poihma, dikhn Mesomhdou

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
annis
Textkit Zealot
Posts: 3399
Joined: Fri Jan 03, 2003 4:55 pm
Location: Madison, WI, USA
Contact:

poihma, dikhn Mesomhdou

Post by annis » Wed Nov 03, 2004 10:16 pm

[face=spionic]
oi(\ a)rxo/menoi sti/xoi daktulikoi/. oi(\ de\ loipoi/ ei)si
paroimiakoi\ a(/ma a)pokro/toij.Plou=ton a)/naxq' u(mnei=n a)/rxw:
eu)fhmou/ntwn a)/nqrwpoi.
ke/klute dh\ nu=n mu/qwn mu/stwn
w(/j ge ma/qhq' u(mei=j namerte/j.

h)=n Zeu/j pot' a)/nac e)pi\ toi=j qeoi=j,
basileu/j te path/r te sofw=j me/dwn:
nu=n d' w(j e)/bal' )/Aidi ghgenh=,
e)/lab' a)/lloj e(/drhn Kroni/dou bi/h|.
Plou=toj ga\r a)na/ssei pantaxou=,
kai\ ko/smoj o)/rwre potai/nioj.
h)= kth=mata perna/men' oi( qeoi/:
)/Arhj t' o)loh\n no/son e)mpola=|,
)Asklh/pioj ou)d' a)po/misqoj
h(/rwa mo/non qerapeu/ei:
pornei=on e)/xei Ku/prij eu)klee/j
kai\ po/rnoj e)/fun Ganumh/dhj.
a)pekhru/xqh te Qe/mij taxu/,
Dhw/ te tre/fei pene/aj ko/ni.
Palla/j te dida/skei pwle/ein:
to\ ma/qhma ma/taion o(\ xruso\n
ou) misqodotei= suxna\ kai\ r(udo/n.
h)= nu=n de\ du/nasqe Mamwna=|
douleu/ein kai\ dh\ Golgaqa=|.
[/face]
William S. Annis — http://www.aoidoi.org/http://www.scholiastae.org/
τίς πατέρ' αἰνήσει εἰ μὴ κακοδαίμονες υἱοί;

Post Reply