ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ἐν εἰκόσιν

This board is a composition workshop, like a writers' workshop: post your work with questions about style or vocabulary, comment on other people's work, post composition challenges on some topic or form, or just dazzle us with your inventive use of galliambics.
User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

33 τὰ ἀθλητικά · ἡ ἱππασία

33.1 ἱππ-εύω
ἱππ-άζομαι
ἐλαύνω (ἐλῶ, ἤλασα) ἵππον
33.2 κέλης, ητος, ὁ
μόνιππος, ὁ
33.3 ἱππικὴ ἐσθής, ῆτος, ἡ
33.4 μάστ-ιξ, ῑγος, ἡ
33.5 ἱππικοὶ ἐμβάτ-αι [ᾰ], ῶν, οἱ
33.6 χᾰλῑνός, ὁ
33.7 στόμιον, τό
στομίς, ίδος, ἡ
33.8 κημός, ὁ
φορβ-ειά, ἡ
φῑμ-ός, ὁ
33.9 ἐφίππ-ιον, τό
33.10 ἀναβολ-εύς, έως, ὁ
33.11 ἱππικὸς δρόμος μετ’ ἐμποδίων, ὁ
33.12 ἐκτεν-ὴς ἢ ἐκτεταμένος δρόμος, ὁ
33.13 κάλπη, ἡ
ἐκτενέστερος δρόμος, ὁ
33.14 οἰκ-ήματα, ατῶν, τά
33.15 ἄφεσις τῶν ἵππων, εως, ἡ
33.16 ἱππο-δρομία μετ’ ἐμποδίων, ἡ
33.17 λήπ-της ἐνεχύρ-ων [ῠ], ου, ὁ
πράκ-τωρ στοιχ-ημάτων, ορος, ὁ
33.18 περίδοσις, εως, ἡ

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

34 τὰ ἀθλητικά · ἡ ὀρεινὴ ἀθλητικὴ καὶ ἄλλα

34.1 ὀρειβασία [ᾰ], ἡ
34.2 ὀρει-βάτης [ᾰ], ου, ὁ
ὀρει-βά-τρια, ἡ
34.3 πετρο-βάτης [ᾰ], ου, ὁ
ἀναρρῐχ-ητής, ου, ὁ
34.4 κάρφος σχισ-μῆς, εος, τό
34.5 ἀκρο-βᾰτικὸς σχοῖνος, ὁ
34.6 ἀσφάλ-εια [φᾰ], ας, ἡ
34.7 προσδέομαι (-δέω, -δήσω, -ἔδησα, -δέδεκα, -δέδεμαι, -εδέθην) τῷ σχοίνῳ
34.8 καταβαίνω (-βήσομαι, -έβην, -βέβηκα) τοῦ σχοίνου
34.9 ὀρεινοὶ σωτήρ-ιοι, οἱ
34.10 ἱστιο-φόρος σκάφη, ἡ
34.11 ἱστίον, τό
ὀθόν-η, ἡ
34.12 ἱστός, ὁ
34.13 ἱστιο-πλοΐα, ἡ
34.14 ἱστιο-πλοϊκὸς ἀγών [ᾰ], ῶνος, ὁ
34.15 νηνεμ-ία, ἡ
εὐδία, ἡ
γᾰλήν-η, ἡ
34.16 ἱστιο-σᾰνίς, ίδος, ἡ

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

35 τὰ ἀθλητικά · οἱ ὑγροὶ ἀθλητικοὶ ἀγῶνες (α’)


35.1 εἰρεσία, ἡ
κωπ-ηλᾰσία, ἡ
ἐρέσσω
κωπ-ηλᾰτέω
35.2 κωπ-ῆρες σκάφος, εος, τό
κωπ-ήρης σκάφη, ἡ
35.3 κώπ-η, ἡ
35.4 τετρά-κωπος [ᾰ] λέμβ-ος χωρὶς κελευσ-τοῦ, ὁ
35.5 τετρά-κωπος [ᾰ] λέμβ-ος μετὰ [ᾰ] κελευσ-τοῦ, ὁ
35.6 μονό-ζῠγος λέμβ-ος, ὁ
35.7 ἐρέτ-ης, ου, ὁ
κωπ-ηλάτης [ᾰ], ου, ὁ
35.8 φῠλᾰκ-τικὴ τῶν σκαφῶν στέγ-η, ἡ
35.9 δί-ζῠγος λέμβ-ος, ὁ
35.10 ὀκτώ-κωπος λέμβ-ος, ὁ
35.11 τᾰχῠ-πλοον (ταχύπλουν) σκάφος, εος, τό

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

36 τὰ ἀθλητικά · οἱ ὑγροὶ ἀθλητικοὶ ἀγῶνες (β’)

36.1 νῆξις, εως, ἡ
κολύμβ-ησις, εως, ἡ
36.2 κολυμβ-ητικὸς παιδ-ευτής, οῦ, ὁ
36.3 νηχεῖον, τό
κολυμβ-ήθρα, ἡ
36.4 βᾰλᾰν-εύς, έως, ὁ
36.5 κολυμβ-ητής, οῦ, ὁ
κολυμβ-ήτρια, ἡ
36.6 ἐλευθέρα κολύμβ-ησις, εως, ἡ
36.7 προσθία κολύμβ-ησις, εως, ἡ
36.8 ὑπτί-α κολύμβ-ησις, εως, ἡ
36.9 σκῠλᾰκώδης κολύμβ-ησις, εως, ἡ
36.10 βᾰτ-ήρ, ῆρος, ὁ
36.11 κατά-δῠσις ἐκ τοῦ βᾰτ-ῆρος, εως, ἡ
36.12 κατά-δῠσις ἐκ τῶν ἰκρίων, εως, ἡ
36.13 κατά-δῠσις διπλ-ώσεως, εως, ἡ
36.14 νηκ-τικὸς ἀγών [ᾰ], ῶνος, ὁ
κολυμβ-ητικὸς ἀγών [ᾰ], ῶνος, ὁ
36.15 πήδ-ημα εἰς τὸ ὕδωρ [ῠ], ατος, τό
36.16 ὑδατο-σφαίρ-ισις [ῠ], εως, ἡ

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

37 τὰ ἀθλητικά · ἡ χιονοδρομία

37.1 χῐονο-δρομία, ἡ
37.2 χῐονο-δρόμος, ὁ
χῐονο-δρόμος, ἡ
37.3 χῐονο-πέδῑλον, τό
37.4 χῐονο-δρομ-ικὴ βακτηρ-ία, ἡ
37.5 χῐονο-δρομ-ικὴ κρηπίς, ῖδος, ἡ
37.6 δεσμὸς τοῦ χῐονο-πεδίλου [ῑ], ὁ
37.7 προσάπτ-ω (-άψω, -ῆψα, -ῆμμαι, -ήφθην) τὰ χῐονο-πέδῑλα
37.8 λύω τὰ χῐονο-πέδῑλα
37.9 χῐονο-δρομ-ικὴ κᾰλῠβ-η, ἡ
37.10 κατά-βᾰσις, εως, ἡ
37.11 ἀνώμᾰλ-ος χῐονο-δρομία, ἡ
37.12 χῐονο-δρόμιον, τό
37.13 πολυ-καμπὴς κατά-βᾰσις, εως, ἡ
37.14 χῐον-ικὸν στρῶμα, ατος, τό
37.15 πεπηγυῖα χιών, όνος, ἡ
37.16 βᾰτ-ήρ, ῆρος, ὁ
37.17 χῐονο-δρομ-ικὸν ἅλμα, τό
37.18 παράλληλος στροφ-ή, ἡ
37.19 τᾰλαντ-οόμενος κατα-βαίνω (-βήσομαι, -έβην, -βέβηκα)
37.20 νέα χιών, όνος, ἡ
κονιώδης χιών, όνος, ἡ
ἀλευρώδης χιών, όνος, ἡ

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by Markos »

bedwere wrote:37.2 χῐονο-δρόμος, ὁ
χῐονο-δρόμος,
ὁ παῖς μου χιονοδρόμος ἐγενετο ἵνα βλέπῃ τὰς χιονοδράμους. :lol:

p.s. The kid in question, who still has retained a little Greek, wants to know how Roberto would render "snow board?"
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Markos wrote:
p.s. The kid in question, who still has retained a little Greek, wants to know how Roberto would render "snow board?"
χῐονο-σᾰνίς, ίδος, ἡ :D

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

38 τὰ ἀθλητικά · οἱ χειμερινοὶ ἀθλητικοὶ ἀγῶνες

38.1 πᾰγο-δρομία, ἡ
38.2 πᾰγο-δρόμος, ὁ
πᾰγο-δρόμος, ἡ
38.3 τεχν-ικὴ πᾰγο-δρομία, ἡ
38.4 πᾰγο-δρομ-ικὴ στρόβῑλ-ος, ὁ
38.5 πᾰγο-πέδῑλον, τό
38.6 δίσκος, ὁ
38.7 ἀνά-σῑμος ῥάβδος, ἡ
38.8 κῑν-ητὸν τέρμα, ατος, τό
38.9 ἐστελεωμένη πέτρα, ἡ
38.10 παίγν-ιον τῶν πετρῶν ἐπὶ πάγου [ᾰ], τό
38.11 τᾰχεῖα πᾰγο-δρομία, ἡ
38.12 ἕλκ-ηθρον, τό
χῐονο-λισθ-ητήρ, ῆρος, ὁ
38.13 ἔλ-ασμα, ατος, τό
38.14 πᾰγο-δρόμιον, τό
38.15 ῥαβδο-σφαίρ-ισις ἐπὶ πάγου [ᾰ], εως, ἡ
38.16 χῐονο-δρόμιον τῶν ἑλκ-ήθρων, τό

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

39 τὰ ἀθλητικά · ποικίλα

39.1 τροχο-πεδῑλο-δρομία, ἡ
39.2 τροχο-πέδῑλον, τό
39.3 κορύν-η, ἡ
39.4 κορυνο-σφαίρ-ισις, εως, ἡ
39.5 διάδρομος, ὁ
39.6 πάσας τὰς κορύν-ας ἅμᾰ [ᾰμ] καταβάλλω (-βαλῶ, κατέβαλον, -βέβληκα, -βέβλημαι, κατἐβλή-θην) / ἀνα-τρέπω (-τρέψω, -έτρεψα, -τέτροφα, τ-έτραμμαι, -ετρέφθην)
39.7 πῠρο-βόλησις, εως, ἡ
39.8 πῠρο-βολητής, οῦ, ὁ
39.9 πῠρο-βόλον ὅπλον, τό
39.10 ἑλῐκο-ειδὲς πῠρο-βόλον, τό
39.11 κῠνηγ-ετικὸν πῠρο-βόλον, τό
39.12 πῠρο-βόλον χειρός, τό
39.13 αὐτό-μᾰτον πῠρο-βόλον, τό
39.14 τόξ-ευμα, ατος, τό
βέλος, εος, τό
39.15 τόξον, τό
39.16 χειρο-βαλλίστρα, ἡ
39.17 τοξ-εία, ἡ
39.18 θηρ-ευτής, οῦ, ὁ
κῠνηγ-έτης, ου, ὁ
39.19 θηρ-ευτικὸς κύων [ῠ], ὁ
39.20 βολὴ ἐπὶ πηλίνους [ῐ] σκοπ-ούς / στόχους, ἡ

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

40 ἡ χώρα

40.1 ὄρος, εος, τό
40.2 βουνός, ὁ
λόφος, ὁ
40.3 κώμη, ἡ
40.4 ποτᾰμός, ὁ
40.5 ῥεῖθρ-ον, τό
χειμάρροος (χειμάρρους), ὁ
40.6 λειμών, ῶνος, ὁ
40.7 ἀγρός, οῦ, ὁ
40.8 τρίβος [ῐ], ἡ
ἀτρᾰπ-ός, ἡ
40.9 ἄγκος, εος, τό
40.10 πόλις, εως, ἡ
40.11 ὁδός, ἡ
40.12 δρῡμός, ὁ
ὕλη [ῡ], ἡ
40.13 θάμνος, ὁ, ἢ ἡ
40.14 λίμν-η, ἡ
40.15 πᾰρᾰδεισ-ος, ὁ
ἀλωή [ᾰ], ἡ
40.16 ὀρεινὴ νομ-ή, ἡ
40.17 καταρράκ-της, ου, ἢ κατᾰράκτης, ὁ
40.18 νῆσος, ἡ
40.19 θάλασσα [θᾰ], ἡ
40.20 αὐτο-φῠὴς ὕλη [ῡ], ἡ
40.21 αἰγιᾰλός, ὁ

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

41 ὁ οὐρανὸς καὶ τὰ μετέωρα

41.1 σελήν-η, ἡ
41.2 πανσέληνος (ὥρα), ἡ
41.3 ἡμισέληνος (ὥρα), ἡ
41.4 ἥλιος, ὁ
41.5 ἡλιᾰκὴ ἀκτίς, [ῑ] ῖνος, ἡ
41.6 νέφος, εος, τό
νεφέλη, ἡ
41.7 βροντ-ή, ἡ
41.8 οὐράν-ιον [ᾰ] τόξον, τό
ἶρις, ιδος, ἡ
41.9 ὑετ-ός [ῡ], ὁ
βροχή, ἡ
ὄμβρος, ὁ [σφοδρός, βραχύς]
41.10 ἀστρᾰπ-ή, ἡ [τὸ
φαινόμενον]
κεραυνός, ὁ [τὸ πίπτον]
41.11 πληγ-ή κεραυνοῦ, ἡ
κεραυν-όεσθαι
κεραυνῷ πλάσσεσθαι
41.12 ἀνατολὴ ἡλίου, ἡ
41.13 δύσις [ῠ] ἡλίου, εως, ἡ
δυσμαὶ ἡλίου, αἱ
41.14 ἀστήρ, έρος, ὁ
41.15 χάλαζ-α [χᾰ], ης, ἡ
41.16 ὀμίχλ-η, ἡ
41.17 δρόσος, ἡ
41.18 χιών, όνος, ἡ
41.19 νῐφ-άς, άδος, ἡ
41.20 κομήτης, ου, ὁ
41.21 ἀκρο-φύσιον, τό
κόμ-η, ἡ
41.22 ἄνεμος [ᾰ], ὁ
πνεῦμα, ατος, τό
41.23 ψῦχος, εος, τό
41.24 καῦμα, ατος, τό
41.25 ὄρθρος, ὁ
41.26 κνέφᾰς, κνέφους, τό
41.27 σκότος, ὁ
41.28 κρυσταλλό-πηκτος
σταλαγ-μός, ὁ
41.29 ξηρότης, ητος, ἡ
41.30 χῐονο-στῐβάς, άδος, ἡ
41.31 κατα-κλυσμός, ὁ
41.32 βᾰρό-μετρον, τό
41.33 θερμό-μετρον, τό
41.34 σεισμ-ός, ὁ
41.35 πρό-γνωσις τοῦ οὐρᾰνοῦ, εως, ἡ
41.23 ψῦχος, εος, τό
41.24 καῦμα, ατος, τό
41.25 ὄρθρος, ὁ
41.26 κνέφᾰς, κνέφους, τό
41.27 σκότος, ὁ
41.28 κρυσταλλό-πηκτος σταλαγμός, ὁ
41.29 ξηρότης, ητος, ἡ
41.30 χῐονο-στῐβάς, άδος, ἡ
41.31 κατα-κλυσμός, ὁ
41.32 βᾰρό-μετρον, τό
41.33 θερμό-μετρον, τό
41.34 σεισμ-ός, ὁ
41.35 πρό-γνωσις τοῦ οὐρᾰνοῦ, εως, ἡ

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by Markos »

χαῖρε.
bedwere wrote: 41.9 ὑετ-ός [ῡ], ὁ
ὄμβρος, ὁ
καὶ λέγομεν τὸ ἡ βροχή.
bedwere wrote:41.18 χιών, όνος, ἡ
41.19 νῐφ-άς, άδος, ἡ
ναί, χιὼν μὲν ἐξ οὐρανοῦ πίπτει, νιφὰς δ' ἐπὶ γῆς κεῖται.
bedwere wrote:41.22 ἄνεμος [ᾰ], ὁ
καὶ λέγομεν τὸ τὸ πνεῦμα.
bedwere wrote:41.35 πρό-γνωσις τοῦ οὐρᾰνοῦ, εως, ἡ
καὶ λέγομεν τὸ ἡ μετεωρολογία.
Markos wrote:...how Roberto would render "snow board?"
bedwere wrote:χῐονο-σᾰνίς, ίδος, ἡ :D
εὖγε!

ἔρρωσο.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

42 τὰ ἔξω τῆς οἰκίας

42.1 καπνο-δόκη (ὕστερον καπνο-δόχη), ἡ
42.2 στέγος, εος, τό
τέγος, εος, τό
στέγ-η, ἡ
42.3 ὑπερῷον, τό
42.4 οἴκ-ημα, ατος, τό
42.5 κατάγεια, τά
ἐπίπεδ-α, τά
42.6 ὑπόγειον, τό
42.7 ἐξ-ώστρα, ἡ
42.8 σταθμὸς ὀχ-ημάτῶν, ὁ
42.9 θύρα [ῠ], ἡ
42.10 τεῖχος, εος, τό
42.11 πλίνθος, ἡ
42.12 ἐπί-χρισμα, ατος, τό
42.13 στεγ-αστήρ, ῆρος, ὁ
κᾰλυπτ-ήρ, ῆρος, ὁ
42.14 ὑδρο-ρρόα, ἡ
42.15 εὔστροφος καταρράκ-της, ου, ὁ
παρα-θῠρό-φυλλ-ον, τό
42.16 θῠρίς, ίδος, ἡ
42.17 ξυσ-τός, ὁ
42.18 φράγ-μα, ατος, τό
42.19 κῆπος, ὁ
42.20 πλαίσῐ-ον τῆς θῠρίδος, τό
42.21 ὕᾰλος, ἡ
ὑάλεος [ᾰ] / ὑάλινος πίναξ [ῐ], ᾰκος, ὁ

43 ἡ ἀρχιτεκτονική (α’)

43.1 πλεκ-τὴ ξῠλ-εία, ἡ
43.2 μονο-κατοικ-ία, ἡ
43.3 πολυ-κατοικ-ία, ἡ
43.4 γέφῡρα, ἡ
43.5 κίων [ῑ] γεφύρας [ῡ], ονος, ἡ
43.6 κρεμ-αστὴ γέφῡρα, ἡ
43.7 περιαιρ-ετὴ γέφῡρα, ἡ
43.8 ἐρείπ-ια, τά

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

44 ἡ ἀρχιτεκτονική (β’)

44.1 Γοτθικὸς τρόπος, ὁ
44.2 Ῥωμανικὸς τρόπος, ὁ
44.3 ἀλλό-κοτος τρόπος, ὁ
44.4 κογχο-ειδὴς τρόπος, ὁ
44.5 ἀνθηρὸς τρόπος, ὁ
44.6 ἐκφορ-ά , ἡ
44.7 δοκός, ἡ
44.8 ξύλον [ῠ], τό
44.9 πλίνθος, ἡ
44.10 ἀμμο-κονία, ἡ
λῐθό-κολλα, ἡ
44.11 ἰχνο-γρᾰφία, ἡ
44.12 ὀρθο-γρᾰφία, ἡ
44.13 σᾰνίδ-ιον [ῐδ] θῠρίδος, τό
44.14 πολύ-στεγος πύργος, ὁ
44.15 ἐπίγειον οἰκοδόμ-ημα, ατος, τό
44.16 ὑπόγειον οἰκοδόμ-ημα, ατος, τό
44.17 συνᾰφὴς οἰκί-α, ἡ

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by Markos »

bedwere wrote:44.9 πλίνθος, ἡ
1. τί ὀνομάζομεν τὸν ποιοῦντα πλίνθους?
2. τί ὀνομάζομεν τὸν ποιοῦντα τὰς οἰκίας πλίνθοις?
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Markos wrote:
1. τί ὀνομάζομεν τὸν ποιοῦντα πλίνθους?
2. τί ὀνομάζομεν τὸν ποιοῦντα τὰς οἰκίας πλίνθοις?
1. πλινθευτής ἢ πλινθουργός
2. λιθοδόμος ἢ λιθολόγος

Image

45 τὰ εἴσω τῆς οἰκίας

45.1 δίαιτα [ῐ], ἡ
45.2 δωμάτ-ιον [ᾰ], τό
45.3 δῐαιτ-ητήριον, τό
45.4 θάλᾰμος [θᾰ], ὁ
45.5 μᾰγειρ-εῖον, τό
45.6 δειπν-ητήριον, τό
ἑστιᾱτ-όριον, τό
45.7 δωμάτ-ιον [ᾰ] παιδίων, τό
45.8 τοῖχος, ὁ
45.9 ἔδᾰφος, εος, τό
45.10 θέρμαν-σις, εως, ἡ
45.11 βᾰλᾰν-εῖον, τό
λουτρόν, τό
45.12 περίπᾰτ-ος, ὁ
45.13 πρόθυρ-ον, τό
πρόδομ-ος, ὁ
45.14 ἐξ-ώστρα, ἡ
45.15 κλῑμᾰκο-στάσιον [ᾰ], τό
45.16 κλῖμαξ, ᾰκος, ἡ
45.17 θριγκ-ὸς κλίμᾰκος, ὁ
δρύφακτ-ος [ῠ], ὁ
45.18 κλῑμακ-τήρ, ῆρος, ὁ
45.19 ἔμβολος, ὁ ἢ ἔμβολον, τό
45.20 κλεῖθρ-ον, τό
45.21 κλείς, κλειδός, ἡ
45.22 πλαίσῐ-ον θύρας [ῠ] , τό
45.23 θύρα [ῠ], ἡ

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

46 τὸ δωμάτιον (α’) · τὸ διαιτητήριον / ἡ κοίτη

46.1–46.8 ἔπιπλα, τά
46.1 σκευο-θήκη, ἡ
46.2 κλῑν-η, ἡ
46.3 εἰκών, όνος, ἡ
46.4 τάπης [ᾰ], ητος, ὁ
46.5 τραπέζ-ιον, τό
46.6 ἕδρ-α, ἡ
46.7 [ἠλεκτρῐκὴ] λαμπάς, άδος, ἡ
46.8 βιβλιο-φῠλάκιον [ᾰ], τό
46.9 ζύγαστρον [ῠ], τό
46.10 τράπεζ-α [τρᾰ], ης, ἡ
46.11 ἐπιτρᾰπέζ-ιος ὀθόν-η, ἡ
46.12 δίφρος, ὁ
46.13 χειρό-μακτρον, τό
46.14 παραπέτασμα, ατος, τό
καταπέτασμα, ατος, τό
46.15 κοίτ-η, ἡ
46.16 στρῶμα, ατος, τό
46.17 προσκεφᾰλ-αιον, τό
46.18 χλαῖνα, ης, ἡ
σῐσύρα [ῠ], ἡ
46.19 τηλέ-οπτ-ικὸς δέκ-της, ου, ὁ
46.20 μεγά-φωνον [ᾰ], τό
46.21 ἀκτῑνο-φων-ικὸς δέκ-της, ου, ὁ
46.22 φωνο-γράφος, ὁ
46.23 κλῑν-ίδιον, τό
σκᾰφ-η, ἡ
46.24 κρεμ-άστρα, ἡ
σχαστήρ, ῆρος, ὁ

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by Markos »

bedwere wrote:41.22 ἄνεμος [ᾰ], ὁ
Markos wrote:καὶ λέγομεν τὸ τὸ πνεῦμα.
καὶ λέγομεν τὸ τὸ τοῦ ἀνέμου πνεῦμα.
Xenophon of Ephesus, 4:2, wrote:καὶ πνεῦμα ἐξαίφνης ἀνέμου γίνεται...
bedwere wrote:46.13 χειρό-μακτρον, τό
πῶς γὰρ οὔκ? ἐν γὰρ τούτῳ τὰς χείρας ἐκμάσσομεν.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Ναί, πολλαὶ αἱ λέξεις τῆς Ἑλληνικῆς, ὦ φίλε.

Image

47 τὸ δωμάτιον (β’) · τὸ βαλανεῖον

47.1 πῠελ-ος, ἡ
47.2 κατά-χυτλον, τό
47.3 ἀφοδ-ευτήριον, τό
σκωρᾰμίς, ίδος, ἡ
λάσᾰνον [λᾰ], τό
47.4 κάτοπτρον, τό
ἔσοπτρον, τό
47.5 νιπτήρ, ῆρος, ὁ
λου-τήριον, τό
47.6 σήπων, ωνος, ὁ
47.7 ὀδοντο-ξέστης, ου, ὁ
47.8 ὀδοντό-σμηγμα, ατος, τό
ὀδοντό-τριμμα, ατος, τό
47.9 σπόγγος, ὁ
σπογγ-ιά, ἡ
47.10 ψήκτρ-α τῆς κόμ-ης, ἡ
47.11 κτείς, κτενός, ὁ
47.12 σωμᾰτ-εκμᾰγεῖον, τό
47.13 κερᾰμ-εᾶ πλάξ, πλᾰκός, ἡ
47.14 ἐκμᾰγεῖον, τό
47.15 λου-τρικὸν ῥάκος [ᾰ], εος, τό
47.16 [ἠλεκτρῐκὸν] ξῠρόν, τό
47.17 κουρ-ικὴ ψήκτρ-α, ἡ
47.18 ἀνθρωπ-ίνη τρῡτάνη [ᾰ], ἡ
47.19 ὑγι-εινὸς χάρτ-ης, ου, ὁ
47.20 ἐπιτόν-ιον, τό

48 τὸ δωμάτιον (γ’) · τὸ μαγειρεῖον

48.1 ἐσχάρ-α [ᾰ], ἡ
48.2 ἰπν-ός, ὁ
ὀπτᾰν-ιον, τό
48.3 μᾰγειρ-ικὴ εστία, ἡ
48.4 πλῠν-τήριον σκευῶν, τό
48.5 ψῠγ-εῖον, τό
48.6 κάλᾰθος [κᾰ], ὁ
48.7 χύτρ-α, ἡ
48.8 σκευο-θήκη [τοῦ μᾰγειρ-είου], ἡ
48.9 δίφρος, ὁ
48.10 τράπεζ-α [τρᾰ], ης, ἡ

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

49 τὰ μαγειρικὰ σκεύη (α’)

49.1 κᾰφεϊκὴ μηχᾰν-ή, ἡ
49.2 φρύγ-ετρον [ῡ], τό
49.3 κόσκῐνον, τό
49.4 πίναξ [ῐ], ᾰκος, ὁ
λεκάν-η [ᾰ], ἡ
λοπάς, άδος, ἡ
49.5 τρύβλιον, τό
49.6 χύτρ-α, ἡ
49.7 τάγηνον [ᾰ], τό
49.8 κῠλῐκ-ιον, τό
49.9 λεκάν-ιον, τό
λοπᾰδ-ιον, τό
49.10 ὑᾰλ-ικὸν ποτήριον, τό
ὑᾰλ-ικὸν ἔκ-πωμα, ατος, τό
49.11 σκᾰφ-η, ἡ
49.12 μᾰγειρ-ικὴ μηχᾰν-ή, ἡ
49.13 χοᾰν-η, ἡ
49.14 στελεός, ὁ
πλαστήριον, τό
49.15 τρυηλίς, ίδος, ἡ

50 τὰ μαγειρικὰ σκεύη (β’)

50.1 κᾰφεϊκὸς μύλος [ῠ], ὁ
50.2 ἐσχαρ-ίς, ίδος, ἡ
50.3 κρεο-κοπτικὴ μηχᾰν-ή, ἡ
50.4 κᾰρῠο-κατάκτης, ου, ὁ
50.5 μ[ε]ιγνῦσα μηχᾰν-ή, ἡ
50.6 ἀρτ-όπτης, ου, ὁ
50.7 μᾰγειρ-ικὸν κοχλι-άριον, τό
50.8 σπᾰθ-η, ἡ
50.9 ἀνοικτήριον, τό
50.10–50.12 ἐπιτρᾰπέζ-ια σκεύη, τά
50.10 κοχλι-άριον, τό
50.11 περόν-ιον, τό
50.12 μαχαίρ-ιον, τό
50.13 μικρὸν κοχλι-άριον, τό
50.14 μαχαιρ-ίδιον [ῐ], τό
50.15 ἑλκ-υστήρ, ῆρος, ὁ

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by Markos »

bedwere wrote:50.4 κᾰρῠο-κατάκτης, ου, ὁ
καλῶς ὠνομασμένον ἐστὶ τοῦτο. ἐν γὰρ τῷ καρυοκατάκτῃ τὰ κάρυα κατάγνυμεν.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

51 τὰ οἰκεῖα σκεύη

51.1 ἠλεκτρῐκὸν σάρον [ᾰ], τό
51.2 ξυστικὸν σίδηρον, τό
51.3 σάρον [ᾰ], τό
κόρ-ηθρον, τό
σάρ-ωτρον, τό
51.4 χειρο-πληθὲς σάρον [ᾰ], τό
51.5 πτύον [ῠ] κόνεως, τό
51.6 πλῠν-τήριον, τό
51.7 σμῆμα, ατος, τό
51.8 καταψύκ-της, ου, ὁ
51.9 κλῖμαξ, ᾰκος, ἡ
51.10 ἠλεκτρῐκὸν κᾰμῑν-ιον, τό
51.11 ῥαπ-το-μηχᾰν-ή, ἡ
51.12 φρύγ-ετρον [ῡ], τό
51.13 ῥάκος [ᾰ], εος, τό
51.14 κάδος [ᾰ], ὁ

52 οἱ σῖτοι καὶ αἱ πόσεις (α’)

52.1 ὀπτὴ ὄρνις, ὄρνῑθος, ἡ
52.2 ὀπτά, ῶν, τά
52.3 ἔμβαμμα, ατος, τό
52.4 μᾶζα, ἡ
52.5 ὀξῠ-γᾰλα, ακτος, τό
52.6 θεοβρῶμα, ατος, τό
52.7 δι-πῠρίτης [ρῑ], ὁ
δί-πῠρος ἄρτος, ὁ
52.8 πηκτὸν γάλα, γάλακτος, τό
πακτά, ἡ
52.9 λάχᾰνα [λᾰ], τά
52.10 θρίδαξ, ᾰκος, ἡ
θρῐδᾰκ-ίνη [κῑ], ἡ
52.11 ὄρυζ-α, ἡ
52.12 φυστή, ἡ
52.13 πέρνα, ης, ἡ
52.14 στρεπτ-ός, ὁ
52.15 γλύκυσμα, ατος, τό
52.16 τρωκ-τὸν κόμμῐ, (κόμμεως) τό
52.17 ἄλευρα [ᾰ], τά

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

53 οἱ σῖτοι καὶ αἱ πόσεις (β’)

53.1 ζωμός, ὁ
53.2 πέμμα, ατος, τό
53.3 τῡρός, ὁ
53.4 τεϊοδόχη, ἡ
53.5 κῠλῐκ-ιον τεΐου, τό
53.6 τέϊον, τό
53.7 τετᾰρῑχ-ευμένα μῆλα, τά
ἠρτυμένα μῆλα, τά
53.8 βού-τῡρον, τό
53.9 μαργᾰρ-ίνη [ῑ], ἡ
53.10 ἀρτί-διον, τό
53.11 παστά, τά
53.12 σκωληκοειδὴ παστά, τά
53.13 ἄρτος, ὁ
53.14 χόρδ-ευμα, ατος, τό
ἀλλᾶς, ᾶντος, ὁ
53.15 σάκχᾰρ, αρος, τό
53.16 γάλα, γάλακτος, τό
53.17 σῐνᾱπ-ῐ, τό
53.18 πλᾰκοῦς, οῦντος, ὁ
53.19 λέκῐθος, ἡ
κρόκος τοῦ ᾠοῦ, ὁ
53.20 λευκὸν τοῦ ᾠοῦ, τό
53.21 ᾠόν, τό
53.22 καφές, έδος, ὁ
53.23 καφεϊκὴ ὑδρ-ία, ἡ
53.24 κῠλῐκ-ιον καφέδος, τό
53.25 πᾰλάθ-η [λᾰ], ἡ
53.26 κρέας, κρέως, τό
53.27 τόμος, ὁ
53.28 φρυκτὰ μῆλα, τά
53.29 ἁλᾰτο-δοχεῖον [ᾰ], τό
53.30 ἅλς, ἁλός [ᾰ], o
ἅλας, ᾰτος, τό
53.31 ἔλαιον, τό
53.32 ὄξος, εος, τό
53.33 πεπερο-δοχεῖον, τό
53.34 πέπερῐ, πεπέρεως, τό
53.35 τρώξῐμα, τά
φυλλ-άς, άδος, ἡ
53.36 μέλῐ, ῐτος, τό
53.37–53.40 πόσεις, εων, αἱ
53.37 ζῦθος, ου, ὁ
53.38 οἰνό-πνευμα, ατος, τό
53.39 ἀφρώδης οἶνος, ὁ
53.40 οἶνος, ὁ
53.41 λάγῡνος [ᾰ], ὁ
53.42 ἰχθῦς, ύος, ὁ

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

54 οἱ καρποί

54.1 μῆλον, τό
54.2 καρδί-α ὀπώρ-ας, ἡ
54.3 ἄπιον, τό
54.4 κερᾰσ-ιον, τό
54.5 μοῦσα, ης, ἡ
βανάνα, ης, ἡ
54.6 Περσικὸν μῆλον, τό
54.7 Σινικὸν κίτρον, τό
πορτοκάλιον, τό
54.8 χᾰμ-αι-κερᾰσ-ιον, τό
54.9 Ἰδαῖον βάτον, τό
54.10 κοκκῠ-μηλον, τό
54.11 κίτρον, τό
54.12 ἀμυγδᾰλ-η, ἡ
54.13 φραγκοστάφῠλον [ᾰ], τό
54.14 στᾰφῠλ-ή, ἡβότρυς, υος, ὁ
54.15 ῥάξ, ῥᾱγός, ἡ
54.16 κάρῠον [ᾰ], τό
54.17 δάκτῠλος τῆς φοίνῑκος, ὁ
βάλᾰνος [βᾰ] τῆς φοίνῑκος, ἡ
54.18 σῦκον, τό
54.19 ᾰνᾰνᾱσιον, τό
54.20 μηλο-πέπων, ονος, ὁ

55 τὰ λάχανα

55.1 θρίδαξ, ᾰκος, ἡ
θρῐδᾰκ-ίνη [κῑ], ἡ
55.2 κράμβ-η, ἡ
55.3 κᾰρωτόν, τό
55.4 κρόμμῠον, τό
55.5 σκόρ(ο)δον, τό
55.6 σίκῠος [ῐ] ἢ σῐκῠός, ὁ
55.7 πράσον [ᾰ], τό
55.8 ἀσφάρᾰγος [φᾰ], ὁ
55.9 λῠκο-περσικόν τό
55.10 φάσηλος [ᾰ], ὁ
55.11 πίσος [ῐ], ὁ
55.12 γεώμηλον, τό
55.13 πετρο-σέλῑνον, τό
55.14 καρτὸν κρόμμῠον, τό
55.15 ῥᾰφᾰν-ος, ἡ
55.16 καψικόν, τό
55.17 ἐλαία, ἡ
55.18 σέλῑνον, τό
55.19 ἀρᾰβό-σῑτος, ὁ
55.20 κολοκύνθ-η, ἡ
55.21 βλίτον, τό
σπανάκιον, τό
55.22 ἐδώδιμον στρύχνον, τὸ

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

56 ὁ κῆπος

56.1 πρᾰσι-ά, ἡ
56.2 θάμνος, ὁ
56.3 δένδρον, τὸ
56.4 ἄνθος, ους, τό
56.5–56.10 κηπουρ-ικὰ ἐργᾰλ-εῖα, τά
56.5 ἄμη, ἡ
56.6 ἀγρεῖφνα, ἡ
56.7 ἁρπάγ-η, ἡ
56.8 ἀρδάλιον, τό
56.9 κηπουρ-ικὸς σωλήν, ῆνος, ὁ
κηπουρ-ικὸς σίφων, ωνος, ὁ
56.10 δρέπᾰνον, τό
56.11 κοπρ-ία, ἡ
56.12 βάθρον, τό
56.13 αἰώρα, ἡ
56.14 μονό-τροχος, ὁ
56.15 ἅμαξα [ᾰ] χόρτου, ἡ
56.16 κρήν-η, ἡ
56.17 ποτίζω τὸν χόρτον
56.18 χόρτος, ὁ
56.19 χορτο-κόπιον, τό
56.20–56.23 κάρπ-ιμα δένδρα, τά
56.20 μηλέα, ἡ
56.21 ἄπιος, [ᾰ], ἡ
56.22 κοκκῠ-μηλέα, ἡ
56.23 κερᾰσός, ὁ

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

57 τὰ φυτά
57.1 δένδρον, τό
57.2 κορῠφ-ή, ἡ
57.3 πρέμν-ον, τό
57.4 κλάδος [ᾰ], ου, ὁ
57.5 φύλλον, τό
57.6 στέλεχ-ος, εος, τό
57.7 ῥίζ-α, ης, ἡ
57.8 λόχμ-η , ἡ
57.9 μύκης [ῠ], ητος, ὁ
57.10 βρύον [ῠ], τό
57.11 κισσός, ὁ
57.12 βρόμος, ὁ
57.13 κρῑθ-ή, ἡ
57.14 πῡρός, ὁ
57.15 κνίδη [ῑ], ἡ
57.16 γεντιᾱνή, ἡ
57.17 ἀνθεμ-ίς, ίδος, ἡ
57.18 τρῐφυλλ-ον, τό
57.19 λυκίσκος, ὁ
57.20 ἄμπελος, ἡ
57.21 μήκων, ωνος, ἡ
57.22 ἐλάτη [ᾰ], ἡ
57.23 ἐλατίνη [ᾰ] βελόνη, ἡ
57.24 κύτταρ-ος, ὁ
57.25 ἐρείκ-η, ἡ
57.26 φοῖνιξ, ῑκος, ἡ
57.27 πίτυς [ῐ], υος, ἡ
57.28 ἱππο-κάστᾰνον, τό
57.29 ἰτέα [ῑ], ἡ
57.30 Ἡρακλεωτικὴ κᾰρύα [ῠ], ἡ
Ποντικὴ κᾰρύα [ῠ], ἡ
κόρῠλος, ὁ
57.31 σημύδα, ἡ

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

58 ἡ κάπνισις

58.1 καπν-ιστής, οῦ, ὁ
καπν-ίστρια, ἡ
58.2 μὴ καπν-ιστής, οῦ, ὁ
μὴ καπν-ίστρια, ἡ
58.3 βακτηρ-ίδιον καπνοῦ, τό
σῐγᾰρέττον, τό
58.4 διῡλ-ιστήρ, ῆρος, ὁ
58.5 ἐνείλ-ημα καπνοῦ, ατος, τό
σῐγάρον [ᾰ], τό
58.6 καπνὸς τὸ φῠτόν, ὁ
58.7 καπνο-θήκη, ἡ
58.8 καπνο-σῦριγξ, ιγγος, ἡ
58.9 ἀναπτήρ, ῆρος, ὁ
58.10 πῠρεῖον, τό
58.11 τεφρο-δοχεῖον, τό
58.12 τέφρ-α, ἡ
58.13 κηρός, ὁ
58.14 φλόξ, φλογός, ἡ
58.15 ἐλλύχν-ιον, τό
58.16 κηρός, ὁ
58.17 λυχν-ία, ἡ
λυχν-εῖον, τό

59 τὰ ζῷα · τὰ ἄγρια ζῷα (α’)

59.1 ἱππο-πότᾰμος, ὁ
59.2 κάμηλος [ᾰ], ὁ ἢ ἡ
59.3 κῦφος, εος, τό
59.4 τάρανδος [ᾰ], ὁ
59.5 πίθηκος [ῐ], ὁ
59.6 φώκη, ἡ
59.7 σῠαγρ-ος, ὁ
ὖς ἄγριος, ὑός, ὁ
59.8 ἔλᾰφος, ὁ ἢ ἡ

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

60 τὰ ζῷα · τὰ ἄγρια ζῷα (β’)

60.1 σκίουρος [ῐ], ὁ
60.2 ἀλώπηξ [ᾰ], εκος, ἡ
60.3 ἀσπάλαξ [πᾰ], ακος, ὁ
σπάλαξ [σπᾰ], ᾰκος, ἡ
60.4 ἀγρία αἴξ, αἰγός, ἡ
60.5 ἐλέφας, αντος, ὁ
60.6 προβοσκ-ίς, ίδος, ἡ
60.7 λέων, οντος, ὁ
60.8 ἀκανθό-χοιρος, ὁ
ἐχῖνος, ὁ
60.9 ἄλκη, ἡ
60.10 ἁλματοῦρος, ὁ
60.11 ἄρκτος, ἡ
60.12 λύκος [ῠ], ὁ
60.13 κᾰμηλο-πάρδᾰλις, εως, ἡ
60.14 τίγρῐς, τίγριος, ἡ
60.15 δορκάς, άδος [ᾰ], ἡ

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

61 τὰ ζῷα · τὰ τιθασὰ (ἥμερα) ζῷα

61.1 κύων [ῠ], ὁ, ἡ
61.2 ῥύγχ-ος, εος, τό
61.3 δέρμα, ατος, τό
61.4 οὐρά,ἡ
κέρκος, ἡ
61.5 αἴλουρος, ὁ, ἡ
61.6 τρίχες [ῐ] ῥῑνός, τριχῶν, ἡ
61.7 μῦς, μῠός, ὁ
61.8 λᾰγώς / λαγῶς, ώ / ῶ, ὁ
61.9 δᾰσῠ-πους, ποδος, ὁ
61.10 ὗς, ὑός [ῠ], ὁ, ἡ
61.11 ἀρουρ-αῖος [ᾰρ], ὁ
61.12 πρόβᾰτον, τό
61.13 ἔριον, τό
61.14 ἀμνός, ὁ
61.15 αἴξ, αἰγός, ὁ
τράγος [ᾰ], ὁ
61.16 ὄνος, ὁ, ἡ
61.17 βοῦς, βοός, ἡ
δᾰμᾰλ-ις, εως, ἡ
61.18 θηλή, ἡ
61.19 μόσχος, ὁ, ἡ
61.20 ἵππος, ὁ, ἡ

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

62 τὰ ζῷα · οἱ ὄρνιθες (α’)

62.1 γλαύξ (γλαῦξ), γλαυκός, ἡ
62.2 βύας, ου, ὁ
62.3 περιστερ-ά, ἡ
62.4 πτέρυξ, ῠγος, ἡ
62.5 πτερόν, τό
62.6 στρουθός, ὁ
62.7 αἰγίθαλλος ἢ αἰγίθᾱλος, ὁ
62.8 σπίζα, ἡ
62.9 ἀετός, οῦ, ὁ
62.10 ἀλεκτορ-ίς [ᾰ], ίδος, ἡ
62.11 νεοσσός, ὁ
62.12 γύψ, γῡπός, ὁ
62.13 νῆττα, ἡ
62.14 χήν, χηνός, ὁ, ἡ
62.15 φᾱσιᾱνός, ὁ
62.16 τᾰώς / ταῶς, ώ / ῶ, ὁ
62.17 κύκνος, ὁ
62.18 κόραξ, ᾰκος, ὁ

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

63 τὰ ζῷα · οἱ ὄρνιθες (β’)

63.1 κορῠδός, ἡ
63.2 κόκκυξ, ῡγος, ὁ
63.3 ψάρ, ψᾱρός, ὁ
63.4 δρῠο-κολάπτης, ου, ὁ
63.5 κόσσῠφ-ος, ὁ
63.6 ψιττᾰκός, ὁ
63.7 πελαργ-ός, ὁ

64 τὰ ζῷα · ἄλλα (α’)

64.1 ψῡχ-ή, ἡ
64.2 βομβῠλι-ός (βομβῠλι-ύλιος), ὁ
64.3 ἀρίγγη, ἡ
64.4 ἀμία, ἡ
τρώκ-της, ου, ὁ
64.5 γῠρῖνος ἢ γύρῑνος, ὁ
64.6 φάλλαινα, ἡ
κῆτος, εος, τό
64.7 κόχλι-ας, ου, ὁ [ὀστρᾰκ-ηρός]
λεῖμαξ, ᾰκος, ἡ [ἀνόστρᾰκος]

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

65 τὰ ζῷα · ἄλλα (β’)


65.1 δελφίς (ὕστερον δελφίν), ῖνος, ὁ
65.2 χελών-η, ἡ
65.3 ὄφις, ὄφεως, ὁ
65.4 κροκό-δῑλος, ὁ
65.5 σαύρ-α, ἡ
σαῦρος, ὁ
65.6 κᾱρίς, ἡ
βρᾰχύ-ουρον, τό
65.7 βάτρᾰχος [βᾰ], ὁ
65.8 καρκίνος [ῐ], ὁ
65.9 κόγχ-η, ἡ
τελλίνη [ῑ], ἡ [ἐδώδιμος]
65.10 ὄστρε-ον ἢ ὄστρειον, τό
65.11 νυκτερ-ίς, ίδος, ἡ
65.12 καρχᾰρ-ίας, ου, ὁ
γᾰλεός, ὁ
65.13 κάμπη, ἡ
65.14 μέλισσᾰ, ης, ἡ
65.15 μυῖα, ἡ
65.16 κάνθᾰρος, ὁ
65.17 σφήξ, σφηκός, ὁ
65.18 ἕλμινς, ινθος, ἡ
65.19 μύρμηξ, ηκος, ὁ
65.20 ἀράχν-ης, ου, ὁ

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

66 τὰ δημόσια οἰκοδομήματα (α’)

66.1 φρούρ-ιον, τό
ὀχῠρ-ωμα, ατος, τό
66.2 ἀνεμο-μῠλ-η, ἡ
66.3 ἐργᾰσ-τήριον, τό
66.4 σῐδηρο-δρομ-ικὸς σταθμός, ὁ
66.5 κωδωνο-στάσιον [στᾰ], τό
66.6 κώδων, ωνος, ὁ
66.7 ἱερόν, τό
νᾱός, ὁ
66.8 κοιμ-ητήριον, τό
66.9 δῐδασκᾰλ-εῖον, τό
66.10 κῑν-ηματο-γρᾰφ-ικὸν
θέᾱτρον, τό
κῑν-ηματο-γράφος [ᾰ], ὁ
66.11 πανδοκεῖον (ὕστερον
πανδοχεῖον), τό
ξενο-δοχεῖον, τό
66.12 θέᾱτρον, τό
66.13 βουλ-ευτήριον, τό
66.14 γυμνᾰσ-ιον [ᾰ], τό
66.15 ἀγορά [ᾰγ], ᾶς, ἡ
66.16 γεροντο-κομεῖον, τό
66.17 ἀλωή [ᾰ], ἡ
66.18 νοσο-κομεῖον, τό
66.19 νηπῐ-ᾰγωγ-εῖον, τό
66.20 παιδ-ικὸν πεδίον, τό

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

67 τὰ δημόσια οἰκοδομήματα (β’)

67.1 ἀμφιθέατρον, τό
67.2 κολυμβ-ήθρα, ἡ
67.3 πῐνᾰκο-θήκη, ἡ
67.4 καθεδρ-ικὸς νᾱός, ὁ
67.5 μουσεῖον, τό
67.6 βοτᾰν-ικὸν κῆπος, ὁ
67.7 πᾱν-επιστήμιον, τό
67.8 ζῳολογ-ικὸς κῆπος, ὁ
θηριοτροφ-εῖον, τό
67.9 ὑδρο-μύλη [μῠ], ἡ
67.10 ὑδρο-τροχός, ὁ

User avatar
opoudjis
Textkit Member
Posts: 116
Joined: Tue Oct 03, 2017 2:54 am

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by opoudjis »

44.3 ἀλλό-κοτος τρόπος, ὁ
for Baroque architecture.

... No. Even if that is etymologically correct; noone will grok it. περίτεχνος, perhaps. And there's no shame in rendering it as Βαρόκος.

(Of course it's https://el.wikipedia.org/wiki/Μπαρόκ in Modern Greek.)

45.7 δωμάτ-ιον [ᾰ] παιδίων, τό

The only "nursery" in LSJ is the ambiguous κοιτών. Modern βρεφοκομεῖον refers to a public nursery, which isn't right. But given that 46 is rendered as conclave anyway, and 45.7 was conclave infantium in Latin, why not κοιτών παιδίων?

46.21 ἀκτῑνο-φων-ικὸς δέκ-της, ου, ὁ

So obvious! ακτινοφωνία is actually noted in http://yannisharis.blogspot.com.au/2007/03/84.html as a past abortive effort to render "radio" in Greek (ραδιοφωνία has prevailed). The blogger claims that such renderings were linguistically unsuccessful; I don't particularly see why, though I would agree that πολιτειογραφία for "statistics" is misleading.

47.12 σωμᾰτ-εκμᾰγεῖον, τό

For a towel? I see from LSJ that it κεῖται, but given it's late and awkward, why not just μάκτρον?

50.4 κᾰρῠο-κατάκτης, ου, ὁ

I'll note that the formation that has prevailed in Modern Greek is καρυοθραύστης: nut-smasher, not nut-cracker.

50.11 περόν-ιον, τό

I see what you did there. (Ancient Greek "peg, buckle" > Modern πηρούνι "fork": https://en.wiktionary.org/wiki/πιρούνι#Greek .) Forks at the table are a Byzantine thing, after all: https://en.wikipedia.org/wiki/Fork . Thank you!

User avatar
opoudjis
Textkit Member
Posts: 116
Joined: Tue Oct 03, 2017 2:54 am

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by opoudjis »

52.7 δι-πῠρίτης [ρῑ], ὁ
δί-πῠρος ἄρτος, ὁ

paxamatium in Latin; παξαμᾶς (> Modern παξιμάδι) should be an option.

54.13 φραγκοστάφῠλον [ᾰ], τό

Some might complain about the anachronism of "Frankish (i.e. Western European) grape" for gooseberry: https://el.wikipedia.org/wiki/Φραγκοστάφυλο . I will not.

61.9 δᾰσῠ-πους, ποδος, ὁ

Yes, it's more Hellenic than its contemporary κύνικλος < cuniculus, but they're both late, and I suspect the latter was much more common.

66.10 κῑν-ηματο-γρᾰφ-ικὸν θέᾱτρον, τό
κῑν-ηματο-γράφος [ᾰ], ὁ

The latter is what Greek uses for cinema when it doesn't just say σινεμά; but it properly means cinematographer. The former is preferable.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

I've incorporated your very appreciated corrections / suggestions in the file on my computer. Please keep following this project! Εὐχαριστῶ σοι πολύ.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

68 οἰκοδομήματα ποικίλα

68.1 ἀνεμο-τροχός, ὁ
68.2 ἀνεμόμῠλος, ὁ
ἀνεμούριον, τό
68.3 πτέρυξ ἀνεμομύλου, ῠγος, ἡ
68.4 ὑδρο-μύλη [μῠ], ἡ
68.5 μῠλ-ικὸς τροχός, ὁ
68.6 λίθος μῠλ-ίας, ου, ὁ
μῠλ-η, ἡ
μύλος [ῠ], ὁ
68.7 στοά, ᾶς, ἡ
68.8 φάρος, ὁ
68.9 φῠτουργ-εῖον, τό
68.10 ἔπαυλ-ις, εως, ἡ
68.11 σταθμός, ὁ
68.12 σῑτο-βολών, ῶνος, ὁ
ἀπο-θήκη, ἡ
68.13 ὀρεινὴ νομ-ή, ἡ

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by bedwere »

Image

69 τὰ πωλητήρια

69.1 παντο-πώλιον, τό
69.2 φαρμᾰκο-πώλιον, τό
69.3 κουρ-εῖον, τό
69.4 πωλ-ητήριον ἱμᾰτίων [ῑμ-], τό
69.5 ἀρτο-πώλιον, τό
69.6 κρεο-πώλιον, τό
69.7 πωλ-ητήριον τροφ-ῆς, τό
69.8 λᾰχᾰνοπώλ-ιον, τό
69.9 ὑπερᾰγορά, ᾶς, ἡ
69.10 θερμο-πώλιον, τό
69.11 ὑᾰλ-ίνη [ῐ] θῠρίς, ίδος, ἡ
69.12 τράπεζ-α [τρᾰ], ης, ἡ
69.13 κᾰπηλ-εῖον, τό
69.14 σκῡτοτομ-εῖον, τό
69.15 περιηγ-ητικὸν πρακ-τήριον, τό
69.16 βιβλιο-πωλεῖον, τό
69.17 κᾰφεῖον, τό
κᾰφενεῖον, τό
69.18 πρᾱτ-ήριον καυσίμων [ῐ], τό
69.19 βενζίνη, ἡ
69.20 δοχ-εῖον βενζίνης, τό

User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 969
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Contact:

Re: ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Post by ἑκηβόλος »

Your adaptation of the visual dictionary is admirable, but it only arranges the vocabulary based on the structure of the world, rather than integrating that (visible) structure with the structures of the vocabulary. To be more useful, also including some collocational data would be beneficial.
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

Post Reply