶς.

ImageImage

User avatar
jeidsath
Administrator
Posts: 4830
Joined: Mon Dec 30, 2013 2:42 pm
Location: Γαλεήπολις, Οὐισκόνσιν

Re: Tom Sawyer

Post by jeidsath »

το κηρος οξυτονον εστι, ει μη σφαλλομαι
"Here stuck the great stupid boys, who for the life of them could never master the accidence..."

Joel Eidsath -- jeidsath@gmail.com

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Ναί. Χάριν ἔχω σοι.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Tom Sawyer

Post by bedwere »

Page 31

Later…

..and this heroic boy actually went back into that awful darkness and brought out our Becky!


Posteā...

et vērō hic puer fortis, in tætrās tenebrās reversus, Rebeccam nostram extulit!

Ὕστερον...

καὶ δὴ ὅδ' ὁ ἀγαθὸς παῖς, εἰς τὸν στυγερὸν σκότον ἀναστραφείς, τὴν ἡμετέραν Ῥεβέκκα ἐξήνεγκεν.

No commonplace boy would have done that! Only Tom– Where is Tom?

Quod nōn sānē quīvīs puer fēcisset. Solus enim Thōmās– Ubī est Thōmās?

Οὔκουν παῖς ὁ τυχὼν ἐκεῖν' ἀν ἐποίησεν. Μόνος γὰρ Θωμᾶς – Ποῦ 'στι Θωμᾶς;

I saw him sneaking off with Huck Finn and the sheriff.

Vīdī eum clam sē subdūcentem cum Bacchō Finnō et præfectō.

Εἶδον αὐτὸν ὑποκλέπτοντα ἑαυτόν μετὰ Βάκχου Φίννου καὶ τοῦ προστάτου.

Land O’ Goshen! Now what’s that boy up to?

They got Injun Joe!


Ēcastor! Quid vērō puer facit?

Comprehendērunt Jōsēphum Indum!

Νὴ τὼ θεώ. Τί δὴ νῦν ὁ παῖς ποιεῖ;

Κατειλήφασιν Ἰωσὴφ τὸν Ἰνδόν.

And lots more! Tom and Huck are rich! They found Murrell’s treasure!


Quod est majus, Thōmās et Bacchus dīvitēs sunt, thēsaurō Maurīliī inventō!

Τὸ δὲ μέγιστον, Θωμᾶς καὶ Βάκχος πλουτοῦσιν εὑρόντες τὸν Μαυρῑλίου θησαυρόν.

Did you ever see so much gold?

And, Sid, I brought you something from the cave
!

Jam aliquandō vīdistī tantum aurum?

Ō Dionȳsī, tibi aliquid ā specū tulī.

Ἤδη ποτ' εἴδετε τοσοῦτον χρῡσόν;

Ὦ Διονῡ́σιε, ἤνεγκά σοί τι ἀπὸ τοῦ σπηλαίου.

Maw’s giving a party in your honor now, Tom! There’s strawberry shortcake! And remember, we’re engaged!


Mamma tibi convīvium īnstruit, ō Thōmā! Præbētur vērō placenta ē frāgīs! Mementō autem pactum nūptiāle nostrum!

Μάμμη παρασκευάζει σοι συμπόσιον, ὦ Θωμᾶ. Παρέχεται δὴ πλακοῦς ἐκ κομάρων. Μνήσθητι δὲ τῆς ἡμετέρας ἐγγύης.

Aunt Polly, aunt Polly!

Why, Tom may even be president some day, if they don’t hang him first!

Mātertera Miryam, mātertera Miryam!

Nam Thōmās aliquandō fīat etiam præses, nisi prius eum suspendant!

Θεία Μαριάμ, Θεία Μαριάμ.

Θωμᾶς γὰρ γένοιτ' ἄν ποτε καὶ πρόεδρος, εἰ μὴ φθάνοιεν ἀπάγχοντες αὐτον.

ImageImage

Post Reply