peira/zwmen gra/phein e)n th^ E(llh/nika A)rchei/a

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
ejkotynski
Textkit Neophyte
Posts: 8
Joined: Thu Feb 19, 2004 8:10 pm

peira/zwmen gra/phein e)n th^ E(llh/nika A)rchei/a

Post by ejkotynski » Thu Feb 19, 2004 8:28 pm

[Translation of the Topic line: Let us write in Ancient Greek]

I was thinking that it might be fun to start a topic of writing to one another in Classical Greek (it seems like all of these have been Latin) . . . So if anyone wishes, they can respond.

[face=SPIonic]e)/dokon o(/ti terpno\ ei)/h gra/phein e)n th^ E(llj/nika glw^ssa. ou)k
oi)^da e)a\n tou/tois sumbo/lois [symbols] chrw/metha . . . skaio/s [clumsy] ei)^nai dokou^si e)moi\[/face]

[Translation: It seemed like it would be fun to write in the Greek language. I do not know whether we should use these symbols [i.e. diacritics] . . . they seem clumsy TO ME.]

Would it be better to say: pws echeis? or pw^s e)/cheis ?
phpbb

User avatar
nefercheprure
Textkit Neophyte
Posts: 19
Joined: Thu Jan 15, 2004 12:54 pm
Location: Prague, The Czech Republic

Post by nefercheprure » Fri Feb 20, 2004 7:00 pm

[face=SPIonic]tij me\n th\n to/nwsin ou)k ei)dw/j nomi/zei tau/thn a)qe/thn tw=n d' a)/llwn au(/th boh/qei.[/face]
phpbb

ejkotynski
Textkit Neophyte
Posts: 8
Joined: Thu Feb 19, 2004 8:10 pm

paraqou=mai, Neferxeprourh Vaenrh

Post by ejkotynski » Sat Feb 21, 2004 12:36 am

[face=SPIonic]Ed tw= Neferxeprourh Vaenrh,
paraqou=mai. ou) me\n e)gw\ a)/gnws tono/sews, e)gw/ge dokw= skaio/s e)n tw= R(wmaikw= carakth/ri crh=sqai tono/sei. o(/mws eu)caristw= soi/. su/mfhmi soi\ do/xas peri\ au)tw=. a)spa/zomai[/face]
phpbb

User avatar
nefercheprure
Textkit Neophyte
Posts: 19
Joined: Thu Jan 15, 2004 12:54 pm
Location: Prague, The Czech Republic

Re: paraqou=mai, Neferxeprourh Vaenrh

Post by nefercheprure » Wed Feb 25, 2004 5:46 pm

[face=SPIonic]Nefercheprure Edi xai/rein

xalepo\j dh\ tono/sewn xrh=sqai, ka)gw\ d' a(marta/nw polu/. pre/pei ga\r toi=s maqhtai=s ta\ xalepa\ po/nein, xalepw=| a)/ra tw=| po/nw=| e(autou\s paideuousi.

ou)k ei)=pon e)su\ to/nosin a)/gnwnai, fanero\s de/, o(/ti a)lhqw=s tou/twn oi)=sqa xrw/menos. a)lla\ dei= moi dida/skein se peri\ to\n ,,Bhta-kwde''. prosh/kei ga\r pa=si gra/fein to\ ,,C'' w(s e)n ,,e(/cw'' kai\ ,,fu/lac'', kai\ to ,,X'' e)n ,,e)/xw'' te ,,sxh/sw'' te kai\ ,,pefu/laxa''.

i)/de[/face]
viewtopic.php?t=111
ejkotynski wrote:... [face=SPIonic]su/mfhmi soi\ do/xas peri\ au)tw=.[/face] ...
[face=SPIonic]ou) ga\r oi)=os t' ei)mi\ manqa/nein ta\ e)n[/face] "quote" [face=SPIonic]lipo/mena
e)/rrwso[/face]
phpbb

ejkotynski
Textkit Neophyte
Posts: 8
Joined: Thu Feb 19, 2004 8:10 pm

:D eu)xaristw=, fi/le mou!

Post by ejkotynski » Fri Mar 05, 2004 5:25 pm

Ed tw=| Nefercheprure,
au)= paraqou=mai
e)nenoh/sa o(\ su\ ei)=pes! eu)xaristw= pa/lin

ti/ to\ o)/noma/ soi a)lhqw=j;
o)/noma/ moi Edward . . . fi/loi mou kalou=si Edi.

patri\j me\n e)moi\ "Amerika", po/lla d) e)/th e)/trafhn e)n
xqwni/ "Indonesia/kh|". au)to\j h)rca/mhn manqa/nein th=| (Ellhnikh=|
glw/ssh! e)n tw=! u(/steron didaskalei/w| e)gw\ w)\n e)n "Philippinaj"
[to\ e)/toj h)=n 1998]. nu=n de\ telew= toi=j e)moi=j maqh/masi th=j
(Ellhnikh=j pro\j "Wheaton College" e)n "Amerika" e)/gguj po/lewj
tou= "Chicago".

pou= oi)kei=j; oi)=da o(/ti ei)= a)po\ "Prague, Czech Republic", a)lla\
qelo/menoj ma^llon gnw/somai kai\ o(po/te e)/maqej (Ellhnikh=|, ktl.
[kai\ ta\ loipa/]

xai=re
phpbb

User avatar
nefercheprure
Textkit Neophyte
Posts: 19
Joined: Thu Jan 15, 2004 12:54 pm
Location: Prague, The Czech Republic

Post by nefercheprure » Wed Mar 24, 2004 6:07 pm

Neferxeprourh tw=| )Edi xai/rein.

a)=r' e)cesti/ moi e)rrwta=n ti; ti/ ou=n shmai/nei to\ ,,paraqou=mai''; a)=ra se/ tis e)piti/qetai; a)=ra tis qa=tton dra/mei h)= su/; kai\ ei) e)neno/hsas, ti/ e)poi/hsas; a)=r' e)/laqes fobou/menos; a)=r' e)gela/sas e)/dws a(/tta ei)=pon;

fanero\n dh/ soi Edward e)sti tou)/noma. a)lla\ laqo/menon to\ e)n tw=| me/sw=| o)/noma. a)=r' o( )Iwa/nnhs, a)=r' o( )Ia/swn ei)=; to\ de\ panu/staton o)/noma/ sou dokei= moi Kotynsky ei)=nai. ei) alhqw=s fa/qi moi, a)=r' ou)/k e)sti tou)/noma e)k th=| Eu)rw/ph| th=| a)natolikh=|;

polu\ h)/dh e)/th manqa/nw i)di/a| (Ellhnisti/, to\ mo/non h(/misu e)/tos e)n tw=| Panepistemi/w| tou= Karo/lou dedi/dagmai.

diati/ ou)=n ou(=tw| e)rrwta=|s;

Ou)=tis e)moi/ g' o)noma, Ou)=tin de/ me kiklh/skousi
mh/thr h)de\ path\r h)de\ a)/lloi pa=ntes e(tai=roi.

e)/laqon me\n tou)/noma/ mou, dhlw/sw de/ soi tw)lhqe\s o)/noma ei) eu) ei)/dws o(/stis a)lhqw=s h)=n o( Neferxeprourh e)moi/g' e)rwtw=nti a)pokrinh|=

e)rrwso!
N.
Last edited by nefercheprure on Thu Mar 25, 2004 10:01 am, edited 2 times in total.
phpbb

ejkotynski
Textkit Neophyte
Posts: 8
Joined: Thu Feb 19, 2004 8:10 pm

Post by ejkotynski » Thu Mar 25, 2004 2:03 am

Ed tw=|Neferxeprourh xai/rein.

ei)=pes:
a)=r' e)xesti/ moi e)rrwta=n ti; ti/ ou=n shmai/nei to\ ,,paraqou=mai'';
ou) now= "paraqou=mai" a)lla\ "paraitou=mai"

:D

u(/steron gra/yw soi

e)/rrwso!
E.

-----------------------------------------------------

w)= Neferxeprourh, e)/laqo/n ti

a)naginw=skein to\ teleutai=on me/ros th=j sh=j e)pistolh=s peira/sas, ou) du/namai sunie/nai tou+to:
dhlw/sw de/ soi tw)lhte\s o)/noma ei) eu) ei)/dws o(/stis a)lhqw=s h)=n o( Neferxeprourh e)moi/g' e)rwtw=nti a)pokrinh|=

ei) dokei= soi, tau)ta\ le/ge e)n toi=s a)/llois lo/gois.

kai\ ti/ shmai/nei "tw)lhte\s"; e)nnoei=s "tw)lhqe\s";

e)/xw soi xa/rin

e)/rrwso!
E.
Last edited by ejkotynski on Thu Mar 25, 2004 4:36 am, edited 1 time in total.
phpbb

User avatar
nefercheprure
Textkit Neophyte
Posts: 19
Joined: Thu Jan 15, 2004 12:54 pm
Location: Prague, The Czech Republic

Post by nefercheprure » Thu Mar 25, 2004 10:00 am

ejkotynski wrote: kai\ ti/ shmai/nei "tw)lhte\s"; e)nnoei=s "tw)lhqe\s";
eu)= oi)=sqa a(/tta le/goimi a)/n.

a)pole/gw tw=n xeirw=n a(martousw=n.
N.
phpbb

chad
Textkit Zealot
Posts: 757
Joined: Tue Jul 22, 2003 2:55 am

Post by chad » Fri Mar 26, 2004 7:16 am

[face=SPIonic]u(mi=n polla_ xai/rein. e0a_n gra&fhte su\n toi~j mega&loij gramma&toij, u(mi=n h(de/wj diale/comai: e1rrwsqe.[/face]

User avatar
nefercheprure
Textkit Neophyte
Posts: 19
Joined: Thu Jan 15, 2004 12:54 pm
Location: Prague, The Czech Republic

Post by nefercheprure » Fri Mar 26, 2004 6:02 pm

chad wrote:u(mi=n polla_ xai/rein. e0a_n gra&fhte su\n toi~j mega&loij gramma&toij, u(mi=n h(de/wj diale/comai: e1rrwsqe.
e)a\n su/ mh\ grayh|s su\n toi=s ,,0'' kai\ ,,&'' ra|/wn manqa/nw o(ti legois a)/n.

tou=s de\ th=s a)gora=s fu/lakas ai)tou=. oi( dh\ oi(/oi t' ei)si/ soi boh/qein.

e)a\n to\
,,font-size: 12px;''
ou) nomi/zousi a)lla\ to\
,,font-size: 120%;"
k.t.l., e)cesti\ dh\ ta\ gra/mmata tw=| brwu/seri mei/zona poiei=n.

Mozilla du/natai ta\ gra/mmata mei/zona poiei=n, kai/per su\n to\
,,font-size: 12px;''

Internet Explored ou) du/natai ou)/den...

N.
Last edited by nefercheprure on Wed Mar 31, 2004 8:36 am, edited 1 time in total.
phpbb

chad
Textkit Zealot
Posts: 757
Joined: Tue Jul 22, 2003 2:55 am

Post by chad » Sat Mar 27, 2004 2:32 am

[face=SPIonic]Neferxeprou/rh| xai/rein. e1cesti/ soi r(a|di/wj xrh=sqai e0ntau=qa[/face]

[face=Arial]"size=24 ... /size"[/face]

[face=SPIonic]i3na ta_ gra&mmata e0pauca&nh|j.

a}ra pa&lai tau/thn th\n glw~ttan e0kmanqa/neij; e1rrwsqe.
[/face]

ejkotynski
Textkit Neophyte
Posts: 8
Joined: Thu Feb 19, 2004 8:10 pm

Ed tw=! chad

Post by ejkotynski » Mon Mar 29, 2004 1:47 am

w)= chad!

i)/de
viewtopic.php?t=111
phpbb

chad
Textkit Zealot
Posts: 757
Joined: Tue Jul 22, 2003 2:55 am

Post by chad » Mon Mar 29, 2004 10:00 am

[face=SPIonic]tau/th| ou)=n gra/yw.

grapte/on e)sti ta\j o)cu/thtaj h(mi=n, e)moi\ a)\n e)do/kei, kai\ ei) skaiai/ ei)sin, i(/na a)me/lwmen mh/te th=j eu)ruqmi/aj mh/te tou= to/nou tw=n r(hma/twn.

peri\ tw=n o)cuth/twn, i)/de:
[/face]

[face=Arial]http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/pt ... Crat.+399a[/face]

[face=SPIonic]r(a|di/wj kai\ eu)= gra/fein moi dokei=te:a)r' ou) pa/lai manqa/nete, w)= Neferxeprou/re kai\ Ed;

e)/rrwsqe.
[/face]

User avatar
nefercheprure
Textkit Neophyte
Posts: 19
Joined: Thu Jan 15, 2004 12:54 pm
Location: Prague, The Czech Republic

Post by nefercheprure » Mon Mar 29, 2004 2:59 pm

chad wrote:[face=SPIonic]Neferxeprou/rh| xai/rein. e1cesti/ soi r(a|di/wj xrh=sqai e0ntau=qa[/face]

[face=Arial]"size=24 ... /size"[/face]

[face=SPIonic]i3na ta_ gra&mmata e0pauca&nh|j.

a}ra pa&lai tau/thn th\n glw~ttan e0kmanqa/neij; e1rrwsqe.[/face]
kai\ tau=t' e)sti w(s oi( Brettanikoi\ kiklh/skousi ,,kludge''
N.
phpbb

ejkotynski
Textkit Neophyte
Posts: 8
Joined: Thu Feb 19, 2004 8:10 pm

pau=sai!

Post by ejkotynski » Mon Mar 29, 2004 3:50 pm

i)/de, i)/de

pau=son to\n lo/gon pere\ to/nwn kai\ tw=n grammatw=n.
e)n tau/th| th=| a)gora=| gra/ywmen kata\ tro/pon o(/s ge/graptai
w(=de: viewtopic.php?t=111
h)/ toi gra/fe homoi/ws h)\ lei=pe. gra/ywmen ou(/tws i(/na pa/ntes duna/meqa a)naginw/skein.

gra/fwmen peri\ tw=n a)/llwn pragma/twn :!:

noei=s;

E
phpbb

ejkotynski
Textkit Neophyte
Posts: 8
Joined: Thu Feb 19, 2004 8:10 pm

peri th=j e)mh=s e)rwth/sews

Post by ejkotynski » Mon Mar 29, 2004 4:17 pm

Ed tw=| Neferxeprourh,
ei)/amai e)rwta=n ma=llon a(/pac;

pro/teron e)rw/thsa w(=de:

ei) dokei= soi, tau)ta\ le/ge e)n toi=s a)/llois lo/gois
ei) eu) ei)/dws o(/stis a)lhqw=s h)=n o( Neferxeprourh e)moi/g' e)rwtw=nti a)pokrinh|=
ou)k me\n oi)=da o(/s e)stin Neferxeprourh, oi)=da de\ o(/ti Odusseu/ e)stin o( a)nh\r o(\n le/geis o(/te parati/qhs tou\s lo/gous tou= (Omh/rou:
Ou)=tis e)moi/ g' o)noma, Ou)=tin de/ me kiklh/skousi
mh/thr h)de\ path\r h)de\ a)/lloi pa=ntes e(tai=roi.
e)/rrwso,
E.
phpbb

chad
Textkit Zealot
Posts: 757
Joined: Tue Jul 22, 2003 2:55 am

Post by chad » Tue Mar 30, 2004 6:48 am

a)lla\ me/ntoi g' i)/de:

viewtopic.php?t=111
For representing Greek on Textkit.com, we've basically settled on using the SPIonic font.
kai\ dh\ to\ tou= SP )Ionikou= e)n tau/th| th| a)gora=| polla/kis xrh=tai, oi)=on:

viewtopic.php?t=758

a)lla\ ou)/ moi me/lei, ou)k ga\r oi)=mai ei)=nai ti h(mi=n tou=to.

melw/ e)n tw=| paro/nti tou= peri\ tou= stefa/nou lo/gou (brade/ws)... ti/ me\n a)nagignw/skete; e)/rrwsqe.

ejkotynski
Textkit Neophyte
Posts: 8
Joined: Thu Feb 19, 2004 8:10 pm

peri\ tw=n gramma/twn

Post by ejkotynski » Tue Mar 30, 2004 6:10 pm

[face=SPIonic]
Ed tw=| [/face][face=Arial]chad[/face][face=SPIonic] xai/rein

eu)xaristw= soi to\ [/face][face=Arial]"website"[/face] [face=SPIonic]peri\ [/face][face=Arial]SPIonic[/face] [face=SPIonic]

nomi/zw h(ma=j a)ganaktei=n peri\ th=j sh=j proswdi/aj ou)k o(/ti su\ xrh/sh| [/face][face=Arial]"SPIonic"[/face][face=SPIonic], a)/lla o(/ti [/face][face=Arial]"SPIonic"[/face][face=SPIonic] sou= e)/xei tou\j xarakth=raj oi(\ ou)dei\j du/namai a)naginw/skein ei) mh\ e)/xei to\ [/face][face=Arial]"SPIonic Font"[/face][face=SPIonic]. ei) xrh/sh| [/face][face=Arial]SPIonic[/face][face=SPIonic], xrh/sou tou/toij toi=j xarakthrsi/ kai\ to\ [/face][face=Arial]"Font Settings"[/face]


"Default, Large, SPIonic"
[face=SPIonic]ei) dokei= soi, mh\ xrh/sou toi=s xarakthrsi/ o(moi/oij tw=| [/face][face=Arial]"&"[/face][face=SPIonic] h)\ tw=| [/face][face=Arial]"%"[/face][face=SPIonic]

peri\ th=j a)gorah=j, ou) now= th\n o(/lhn a)gora\n, a)/lla mo/non tau)thn th\n smikrh\n a)gora/n.

paraitou=mai dia\ th\n taraxh/n.

kai\ g) e)gw\ paraitou=mai dia/ tina lo/gon o(\n e)/leca pro/teron

e)/rrwso

E
[/face]
phpbb

chad
Textkit Zealot
Posts: 757
Joined: Tue Jul 22, 2003 2:55 am

Post by chad » Thu Apr 01, 2004 8:24 am

[face=SPIonic]tw=| Ed polla\ xai/rein,

mh\ paraitou=, w)= Ed, kai\ ga\r tou=to o)rqo/n, o(/ti ou) gra/fomen e)ntau=qa o(/pwj ma/thn le/gwmon, a)lla\ o(/pwj r(a=|sta sunnow/meqa kai\ su\n w(j plei=sta dialegw/meqa, w(/ste qarrw=n su\n a)mfote/roij tro/poij gra/yw. kai\ dh\ e)gw/ge, a)/peiroj w=n kai\ to\n dida/skalon ou)k e)/xwn, tw=| su/n soi/ te kai\ Neferxeprourh| kai\ toi=j a)/lloij diale/gesqai, e)lpi/zw dida/skesqai be/ltion gra/fein. w(/ste bouloi/mhn a)/n se, w)= Ed, fai/nein ti/na tro/pon mema/qhke eu)= gra/fein, h)\ tw=| polu\ a)nagignw/skein, h)\ ta/xa tw=| e)pithdeu/ein meta\ toi=j suggramma/toij, oi)=a
[/face][face=Arial] "north & hillard", "sidgwick".[/face][face=SPIonic] xai=re.[/face]

[face=Arial]tw=| Ed polla\ xai/rein,

mh\ paraitou=, w)= Ed, kai\ ga\r tou=to o)rqo/n, o(/ti ou) gra/fomen e)ntau=qa o(/pws ma/thn le/gwmon, a)lla\ o(/pws r(a=|sta sunnow/meqa kai\ su\n w(s plei=sta dialegw/meqa, w(/ste qarrw=n su\n a)mfote/rois tro/pois gra/yw. kai\ dh\ e)gw/ge, a)/peiros w=n kai\ to\n dida/skalon ou)k e)/xwn, tw=| su/n soi/ te kai\ Neferxeprourh| kai\ toi=s a)/llois diale/gesqai, e)lpi/zw dida/skesqai be/ltion gra/fein. w(/ste bouloi/mhn a)/n se, w)= Ed, fai/nein ti/na tro/pon mema/qhke eu)= gra/fein, h)\ tw=| polu\ a)nagignw/skein, h)\ ta/xa tw=| e)pithdeu/ein meta\ toi=s suggramma/tois, oi)=a "north & hillard's", "sidgwick's". xai=re.
[/face]

Post Reply