What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
atreus
Textkit Neophyte
Posts: 12
Joined: Sat Aug 24, 2013 6:55 pm

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by atreus » Thu Sep 19, 2013 3:47 pm

τήμερον εστίν τό ἔνατον και δέκατον τῶν Μεταγειτνιών. ἐστιν ψυχρότερον ἤ ἐχθές. ὁ οὐρανός νῦν μέστος τῶν νεφελῶν. εἴθε ὕοι ἤ βρέχοι! ἀλλά οἱ ἄνεμοι οὐ πνεῖ.

User avatar
Σαυλος
Textkit Fan
Posts: 240
Joined: Mon Jan 07, 2013 2:47 pm

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Σαυλος » Fri Sep 20, 2013 11:34 am

daivid wrote:ἀλεκτοροφωνίας οὔσας εἶδον τὴν σελήνην καὶ τὸν οὐρανὸν ἄνευ νεφελῶν. ἐνόμιζον ὅτι προέκειτο μοι εὐδία.

Δαυιδ εν Λονδῷ,
καγω εἰ έβλεπον σελήνην πρωί λίαν ενόμιζον ἄν ὅτι την βροχήν ελεύσεται.

Markos wrote:σήμερον οὐ δύναμαι τὸ ὐμβρέλλα εὐρίσκειν. διὰ τοῦτο, ἐὰν βρέχῃ, δευθήσομαι ἐγώ.

Μάρκε εν Κολοραδῷ,
αρα ἔβρεξεν ἐν τῇ χώρᾳ σου;; συ εδευσω; (εβρέχθης;)

Image
ἡ χώρα τοῦ Κολοράδου.

Image
τὸ φύλλον ἐβρέχθη.
I will babble until I talk. ετι λαλαγω...

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Markos » Fri Sep 20, 2013 2:29 pm

Σαῦλος wrote:Μάρκε εν Κολοραδῷ,
αρα ἔβρεξεν ἐν τῇ χώρᾳ σου;; συ εδευσω; (εβρέχθης;)
ὁ ἐν Κολοράδῳ Μᾶρκος τῷ ἐν Ἀφρίκᾳ Σαύλῳ, πλεῖστα χαίρειν ἐν ονόματι Ἰησοῦ!

ἐχθὲς μὲν οὖν μὴ βρέξαντος τὴν μοῦ χώρᾳ τοῦ Θεοῦ, οὐ ἐβρέχθην ἔγωγε.

σήμερον δὲ ψυχρός ἐστιν ὁ ἐν ἐμῇ χώρᾳ ἀέρ. νομίζω δὲ τὸν ἀέρα μεσηβρίας ἔσεσθαι θερματερον μὲν, λίαν δὲ θερμὸν μή.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
Σαυλος
Textkit Fan
Posts: 240
Joined: Mon Jan 07, 2013 2:47 pm

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Σαυλος » Fri Sep 20, 2013 3:21 pm

ὁ ἐν Ἀφρίκᾳ Σαῦλος, τῷ ἐν Κολοράδῳ Μάρκῳ,
χάριν ἔχω δία τὴν ἀποκρίσιν σου.
ἀρα οὐ ἔβρεξεν πρός Κολοραδον επι 19 Σεπτεμβερ.
ἐρώτημα ἔχω. εἰ ἔβρεξεν συ ἐβρέχθης ἄν;


(εἰ συ ἔγραψας το “εἰ,” ἐγώγε δε ἐχάρην ἄν. ἐάν γράφῃς ἐκεῖνο ταύτην μήνα τοῦ Σεπτεμβερου, χαιρήσομαι.)
I will babble until I talk. ετι λαλαγω...

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Markos » Fri Sep 20, 2013 6:47 pm

Σαῦλος wrote:ἀρα οὐ ἔβρεξεν πρός Κολοραδον επι 19 Σεπτεμβερ.
ἐρώτημα ἔχω. εἰ ἔβρεξεν συ ἐβρέχθης ἄν;
οὐχί, διότι εὗρον δὴ τὸ ὐμβρέλλα μου. εἴπερ οὖν ἔβρεχεν ἐχθές, οὐκ ἐβρεχόμην ἄν ἐγώ.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by daivid » Sat Sep 21, 2013 1:15 am

Σαῦλος wrote:
daivid wrote:ἀλεκτοροφωνίας οὔσας εἶδον τὴν σελήνην καὶ τὸν οὐρανὸν ἄνευ νεφελῶν. ἐνόμιζον ὅτι προέκειτο μοι εὐδία.

Δαυιδ εν Λονδῷ,
καγω εἰ έβλεπον σελήνην πρωί λίαν ενόμιζον ἄν ὅτι την βροχήν ελεύσεται.

τήμερον ἀλεκτοροφωνίας οὔσας, πάλιν εἶδον τὴν σελήνην. μαθὼν πως σελήνη ου ἀεὶ ἀγγελεῖ εὐδία ενόμιζον την βροχήν ἐλεύσεσθαι. μεντοι, πάλιν ἥμαρτον ὁ γὰρ ἤλιος ἔλαμπε ὅλην ἡμέραν.
λονδον

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Markos » Sat Sep 21, 2013 7:37 pm

τήμερον μέντοι εὐδία ἐστίν. λάμπει γὰρ ὁ ἥλιος καὶ οὔτε θερμός ἐστιν οὔτε ψυχρός. οἱ δὲ ἄνεμοι κουφίζονται δή.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

atreus
Textkit Neophyte
Posts: 12
Joined: Sat Aug 24, 2013 6:55 pm

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by atreus » Sat Sep 21, 2013 7:59 pm

οὐδέποτε ἀβασάνιστως πιστεύσω τούς σοφούς! ἐχθές εἶπον τήμερον ἔσεσθαι θέρμον, ἀλλά νῦν ψυχρός ἐστιν. οἱ θεοί με ἐσάωσαν ποιέοντες τούς ἀνέμους ἰσχυρούς. ἐπαινῶ τούς θεούς!

daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by daivid » Sat Sep 21, 2013 10:14 pm

κατὰ τοὺς σοφοὺς ὁ τῆς ὑγρασίας ἄκρος ἤν ἐνενήκοντα καὶ ὀκτὼ κατὰ ἑκατόν. μέντοι ἤδη ᾔσθημαι τὴν τοῦ ἀέρος ὑγρασίαν ὄντα μακρὸν καθεύδων κακώς.
λονδον

User avatar
Σαυλος
Textkit Fan
Posts: 240
Joined: Mon Jan 07, 2013 2:47 pm

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Σαυλος » Sun Sep 22, 2013 12:28 pm


πρώτον με θέλω εἰπεῖν ὅτι τὸ ἀγνόημα* ἀνέγραψα** ἐγώ.
ἀνέγράψα ταύτα·
Σαῦλος wrote:καγω εἰ έβλεπον σελήνην πρωί λίαν ενόμιζον ἄν ὅτι την βροχήν ελεύσεται.


εἰ ἀνέγραψα καλώς, ἀνέγραψα ἄν ὅτι “OYK ἐλεύσεται ἡ βροχή.

Δαυιδ κατέλαβεν καλῶς εἰ και*** ἀνέγραψα ἐκεῖνον τὸ ἀγνὸημα.

ἀποκρινόμενος Δαυιδ ἀνέγραψεν ὅτι καιπερ λάμπούσης της σελήνης πρωί, ἐνίοτε ὁ ἥλιος οὑ λάμψει κατά μεσημβρίαν.
daivid wrote:μαθὼν πως σελήνη ου ἀεὶ ἀγγελεῖ εὐδία ενόμιζον την βροχήν ἐλεύσεσθαι.


εὐχαριστῶ διά τάς ἀναγραφάς**** ὑμῶν.


* τὸ ἀγνόημα [ἡ ἀμαρτία]

** ἀνέγραψα [το ἀναγράψαι (ἀνα-γράφω) ἐστίν ἅ παντες ἡμῶν ποιοῦμεν ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ]

***εἰ και [εἰπερ]

****ἀναγραφάς ὑμῶν
Image
I will babble until I talk. ετι λαλαγω...

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Markos » Sun Sep 22, 2013 4:56 pm

νῦν μὲν λάμπει ὁ ἥλιος. ὕστερον δὲ βρέξει κατὰ τοὺς σοφούς. φορήσω οὖν τὸ ἐμὸν ὐμβρέλλα ἵνα μὴ βρέχωμαι.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by daivid » Mon Sep 23, 2013 12:55 am

τήμερον αἱ νεφέλαι ἐκάλυπτε τὸν ἤλιον αλλὰ ἑσπέρῃ δυῶν ὁ ἤλιος ἔπρησε τὰς νεφέλας καὶ ἔλαμψε.
λονδον

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Markos » Mon Sep 23, 2013 1:36 pm

πρωὶ νῦν ἐστιν ὥδε, ἐν τῇ ἐμῇ γῇ, καὶ βρέχει ὥστε δεύεσθαι ἐμέ εἰ μὴ τὸ ὐμβρέλλα ἔχοντα. ἀλλὰ τὸ ὐμβρέλλα ἔχω ἔγωγε ὥστε μὴ δεύεσθαι. οὐκ οὖν δευθήσομαι.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by daivid » Tue Sep 24, 2013 1:34 am

πάλιν ἡ τῆς ἀέρος ὑγρασία οὖσα ὑψηλὰ κακώς ἐκαθεύδησα. δύσκολος εστιν πνεῖν επει ὑγρασία οὖσα ὑψηλὰ
λονδον

User avatar
Σαυλος
Textkit Fan
Posts: 240
Joined: Mon Jan 07, 2013 2:47 pm

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Σαυλος » Tue Sep 24, 2013 8:51 am

εἰ περ ἔχομεν ἀβροχίαν, ἡ καλή ἡμέρα εστίν. ισχυρότερος και ψυχρότερος ὁ ἀνεμος ἤ εχθές.
I will babble until I talk. ετι λαλαγω...

Gully
Textkit Neophyte
Posts: 3
Joined: Tue Sep 24, 2013 11:11 am

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Gully » Tue Sep 24, 2013 11:54 am

αὗτη ἤμέρα ἐστί θερμὴ καὶ ἥλιος λευκώς λάμπει... :(

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Markos » Tue Sep 24, 2013 7:59 pm

σήμερον τὸ φθινόπωρον πάρεστι δή.

Image
τὸ φθινόπωρον.

πλὴν δὲ, τὰ τῶν δένδρων φύλλα ἔτι χλωρά ἐστιν.

Image
τὰ χλωρὰ φύλλα.
Last edited by Markos on Wed Sep 25, 2013 6:12 pm, edited 1 time in total.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by daivid » Wed Sep 25, 2013 1:02 am

καιπερ τῆς ὑγασίας ὑψηλὰς οὖσας ευ ἐκαθεύδησα. ἴσως ὑγασία οὐ εστι αἴτια ἐπεὶ κακὼς καθευδήσω.
λονδον

dikaiopolis
Textkit Member
Posts: 124
Joined: Tue Jun 18, 2013 9:40 pm

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by dikaiopolis » Wed Sep 25, 2013 2:35 am

Markos wrote:σήμερον τὸ φθινώπορον πάρεστι δή.
μάλιστά γε. τὸ δή που "φθινόπωρον" ἐνενόησας λέγειν;

User avatar
Σαυλος
Textkit Fan
Posts: 240
Joined: Mon Jan 07, 2013 2:47 pm

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Σαυλος » Wed Sep 25, 2013 9:29 am

καιπερ διαπαντός πίπτοντα τα φύλλα*, ἐνταῦθα οὐκ ἐστίν ἡ φθινοπωρίς ὥρα, άλλα ἡ ἐαρινή ὥρα ἐρχεται ταχύ.
* οὐκ ἔχομεν τα δενδρα τα deciduous.


Image
Many of these "evergreen" (non-deciduous) trees together make a "brachystegia" forest.
Short - roof
βραχύ στέγη
I will babble until I talk. ετι λαλαγω...

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Markos » Wed Sep 25, 2013 6:10 pm

dikaiopolis wrote:
Markos wrote:σήμερον τὸ φθινώπορον πάρεστι δή.
μάλιστά γε. τὸ δή που "φθινόπωρον" ἐνενόησας λέγειν;
ναί, φίλε, ἐγὼ κακῶς ἔτυψα. τὸ "φθινόπωρον" εἶχον ἐν νοὶ γράψαι. τὸ γὰρ φθινόπωρόν ἐστιν ὁ χρόνος ὅτε ἡ ὀπώρα φθίνει.

Image
ἡ οπώρα.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by daivid » Wed Sep 25, 2013 11:30 pm

μεταγειτνιώ ὄντος, εὐδία εστι τοῦ τῆς θερμασίας ἄκρου ὄντος ἐννεακαίδεκα (ἑξήκοντα καὶ ἕξ) καὶ τοῦ ἥλιου πολλάκις λάμποντος.
λονδον

dikaiopolis
Textkit Member
Posts: 124
Joined: Tue Jun 18, 2013 9:40 pm

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by dikaiopolis » Thu Sep 26, 2013 3:01 am

Markos wrote: Image
ἡ οπώρα.
ἡδέα δὴ δοκεῖ ἐκεῖνα τὰ μῆλα.

περὶ δὲ τοῦ μήλου ἐπίστασαι τοῦτον τὸν λόγον;

Ἕκαστος αὑτοῦ τὸ βδέμα μήλου γλύκιον ἡγεῖται.
Suus cuique crepitus bene olet.

User avatar
Σαυλος
Textkit Fan
Posts: 240
Joined: Mon Jan 07, 2013 2:47 pm

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Σαυλος » Thu Sep 26, 2013 11:53 am

ἡ μεταστροφή τοῦ ἀνέμου.

ἐν τῇ νυκτί ἔφυγεν ὁ καλός ψυχρός ἄνεμος. σήμερον ἀντί τοῦ καλοῦ ἀνέμου, εἰσῆλθεν ὁ ἄνεμος ὁ θερμός και ξηρός.

φευ! τὴν δύναμίν οὐκ ἔχω διά θερμασίαν. ἡ υγρασία ἐστίν εἴκοσι-και-πέντε. τριάκοντα (Κατα Κελσιος) ἐστίν ἡ θερμασία.Image
ὁ ξηρός χόρτος
I will babble until I talk. ετι λαλαγω...

daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by daivid » Fri Sep 27, 2013 12:45 am

τὴμερον ἥν ἡδεῖα ἡμέρα. καίπερ πολλὰς νεφέλας οὔσας, ὁ ἥλιος ελαμπε. ὁ ἄνεμος ἤν ἰσχυρότερος αλλὰ ὅμως πρᾶος
λονδον

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Markos » Fri Sep 27, 2013 5:47 am

ψυχρὸς νῦν ἐστιν ὧδε. ψυχροτερος δ' ἔσται ἐπαύριον. ῥιγήσω οὖν.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
Σαυλος
Textkit Fan
Posts: 240
Joined: Mon Jan 07, 2013 2:47 pm

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Σαυλος » Fri Sep 27, 2013 12:44 pm

Μᾶρκε,
οὐκ ἔλεγεν σοι ἡ μήτηρ ὅτι, "Ἐὰν ρίγῃς, ἔνδυνε τὸ σὸς ἱμάτιον;"

Image
πλούσιος ἀνήρ τις ενδύνει τὸ ἱμάτιον και λέγει ὅτι "πρός οἴκον, Ιάκωβε!
I will babble until I talk. ετι λαλαγω...

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Markos » Fri Sep 27, 2013 6:35 pm

τήμερόν τοι ψυχρὰν βροχὴν ἔχομεν. κυάνους οὐρανοὺς οὐκ ἔγωγε βλέπω. μὴ θέλων ἕξω ἐλθεῖν, μένω δὴ ἐν οἰκίᾳ ἀναγιγνώσκων τὰ βιβλία τὰ Ἑλληνικά.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by daivid » Fri Sep 27, 2013 10:57 pm

τὴμερον αἱ νεφαλαι ἐκάλυπτε τὸν ἥλιον. πολακις ἐώρα κύανον αλλὰ ὁ τοῦ ἤλιου φῶς ου ευρε οδον δια τῶν νεφελων.
λονδον

User avatar
Σαυλος
Textkit Fan
Posts: 240
Joined: Mon Jan 07, 2013 2:47 pm

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Σαυλος » Sat Sep 28, 2013 3:27 pm

καιπερ αἱ νεφέλαι οὐσαι ἐν τῷ οὐρανῷ, κατὰ κράτος ἡ θερμασία ισχύει. ἡ δε κλεπτει την δύναμιν μου. δευτε, ὤ ἄνεμε.
I will babble until I talk. ετι λαλαγω...

daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by daivid » Sat Sep 28, 2013 10:52 pm

πρωίαν μελαναὶ νεφέλαι κάλυπτε τὸν οὐρανὸς. ἐσπέραν ἀντί μελανῶν νεφελῶν, λευκαὶ νεφέλαι ἤν. επειτα ἐνάτη καὶ δεκάτη ωρα ουσα ἤδη σκοτεινον ἤν.
λονδον

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Markos » Sun Sep 29, 2013 7:57 pm

νῦν μὲν οὖν ὑφ' ἡλίου θερμαίνεται ἡ γῆ. οἱ δὲ ἄνεμοι πνέουσιν, ἀλλ' οὐκ ἰσχυρῶς.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by daivid » Mon Sep 30, 2013 12:31 am

πρωία ὁ ἤλιος ἔλαμπε. μέντοι, ἐπεὶ ἐγίγνετο μεσημβρία, αἱ νεφέλαι ἐκάλυψε τε τὸν οὐρανὸν καὶ τὸν ἥλιον.
λονδον

User avatar
Σαυλος
Textkit Fan
Posts: 240
Joined: Mon Jan 07, 2013 2:47 pm

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Σαυλος » Mon Sep 30, 2013 10:32 am

πρωί τὰ φύλα ἐκινήσετο ὑπό ἀνέμου. ἀνέμου ἀσθενοῦς ὄντος, νύν δε οὐ φλέγει ὁ ἥλιος διὰ τάς νεφέλας.
[ορθῶς ἔγραψα;]
I will babble until I talk. ετι λαλαγω...

dikaiopolis
Textkit Member
Posts: 124
Joined: Tue Jun 18, 2013 9:40 pm

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by dikaiopolis » Mon Sep 30, 2013 2:52 pm

Σαῦλος wrote:πρωί τὰ φύλα ἐκινήσετο ὑπό ἀνέμου. ἀνέμου ἀσθενοῦς ὄντος, νύν δε οὐ φλέγει ὁ ἥλιος διὰ τάς νεφέλας.
[ορθῶς ἔγραψα;]
εὖ γράφεις, ὦ τᾶν. ἀντὶ μὲν τοῦ τὰ φύλα τὰ φύλλα γράψαι τάχ᾽ ἂν ἐννοήσαις. ἀντὶ δὲ τοῦ τὸ "ἐκινήσετο" τὸ ἐκινήθη. τοῦ δή που τὸ κινεῖν οὐ παρασμήου ἐνταῦθα ἄμεινον δοκεῖ μοι τῷ τὸ δονεῖν τὰ φύλλα χρῆσθαι. κατὰ τοίνυν ὅλον χρὴ εἰς τὸ δυνατὸν τοῦ τονῶσαι ἐπιμέλεσθαι· πρωῒ τὰ φύλλα ἐκινήθη ὑπὸ τοῦ ἀνέμου. τοῦ ἀνέμου ἀσθενοῦς ὄντος, νῦν δὲ οὐ φλέγει ὁ ἥλιος διὰ τὰς νεφέλας.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Markos » Mon Sep 30, 2013 7:47 pm

σήμερον ἐβάδιζον ἔγωγε παρὰ τὴν ὁδόν. εἶδον δὲ πολλὰ φύλλα.

Image
τὰ φύλλα.

τὰ δὲ φύλλα ἐκινεῖτο ὑπὸ τοῦ ἀνέμου.

Image
τὰ φύλλα κινούμενα ὑπὸ τοῦ τῆς κόρης πνεύματος.

ἐχάρην δὲ ἰδὼν τὰ φύλλα κινηθέντα ὑπὸ τοῦ ἀνέμου! φύλλα μὲν εἶδον, φῦλα δ' οὔ.

Image
τὰ φῦλα κινηθέντα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ.
Last edited by Markos on Tue Oct 01, 2013 3:12 pm, edited 1 time in total.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

dikaiopolis
Textkit Member
Posts: 124
Joined: Tue Jun 18, 2013 9:40 pm

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by dikaiopolis » Mon Sep 30, 2013 8:44 pm

Markos wrote:ἐχάρην δὲ ἰδὼν τὰ φύλλα κινηθέντα ὑπὸ τοῦ ἀνέμου! φύλλα μὲν εἶδον, φῦλα δ' οὔ. τὰ φῦλα κινηθέντα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ.
εὖγε, ὦ ἀγαθέ· τοῦτό τί μοι κάλλιστον ἐνὶ φρεσὶν εἴδεται εἶναι.

daivid
Administrator
Posts: 2741
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by daivid » Tue Oct 01, 2013 1:53 am

τήμερον ὁ ἥλιος ἔλαμπε. ὁ οὐρανὸς ἤν κύανος καὶ αἱ νεφέλαι ἤν μικραὶ καὶ λευκαί – αἱ «νεφέλαι» ποιηθεῖσαι μηχανῇ πετομένῃ μειζων ἤν
Image
αἱ «νεφέλαι» ποιηθεῖσαι μηχανῇ πετομένῃ
Last edited by daivid on Wed Nov 13, 2013 4:09 pm, edited 1 time in total.
λονδον

User avatar
Σαυλος
Textkit Fan
Posts: 240
Joined: Mon Jan 07, 2013 2:47 pm

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Σαυλος » Tue Oct 01, 2013 2:24 pm

τὰ φύλλα ἐδονήθη λίαν ὑπο τῶν ἀνέμων ού ὀλίγον χρόνον. ἴσως δία ὅλης ἡμέρας τὰ φύλλα εδονεῖτο ἀνέμοις. ἐκείνα γε ἐκινεῖτο ἐνθάδε και εκεῖ.
I will babble until I talk. ετι λαλαγω...

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like where you live today (Greek)

Post by Markos » Tue Oct 01, 2013 4:09 pm

σήμερον πνέουσιν οἱ ἄνεμοι. διὰ τοῦτο, πίπτει τὰ φύλλα ἐκ τῶν δένδρων κινούμενα ὑπὸ τοῦ κινοῦντος ἀνέμου. τὰ φύλλα ὄντα δ' ἐπὶ τῆς γῆς, κινοῦσι ἔτι οἱ ἄνεμοι. δονεῖται οὖν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς φύλλα ἔτι κινούμενα ὑπὸ τοῦ ἀνένου.

Image
δονεῖ μὲν ἡ παῖς, δονεῖται δὲ τὰ φύλλα.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Post Reply