Ποῦ οἰκεῖτε;

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
User avatar
Lucus Eques
Textkit Zealot
Posts: 2019
Joined: Wed Jan 07, 2004 12:52 pm
Location: Tucson, Arizona
Contact:

Ποῦ οἰκεῖτε;

Post by Lucus Eques » Tue Jan 16, 2007 4:30 am

Χαί?ετε, ὦ φίλοι!

Θέμα τι ἄ?χεσθαι βούλομαι Ἑλληνίζων, διὰ τοῦτο· ποῦ οἰκεῖτε; Ἆ?α δὲ καλή ?στιν ἡ πε?ὶ τὴν οἰκίαν χώ?α; Ἐγὼ α?τὸς ?ν τῇ τῆς Ἀμε?ικῆς Πεννσυλουᾱνίᾳ οἰκῶ, καὶ ?νταῦθα μανθάνω τὴν γεωλογίαν τε καὶ τα κόσμικα μαθήματα, α?τόν ?στιν πε?ὶ τῶν τε δήμων καὶ πολιτικῶν καὶ τῶν γλωσσῶν. Πλεῖον λέγειν ο? ῥᾳδίως δύναμαι, ἀλλὰ χαί?ω πει?οῦμενος. (Εἰ γὰ? κακῶς ?γ?άψω, λέγετέ μοι.)

Χαί?ετε,
Λουκᾶς
L. Amadeus Ranierius

SCORPIO·MARTIANVS

Rhumak
Textkit Neophyte
Posts: 3
Joined: Fri Feb 02, 2007 3:36 pm
Location: Latina (Latium)

Post by Rhumak » Fri Feb 02, 2007 8:37 pm

Χαĩ?? ω φίλε· συγγως μοι το μή τάς δίκαιας π?οσωδίας τιθέναι δεδυνέσθαι τά τε άλλα, εί τινα ευ?ήσεις, αμα?τήματα. ?Εστί γά? μοι χαλεποτατον ουτω γ?αψαι, επεί κατά γ?άμμα κ’άνευ πνευμάτων καί ψίλαις μοναις π?οσωδίαις γ?απτέον· ως κακως! ει δέ τι με δίδαξαι βο?λει πως κάλλιον γ?άψω, ηδέως μαθήσω.

Χω?α μοί ?στι το Λάτιον, ως εκ της εμης επιγ?αφης ?αδίως αναγιγνώσκεται. Πόλις Λατίνα καλειται (λατινικότε?’αυτης ποία μήν; ουδ’αυτή η ̀Ρώμη!). Ουαλεντίνος Ό?σολίνι Τζεντζήλλι, Βενίτου Μουσσολίνι ά?χοντος, αυτήν εθεμελίωσε το 1932 μετά την ξή?ανσιν των Πομπτίνων λίμνων, πε?’ων καί Μα?τιάλης εν ετίοις αυτου επιγ?άμμασιν ά νυν ου μιμνήσκω καί ̀Ω?άτιος εν τωι του π?ώτου βιβλίου πέμπτωι σίλλωι εφήτην. 60 χιλιάμετ?α π?ό ̀Ρώμης τοĩς από ?εαπόλεως ε?χομένοις εστί. Πε?ί τησδε της πόλεως α?χιτέκτωνες εν το 1937 ?Αθήνωνθι έφασαν (σ?νόδωι CIAM)

?Αιαĩ, ιτέον νυ! ει δέ πλέονα γνουναι βο?λει, γ?άφε μοι!
phpbb

Swth\r
Textkit Fan
Posts: 275
Joined: Thu Jan 17, 2008 6:51 pm
Location: Greece

Post by Swth\r » Sat Jan 19, 2008 10:55 am

Χαί?ετε, ὧ φίλοι!

Οἰκῶ Ἑλλάδα, καλλίστην χω?ῶν, ὡς ἕμοιγε δοκεῖ. Καὶ μὴν ?ν Χαλκίδι, πόλει τινι ?γγὺς Ἀθηνῶν, διατελῶ διδάσκων νεανίοις τε καὶ νεάνισι τὴν Ἑλληνικὴν γ?αμματείαν, ἀ?χαῖαν δὴπου καὶ νεωτέ?αν. Φιλόλογος δὲ καὶ Γλωσσολόγος καλοῦμαι ὑπὸ τῶν ἅλλων Ἑλλήνων. Ἐσπο?δακα γὰ? ?ν τῇ Ἁθήνησι Ἀκαδημίᾳ τέχνην σπουδαιοτάτην δοκεῖν ?μοί.

???ωσθε πάντες
Dives qui sapiens est...

Drako
Textkit Neophyte
Posts: 1
Joined: Sat Feb 02, 2008 10:40 pm

γεια σου φίλε...εχεις ειπειν μοι τ

Post by Drako » Sat Feb 02, 2008 10:52 pmpetka
Textkit Neophyte
Posts: 22
Joined: Tue Nov 27, 2007 10:43 am
Contact:

εγκωμιον ταπεινωτατον τω χω?ιω τ

Post by petka » Tue Feb 05, 2008 6:03 pm

χαι?ε Σωτη?,
Ειμαι πετκα εκ ?ουμανικης χω?ιας, (ουκ εγνω οφειλειν τους τονους ακομη και εχω την ελπιδα σε δυνασθαι καταλαβαινειν) Εγω σπουδαζω μαθειν την ελληννικην γλοσσαν. Επειδη συ εισθε γλοσσολαλος α?εσει μου συ βοηθειαν φε?ειν μοι. εγω δυναμαι μεταφ?ασειν, αλλα δε δυναμαι μιλειν, νεα ελληνικα α?εσει μου τοσαυτως την γλοσσαν ταυτην, αλλα δε μιλω την καλο. Φιλω την Ελλαδα και τον λαον της, οτι ουτοι επι πλεον παθηματα εχουσιν εν ιστο?ια και το πα?ον. Εγνω την αγαπην του λαου σου πε?ι φιλοσοφιας και πε?ι θεολογιας και πε?ι τεχνης. θαυμαστοι εισθε! Η ανθ?ωπoτητα οφελει υμιν τοσαυτα πνευματικα ε?γα! Το πα?ον δεν ειναι ηττον των α?χαικων χ?ονιων, ω, ουδενικως! δια των χ?ιστιανικων ε?γων υψηλοτατων. ΅Ω, Λαος εν πολλοις πει?ασμοις και θλιψεσιν εδειξας πολλην υπομονην δειγμα καλο εχωμεν εξ υμων! Διδασκαλοι, φωτισμοι της οικουμενικης πε?ατων, χαι?ετε!

Swth\r
Textkit Fan
Posts: 275
Joined: Thu Jan 17, 2008 6:51 pm
Location: Greece

Post by Swth\r » Tue Feb 26, 2008 9:46 pm

Φίλε (ή φίλη;) Πέτκα,
ουκ έχω ό,τι είπω διά το?ς σο?ς καλο?ς λόγους. Έγωγε την κ?ίσην ε?νουν ουκ έχω τοις Βυζαντινοίς γ?άμμασί τε καί τέχναις. Φιλώ μέντοι μάλιστα α?χαίαν γ?αμματείαν, ήκιστα δε την επιγιγνομένην Βυζαντινήν αντιγ?αφήν αυτής.

Έ??ωσο!

Γ?αφή υστέ?α: Ουκ εχ?ώμην τονικωι τε συστήματι πνε?μασί τε ως επί πλείστον διά τό μή χαλεπήν σοι γενέσθαι τήν ανάγνωσιν τα?την...
Dives qui sapiens est...

Apollimagine
Textkit Neophyte
Posts: 24
Joined: Sat Jun 02, 2007 12:41 pm
Location: Germany, Hesse

Post by Apollimagine » Sun Apr 20, 2008 9:14 am

Χαί?ετε!
Οἰκῶ ?ν πολίσματί τινι ?γγὺς τοῦ Μα?βού?γου, ὅ ?στι πόλις τῆς ἀκαδημίας Γε?μανική. Ἡ πε?ὶ τὸ πόλισμα χώ?α καλή ?στι πολλοὺς λειμῶνας ἔχουσα, ὃ ἀ?έσκει καὶ ταῖς κυσί μου. Εἰς ἄλλας πόλεις πο?εύεσθαί ?στι ῥᾴδιον, ὅτι τὸ πόλισμα σταθμὸν τοῦ σιδη?οδ?όμου καὶ τοῦ λεωϕο?είου ἔχει.
?μως τῷ μετοπώ?ῳ μετὰ τοῦ ϕιλτάτου εἰς τὴν μεγάλην τοῦ Φ?αγκϕού?του πόλιν μετοικίσομαι ὡς σχολάσειν καὶ ??γάσεσθαι. Ἐλπίζω ἡμεῖς ?κεῖ καλὴν οἰκίαν εὑ?ήσειν. Ἀλλ' αἱ κύνες μενοῦσιν πα?ὰ τῇ μητ?ὶ ἅτε "τῇ τοῦ κυνηγεσίου ἡγεμόνι" οὔσῃ ;)

Ἔ??ωσθε, ὦ ϕίλαι καὶ ϕίλοι!

Post Reply