De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
Franmorar
Textkit Member
Posts: 144
Joined: Tue May 22, 2007 2:20 pm
Location: Christophoropolis in Venetiola

De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Post by Franmorar »

DE VARIIS LATINIS GRAECISQVE COLLOQVENDI FORMVLIS ENCHIRIDION
IN ANGLICAM LINGVAM CONVERSIS

ΠΕΡΙ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΡΩΜΑΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΡΗΤΡΩΝ ΕΝΧΕΙΡΙΔΙΟΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΓΛΩΤΤΑΝ ΜΕΘΕΡΜΗΝΕΥΘΕΙΣΩΝ

ALIO EX ENCHIRIDIO PATRIS CVIVSDAM IESVITAE AVCTORIS
DE LATINE COLLOQVENDO
ET EX OPTIMIS GRAECIS LEXICIS SIVE DICTIONARIIS EXCERPTVM
SECVNDVM EA QVAE IN OPERE "GUÍA DE LA CONVERSACIÓN ESPAÑOLA, LATINA Y GRIEGA" EXPONVNTVR ALIQVIBUS MAGISTRIS AVCTORIBVS
APVD CH. BOURET, LVTETIAE PARISIORVM EDITO ET IN MEXICO VRBE
ANNO MDCCCXCII P. CH. N.

Hanc nouam
Fanmorarius (Franciscus Morales-Ardaya)
confecit editionem
et recensuit et emendauit addiditque

Christophoropoli in Venetiola, anno Domini MMVIII - MMXIII


PROLOGUS

Decem abhinc annis ex optimo meo amico librum dono accepi quendam, in quo colloquia erant et uocabularia uel uerborum catalogi scripta tabulisque digesta. Mirum!, inquam, non tantum quo is liber iam plus quam unum saeculum ageret, sed quod tribus simul linguis, et hispanice et latine et graece, editus. Aetate uexatus liber tamen etiam tunc legi quidem commode poterat, opus autem ei aliqua erat refectione.
Iussi eum refieri, et refectum libenter librum saepenumero legi et perlegi. Tunc mihi occurrit eo ex libro me grammaticen ad colloquendum posse conscribere paruam, ut alii, Latinum Graecumque diligentes sermonem, etiam hanc mecum communicare scientiam possent. Tempus attamen praeteribat, quamobrem sensi, ut aiunt, prouinciam a me maiorem exspectatione durioremque suscipi.
Opus tandem constitui simplicius efficere, uidelicet libri colloquia et transcribere et rescribere, quia non exigua eis necesse recensio emendatioque. Nonnullas feci permutationes, aliquas addidi sententias vel locutiones, itaque ecce coram uobis, o exoptati lectores, hic fructus e nisu conatuque et molimine meo.
Gratae utinam uobis atque utiles sint haec rescriptae, recensae, emendatae additaeque colloquendi formulae, et eis prosint qui pulcerrimae linguae et Latinae et Graecae studeant.

F. M. A.

(P. S. In the next post, the first lesson, now totally readable)
Last edited by Franmorar on Mon Sep 16, 2013 5:55 pm, edited 3 times in total.
Hominibus totam versandam constat esse bibliothecam, ut solam utilem scribere sententiam possint.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Post by bedwere »

Libenter legam! Gratias ago tibi.
Ἀσμένως ἀναγνώσομαι. Εὐχαριστῶ σοι.

Franmorar
Textkit Member
Posts: 144
Joined: Tue May 22, 2007 2:20 pm
Location: Christophoropolis in Venetiola

Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Post by Franmorar »

Χάριν πολλήν σοι οἶδα, ὦ ἀγαθὲ Βεδουέριε.
Gratias tibi habeo plurimas, Bedverie amice.
Proxima in epistula mea: Salutationes.
Hominibus totam versandam constat esse bibliothecam, ut solam utilem scribere sententiam possint.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Post by bedwere »

Ligamina ad tabulas / δεσμοὶ πρὸς τοὺς πίνακας

1. Saying hello. Ad salutandum. Πρὸς τὸ ἀσπάζεσθαι.
2. On health. De valetudine. Περὶ τῆς ὑγιείας (ἕξεως).
3. Going, leaving. Ire, proficisci. Ἔρχεσθαι,, ἀπέρχεσθαι.
4. Coming, arriving, coming back. Venire, redire. Ἥκειν, ἐπανέρχεσθαι.
5. On weather. De tempestate. Περὶ τοῦ χρόνου, περὶ τῆς τοῦ οὐρανοῦ ἕξεως.
6. Age, condition, behavior. Aetas, conditio, mores. Ἡλικία, κατάστασις, ἀγωγή.
7. Speaking, saying. Loqui, dicere. Λαλεῖν, λέγειν.
8. Asking for, granting, refusing. Petere, concedere, abnuere. Αἰτεῖν, συγχωρ εῖν, ἀρνεῖσθαι.
9. Doing a favor, giving thanks. Officium adhibere, gratias agere. Εὐεργετεῖν, εὐ χαριστεῖν.
10.Several uses of the verb "to do". Varii usus verbi facere. Ποικίλαι χρείαι τοῦ ῥήματος ποιεῖν.
11. Thinking, having an idea or opinion. Sentire, sententiam agitare. Λογίζεθαι, γνώμην ἔχειν.
12. Feasts, banquets, meals. De conviviis seu epulis. Περὶ τῶν συμποσίων καὶ τῶν ἐστιάσεων.
13. Evening, night, sleep. Vesper, nox, somnus. Ἡ ἑσπέρα, ἡ νύξ, ὁ ὕπνος.
14. Selling, buying, paying. Vendere, emere, solvere. Πωλεῖν, ὠνεῖσθαι, ἐκτίνειν.
15. On some games. De variis ludis. Περὶ τῶν ποικίλων παιδιῶν.
16. Arguments, accusations, apologies. Altercatio, accusationes, excusationes. Ἀμφισβήτησις (φιλονεικία), ἐγκλήσεις, ἀπολογίαι (προφάσεις).
17. Listening attentively to, paying attention. Attente audire, animum attendere. Τὸν νοῦν (τὴν διάνοιαν) προσέχειν.
18. Looking, noticing, observing. Videre, animadvertere, observare. Ὁρᾶν, καθορᾶν, παρατηρεῖν.
19. Explaining, making a difficulty clear. Explanare, difficultatem aperire. Ἐξηγεῖσθαι, δυσκολίαν διασαφηνίζειν.
20. Studying, reading, learning by heart. Studiis vacare, legere, memoriae mandare. Περὶ τὰ γράμματα διατρίβειν, ἀναγιγνώσκειν, ἐκμανθάνειν.
21. Translating, writing a composition. Interpretari, scriptioni animum adhibere. Μεταφράζειν, θέματι τὸν νοῦν προσέχειν.
22. Sharpen a pen, writing. Calamum conformare, scribere. Κάλαμον ὀξύνειν, γράφειν.
23. On letters. De epistolis. Περὶ τῶν ἐπιστολῶν.
24.1 Some common expressions. Variae locutiones familiares. Ποικίλαι φράσεις συνήθεις.
24.2 Some common expressions. Variae locutiones familiares. Ποικίλαι φράσεις συνήθεις.
24.3 Some common expressions. Variae locutiones familiares. Ποικίλαι φράσεις συνήθεις.
24.4 Some common expressions. Variae locutiones familiares. Ποικίλαι φράσεις συνήθεις.
25.1 Several interrogative (asking) expressions. Variae formulae percunctandi. Ποικίλαι τοῦ ἐρωτᾶν ῥῆτραι.
25.2 Several interrogative (asking) expressions. Variae formulae percunctandi. Ποικίλαι τοῦ ἐρωτᾶν ῥῆτραι.
25.3 Several interrogative (asking) expressions. Variae formulae percunctandi. Ποικίλαι τοῦ ἐρωτᾶν ῥῆτραι.
26.1 Some idioms and proverbs. Idiotismi et proverbia. Ἰδιωτισμοὶ καὶ παροιμίαι.
26.2 Some idioms and proverbs. Idiotismi et proverbia. Ἰδιωτισμοὶ καὶ παροιμίαι.

Omnes tabulae in uno scapo hic vel hic positae sunt.

Πάντες οἱ πίνακες ἐν ἑνὶ ἀρχείῳ ὧδεὧδε κεῖνται.

Franmorar
Textkit Member
Posts: 144
Joined: Tue May 22, 2007 2:20 pm
Location: Christophoropolis in Venetiola

Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Post by Franmorar »

Franmorarius Bedverio amico salutem plurimam.
Optime Bedverie, vincla utilissima addidisti. Vide tamen diligenter et in titulo tabulae septimae decimae mendum tolle. Vale atque vale.

Ὦ βέλτιστε Βεδουέριε, ὀνησιμοτάτους προσέθηκας δέσμους. Ὅρα μὴν ἐπιμελῶς καὶ τὴν ἐπιγραφὴν διόρθου τὴν τοῦ ἑπτακαιδεκάτου πίνακος. Ὑγίαινε.
Hominibus totam versandam constat esse bibliothecam, ut solam utilem scribere sententiam possint.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Post by bedwere »

Nunc titulus rectus est, o doctissime Franmorarie. Gratias iterum ago tibi. Vale!

Νῦν ἡ ἐπιγραφὴ ὀρθή ἐστιν, ὦ σοφώτατε Φρανμοράριε. Πάλιν δὲ χάριν ἔχω σοι. Ἔρρωσο.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Post by bedwere »

Last edited by bedwere on Fri Apr 04, 2014 3:47 pm, edited 5 times in total.

Franmorar
Textkit Member
Posts: 144
Joined: Tue May 22, 2007 2:20 pm
Location: Christophoropolis in Venetiola

Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Post by Franmorar »

Optimo Bedeverio Franmorarius salutem dicit plurimam.
Mihi desunt verba, o amice, quibus tibi dicam quam gratissimum me feceris edito enchiridio chartaceo vel papyraceo.
Unum vero tantum est explanandum: Non ego enchiridii auctor, sed recensor sum et transcriptor. Itaque iniquum est nomen meum in libri fronte apparere quasi fautor essem.
Multas tamen tibi ago gratias, doctissime.
Vale atque vale.
Hominibus totam versandam constat esse bibliothecam, ut solam utilem scribere sententiam possint.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Post by bedwere »

Franmorario doctissimo Bedeverius s.d.q.p.

Laudo quidem modestiam tuam, o Franmorari humanissime. Licet tamen mihi nomen tuum in fronte tenere? Quo mihi videtur te perdignum esse, cum multum laboraveris. Si vis, possum "Curavit" addere.

Cura ut valeas!

Franmorar
Textkit Member
Posts: 144
Joined: Tue May 22, 2007 2:20 pm
Location: Christophoropolis in Venetiola

Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Post by Franmorar »

Multum tibi salutis impertio, amice B.
Perbene mihi "curavit" videtur. Nomen vero tuum, quippe qui editor sis, itidem in fronte est addendum, nonne credis? Bene vale, doctissime vir.
Hominibus totam versandam constat esse bibliothecam, ut solam utilem scribere sententiam possint.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Post by bedwere »

Salvus sis, o Franmorarie. Nunc vero, "curavit" ante nomen tuum sub titulo libri apparet. Concede autem, o generose amice, ne nomen meum ibidem inveniatur. Quod enim feci, libenter feci, sed magno operi tuo comparandum non est. Vale quam optime!

Franmorar
Textkit Member
Posts: 144
Joined: Tue May 22, 2007 2:20 pm
Location: Christophoropolis in Venetiola

Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Post by Franmorar »

O amice, iterum dico, ut aequum est, nomen tuum in fronte addendum. Namque ipse non solum editor sed etiam corrector es et alter recensor. Sin autem nomen tuum non ibi apparebit, malo neque meum ibidem legi posse.
Vale atque vale, sapientissime vir.
Hominibus totam versandam constat esse bibliothecam, ut solam utilem scribere sententiam possint.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Post by bedwere »

Incertus utrum benignitas major sit tua an clarior doctrina, amicissime mi, nequaquam constristem te, nomina nostra sub titulum libri conscripsi. Cura ut valeas!

Franmorar
Textkit Member
Posts: 144
Joined: Tue May 22, 2007 2:20 pm
Location: Christophoropolis in Venetiola

Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Post by Franmorar »

Salutem et gratias plurimas, Roberte Bedeveri, nobilissime vir, quia mihi placuisti et comis in me fuisti. Ut semper bene sit tibi!
Hominibus totam versandam constat esse bibliothecam, ut solam utilem scribere sententiam possint.

User avatar
persequor
Textkit Member
Posts: 172
Joined: Fri Apr 03, 2009 7:25 pm
Location: Arkansas, USA
Contact:

Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Post by persequor »

Amice Franmorare, ω φιλε Φρανμοραρε,

Gratias tibi ago pro huic liber. Ευχαριστω σοι υπερ τουτου Βιβλου.

Cum illo melius loqui et scribere Latine Graeceque antiqua docere possum, credo.
Συν αυτω μειζων λαλειν και γραφειν Ρωμαικη και Ελληνικη παλαια μανθανειν ισχυω, πιστευω.

Ave atque vale, καιρε και ερωσσω,

Persequor
Dewayne Dulaney
Devenius Dulenius
Carpe diem!-Poēta Rōmānus Horātius, Carmina (Odes), a.C. XXIII/DCCXXXI A.U.C.
Blogus meus: https://letancientvoicesspeak.wordpress.com/

User avatar
nogueirasousa
Textkit Neophyte
Posts: 31
Joined: Mon Sep 19, 2016 2:45 pm

Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Post by nogueirasousa »

Gratias uobis ago!

Inquirebam librum quod posset me adiuuare ad colloquendum latina, nunc fortasse potero meliorare latinam meam colloquialem!

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Post by bedwere »

Τῆς ὁμιλίας ῥῆτραι

Νεωστὶ ἐποίησα τάσδε τὰς κινηματογραφὰς ἀναγιγνώσκων τὰς ἐν τῷ τοῦ Φρανμοραρίου βιβλίῳ Ἑλληνικὰς ῥήτρας. Ἀπολαύετε ἄρα, ὦ φίλοι.


ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΡΗΤΡΑI

Image

RandyGibbons
Textkit Enthusiast
Posts: 465
Joined: Sat Mar 30, 2013 9:10 pm

Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Post by RandyGibbons »

Shouldn't the accent be ἐποίησα?

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Post by bedwere »

Oops! Thank you, Randy!

Craig_Thomas
Textkit Member
Posts: 156
Joined: Mon Aug 09, 2010 9:42 am
Contact:

Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Post by Craig_Thomas »

Ad hanc in tabula octava pertinens:

If you do that, you will be punished. Hoc si egeris, non feres in tacitum. Εἰ τοῦτο ποιήσεις, οὐκ ἀτιμώρητος ἔσῃ.

Debet scribi "non feres tacitum", quod Ciceronis dictum est. Nusquam exemplum dicti "in tacitum" invenio.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Post by bedwere »

Ēditiō nova exstitit ēmendāta ostendēnsque longitūdinem vōcālium
Ἔκδοσις καινὴ ὑμπᾶρχει διωρθωμένη τε καὶ δεικνῦσα τὴν μακρότητα τῶν φωνηέντων.

chartācea - παπῡρική
in interrēte - ἐν τῷ διαδικτύῳ

Post Reply