Colloquendi formulae: Tabula septima

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
Franmorar
Textkit Member
Posts: 144
Joined: Tue May 22, 2007 2:20 pm
Location: Christophoropolis in Venetiola

Colloquendi formulae: Tabula septima

Post by Franmorar »

TABULA SEPTIMA
ΠΙΝΑΞ Ο ΕΒΔΟΜΟΣ

Speaking, saying. Loqui, dicere. Λαλεῖν, λέγειν.

I'm speaking to you, yes or no? Tibi ego dico, annon? Σοὶ ἐγώ λέγω, ἢ οὔ;

Will you say anything, or will you not? Dicisne, annon? Ἆρ’ ἀποκρίνῃ, ἢ οὔ;

You are not answering my question. Aliud mihi respondes ac rogo. Ἄλλο μοι ἀποκρίνῃ ἢ αἰτῶ.

I will answer for you. Respondebo tuam vicem. Ἀντὶ σοῦ ἀποκρινοῦμαι.

I don’t know what to say. Nescio quod dicam. Quod dicam non reperio. Οὐκ ἔχω τί λέγω.

He can’t speak by fear. He is too afraid to speak. Lingua haeret metu. Φόβῳ τῆς φωνῆς ἀποστερεῖται.

There is nothing to say. Jacent rationes. Οὐδὲν πάρεστιν ἀντιλέγειν.

To shout something from the rooftops. Sub diem (aliquid) rapere. Πανταχοῦ τι διαγγέλειν.

I couldn’t help saying that. Teneri non potui quin declararem. Οὔτι ἠδυνήθην μὴ λέγειν.

I have it on the tip of my tongue. Versatur mihi in labiis primoribus. Ἔστι μοι ἐν χείλεσιν ἄκροις.

What have you to tell me about him? Quid habes dicere de illo? Τίνα ἔχεις λέγειν περὶ αὐτοῦ;

Well said! Well done! Very good! Belle omnino. Belle sane. Sophos. Καλῶς πάνυ. Λίαν καλῶς. Σοφῶς.

Have you ever heard anybody saying that? Num hoc ex ullo audivisti aliquando? Ἆρα τοῦτο τίνος πότ’ ἠκούσας;

What he says is not what he thinks. Aliud dicit atque sentit. Aliud dicit, cogitat aliud. Τὰ ἐγνωσμένα οὐ λέγει. Τὴν διάνοιαν κλέπτει.

I’ll tell you when necessary. Dicam tibi tum demum cum usus poscet. Ἐρῶ σοι ὅταν ᾖ χρεία.

What do you mean by that? Quid istud verbi est? Ταῦτα νοῦν ἔχει τίνα; Τί ταῦτα;

That’s how things stand, just as I’m telling you. Dico ut res est. Φράζω τὸ πᾶν ὡς ἐγένετο.

What comments are running about our teacher’s death? Quod ad magistri obitum attinet, quid circumfertur? Τίς περὶ τοῦ διδασκάλου θανάτου ἐστὶν ὁ λόγος;

This is a secret, don’t tell anybody. Secreto hoc audi, tecum habeto. Ἀποῤῥήτως τούτου ἄκουσον, μηδενὶ φράσῃς.

You are allowed to tell him, if you like. Vel ipsi hoc dicas licet. Καὶ ἐκείνῳ ταῦτα λέγε, ἐὰν βούλῃ.

He speaks eloquently. Scite et diserte loquitur. Καλλιεπεῖ. Εὐφραδής ἐστι.

He speaks ingeniously. He is witty. Argute loquitur. Εὑρεσιλογεῖ. Εὑρεσίλογός ἐστι.

He speaks clearly, distinctly. Expedite (articulatim, distincte) loquitur. Ἀρτιστομεῖ. Ὀρθοεπεῖ.

He speaks Latin, Greek pretty well. Satis commode latine, graece loquitur. Ἱκανῶς εὖ ῥωμαΐζει, ἑλληνίζει.

He speaks fine, elegant Latin. Perbene latine loquitur. Ῥωμαϊστὶ καλλιεπεῖ (καλλιεπεῖται).

You speak (very) broken Latin. Latine (admodum) inquinate loqueris. Ῥωμαϊστὶ κακῶς λέγεις.

Get used to speak Latin. Practice your Latin. Exerce te latino sermone (latine) loqui. Ἄσκει ῥωμαΐζειν (ῥωμαϊστὶ λέγειν).

He talks to me everywhere. Mihi usquequaque loquitur. Πανταχοῦ μοι διαλέγεται.

It wasn’t possible for me to speak to him. I had no chance to talk to him. Nullum verbum proloqui potui. Οὐδεμίαν φωνὴν ἀφιέναι ἠδυνήθην.

No more words! That’s enough! Satis jam verborum est. Satis superque dictum est. Ἅλις ῥημάτων νῦν ἐστι. Περὶ τῶν μὲν τοιούτων ἅλις. Ἐξαρκούντως νῦν εἴρηται περὶ τούτων.

I have heard him saying that a thousand times. Ex eo millies audivi. Αὐτοῦ μυριάκις ἤκουσα.

I have something to tell you. Paucis te volo. Ἔχω τι λέγειν πρὸς σέ.

Ηe wants to talk to you. Cupit te conventum. Ἐπιθυμεῖ τοῦ σοι διαλέγεσθαι.

My father wants to have a talk with you. Vult te conventum pater. Ἐθέλει ὁ πατήρ σοι ὁμιλεῖν.

It is necessary to have a talk with Francis. Convento Francisco opus est. Τῷ Φραγκίσῳ δεῖ διαλέγεσθαι.

Stop speaking badly. Mitte male loqui. Παύου κακῶς λέγων.

Let’s not talk about this any more. De his rebus dicere desistamus. Ταῦτα παραλίπωμεν.

Nobody talks about this any more. Jacet istud in tenebris. Haec obvoluta sunt silentio. Ταῦτα σιώπῃ (λήθῃ) συγκαλύπτεται.

I will say no more about this. Hic jam plura non dicam. Πρὸς τούτοις μὴ ἄλλο ἐρῶ.

Nobody says a single word. Everybody keeps mum. Verbum nemo facit. Οὐδεὶς γρῦ φθέγγεται.

He went quiet at last. He stopped talking at last. Tandem aliquando conticuit. Τὸ τελευταῖον ἐσιώπησε.

Let’s talk about other topic. Sermonem alio transferamus. Ἐπ’ ἄλλα βαδίζωμεν.

Are you kidding or being serious? Are you just joking, or do you really mean that? —I’m serious, joking apart. Jocone an serio (dicis)? —Extra jocum, remoto joco, bona fide, ex animo. Παίζων ἢ σπουδάζων λέγεις; —Χωρὶς παιδιᾶς, ἀγελαστί, σπουδαίως, ἐτεόν.
Hominibus totam versandam constat esse bibliothecam, ut solam utilem scribere sententiam possint.

Craig_Thomas
Textkit Member
Posts: 156
Joined: Mon Aug 09, 2010 9:42 am
Contact:

Re: Colloquendi formulae: Tabula septima

Post by Craig_Thomas »

Toto caelo erratur in hac locutione:

To shout something from the rooftops. Sub diem (aliquid) rapere. Πανταχοῦ τι διαγγέλειν.

Quod sciam, verba latina ex sententia quae dicitur a Quintiliano scripta esse oriuntur, "eam parasitus sub diem comitiorum rapuit", quod sibi vult "non multo ante diem quo comitia habita sunt, parasitus virginis pudicitiam violavit". Quae verba nullo modo ad exclamationem pertinent.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Colloquendi formulae: Tabula septima

Post by bedwere »

Quid de hoc censes?

nec variis obsita frondibus Sub divum rapiam,
Hor. C. 1, 18, 13
răpĭo , pŭi, ptum, 3

Post Reply