ἐρώτησις

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
VladimirIonut
Textkit Neophyte
Posts: 11
Joined: Sat Jan 02, 2021 9:25 pm

ἐρώτησις

Post by VladimirIonut »

τὶ νομίζετε , ἆρα δυνατὸν ἐστιν λαλεῖν ἑλληνιστὶ ὡς καὶ τὰς ἄλλας γλώττας ; πῶς ;

mwh
Textkit Zealot
Posts: 4428
Joined: Fri Oct 18, 2013 2:34 am

Re: ἐρώτησις

Post by mwh »

Modern Greek, yes. Ancient Greek, no.  καὶ τί σημαίνει “πῶς;”?

VladimirIonut
Textkit Neophyte
Posts: 11
Joined: Sat Jan 02, 2021 9:25 pm

Re: ἐρώτησις

Post by VladimirIonut »

[ἐὰν δυνατὸν εἴη,] πῶς ποιῶμεν οὕτως μαθήσοντες ...
Ἐρωτῶ νήπιος ὤν τῇ γλώττῃ ἀλλὰ κατὰ μικρὸν ἀρξάμενος ἑνίοτε μὲν συνεχῶς ἀναγνῶναι ( χωρὶς που λεξικοῦ καθόλου ) καὶ ἄλλοτε δὲ ἑλληνιστὶ διανοοῦμενος , ἔδοξ ᾽ ἐμοὶ δυνατὸν εἶναι καὶ ἐβουλόμην εἰδέναι τὰς ἄλλων δόξας... ταῦτα

Post Reply