The Wizard of Oz

This board is a composition workshop, like a writers' workshop: post your work with questions about style or vocabulary, comment on other people's work, post composition challenges on some topic or form, or just dazzle us with your inventive use of galliambics.
Post Reply
User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3993
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

The Wizard of Oz

Post by bedwere » Wed Aug 28, 2019 5:18 pm

Image

Not the book, not the movie, but the comic. Beautiful art by Mel Crawford.

Page 2

The Wizard of Oz

One day a strange-looking cloud moved toward the little Kansas farm where Dorothy lived with her aunt and uncle!


Magus Ozi

Ōlim nūbes mīrābilis movēbātur ad prædiolum Kansicum, ubi Dōrothea cum avunculō māterterāque habitābat.

Ὁ μάγος Ὄζου

Πάλαι νεφέλη θαυμαστή τις ἐκῑνεῖτο πρὸς τὸ Κανσικὸν χωρίδιον, ὅπου Δωροθέα μετὰ τοῦ θείου τε καὶ τῆς θείας ᾤκει.

What is it, Aunt Em?

Oh! It’s a cyclone, heading right for our house!


Quid est illud, ō mātertera Emma?

Ō, turbo est adveniēns rectā ad domum nostram.

Τί ἐστιν ἐκεῖνο, ὦ θεία Ἔμμα;

Ὤ, πρηστήρ ἐστιὶ προσερχόμενος εὐθὺ πρὸς τὴν οἰκίαν ἡμῶν.

Dorothy was sitting on the doorstep with her little dog Toto. She wondered at the cloud and the moaning sound it made.

Dorotheā autem, sedēns in gradū jānuæ cum catellō Tōtō, nūbem gemitumque ejus mīrābātur.

Δωροθέα δὲ καθημένη ἐπὶ κλῑμακος τῆς θύρας μετὰ τοῦ κυναρίου Τώτου ἐθαύμαζεν τὴν νεφέλην τε καὶ τὸν στεναγμὸν αὐτῆς.

Quick! Get down in the cyclone cellar both of you! I’ll tend to the animals!

Properāte! Ambō dēscendite in subterrāneum. Ego autem jūmenta cūrābō.

Σπεύδετον. Ἀμφω κατάβητον εἰς τὸ ὑπόγειον. Ἐγὼ δ' ἐπιμελήσομαι τῶν κτηνῶν.

Just then uncle Henry ran past the house, with a frightened shout to aunt Em! Dorothy wondered what a cyclone would do!

Tunc avunculus Henrīcus domum currēns præteriit, ad māterteram Emmam in metū clāmāns! Dōrothea autem nōscere volēbat dē turbine quantum valēret.

Τότε μὲν ὁ θεῖος Ἑνρῖκος τρέχων παρῆλθε παρὰ τὴν οἰκίαν, τῇ θείᾳ Ἔμμῃ ἐν φόβῳ βοῶν. Δωροθέα δ' ἐβούλετο μαθεῖν περὶ τῆς δυνάμεως πρηστῆρος ὁπόση εἴη.

All right, aunt Em. As soon as I catch Toto!

Dorothy! Follow me as fast as you can!


Ō Dōrothea, sequere mē quam cito!

Sequar tē, ō mātertera Emma, postquam Tōtum cēperō.

Ὦ Δωροθέα, ἀκολούθησόν μοι ὥς τάχιστα.

Ἀκολουθήσω σοι, ὦ θεία Ἔμμα, ἐπειδὰν Τῶτον ἕλω.

Aunt Em opened the trap door to the cyclone cellar, and started down. Her voice shaking with fright as she called.

Mātertera Emma, ōstiolō subterrāneī apertō, dēscendēbat vōce tremebundā clāmāns.

Ἡ δὲ θεία Ἔμμα, ἀνοίξασα τὸ τοῦ ὑπογείου θυρίδιον, κατέβαινε φωνῇ τρεμούσῃ βοῶσα.

Dorothy, hurry!

Toto, you naughty dog! Come here!

Dōrothea, festīnā!

Tōte, ō male canis, venī hūc!

Δωροθέα, σπεῦσον.

Τῶτε, ὦ κακὲ κύον, ἐλθὲ δεῦρο.

But little Toto had become frightened too and jumped out of Dorothy’s arms! To catch him, she crawled under the bed!

Sed et Tōtellus cōnsternātus saluit ex Dōrotheæ brāchiīs. Quæ ut caperet eum sub lectum rēpēbat.

Ἀλλὰ καὶ ὁ Τωτίσκος ἐμπεπληγμένος ἐσκίρτησεν ἐκ τῶν τῆς Δωροθέας βραχιόνων. Ἡ δ' ὡς αἱρήσουσα αὐτὸν εἵρπυζεν ὑπὸ τὴν κλῑνην.
ImageImage

mwh
Textkit Zealot
Posts: 3424
Joined: Fri Oct 18, 2013 2:34 am

Re: The Wizard of Oz

Post by mwh » Thu Aug 29, 2019 2:23 am

ad domum > recta ad d.

Ὦ > Ὤ

Can σίφων really mean a cyclone? Wouldn’t πρηστήρ do? If not, paraphrase, e.g. δῖνός τις ανέμου or ἄνεμος δεινῶς δινεύων

præteriit > currens pr.

māterteræ Emmæ > ad m.am Emmam

Similarly the Greek (where not διῆλθε: τρέχων παρῆλθε παρὰ?)

Dōrothea autem dē turbinis potestāte dubitābat. Wouldn’t that suggest she doubted its power? E.g. scire/noscere volebat de turbine quantum valeret/quantam vim haberet.

Similarly with the Gk. You mean ἠπόρει not ἠπορεῖτο, but better e.g. εβούλετο μαθεῖν περὶ τῆς δυνάμεως πρηστῆρος ὁπόση εἴη.

I’ll leave it at that. — But my eye catches Quae autem in the last sentence. Delete autem!

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3993
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Thu Aug 29, 2019 4:58 pm

Thank you!

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3993
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Thu Sep 12, 2019 5:50 pm

Page 3

Oooh! What is happening? Ka-choo!

Ki-ki!

Ō, quid fit? [sternuō!]

Ai, Ai!

Ὠ, τί γίγνεται; [πταίρω.]

Αἴ, αἴ.

Suddenly the floor tilted, this way and that! Dust boiled up through the trap door in the middle! Dorothy sneezed!

Subitō pavīmentum hūc illūc agitābātur. Pulvis vērō per ōstiolum in medium effervēscēbat.
Dōrothea ideō sternuit.

Ἐξαίφνης τὸ μὲν ἔδαφος δεῦρο κἀκεῖσε ἐσαλεύετο. Ἡ δὲ κόνις διὰ τοῦ θυριδίου εἰς μέσον ἐξεβράζετο. Διὸ ἡ Δωροθέα ἔπταρεν.

The house whirled slowly around as the cyclone carried it up, up, up into the air, above the barns and uncle Henry!

Domus autem lentē circumagēbātur, turbine eam tollente in cælum super horrea avunculumque Henrīcum!

Ἡ δ' οἰκία βραδέως ἐδινεῖτο, τοῦ πρηστῆρος ἀναφέροντος αὐτὴν εἰς τὸν οὐρανὸν ὑπὲρ τῶν ἀποθηκῶν τε καὶ τοῦ θείου Ἑνρίκου.

Don’t be afraid, Toto! I have you!

Owoo!


Nē timeās, ō Tōte. Teneō tē.

[Ululō.]

Μὴ φοβοῦ, ὦ Τῶτε. Ἔχω σε.

[Ὑλακτῶ.]

Somehow Toto slid into the open trap, but he didn’t fall far, because the air pressure of the cyclone held him up!

Tōtus autem, in ōstiolum apertum quōdammodo lāpsus, nōn multum dēcidit, quia gravis turbinis āēr eum retinēbat.

Ὁ δὲ Τῶτος, ὀλισθών πως εἰς τὸ θυρίδιον ἀνεῳγμένον, οὐ πολὺ κατερρύη, ὅτι ὁ βαρὺς τοῦ πρηστῆρος ἀὴρ ἀνεῖχεν αὐτόν.

There! you won’t fall down there again!

Ecce, iterum illāc nōn dēcidēs!

Ἰδού, οὐ μὴ πάλιν ἐκεῖσε καταρρυήσει.

When Dorothy slammed the trap door shut the howl of the fierce winds was not so loud, but the room was quite dark!

Cum Dōrothea ōstiolum occlūsisset, sævōrum fragor ventōrum dēminūtus est, habitātiō autem facta est obscūra.

Ἐπειδὴ Δωροθέα τὸ θυρίδιον κατέκλεισεν, ὁ μὲν τῶν χαλεπῶν ἀνέμων πάταγος ἠλαττώθη, ἡ δὲ δίαιτα ἐγένετο σκοτεινή.

There’s nothing to do, Toto. So we might as well go to bed!

Nōn habēmus quod faciāmus, ō Tōte. Ideō eāmus cubitum!

Οὐκ ἔχομεν τί πράξωμεν, ὦ Τῶτε. Διὸ εἰς κλῑνην ἴοιμεν ἄν.

Hour after hour passed, with no change in the strange twilight, and the gentle rocking of the house in the cyclone’s top!

Tempore autem trānseunte, nūlla fīēbat conversiō mīrī crepusculī domūsque in summō turbine lēniter pendentis.

Χρόνου δὲ προβαίνοντος, οὐκ ἐγίγνετο οὐδεμία τροπὴ τοῦ τε θαυμασίου κνέφους καὶ τῆς οἰκίας ἐπ᾽ ἄκρου τοῦ πρηστῆρος μαλακῶς αἰωρουμένης.


Ohh!

Dorothy never knew how long she slept, but she was awakened by a bump, as if the house had dropped to earth!


Ō!

Dōrothea, omnīnō nesciēns quamdiū dormīsset, sonitū vērō expergēfacta est, tanquam domus in terram dēcidisset.

Ὤ.

Δωροθέα δέ, πάντως ἀγνοοῦσα πόσον χρόνον κοιμηθείη, δούπῳ δή τινι ἀνηγέρθη, ὥσπερ εἰ ἡ οἰκία ἐπὶ τῆς γῆς κατέπεσεν.
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3993
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Wed Sep 25, 2019 9:06 pm

Page 4


Oh! This isn’t Kansas! Where are we?

Rarf! Rarf!

Ō! Istud nōn est Kansia.

[Latrō.]

Ὤ. Τοῦτ' οὐκ ἔστι Κανσία.

[Ὑλακτῶ.]

Dorothy ran to the door. Outside was a country of marvelous beauty, but so strange that Dorothy caught her breath!

Deinde Dōrothea ad jānuam cucurrit. Foris vērō erat pulchritūdine terra mīra, tam autem
aliēna ut Dōrothea animam continuerit.

Εἶτα δὲ Δωροθέα ἔδραμε πρὸς τὴν θύραν. Ἔξω δὴ ἦν γῆ θαυμασία μὲν τὸ κάλλος, οὕτω δὲ ἀλλοτρία ὥστε Δωροθέαν ἀπνευστὶ ἔχειν.

Welcome, Dorothy, to the country of Munchkins, in the Land of Oz!

Wh-Where is that?


Tē salūtō, ō Dōrothea, quæ in regiōnem Homunciōnum, terram Ozī, vēnistis!

Ubi terrārum?

Ἀσπάζομαί σε, ὦ Δωροθέα, ἐληλυθυῖαν εἰς τὴν χώραν τῶν Ἀνθρωπίων, τῆν γῆν Ὄζου.

Ποῦ ποτε γῆς;

Stepping outside Dorothy saw three funny little people approaching her, with friendly smiles on their faces!

Dōrotheaque ēgressa vīdit fēstīvōs homunculōs trēs, quī ad eam benevolē arrīdentēs accēdēbant.

Καὶ Δωροθέα ἐξελθοῦσα εἶδεν ἀστεῖα ἀνθρωπάρια τρία, οἳ πρὸς αὐτὴν εὐνοϊκῶς προσγελῶντες προσῇσαν.

Who are you, please? And how did you know my name?

I know because I am a witch, the good witch of the North!

Tū quis es, ō domina? Et quōmodo scīs nōmen meum?

Sciō quia sāga sum, bona sāga septentriōnis.

Σὺ τίς εἶ, ὦ γύναι; Καὶ πῶς οἶσθα τοὔνομά μου;

Οἶδα ἐπεὶ γοῆτίς εἰμι, ἡ ἀγαθὴ γοῆτις τῶν βορείων.

The little old lady explained that there had been four witches in the land of Oz, two good and two wicked ones!

Vetula autem nārrāvit quattuor sāgās in terrā Ozī fuisse, bīnās bonās, bīnās malās.

Ἡ δὲ πρεσβύτις διηγήσατο τέσσαρας γοήτιδας ἐν γῇ Ὄζου γενέσθαι, τὼ μὲν ἀγαθά, τὼ δὲ πονηρά.

Now there is only one bad witch left. You killed the other one!

Oh, no! I didn’t!


Nunc autem ūna mala sāga relicta est. Tū enim alteram interfēcistī!

Minimē ego!

Νῦν δὲ μία πονηρὰ γοῆτις καταλέλειπται. Σὺ γὰρ ἀπέκτεινας θάτεραν.

Οὐδαμῶς ἔγωγε.

Dorothy was shocked at the good witch’s words. She protested that she had never killed anybody and never wanted to!

Dōrothea autem, bonæ sāgæ sermōne commōta, obtestāta est sē nec ūllum umquam interfēcisse nec umquam velle.

Δωροθέα δέ, τῷ τῆς ἀγαθῆς γοήτιδος λόγῳ ταραχθεῖσα, ἐπεμαρτύρατο [ῡ] οὔτε οὐδένα ποτὲ ἀποκτεῖναι, οὔτε βούλεσθαί ποτε.

Well, your house killed her when it landed! Those are the feet of the wicked witch of the east!

Ēsto, tua domus cum in terram dēscendit interfēcit eam. Illī enim sunt pedēs malæ sāgæ orientis.

Εἶεν, ἡ σή γε οἰκία εἰς τὴν γῆν καταβᾶσα ἀπέκτεινεν αὐτήν. Ἐκείνω γάρ ἐστον τὼ πόδε τῆς πονηρᾶς γοήτιδος τῶν ἀνατολῶν.

She was even more shocked when she turned and saw two silver slippers sticking out from under the house!

Et magis commōta est cum conversa duās soleās argenteās ē sub domō exstantēs vīdisset.

Καὶ μᾶλλον ἐταράχθη ἐπεὶ ἐπιστραφεῖσα εἶδεν ἐμβάδε ἀργυρᾶ ἐξ ὑπὸ τῇ οἰκίᾳ ἐξεχούσα.
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3993
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Mon Oct 14, 2019 7:20 pm

Page 5


We are all grateful that she is dead! What can we do to help you, in return, Dorothy?

Oh, Oh, please help me get home to Kansas!


Omnēs grātiās agimus quia mortua est. Quōmodo ergō vicissim adjuvābimus tē, ō Dōrothea?

Ō, ō, amābō, ut in Kansiam redeam mē adjuvā.

Πάντες χάριν ἴσμεν ὅτι τέθνηκεν. Πῶς οὖν ἀντωφελήσομέν σε, ὦ Δωροθέα;

Ὤ, ὤ, δέομαι σου, πρὸς τὸ εἰς Κανσίαν ἐπανελθεῖν με ὠφέλησον.

Dorothy was suddenly very, very homesick, and she blurted out the first thought that came into her mind!

Dōrotheaque, subitō patriæ dēsīderiō capta, ēructāvit quod prīmum in mentem sibi vēnit.

Καὶ Δωροθέα, πόθῳ τῆς πατρίδος ληφθεῖσα, ἐξηρεύξατο τὸ πρῶτον ἐπὶ νοῦν αὐτῇ ἐληλυθός.

Hmm! Let me think. Of course, I can’t send you back to Kansas.

Sine ut cōnsīderem. Manifēstum saltem tē in Kansiam ā mē remittī nōn posse.

Ἄφες με λογίζεσθαι. Φαίνεταί γε τοῦτο, ὅτι οὐ δύναμαι ἀναπέμψαι σε εἰς τὴν Κανσίαν.

The good witch spun her cap on her nose, and explained that she had no power outside of the land of Oz, but…

Et bona sāga, petasō super nāsum versō, nārrāvit ipsam quidem potestāte extrā terram Ozī carēre, ...

Ἡ δ' ἀγαθὴ γοῆτις, περιαγαγοῦσα τὸν πέτασον ἐπὶ τῆς ῥινός, διηγήσατο αὐτὴ μὲν δεῖσθαι τῆς ἔξω τῆς γῆς Ὄζου ἐξουσίας, ...

Go to the Emerald City, and ask the great wizard of Oz!

Yes!


Vādēns Smaragdōpolin, posce ā magnō magō Ozī!

Prōrsus!

Πορευθεῖσα εἰς τὴν Σμαραγδούπολιν, αἴτησον τὸν μέγαν μάγον Ὄζου.

Πάνυ γε.

If anybody had power to send Dorothy back to Kansas, that would be the wizard of Oz, if he felt like it!

... sī quis autem Dōrotheam in Kansiam remittere posset, eum esse magum Ozī, sī vērō vellet.

... εἴ τις δὲ Δωροθέαν εἰς Κανσίαν ἀναπέμψαι δύναιτο, τοῦτον ἂν εἶναι τὸν μάγον Ὄζου, εἰ δὴ βούλοιτο.

But where?

That yellow brick highway will take you to the Emerald City and Oz!


Sēd quā?

Illa flāva via pūblica latericia addūcet tē Smaragdōpolin et ad Ozum.

Ἀλλὰ πῇ;

Ἐκεινὴ ἡ ξανθὴ πλινθίνη λεωφόρος οἴσει σε ἐπὶ τήν τε Σπαραγδούπολιν καὶ Ὄζον.

Dorothy had not noticed the road paved with yellow brick, until the good witch of the north pointed it out to her!

Certē quidem via lateribus flāvīs strāta Dōrotheam fefellit dum bona sāga septentriōnis illam huic mōnstrāvit.

Ἡ μέντοι πλίνθοις ξανθαῖς ἐστρωμένη ὁδὸς ἔλαθε Δωροθέν ἕως ἡ ἀγαθὴ γοῆτις τῶν βορείων ἐκείνην αὐτῇ ἔδειξεν.

And now I will leave you with a parting gift, Dorothy!

Nunc autem dāns tibi dōnum discēdō ā tē, ō Dōrothea!

Νῦν δὲ δοῦσά σοι δῶρον ἀπαλλάσσομαί σου, ὦ Δωροθέα.

Swiftly the good witch leaned forward and planted a kiss that made Dorothy tingle pleasantly, through and through.

Cito autem incumbēns, bona sāga dedit ōsculum quō Dōrothea per sē ipsam suāviter formīcāret.

Ταχὺ δὲ ἐπικειμένη ἡ ἀγαθὴ γοῆτις ἔδωκε φίλημα ὥστε Δωροθέαν δι' ἑαυτῆς ἡδέως μυρμηκίζειν.

My kiss protects from hurt and harm! Good-bye!

Good-bye! Good-bye! Take the silver shoes!


Ōsculum meum cūstōdit tē ab omnī malō. Valē!

Valē! Valē! Sūme calceāmenta argentea!

Τὸ φίλημά μου φυλάσσει σε ἀπὸ παντὸς κακοῦ. Ὑγίαινε.

Ὑγίαινε, ὑγίαινε, λαβὲ τἀργυρᾶ ὑποδήματα.

Whirling around like a top, the good witch faded quickly into thin air, which, somehow, was just what Dorothy had expected!

Deinde, velut turbo sē volūtāns, bona sāga cito "in tenuem ex oculīs ēvānuit auram" [Verg. A. 9.658]. Quod vērō Dōrothea quōdammodo exspectābat.

Ἔπειτα, ὡσανεὶ βέμβριξ δινουμένη, ἡ ἀγαθὴ γοῆτις ταχὺ "λιάσθη ἐς πνοιὰς ἀνέμων" [Ὁμήρου Ὀδύσσεια, δ', ωλη']. Τοῦτο δὴ Δωροθέα πως ἀνέμενεν.

ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3993
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Fri Oct 25, 2019 12:54 am

Page 6

Why, there’s nothing but the shoes left!

Nam nihil relinquitur nisi calceāmenta!

Οὐδὲν γὰρ καταλείπεται εἰ μὴ τὰ ὑποδήματα.

Dorothy looked around for the wicked witch’s silver shoes and found them empty! Their owner had dried up and blown away!

Dōrothea autem, calceāmentīs argenteīs malæ sāgæ requīsītīs, invēnit ea vacua.
Possestrīx enim eorum ārefacta exsufflātaque erat.

Δωροθέα δὲ ζητήσασα τὰ τῆς πονηρᾶς γοήτιδος ἀργυρᾶ ὑποδήματα εὗρεν αὐτὰ κενὰ ὄντα. Ἡ γὰρ αὐτὰ σχοῦσα ἦν ἐξήρασμένη τε καὶ ἀναπεφῡσημένη.

They fit me perfectly!

Aptē ad mē conveniunt!

Εὖ ἁρμόζει μοι.

After trying on the silver shoes, Dorothy decided that they would be better for a long trip than her old worn ones!

Dōrotheaque, calceāmentīs argenteīs subligātīs, dēcrēvit ea ad longum iter faciendum meliōra esse suīs veteribus contrītīs.

Καὶ Δωροθέα ὑποδήσασα τἀργυρᾶ ὑποδήματα ἔκρῑνεν αὐτὰ εἰς τὸ πολὺ πορεύεσθαι ἀμείνω εἶναι τῶν ἑαυτῆς παλαιῶν τετριμμένων.

I’d like to know how far it is to the Emerald City, wouldn’t you Toto?

Wuff!


Scīre velim quam longē sit in Smaragdōpolin. Et tū, Tōte?

[Latrō.]

Βουλοίμην ἄν εἰδέναι πόση ἡ ὁδὸς εἰς Σμαραγδούπολιν. Καὶ σύ, Τῶτε;

[Ὑλακτῶ.]

Dorothy packed a lunch in a basket, and started out, wearing her very best blue-and-white checked dress!

Dōrothea igitur, cibō in cistā collēctō, pulcherrimam cæruleīs albīsque quadrātīs vestem gerēns, profecta est.

Δωροθέα οὖν, συσκευασαμένη μὲν σῖτον ἐν κίστῃ, φοροῦσα δὲ τὸ κάλλιστον ἱμάτιον [ῑμ] κυανῆ τε καὶ λευκὰ ἔχον τετράγωνα, ὥρμησεν.

Hello! Could you help me get down?

What?


Salvē, potesne mē ad dēscendendum adjuvāre?

Quid?

Χαῖρε, ἦ δύνασαι πρὸς τὸ καταβῆναί με ὠφελεῖν;

Τί;

She had walked for a mile or more, when she heard a soft voice calling to her. She looked up and saw a scarecrow!

Cumque ambulāvisset mīlle passuum sīve longius, audīvit vōcem lēnem vocantem eam.
Oculīs ideō allātīs vīdit terriculum.

Καὶ, βαδίσασα στάδια ὀκτὼ ἢ πορρωτέρω, ἤκουσε φωνῆς λεπτῆς τινος καλούσης αὐτήν. Ἀναβλέψασα οὖν εἶδεν φόβητρον.

I thought I heard you speak! But you are only a scarecrow!

Of course! But I need some help.


Arbitrābar mē audīvisse ē tē verbum. Tū autem nihil nisi terriculum est!

Scīlicet! Tamen auxiliī egeō.

ᾬμην ἀκοῦσαί σου λόγον. Σὺ δ' οὐδὲν πλὴν φόβητρον εἶ.

Φαίνεταί γε τοῦτο. Ὅμως δὲ δέομαι βοηθείας.

The scarecrow said he would be much more comfortable if Dorothy would take away the pole that held him up!

Terriculum autem ait sē multō melius habēre, sī Dōrothea auferret hastam eum sustinentem.

Τὸ δὲ φόβητρον ἔφη πολλῷ κάλλιον ἔχειν ἄν, εἰ Δωροθέα ἀφαιρῇ τὸ δόρυ αὐτὸν ἀνέχον.

ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3993
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Mon Nov 11, 2019 10:24 pm

Page 7


Thank you! There’s only one other thing I need to make me completely happy, brains!

Oh?


Tibi grātiās agō! Ūnō adhūc opus est mihi ut ab omnī parte sim beātus: cerebrō!

Ō?

Χάριν σοι ἔχω. Ἑνὸς δ' ἔτι δέομαι ὥστε τὰ πάντα εὐδαίμων εἶναι · ἐγκεφάλου.

Ὤ;

At first Dorothy was so amazed to see a scarecrow stand up and hear him talk, that she hardly realized what he was saying!

Prīmum quidem Dōrothea, cum vīdisset terriculum ērēctum loquēnsque, ita mīrāta est
ut modo nōn percēperit quæ ab eō dīcerentur.

Τὸ μὲν πρῶτον Δωροθέα, ἰδοῦσα φόβητρον ἀνεστός τε καὶ λαλοῦν, οὕτως ἐθαύμασεν ὥστε ὅσον οὐκ ᾐσθάνετο τῶν ὑπ' αὐτοῦ λεγομένων.

You said you needed brains?

Yes! When they made me they filled my head with straw!


Dīxistīne cerebrō opus tibi esse?

Dīxī! Nam cum mē faciebant, implēvērunt caput meum stipulā.

Ἆρ' εἴρηκας ἐγκεφάλου δεῖσθαι;

Εἴρηκα. Ὅτε γὰρ ἐποίουν με, ἐπλήρωσαν τὴν κεφαλήν μου καλάμῃ.

The scarecrow explained that he never would know anything unless he could find some real brains to put into his head!

Terriculum autem ēnārrāvit sē numquam ūllam rem cognitūrum esse, nisi invēnisset cerebrum quoddam vērum in caput suum īnserendum.

Τὸ δὲ φόβητρον ἐξηγήσατο οὔποτε ἂν μέλλειν γιγνώσκειν τι, εἰ μὴ εὕροι ἐγκέφαλόν τινα ἀληθινὸν ὡς τῇ κεφαλῃ αὐτοῦ ἐμβληθησόμενον.

I have an idea! You see, I am going to the Emerald City…

Cōnsilium habeō! Ecce, vādō Smaragdōpolin...

Γνώμην ἔχω. Ἴδε, πορεύομαι εἰς Σμαραγδούπολιν...

Dorothy had a sudden, wonderful thought: perhaps the Wizard of Oz could give the scarecrow some real brains!

Subitō autem Dōrothea cōgitāvit rem mīram: forsan enim Magum Ozī datūrum terriculō cerebrum quoddam vērum.

Ἐξαίφνης δὲ Δωροθέα ἐλογίσατο θαυμαστόν τι · τάχ' ἂν γὰρ τὸν μάγον Ὄζου διδόναι τῷ φοβήτρῳ ἐγκέφαλόν τινα ἀληθινόν.

Mmmh!

Why, that sounded like, like someone groaning!


Heu!

Nam illa vōx similis eī gementis.

Αἴ.

Ἐκείνη γὰρ ἡ φωνὴ ὁμοία τῇ στένοντός τινος.

The scarecrow was delighted with Dorothy’s idea, and walked along, until a strange moan came out of the forest!

Terriculum autem, Dōrotheæ cōnsiliō lætātum, gradiēbātur cum eā dōnec gemitus īnsolitus ē silvā exaudītus est.

Τὸ δὲ φόβητρον, τῇ Δωροθέας γνώμῃ εὐφρανθές, ἔβαινε σὺν αὐτῇ ἕως στεναγμὸς ἀηθής τις ἐκ τῆς ὕλης [ῡ] ἐξηκούσθη.

Oh! A tin woodman! Was it you that groaned?

Yes! Please oil my joints!


Ō! Lignātor stanneus! An tū gemuistī?

Ego vērō. Amābō, unge articulōs meōs!

Ὤ. Ξυλεὺς κασσιτέρινος. Ἆρα σὺ ἐστέναξας;

Ἐγὼ δή. Δέομαί σου, ἄλειψον τὰ ἄρθρα μου.

The tin woodman stood motionless, except for his jaws, which moved just a tiny bit, with a creaking noise!

Lignātor stanneus stābat immōtus, præter māxillārum, quæ modo nōn movēbantur sed crepitābant.

Ὁ δὲ κασσιτέρινος ξυλεὺς ἑστήκει ἀκίνητος [ῑ], πλὴν τῶν γναθῶν ὅσον οὐ κῑνουμένων ἀλλὰ ψοφουσῶν.

You poor thing! They’re all rusty!

Ō miselle! Omnēs sunt rōbīginōsī!

Ὦ τλῆμον. Πάντα ἐστὶν ἰώδη.

Dorothy found the tin woodman’s oilcan not far way, and oiled all his joints till he could move them freely.

Dōrothea igitur, lignātōris stanneī oleāriō quod haud procul jacēbat inventō, ūnxit omnēs articulōs ejus quoad ille potuit eōs bene movēre.

Δωροθέα οὖν, εὑροῦσα τὴν τοῦ κασσιτερίνου ξυλέως λήκυθον οὐ μακρὰν κειμένην, ἤλειψε πάντα τὰ ἄρθρα αὐτοῦ μέχρις οὗ ἐκεῖνος ἐδυνήθη εὖ κῑνεῖν αὐτά.

ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3993
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Fri Nov 22, 2019 11:21 pm

Page 8

Thanks! Oh, thanks! Now I need only one thing to make me completely happy.

Tibi grātiās plūrimum habeō. Ūnō adhūc opus est mihi ut ab omnī parte sim beātus.

Χάριν πολλήν σοι ἔχω. Ἑνὸς δ' ἔτι δέομαι ὥστε τὰ πάντα εὐδαίμων εἶναι.

When she had finished, the tin woodman danced a jig without any of his joints so much as squeaking! He had only one complaint!

Postquam illa cessāvit, lignātor stanneus saltātiōnem vērō fēcit, nūllō strīdōre ab ūllō articulō ēmissō, ūnum autem petiit.

Ἐπεὶ ἐκείνη ἐπαύσατο, ὁ κασσιτέρινος ξυλεὺς ὄρχησιν μὲν ἐποιήσατο, οὐδενὸς ἄρθρου τριγμὸν ἕνα ἀφιέντος, ἓν δ' ᾐτήσατο.

When the tinsmith made my chest, he forgot to put in a real heart.

Oh! I wonder...


Stannātor, cum thōrācem meum faceret, oblītus est cor vērum īnserere.

Ō! Volutō...

Ὁ κασσιτερουργός, τὸν θώρακά μου ποιῶν, ἐπελάθετο καρδίαν ἀληθινὴν ἐμβάλλειν.

Ὤ. Ἐνθῡμοῦμαι...

He said the wicked witch had caused him to cut himself time after time until his whole body was replaced with tin!

Malam enim sāgam, dixit, fēcisse ut ipse iterum atque iterum sē secāret quoad tōtum corpus in stannum mūtātum esset.

Τὴν γὰρ πονηρὰν γοήτιδα, εἶπεν, αἰτίαν γενέσθαι τοῦ αὐτὸς αὖθις καὶ μάλα τέμνεσθαι μέχρις οὗ ὅλον τὸ σῶμα εἰς κασσίτερον μεταβάλοι.

You see, the scarecrow and I are going to ask Oz for help! Why don’t you?

Ēn, ego et terriculum īmus ad auxilium ab Ozō petendum! Quid tū nōn īs?

Ἰδού, ἐγὼ καὶ τὸ φόβητρον πορευόμεθα τοῦ βοήθειαν παρὰ Ὄζου αἰτῆσαι. Πῶς σὺ οὔ;

The tin woodman thought Dorothy’s idea was splendid. He said that until he had a heart he could never fall in love.

Lignātor stanneus, arbitrātus cōnsilium Dōrotheæ optimum esse, dīxit sē nōn prius amātūrum esse quam cor suscēpisset.

Ὁ δὲ κασσιτέρινος ξυλεὺς, νομίσας τὴν τῆς Δωροθέας γνώμην βελτίστην εἶναι, εἶπεν οὐ μὴ ἐρασθήσεσθαι πρὶν καρδίαν λάβοι.

Roarr!

[Rugiō]

[ὠρύομαι]

Eek

Heu!


Οἴ.

They had not gone far through the forest, when a big lion bounded in front of them, with a terrible roar!

Cum haud procul per silvam perrēxissent, leō magnus terribiliter rugiēns ante eōs exsiluit.

Ἐπειδὴ οὐ μακρὰν διὰ τῆς ὕλης [ῡ] ἐβάδισαν, λέων μέγας καὶ δεινῶς ὠρυόμενος ἐξεπήδησε πρὸ αὐτῶν.

Grr owr!

[Rugiō]

[ὠρύομαι]

With a blow of his paw, the lion sent the poor scarecrow flying! Luckily the scarecrow had no bones to break!

Et leō, pede percutiēns, ēmīsit miserum terriculum! Fēlīciter accīdit nūllum os quod frangī possit terriculō esse!

Καὶ ὁ λέων, τῷ ποδὶ πλήξας, ἀνῆκε τὸ ἄθλιον φόβητρον. Καλῶς δὲ συνέβη οὐδὲν ὀστοῦν ῥηκτὸν τῷ φοβήτρῳ εἶναι.

Grr raugh!

[Rugiō]

[ὠρύομαι]

Row! Row! Row!

[Latrō.]

[Ὑλακτῶ.]

Next, he sent the tin woodman sprawling. But his claws only slid off the tin without leaving even a scratch!

Deinceps dēmīsit lignātōrem stanneum. Unguēs autem ejus ē stannō lāpsæ nē rāsērunt quidem.

Μετὰ ταῦτα καθῆκε τὸν κασσιτέρινον ξυλέα. Οἱ δ’ ὄνυχες αὐτοῦ ἐκ τοῦ κασσιτέρου ὀλισθήσαντες οὐδ' ἄρα γ' ἔξυσαν.

ImageImage

mwh
Textkit Zealot
Posts: 3424
Joined: Fri Oct 18, 2013 2:34 am

Re: The Wizard of Oz

Post by mwh » Mon Dec 02, 2019 1:48 am

'Tibi grātiās plūrimum habeō." Really?

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3993
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Mon Dec 02, 2019 2:14 am

mwh wrote:
Mon Dec 02, 2019 1:48 am
'Tibi grātiās plūrimum habeō." Really?
Found in phrase book. It did look suspicious. I'll do a search, and see what pops up, if anything.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3993
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Mon Dec 02, 2019 4:11 am

I found this:

Augustine, Saint. Epistulae. Selections. [ August. section 3 letter 36 ]
Gratias ago plurimum quod me litteris tuis exhilarare dignatus es et certum facere de salute vestra.

Maybe gratias plurimas won't raise eyebrows.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3993
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Wed Dec 04, 2019 12:17 am

Page 9

Stop! Don’t you dare hurt Toto!

Bow, wow, wow!

Brave little Toto then rushed forward to defend his mistress, and the lion opened his huge mouth as if to bite!


Cessā! Nōlī audēre mordēre Tōtum!

[Latrō.]

Deinde bonus Tōtellus irruit ad eram dēfendendam, leō autem aperuit magnum os quasi morsūrus.

Παῦε. Μὴ τολμήσῃς δάκνειν Τῶτον.

[Ὑλακτῶ.]

Ἔπειτα ὁ μὲν ἀγαθὸς Τωτίσκος ἐφωρμησεν ὡς τῇ δεσποίνῃ ἀμυνῶν, ὁ δὲ λέων ἀνέῳξε
τὸ μέγα στόμα ὥσπερ δηξόμενος.

You big coward!

Umff!

Slap!

Dorothy couldn’t stand that! Forgetting her own danger, she slapped the lion so hard that he saw stars and squeaked with surprise!


Ō tū ignāvus et timidus!

Ohē!

Alapa

Neque potuit Dōrothea istud tolerāre. Oblīta enim perīculī tam gravem alapam leōnī dūxit, ut ipse vidēns astra mīrātus strīdit.

Ὦ σὺ δειλὸς καὶ κακός.

Ὤ.

Ῥάπισμα

Οὐδ' ἐδυνήθη Δωροθέα τοῦτο ἀνέχεσθαι. Ἐπιλαθομένη γὰρ τοῦ κινδύνου οὕτως ἔπληξε τὸν Λέοντα ὥστε αὐτὸς ὁρῶν τοὺς ἀστέρας καὶ θαυμάζων ἔθρισεν.

Oh! You are a coward! What makes you so?

I was born that way (Sob!)!


Ō. Tū timidus es! Quid tālem tē facit?

Tālis nātus sum! [Singultō!]

Ὤ. Σὺ δειλὸς εἶ. Τί τοιοῦτόν σε ποιεῖ;

Τοιοῦτος ἐγενόμην. [Λύζω.]

The lion admitted, between sobs, that he acted fierce only to scare people, but really he was more scared than they!

Et Leō singultāns fassus est sē atrōciter agere tantum ad terrendōs hominēs, sed magis ipsum quam illōs terrērī.

Καὶ ὁ Λέων λύζων ὡμολόγησεν ὠμῶς πράσσειν τοῦ τοὺς ἀνθρώπους φοβεῖν, ἀλλὰ μᾶλλον αὐτὸς ἢ ἐκείνους φοβεῖσθαι.

If only I knew where to get some courage! (Sob!) But it’s no use (Wahh!)!

Hmm! Perhaps the wizard of Oz!


Utinam scīrem ubi sūmerem audāciam quamdam! [Singultō!] Sed nihil prōdest, heu mihi!

Mmm. Forsan magus Ozī!

Εἶθε ᾔδειν ὅπου λαμβάνειν θάρσος τι. [Λύζω.] Ἀλλ' οὐδὲν ὄφελός ἐστιν, οἴμοι.

Μμμ. Τάχ' ἂν ὁ μάγος Ὄζου.

Do you really think he might give me some courage?

It’s worth asking him, anyhow!


Itane cēnsēs eum audāciam mihi datūrum esse?

Saltem operæ pretium est ab eō petere.

Οὐκ ἄρα γε οἴει αὐτὸν θάρσος μοι δώσειν;

Ἄξιόν γέ ἐστι αἰτῆσαι αὐτόν.

The cowardly lion dried his tears and became hopeful. He apologized to the scarecrow and the woodman, and they went on!

Ideō leō timidus, dētersīs sibi lacrimīs, spērābat. Qui vērō terriculō lignātōrīque veniam petīvit, omnēs autem prōcessērunt.

Ὁ οὖν δειλὸς λέων ἀπομαξάμενος τὰ δάκρυα ἤλπιζεν. Καὶ ὁ μὲν ᾐτήσατο συγγνώμην τοῦ φοβήτρου τε καὶ τοῦ ξυλέως, πάντες δὲ προύβησαν.

ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3993
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Thu Dec 26, 2019 2:01 am

Page 10

Oh, dear! What shall we ever do now?

Ēcastor! Quidnam nunc faciēmus?

Νὴ τὼ θεώ. Τί ποτε νῦν ποιήσωμεν;

Several miles farther on they came to a river so wide and so swift that all of their hopes seemed lost!

Cumque longum iter fēcissent, pervēnērunt ad fluvium tam lātum et celerem ut omnīs spēs vīsa sit eīs perīvisse.

Μακρὰν δὲ πορευθέντες, ἀφίκοντο εἰς ποταμὸν οὕτως εὐρὺν καὶ ταχὺν ὥστε πάσας ἐλπίδας δοκεῖν αὐτοῖς ἀπολωλέναι.

What are you doing?

Watch and you will see!


Quid agis?

Spectā et vidēbis!

Τί πράττεις;

Θεῶ καὶ ὄψει.

Only the tin woodman appeared not to worry. He began chopping down the tall trees which grew on the riverbank!

Sōlum lignātor stanneus nōn vidēbātur gravārī. Sed dēcidēbat altās arborēs quæ secundum flūmen crēscēbant.

Μόνον δ' ὁ κασσιτερινὸς ξυλεὺς οὐκ ἐφαίνετο ἄχθεσθαι. Ἀλλὰ κατέκοπτε τὰ ὑψηλὰ δένδρα τὰ παρὰ τὸν ποταμὸν φυόμενα.

Hurray! A raft!

He trimmed off the branches and cut the trees into logs, from which he made a raft big enough to hold them all!


Euax! Ratis!

Cumque rāmōs amputāsset atque arborēs in tigna secāsset, ex ipsīs tantam ratem fēcit quæ eōs omnēs cēperit.

Εὖγε. Σχεδία.

Καὶ ἀποκόψας μὲν τοὺς κλάδους, ταμὼν δὲ τὰ δένδρα εἰς δοκούς, ἐξ αὐτῶν τοσαύτην σχεδίαν ἐποίησεν ὅσαν δέχεσθαι αὐτοὺς πάντας.

Bow! Wow!

[Latrō.]

[Ὑλακτῶ.]

The raft was so big and heavy they couldn’t move it until Dororthy tied the lion’s tail to it with one of her hairribbons!

Ratis autem tantæ magnitūdinis et tantī ponderis erat ut nōn prius eam movēre potuerint quam Dōrothea ūnā tæniolā caudam leōnis ad eam ligāverit.

Ἡ δὲ σχεδία εἶχε τοσοῦτο μέγεθος καὶ τοσοῦτο βάρος ὥστε οὐκ ἐδυνήθησαν αὐτὴν κῑνεῖν πρὶν Δωροθέα ἑνὶ ταινιδίῳ ἔδησε τὴν τοῦ λέοντος οὐρὰν πρὸς αὐτήν.

The woodman had cut long poles, with which they pushed the raft out into the middle of the river’s swift current!

Cum lignātor longās hastās secāsset, ipsīs ratem in medium flūmen quod vēlōciter fluēbat impulērunt.

Τοῦ δὲ ξυλέως μακρὰ δόρη ταμόντος, αὐτοῖς ἐπήγαγον τὴν σχεδίαν εἰς μέσον τὸν ποταμὸν τὸν ταχέως ῥέοντα.

Oh! I can’t touch the bottom!

We’re spinning around!


Papæ, nōn attingō fundum!

In orbem agimur!

Βαβαί, οὐχ ἅπτομαι τοῦ ἐδάφους.

Κύκλῳ φερόμεθα.

But there they found themselves in trouble, for the current whirled them downstream as fast as a horse could run!

Illīc autem in perīcula incīdērunt. Vīs enim aquārum tam celeriter eōs secundō flūmine rotābat quam equus curreret.

Ἐκεῖ δ' εἰς κίνδυνον ἐνέβησαν. Ἡ γὰρ δύναμις τῶν ὑδάτων οὕτω τάχεως ἐδίνευεν αὐτοὺς κατὰ τὸν ποταμὸν ὥσπερ ἵππος τις τρέχοι ἄν.

ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3993
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Mon Jan 13, 2020 8:47 pm

Page 11


I suppose I’ve got to do it! Woodman, take hold of my tail!

Eh? You mean it?


Opīnor mihi agendum. Ō lignātor, sūme caudam meam!

Quid? Num vīs?

Οἴομαί γε Οἴομαί γε πρακτέον μοι. Ὦ ξυλεῦ, λαβὲ τὴν ἐμὴν οὐράν.
ι. Ὦ ξυλεῦ, λαβὲ τὴν ἐμὴν οὐράν.

Τί; Μῶν βούλει;

The cowardly lion shivered, as if he were cold, and spoke in a shaking voice only the tin woodman understood.

Leō autem timidus, quasi propter frīgus horrēns, vōce locūtus est tremulā quam sōlus lignātor stanneus intellēxit.

Ὁ δὲ δειλὸς λέων, ὡς διὰ τὸ ψῦχος φρίσσων, φωνῇ ἐλάλησε τρομώδει ἣν μόνος ὁ κασσιτερινὸς ξυλεὺς συνῆκεν.

Hold on and I’ll try to tow you all!

Oh!

Hærēte. Cōnābor attrahere vōs!

Ō!

Ἔχεσθε. Πειράσομαι [ᾱ] δ' ἐφελκύσαι ὑμᾶς [ῡ].

Ὤ.

The lion shivered harder, and slipped overboard into the swift water. Dorothy thought he was very brave!

Magisque horrēns, leō ā rate in celerem aquam dēsiluit. Dōrothea autem fortissimum eum exīstimāvit!

Καὶ μᾶλλον φρίσσων ὁ μὲν λέων κατεπήδησεν ἀπὸ τῆς σχεδίας εἰς τὸ ταχὺ ὕδωρ. Δωροθέα δ' ἡγήσατο αὐτὸν ἄριστον.

You made it, you made it!

The lion’s powerful strokes finally brought raft and all safely to the other side, but it was a close call!


Euge, euge!

Ideō leō validīs ictibus dēnique trāxit ratem ūnā cum sociīs trāns fretum, vix autem effūgērunt.

Εὖγ᾽, εὖγε.

Ὁ μὲν οὖν λέων πληγαῖς βιαίοις τέλος ἤνεγκε τὴν σχεδίαν αὐτοῖς τοῖς ἑταίροις εἰς τὸ πέραν, μόλις δ' ἐξέφυγον.

Tir-o-lir O-lay! I’m a happy scarecrow today!

Iō, Iō, beātum ego terriculum!

Ἰώ, Ιώ, φόβητρόν εἰμι εὐτυχές.

Soon they were walking back upstream along a riverbank thick with gorgeous poppies, acres and acres of poppies!

Posteā ambulābant in adversum flūmen secundum dēnsam magnificīs papāveribus rīpam, nesciō quotēnōrum jūgerum.

Ὕστερον δ' ἔβαινον ἀνὰ ποταμὸν παρὰ ὄχθην μήκωσι μεγαλοπρεπέσι δασεῖαν, οὐκ οἶδα πόσων πλέθρων.

Ohhm-humm! How strong those poppies smell!

Ahh-humm!


[Ōscitō.] Quam graviter olent illa papāvera!

[Ōscitō.]

[Χασμῶμαι.] Ὡς βαρέως ὄζουσιν ἐκεῖναι αἱ μήκωνες.

[Χασμῶμαι.]

None of them knew that the odor of acres of poppies can put a person to sleep, but they soon learned it!

Nēmō quidem ex eīs sciēbat tot papāverum odōrem somnum adferre posse, mox autem cognōvērunt.

Οὐδεὶς μὲν αὐτῶν ᾔδει τὴν τοσούτων μηκώνων ὀσμὴν εἰς ὕπνον τρέψαι δυναμένην, αὐτίκα δ' ἐπύθοντο.

What can we do? If we leave them here, they may never wake up!

Quid faciēmus? Sī enim nōs eōs hīc relinquāmus, istī numquam expergīscantur!

Τί ποιήσωμεν; Εἰ γὰρ ἡμεῖς αὐτοὺς ἐνταῦθα καταλείποιμεν, οὗτοι οὔποτε ἂν ἐγείροιντο.

Having no lungs to breathe with, the scarecrow and the tin woodman were not affected, but they worried about their friends!

Cum pulmōnibus ad spīrandum carērent, neque terriculum neque lignātor stanneus īnfirmātī sunt, sed dē amīcīs angēbantur.

Δεόμενοι δὲ πνευμόνων τοῦ πνεῖν, οὔτε τὸ φόβητρον οὔθ' ὁ κασσιτερινὸς ξυλεὺς ἠσθένησαν, ἀλλ' ἐπὶ τοῖς φίλοις ἐλῡποῦντο.

ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3993
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Tue Jan 28, 2020 6:18 pm

Page 12

He’s too heavy!

Gravior est.

Βαρύτερός ἐστιν.

The scarecrow and the tin woodman made a “chair” to carry Dorothy and Toto, but they could do nothing for the lion!

Ideōque terriculum et lignātor stanneus fēcērunt quasi gestātōrium ut Dōrotheam Tōtumque gestārent, sed prō leōne nōn potūērunt facere quicquam.

Τὸ δ' οὖν φόβητρον καὶ ὁ κασσιτερινὸς ξυλεὺς ἐποιήσαν ὡς φορεῖόν τι τοῦ φέρειν Δωροθέαν τε καὶ Τῶτον, ἀλλ' ὑπὲρ τοῦ λέοντος οὐκ ἐδυνήθησαν ποιεῖν οὐδέν.

Scarecrow! See that fierce wildcat…

...chasing a poor, little mouse! Do something!

Ō terriculum, vidē illum ferum fēlem marem...

...sectantem miserum mūsculum! Succurre!

Ὦ φόβητρον, ἴδε ἐκεῖνον τὸν ἄγριον αἴλουρον...

... διώκοντα ἄθλιον μυΐδιον. Βοήθησον.

Once away from the poppies, Dorothy and Toto woke up and then the tin woodman pointed excitedly!

Dōrothea Tōtusque, cum ā papāveribus āfuissent, experrēctī sunt. Lignātor autem stanneus commōtus indicāvit.

Δωροθέα μέν τε καὶ Τῶτος, ἀποσχόντες τῶν μηκώνων, ἐγέρθησαν. Ὁ δὲ κασσιτερινὸς ξυλεὺς θῡμούμενος ἔδειξεν.

Go on, you bad cat! Get out!

Phttt!

Αbī, fēles nequam! Dēcēde!

[Sībilo.]

Ἄπιθι, αἴλουρε πονηρέ. Ἔκστηθι.

[Σῡρίζω.]

The tin woodman bounded forward, swinging his axe so that it frightened the wildcat, and the mouse ran straight past him!

Lignātorque stanneus sīc asciam vibrāns īnsilīvit ut fēlem marem terruerit. Mūs autem rēctā prætercucurrit eum.

Καὶ ὁ μὲν κασσιτερινὸς ξυλεὺς οὕτω σείων τὴν ἀξίνην ἐπεπήδησεν ὥστε φοβῆσαι τὸν αἴλουρον. Ὁ δὲ μῦς εὐθὺ παρέδραμεν αὐτόν.

Oh! Are you all right?

Yes, thanks to you kind people! I am the queen of all the mice!

Ō, bellēne tē habēs?

Bene mihi est, beneficiō vestrō, ō amīcī. Rēgīna sum omnium mūrum!

Ὤ, ἦ καλῶς ἔχεις;

Καλῶς ἔχω, χάριν ὀφείλουσα ὑμῖν [ῡ], ὦ φίλοι. Βασίλισσά εἰμι πάντων τῶν μύων [ῡ].

The little mouse wore a tiny crown on her head. She said that many of her subjects were close by!

Mūsculus autem corōllam in capite habēbat. Dīxitque multōs ē cīvibus suīs prope esse.

Τὸ δὲ μυΐδιον εἶχε στεφανίσκον ἐπὶ τῆς κεφάλης. Καὶ εἶπε πολλοὺς τῶν ὑπ' αὐτῷ πλήσιον εἶναι.

You saved my life! Is there anything my people can do?

Oh, yes, your majesty! The lion….

Vītam mihi servāstis! Estne quid populus meus faciat...?

Maximē, ō rēgīna! Leō enim....

Ἐσώσατέ μοι τὸν βίον. Ἆρ' ἔστι τί ὁ λαός μου ποιήσῃ..;

Πάνυ γε, ὦ βασίλισσα. Ὁ γὰρ λέων...

Dorothy told the queen of mice that their friend the cowardly lion would die unless he were rescued promptly!

Deinde Dōrothea rēgīnæ mūrum nārrāvit amīcum eōrum leōnem timidum moritūrum esse, nisi quam prīmum servārētur.

Ἔπειτα Δωροθέα εἶπε τῇ τῶν μύων [ῡ] βασιλίσσῃ ὅτι ὁ φίλος αὐτῶν ὁ δειλὸς λέων ἀποθνῄσκοι ἄν, εἰ μὴ αὐτίκα σῴζοιτο.

But how?

I know how!

The tin woodman then told the queen to have her subjects each bring a long piece of string and to hurry!

Quī vērō?

Ego sciō!

Lignātor autem jussit rēgīnam trādere cīvibus imperium ut quisque festīnāns longum fūniculum afferret.

Πῶς δή;

Ἐγᾦδα

Ὁ δὲ ξυλεὺς ἐκέλευσε τὴν βασίλισσαν τοῖς ὑπ' αὐτῇ παραγγεῖλαι ὅπως ἕκαστος σπεύδων παρέξει μακρὰν μήρινθόν τινα.
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3993
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Mon Feb 10, 2020 5:51 pm

Page 13


What are you going to use those trees for?

Watch and see!


Ad quid ūtēris eīs arboribus?

Spectā et vidēbis!

Πρὸς τί χρήσῃ ἐκείνοις τοῖς δένδροις;

Θεῶ καὶ ὄψει.

When the mice had gone to look for string, the tin woodman chopped down some more trees, and cut them into logs!

Cum mūrēs ad quærendum fūniculum abīssent, lignātor stanneus aliās arborēs dēcīdit atque eās in tigna secāvit.

Ἐπεὶ οἱ μύες ὡς μήρινθον ζητήσοντες ἀπῆλθον, ὁ κασσιτερινὸς ξυλεὺς κατακόψας ἄλλα δένδρα τινὰ ἔταμεν αὐτὰ εἰς δοκούς.

Oh! Aren’t you clever with your axe!

By the time the first mice returned with their pieces of string, the woodman had split boards and spokes and made a cart!

Ō, nōnne asciā sollers es!

Cum prīmī mūrēs cum fūniculīs redīrent, tum lignātor, tabulīs tībiīsque fissīs, plaustrum fēcerat.

Ὤ, πῶς οὐ δεινὸς εἶ τὴν ἀξίνην.

Ὅτε οἱ πρῶτοι μύες ἐπανῄεσαν ἔχοντες τὰς μηρίνθους, τότε ὁ ξυλεὺς σχίσας σανίδας τε καὶ κνήμας ἐπεποιήκει ἅμαξαν.

When all the mice returned, they made a string harness, and pulled the cart through the poppies to the sleeping lion!

Cum omnēs mūrēs revertissent, jugō ē fūniculīs factō, plaustrum per papāvera ad leōnem dormientem trāxērunt.

Πάντες δ' οἱ μύες ὑποστραφέντες, ζεύγους ἐκ τῶν μηρίνθων ποιηθέντος, εἵλκυσαν διὰ τῶν μηκώνων τὴν ἅμαξαν παρὰ τὸν καθεύδοντα λέοντα.

Oof!
Ugh!
Then, with some difficulty, the scarecrow and the tin woodman pushed and pried until they loaded the lion on!


Vah!
Heu!
Posteā terriculum lignātorque stanneus cum labōre diū pepulērunt quoad leōnem sustulērunt.

Φεῦ.
Ὤμοι.
Ἔπειτα δὲ τό τε φόβητρον καὶ ὁ κασσιτέρινος ξυλεὺς πόνον ἔχοντες ἔωσαν πολὺν χρόνον ἔστ' ἐπῆραν τὸν λέοντα.

Then, although the load was heavy, the mice pulled with all their might, and the others helped push the cart to safety!

Postrēmō, etsī onus erat grave, mūrēs quidem omnibus vīribus trāxērunt, cēterī autem
adjūvērunt ut plaustrum in tūtum pellerētur.

Τέλος δέ, εἰ καὶ τὸ φορτίον ἦν βαρύ, οἱ μὲν μύες ἀνὰ κράτος εἵλκυσαν, οἱ δ' ἄλλοι
ἐβοήθησαν ἵνα ὤσειαν ἐπʼ ἀσφαλὲς τὴν ἅμαξαν.

We just don’t know how to thank your majesty!

We shall see you again!


Quōmodo ergō grātiam tibi repōnēmus, ō rēgīna?

Obviam vōbīs iterum fīēmus.

Πῶς οὖν ἀντιχαρισώμεθά σοι, ὦ βασίλισσα;

Αὖθις ἀντιάσομεν ὑμᾶς. [ῡ]

The queen of the mice assured Dorothy that if ever she needed help again, all she would need to do was to call!

Rēgīna autem mūrum Dōrotheæ prōmīsit, sī unquam rursus auxiliī egēret, modo opus esse eam vocāre.

Ἡ δὲ βασίλισσα τῶν μύων ὑπέσχετο Δωροθέᾳ, εἴπερ ποτὲ πάλιν δέοιτο βοηθείας, μόνον δεῖν ἂν αὐτὴν καλέσαι.
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3993
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Thu Feb 20, 2020 9:48 pm

Page 14

Toward sunset, following the yellow paved road, they topped a hill to see a lovely green glow above shining towers!

Circā occāsum sōlis, cum iter per strātam viam flāvam facerent, collem ascendērunt ut vīderint jūcundum viridemque splendōrem lūcentem super turrēs.

Ἀμφὶ δ' ἡλίου δύσιν, πορευόμενοι τὴν ξανθὴν ἐστρωμένην ὁδὸν, λόφον ἀνέβησαν ὥστε εἶδον χαρίεσσαν καὶ χλωρὴν αὐγὴν ἐπιλάμπουσαν πύργους.

And there before their eyes, in all its splendor, was the beautiful emerald city!

Stop! What is your business?


Et ecce in cōnspectū eōrum nitidissima et pulcherrima Smeragdōpolis!

Sistite! Quid hīc negōtiī est vōbīs?

Καὶ ἰδοὺ ἐν ὄψει αὐτῶν ἡ λαμπροτάτη καλλίστη τε Σμαραγδούπολις.

Ἐπίσχετε. Τὸ ὑμέτερον [ῡ] τί ἐστι πρᾶγμα;

They kept on to the city gate and there they were stopped! Dorothy explained that they wanted to see the great Oz!

Cum ad portās vēnissent, coāctī sunt. Dōrothea autem dīxit eōs Ozum magnum vidēre velle.

Προσελθόντες μὲν πρὸς τὰς πύλας, ἐπαύσθησαν. Δωροθέα δ' ἔφη αὐτοὺς βούλεσθαι τὸν μέγαν Ὄζον ἰδεῖν.

I can take you to his palace, but first you must put on these green spectacles! Turn around!

Licet mihi vōs ad rēgiam ejus dūcere, prīmō autem oculāria viridia hæ induere dēbētis! Convertiminī!

Ἔξεστι μέν μοι ὑμᾶς [ῡ] πρὸς τὰ βασίλεια αὐτοῦ ἄγειν, πρῶτον δ' ὀφείλετε τάδε τὰ χλωρὰ δίοπτρα ἐνδῦναι. Ἐπιστράφητε.

Out of the green box at his side the guardian of the gates took out a pair of spectacles for each of the party.

Ideō ē viride juxtā sē arcā portīs cūstōs pār oculārium ūnīcuique sociōrum sūmit.

Ἐξ οὖν τῆς χλωρᾶς παρ' αὑτῷ κῑβωτοῦ ὁ ἐν ταῖς πύλαις φύλαξ ἔλαβε ζεύγος διόπτρων ἑκάστῳ τῶν ἑταίρων.

You must not remove these until you leave the city! By order of Oz!

Nōn dēpōnētis ista dum ē urbe discēdētis! Nam Ozus jussit!

Οὐ μὴ καταθήσεσθε ταῦτα ἕως ἂν ἐκ τῆς πόλεως ἀπαλλάγητε. Ὄζος γὰρ κεκέλευκεν.

There were spectacles of every size, and they fastened with a tiny lock! Through them everything looked green!

Erant vērō oculāria quæ fībulīs adfīgēbantur omnimoda, per quæ omnia erant viridia vīsū.

Ἦν δὴ δίοπτρα παντοῖα περονίοις προσπερονώμενα. Διὰ δὲ τούτων ἅπαντα ἦν χλωρὰ ἰδεῖν.

Even the faces of the people in the Emerald City looked green, as Dorothy and her friends walked through the streets!

Dōrotheā amīcīsque ejus per vīcōs gradientibus, etiam faciēs Smaragdopolītānōrum erant viridia vīsū.

Δωροθέας τε καὶ τῶν φίλων αὐτῆς διὰ τῶν ῥῡμῶν βαινόντων, καὶ τὰ τῶν Σμαραγδουπολίτων [ῑ] πρόσωπα ἦν χλωρὰ ἰδεῖν.

ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3993
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Thu Mar 05, 2020 7:23 pm

Page 15

Strangers to see the great Oz!

Step inside!


Peregrīnī aditum ad Ozum magnum rogantēs!

Ingrediminī!

Ξένοι δεόμενοι προσαγωγῆς πρὸς τὸν μέγαν Ὄζον.

Εἰσέλθετε.

When they reached the palace, a soldier said that he would take their message, for the great Oz was very busy!

Cum ad rēgiam pervēnissent, mīles dīxit sē eōrum nūntium acceptūrum esse. Nam Ozum magnum occupātissimum esse.

Ἐπειδὴ πρὸς τὰ βασίλεια ἀφίκοντο, στρατιώτης τις ἔφη τῆς αὐτῶν ἀγγελίας ἀκούσεσθαι. Τὸν γὰρ μέγαν Ὄζον ἐν μῡρίαις εἶναι ἀσχολίαις.

You all will wait here!

Omnēs vōs hīc manēte!

Πάντες ὑμεῖς [ῡ] αὐτοῦ μένετε.

The soldier made them wipe their feet on a green doormat, and then he led them into a green furnished waiting room!

Deinde mīles, cum eōs peditergiō viridī pedēs tergere coēgisset, ad ātrium viride ōrnātum dūxit.

Ἔπειτα ὁ στρατιώτης ἀναγκάσας αὐτοὺς ποδομάκτρῳ χλωρῷ σμήχειν τοὺς πόδας ἤγαγεν εἰς πρόθυρον χλωρὸν κεκοσμημένον.

The great Oz will see you tomorrow!


Crās Ozus magnus aditum vōbīs dabit.

Αὔριον ὁ μέγας Ὄζος δώσει ὑμῖν [ῡ] προσαγωγήν.


Before long he returned, with a pretty lady, dressed in green, who said that they might stay overnight in the palace!

Quī brevī tempore rediit ūnā cum virgine bellā viride indūtā, quæ dīxit illōs in rēgiā pernoctāre posse.

Ὁ δὲ δι᾽ ὀλίγου ἐπανῆλθεν ἅμα κομψῇ κόρῃ τινὶ χλωρὸν ἀμπεχομένῃ, ἥπερ εἶπεν ὅτι ἐξείη ἐκείνοις ἐν τοῖς βασιλείοις νυκτερεῦσαι.

This room will be yours tonight, Dorothy!

It’s lovely!


Hāc noctū cubiculum hoc tuum erit, ō Dōrothea!

Quam fēstīvum!

Τῇ ἐπιούσῃ νυκτὶ ὅδε ὁ κοιτὼν σὸς ἔσται, ὦ Δωροθέα.

Ὡς χαρίεις.

The young lady took Dorothy up a green staircase and into a large, bright bedroom all furnished richly in green!

Virgō autem Dōrotheam super scālās viridēs addūxit in cubiculum magnum et clārum et viride bene ōrnātum.

Ἡ δὲ κόρη ἀνήγογεν Δωροθέαν ἐπὶ κλίμακα [ῑ] χλωρὸν εἰς κοιτῶνα μέγαν καὶ λαμπρὸν καὶ χλωρὸν εὖ κεκοσμημένον.

Ding aling a ling!

Dorothy slept well that night, and in the morning a bell waked her to see her breakfast table appear beside the bed!


Tinnītus

Ιllā vērō nocte Dōrothea bene quiēvit, māne autem tintinnābulum eam excitāvit ut mēnsulam cum jentāculō apud lectum appārēre vīderit.

Κωδωνισμός

Ἐκείνῃ μὲν τῇ νυκτὶ Δωροθέα ἡδέως ἀνεπαύσατο, πρωῒ δὲ κωδώνιόν τι ἤγειρεν αὐτὴν ὥστε εἶδεν τραπέζιον ἔχον τὸ ἀκρᾱτισμα πρὸς τῇ κλῑνῃ φαινόμενον.

Good morning, Dorothy!

After a delicious breakfast, Dorothy put on a pretty green silk dress that was hanging on a chair!
Then the door opened!


Salvē, ō Dōrothea!

Et cum Dōrothea suāviter jentāsset, vestem sēricam, viridem decōramque, quæ ē sellā suspendēbātur, induit. Deinde ōstium apertum est.

Χαῖρε, ὦ Δωροθέα.

Καὶ Δωροθέα ἡδέως ἀκρᾱτισμένη ἐνεδύσατο ἐσθῆτα σηρικὸν, χλωρὸν καλόν τε τὸν ἐξ ἕδρας κρεμάμενον. Ἔπειτα δ' ἡ θύρα ἀνεῴχθη.
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3993
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Tue Mar 17, 2020 4:17 pm

Page 16

There! We’re just in time!

Bong

As the lady was finishing Dorothy’s bow, a musical gong rang out, the signal that Oz was ready to see Dorothy.


Ecce, in tempore!

Sonitus

Dum virgō vinculum Dōrotheæ perficit, discus æreus signum resonāvit, quod Ozus ad audiendam Dōrotheam prōmptus esset.

Ἰδού, ἐν καιρῷ.

Ἦχος

Τῆς δὲ κόρης τὸν Δωροθέας δεσμὸν ἐπιτελούσης, δίσκος χαλκοῦς ἀντήχησε σημεῖον ὅτι Ὄζος ἀκοῦσαι Δωροθέας ἕτομοις εἴη.

She was ushered into an enormous room, that glowed with soft green light, and smelled of the most wonderful perfume!

Quæ inducta est in aulam immēnsam, lūcem viridem lenemque lūcentem atque olentem odōrem suāvissimum.

Ἡ δ' εἰσήχθη εἰς αὐλὴν ὑπερμεγέθη, τὴν φῶς χλωρὸν μαλακόν τε λάμπουσαν καὶ ὄζουσαν ὀσμῆς ἡδίστης.

I am Oz! Where did you get your silver shoes?

As Dorothy slowly advanced toward the huge person seated on the green throne, he spoke in a clear, pleasant voice.


Ego sum Ozus! Unde calceāmenta argentea asportāstī?

Dum Dōrothea ad maximī corporis hominem viride in soliō sedentem lentē prōcēdit,
ille clārā jūcundāque vōce loquēbātur.

Ἐγὼ Ὄζος εἰμί. Ποῖ τἀργυρᾶ ὑποδήματα ἐξήνεγκας;

Δωροθέας δὲ ὡς τὸν ἄνθρωπον ἔχοντα σῶμα μέγιστον καὶ ἐπὶ τοῦ χλωροῦ θρόνου καθήμενον προβαινούσης, ἐκεῖνος ἔλεγε φωνῇ ὀξείᾳ ἡδείᾳ τε.

The shoes used to..

Quite calmly, Dorothy told how she got the shoes and how the good witch of the north had protected her with a kiss.


Calceāmenta erant...

Lēniter vērō Dōrothea nārrāvit quōmodo ipsa calceāmenta suscēpisset, bona autem sāga septentriōnis ōsculō eam cūstōdīsset.

Τὰ ὑποδήματα ἦν...

Ἡσυχῇ δὴ Δωροθέα διηγήσατο πῶς αὐτὴ μὲν ἐδέξατο τὰ ὑποδήματα ἡ δ' ἀγαθὴ γοῆτις τῶν βορείων φιλήματι ἐφύλαξεν αὐτήν.

Oh, please, great Oz, can’t you send me back home to Kansas?

I can, but…


Amābō tē, ō magne Oze, nōnne potes mē in Kansiam remittere?

Possum, sed...

Δέομαί σου, ὦ μεγάλε Ὄζε, ἆρα οὐ δύνασαί με εἰς τὴν Κανσίαν ἀναπέμψαι;

Δύναμαι, ἀλλὰ...

In solemn tones Oz answered that before he would help her, Dorothy must kill the wicked witch of the west.

No! Oh, no! I don’t want to kill anybody!


Ozus autem graviter loquēns respondit, antequam ipse succursūrus esset, opus esse malam sāgam occidentis ā Dōrotheā interficī.

Nēquāquam! Nōlō interficere quemquam!

Ὁ δ' Ὄζος σεμνῶς λέγων ἀπεκρίνατο [ῑ] ὅτι πρὶν αὐτὸς βοηθήσειεν, δέοι Δωρόθεαν ἀποκτεῖναι τὴν πονηρὰν γοήτιδα τῶν δυσμῶν.

Μηδαμῶς. Οὐ θέλω ἀποκτεῖναι οὐδένα.

That is my final word!

Desperately, Dorothy explained that the death of the other wicked witch was an accident! But Oz wouldn’t listen!


Quod dīxī, dīxī!

Dōrothea quidem, animō commōta, indicābat alteram malam sāgam cāsū mortuam esse! Ozus autem nōn auscultābat.

Ὃ εἴρηκα, εἴρηκα.

Δωροθέα μὲν θῡμουμένη ἐγνώριζεν θατέραν πονερὰν γοήτιδα ἀπὸ τύχης ἀποθανεῖν. Ὁ δ' Ὄζος οὐκ ἠκροᾶτο.
Image[Image

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3993
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Thu Mar 26, 2020 5:26 pm

Page 17

Then you won’t (sob!) help me?

Not till the wicked witch is dead!


Nōnne ergō [singultō] mihi succurrēs?

Nōn antequam mala sāga moriātur.

Οὔκουν [λύζω] βοηθήσείς μοι;

Οὐ πρὶν ἂν ἡ πονηρὰ γοῆτις ἀποθάνῃ.

Dorothy couldn’t keep back her tears, as she left the throne room! She wouldn’t kill anybody knowingly, if she never got back to Kansas!

Et Dōrothea ex aulā ēgrediēns nōn potuit lacrimās continēre! Sē enim, ait, scientem nōn occīsūram quemquam, etiamsī numquam in Kansiam reversūra esset.

Καὶ Δωροθέα ἐκ τῆς αὐλῆς ἐξερχομένη οὐκ ἐδυνήθη κατέχειν τὰ δάκρυα. Οὐ γάρ, ἔφη, ἑκοῦσα ἀποκτενεῖν οὐδένα, ἐὰν καὶ μήποτε εἰς τὴν Κανσίαν κατέλθῃ.

Did Oz help any of you?

No!


Later, when Dorothy rejoined her friends she knew at a glance that they too must have been unsuccessful with Oz!

Succurritne Ozus alicui vestrum?

Minimē!

Deinceps, cum Dōrothea ad amīcōs rediisset, statim cognōvit necessāriō et eōs optātīs ab Ozō excidisse.

Ἆρα ὁ Ὄζος ἐβοήθησέ τινι ὑμῶν; [ῡ]

Οὐχί.

Ὕστερον δ' ἐπεὶ Δωροθέα πρὸς τοὺς φίλους ἐπανῆλθεν, εὐθὺς ᾔδει ἀνάγκῃ καὶ αὐτοὺς παρὰ τοῦ Ὄζου ἀτυχήσαντας.


He told each of us the same thing!

The lion was angry and disgusted because Oz had asked them to do something he was afraid to do himself!


Ūnīcuique nostrum idem dīxit!

Leō autem īrāscēbātur et stomachābātur quia Ozus, quod ipse formīdāret, id ut facerent postulāsset.

Ἑκάστῳ ἡμῶν ταὐτ' εἶπεν.

Ὁ δὲ λέων ὠργίζετο καὶ ἠγανάκτει ὅτι Ὄζος, ὅ τι αὐτὸς φοβοῖτο, τοῦτο αὐτοὺς ποιῆσαι αἰτήσειεν.

There’s only one thing to do!

He declared that he needed courage so badly that he would go alone if he had to, and destroy the wicked witch!


Atquī ūnum faciendum!

Et sīc sē audāciā indigēre, dīxit, ut sōlus itūrus, sī opus esset, et malam sāgam perditūrus esset.

Ἀλλὰ μὴν ἕν πρακτέον.

Καὶ οὕτω θάρσους χρείαν ἔχειν, ἔφη, ὥστε μόνος ἂν ἰὼν, εἰ δέοι, ἀπολέσειν τὴν πονηρὰν γοήτιδα.

I haven’t the heart to kill even a wicked witch, but..

The tin woodman said he would go, and the scarecrow said he didn;’t have the brains to thing of anything better!


Deest mihi cor, ut et sāgam malam occīdam, sed..

Lignātor quidem stanneus ait sē itūrum esse, terriculum autem negāvit sibi cerebrum esse ut melius cōnsilium caperet.

Ὀὐκ ἔχω καρδίαν ὥστε ἀποκτεῖναι καὶ γοήτιδα πονηράν, ἀλλὰ..

Ὁ μὲν κασσιτέρινος ξυλεὺς εἶπεν ὅτι ἴοι, τὸ δὲ φόβητρον οὐκ ἔφη ἑαυτῷ ἐγκέφαλον εἶναι ὥστε βέλτιον τι βουλεύσασθαι.

We’ll all go together then!

Dorothy couldn’t bear to be parted from her friends, so she agreed, adding that perhaps the wicked witch might die of old age, or something!


Ūnā ergō omnēs ībimus!

Dōrothea autem, quæ sē ab amīcīs relinquī nōn sustinēbat, cōnsēnsit dīcēns forsan malam sāgam extrēmā ætāte moritūram esse vel nesciō quōmodo.

Ἅμα οὖν πάντες ἴμεν.

Δωροθέα δ', οὐχ ὑπομένουσα ἀπαλλάξασθαι τῶν φίλων, ὡμολόγησε λέγουσα ὅτι τάχ᾽ ἄν ἡ πονηρὰ γοῆτις ἐσχάτῳ γήρᾳ ἀποθάνοι ἢ ἁμῶς γέ πως.

Post Reply