καρπόφορος vs. κάρπιμος

This board is a composition workshop, like a writers' workshop: post your work with questions about style or vocabulary, comment on other people's work, post composition challenges on some topic or form, or just dazzle us with your inventive use of galliambics.
Post Reply
User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 705
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC

καρπόφορος vs. κάρπιμος

Post by ἑκηβόλος » Sun Oct 28, 2018 2:38 am

When would it be better to use one of these rather than the other?

My best guess is that καρπόφορος means actually bearing fruit, while κάρπιμος is considering fruit bearing in the potential.
οὐ μέν πως πάντες βασιλεύσομεν ἐνθάδ᾽ Ἀχαιοί:
οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη: εἷς κοίρανος ἔστω,
εἷς βασιλεύς, ᾧ δῶκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω
σκῆπτρόν τ᾽ ἠδὲ θέμιστας, ἵνά σφισι βουλεύῃσι. (Illiad 2.203-206)

Post Reply