εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by Markos »

Μᾶρκος τῷ Δαυὶδ καὶ τοῖς ἄλοις φίλοις χαίρειν πλεῖστα.

ἔχω τι ἐν νῷ. οὔ τινα, ἀλλά τι. οὐ πρόσωπόν τι, ἀλλὰ σκευή τις.

τὸν λόγον ὃν ἔχω ἐν νῷ ἀναγιγνώσκομεν ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ.

ἐρωτᾶτέ με οὖν ἐρωτήματα εἴκοσι περὶ τούτου. μόνον δὲ Ἑλληνιστὶ γράφωμεν, παρακαλῶ.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Amplaos
Textkit Neophyte
Posts: 82
Joined: Thu Aug 13, 2015 6:42 pm
Location: Israel

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by Amplaos »

ἆρα ἐπὶ ταύτης τῆς σκεύης ἔκειτο ὁ Ἰησοῦς;
Ῥήθεντα ὑπὸ τοῦ μεγάλου ῥήτορος Δονάλδου Τρᾶμπ·

"Ἡμᾶς μὲν δεῖ τεῖχος οἰκοδομῆσαι, αὐτὸ δὲ ταχέως οἰκοδομηθῆναι."
"Συνίημι τοὺς λόγους. Ἔχω δὴ τοὺς ἀρίστους λόγους."
"Ὀλίγόν μοι ἐδανείσεν ὁ πατήρ, ἑκατομύριον δολάρια."
"Μοι δὲ ἀρέσκουσι οἱ μὴ ζωγρηθέντες."

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by Markos »

Amplaos wrote:ἆρα ἐπὶ ταύτης τῆς σκεύης ἔκειτο ὁ Ἰησοῦς;
ναί.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Amplaos
Textkit Neophyte
Posts: 82
Joined: Thu Aug 13, 2015 6:42 pm
Location: Israel

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by Amplaos »

Εὔκοπον δή τόδε τὸ αἴνιγμα. ὁ σταυρός ἐστιν.
Ῥήθεντα ὑπὸ τοῦ μεγάλου ῥήτορος Δονάλδου Τρᾶμπ·

"Ἡμᾶς μὲν δεῖ τεῖχος οἰκοδομῆσαι, αὐτὸ δὲ ταχέως οἰκοδομηθῆναι."
"Συνίημι τοὺς λόγους. Ἔχω δὴ τοὺς ἀρίστους λόγους."
"Ὀλίγόν μοι ἐδανείσεν ὁ πατήρ, ἑκατομύριον δολάρια."
"Μοι δὲ ἀρέσκουσι οἱ μὴ ζωγρηθέντες."

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by Markos »

Amplaos wrote:Εὔκοπον δή τόδε τὸ αἴνιγμα. ὁ σταυρός ἐστιν.
οὐχί. τὸν γὰρ σταυρὸν οὐκ ἐν νῷ ἔχω, ἀλλ' ἄλλο τι. ἄλλα οὖν ἐρωτήματα δός μοι.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Amplaos
Textkit Neophyte
Posts: 82
Joined: Thu Aug 13, 2015 6:42 pm
Location: Israel

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by Amplaos »

Ἆρα ἐνεδύετο τὴν σκευὴν ὁ Ἰησοῦς;
Ῥήθεντα ὑπὸ τοῦ μεγάλου ῥήτορος Δονάλδου Τρᾶμπ·

"Ἡμᾶς μὲν δεῖ τεῖχος οἰκοδομῆσαι, αὐτὸ δὲ ταχέως οἰκοδομηθῆναι."
"Συνίημι τοὺς λόγους. Ἔχω δὴ τοὺς ἀρίστους λόγους."
"Ὀλίγόν μοι ἐδανείσεν ὁ πατήρ, ἑκατομύριον δολάρια."
"Μοι δὲ ἀρέσκουσι οἱ μὴ ζωγρηθέντες."

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by Markos »

Amplaos wrote:Ἆρα ἐνεδύετο τὴν σκευὴν ὁ Ἰησοῦς;
οὔ. ταύτην τὴν σκευὴν οὐκ ἐνεδύετο ὁ Ἰησοῦς.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by bedwere »

Χαῖρε, ὦ Μᾶρκε. Ἆρά ἐστι τὸ ἱμάτιον;

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by Markos »

bedwere wrote: Ἆρά ἐστι τὸ ἱμάτιον;
οὔ. τὸ γὰρ χρῆμα ὃ ἔχω ἐν νῷ οὐχ ἱμάτιόν ἐστι. δεῖ οὖν σε ἐρωτᾶν με ἄλλα ἐρωτήματα.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by bedwere »

Ἆρα τὰ ὑποδήματα ἔχεις ἐν νῷ;

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by Markos »

bedwere wrote:Ἆρα τὰ ὑποδήματα ἔχεις ἐν νῷ;
οὔ.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by bedwere »

Τίς ποιεῖ ταύτην τὴν σκευήν, ὦ πολύμητις Μᾶρκε;

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by Markos »

bedwere wrote:Τίς ποιεῖ ταύτην τὴν σκευήν, ὦ πολύμητις Μᾶρκε;
δεῖ ὑμᾶς ἐρωτᾶν μόνα ἐρτωτήματα περὶ ὦν αἱ ἀποκρίσεις εἰσὶν τὸ ναὶ ἢ τὸ οὔ.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by bedwere »

Ἆρά ἐστί τι περὶ τοῦ παθεῖν;

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by Markos »

bedwere wrote:Ἆρά ἐστί τι περὶ τοῦ παθεῖν;
οὔκ.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4819
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by bedwere »

Οὐκέτι ἠλάττωμαι, ὦ Μᾶρκε. Ἆρα τὰ σπάργανα, οἷς ἡ Θεοτόκος ἐσπαργάνωσε τὸν Σωτήρα, ἐν νῷ ἔχεις ;

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by Markos »

bedwere wrote:Ἆρα τὰ σπάργανα, οἷς ἡ Θεοτόκος ἐσπαργάνωσε τὸν Σωτήρα, ἐν νῷ ἔχεις;
καλὸν ἐρώτημα τούτ' ἐστι, φίλτατε. ἀλλὰ ἡ ἀπόκρισίς ἐστιν οὐκ.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
Σαυλος
Textkit Fan
Posts: 240
Joined: Mon Jan 07, 2013 2:47 pm

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by Σαυλος »

τί οἴδαμεν ἕως τοῦ νυν; Ἰησοῦς ἔκειτο ἐπί ταύτην τὴν σκεύην, ἀλλὰ οὐκ ἐστιν σκεύη τι περὶ τοῦ παθεῖν.

ἐστιν σκεύη σκληρὰ, ὡς λίθος ἤ ξύλον;

πειρώμενοι ἀποκριθῆναι τὸ τοῦ Μάρκου αἴνιγμα ἔτι ἔχομεν δώδεκα ἐρωτήματα. οὐκ ἐκλύεσθε! νικήσομεν!
I will babble until I talk. ετι λαλαγω...

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by Markos »

Σαῦλος wrote:ἐστιν σκεύη σκληρὰ, ὡς λίθος ἤ ξύλον;
ὦ χαῖρε, φίλε Σαῦλε.

αὕτη ἡ σκευὴ ἐκ ξύλου πεποιημένη ἐστί, ἀλλὰ οὐ σκληρά ἐστι. ἐκ γὰρ ἄλλου τινὸς καὶ πεποιημένη ἐστί.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by daivid »

ἀρὰ ἐπὶ ταύτῃ τῇ σκευῇ συνήθως ἀνθρωποὶ ἐκάθευδον.
λονδον

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by Markos »

daivid wrote:ἀρὰ ἐπὶ ταύτῃ τῇ σκευῇ συνήθως ἀνθρωποὶ ἐκάθευδον.
ναί.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by daivid »

ἀρὰ σκευὴ ἐστὶ κλίνη;
λονδον

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by Markos »

daivid wrote:10. ἀρὰ σκευὴ ἐστὶ κλίνη;
ναί. τὴν κλίνην ἐν νῷ εἶχον. ἐνίκησας οὖν. μόνα δέκα ἐρωτήματα. καλόν ἐστιν τὸ τὸν Μᾶρκον νικᾶν. καλὸν μέν, σπάνιον δέ.
Markos wrote:
Amplaos wrote:ἆρα ἐπὶ ταύτης τῆς σκεύης ἔκειτο ὁ Ἰησοῦς;
ναί.
Markos wrote:
Amplaos wrote:Εὔκοπον δή τόδε τὸ αἴνιγμα. ὁ σταυρός ἐστιν.
οὐχί. τὸν γὰρ σταυρὸν οὐκ ἐν νῷ ἔχω, ἀλλ' ἄλλο τι. ἄλλα οὖν ἐρωτήματα δός μοι.
πολλάκις μὲν Ἰησοῦς ἐπὶ κλίνης ἔκειτο. μόνον δὲ ἅπαξ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἔκειτο οὖτος.

σχολῆς σοι οὔσης, καὶ τοῦτου ἀρεσκόντος σοι, θὲς ἐν τῷ νῷ τι (ἤ τινα.) καί σοι δώσω τὰ ἐρωτήματα.

ἔρρωσο.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

Re: εἴκοσι ἐρωτήματα -- ἔχω τι ἐν νῷ.

Post by daivid »

χάριν οἶδα σοι ὅτι μοι παρέσχε τοῦτο αἴνιγμα. ἐπεί ᾖς ἑτοῖμος ἔχω τι ἐν νῷ. πάλιν οὔ τινα, ἀλλά τι.
λονδον

Post Reply