τί δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν ὑπὲρ τῆς Συρίας?

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
akalovid
Textkit Neophyte
Posts: 20
Joined: Sun Feb 11, 2018 5:23 pm

Re: τί δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν ὑπὲρ τῆς Συρίας?

Post by akalovid »

νῦν νομίζω Βρεταννικὸς ὢν αἰσχύνη εἶναι. οὐδέποτε διδωμι τὸν ψῆφον τὴν τοῦ Καμερου στασιν, μέντοι Καμερον ἔδειξα αὐτὸν ἀγαθὸς εἶναι αλλὰ Μιλιβανδ ἔδειξα αὐτὸν πανοῦργος καὶ χειρὰς εἶναι.
Ἐρίτιμε Μάρκε! Σύ ἐσθλός ὧν ταῦτα φῄς!
οὔ δεῖ δέ ἐπί τῷ Βρεττανός εἶναι αἰσχύνεσθαι.
Ἀλλά ὀρθῶς εἶπας: ἀνδρῶν πολιτικῶν τινες ῤαδιουργοί εἰσίν!
Δέομαι τοῦ Κυρίου κεραυνῷ κατακαύσειν αυτούς!

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: τί δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν ὑπὲρ τῆς Συρίας?

Post by Markos »

εἰς πόλεμον ἡμᾶς μὴ συρέτω Συρία.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Post Reply