Νόννου παράφρασις

This board is a composition workshop, like a writers' workshop: post your work with questions about style or vocabulary, comment on other people's work, post composition challenges on some topic or form, or just dazzle us with your inventive use of galliambics.
Post Reply
Markos
Textkit Zealot
Posts: 2941
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Νόννου παράφρασις

Post by Markos » Wed Sep 13, 2017 6:28 pm

http://www.mqdq.it/public/hellenica/tes ... S|evan|001

1:1: ἄχρονος ἦν...

ἄχρονος -- ὁ μὴ ἐν χρόνῳ ὤν, αἰώνιος (Λ.Σ.Κ.)

ὁ μὲν χρόνος τὸ τέλος ἀπαιτεῖ. ὁ δὲ Χριστός, ἄχρονος ὤν, τὸν χρόνον λύσει.
1:1: ...ἀκίχητος...

ἀκίχητος -- ἀπρόσιτος (Λ.Σ.Κ.)

οὐδεὶς δύναται τὸν Χριστὸν κιχάνειν, εἰ μὴ διὰ πίστεως Χριστοῦ.
1:1: ...υἱὸς ἀμήτωρ...

ἀμήτωρ -- 1. ὁ μὴ ἔχων μητέρα. 2. ἡ μὴ οὖσα μήτηρ (Λ.Σ.Κ.)

ἡ Μαρία μήτηρ ἀμήτωρ ἐστίν.

1:2: ...ἀτέρμονι σύνθρονος ἕδρῃ

δύο βασιλεῖς (Θεὸς καὶ Ἰησοῦς) συμβασιλεύουσιν ἑνὶ θρόνῳ.
Ἰωάννης 1:3: καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν.
1:3: ...καὶ ἐργοπόνου δίχα μύθου οὐδὲν ἔφυ, τόπερ ἔσκε.

καὶ ἄνευ τοῦ ἐνερεργοῦς λόγου τοῦ Χριστοῦ, οὐδὲν ἦν, ὃ ὑπάρχει.
Ἰωάννης 1:5: καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.
1:5: ...καὶ ζόφος οὔ μιν ἔμαρψε.

τὸ δ' ἄφως οὐ τοῦτον ἐπίεσεν.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2941
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: Νόννου παράφρασις

Post by Markos » Tue Dec 05, 2017 8:38 pm

Ἰωάννης 1:14α: καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν...
1:14α: καὶ λόγος...ἐσαρκώθη...καὶ θεὸς οἶκον ἔναιε σὺν ἀνδράσι...

σαρκόω -- ἐν τῷ Παθ. γίνομαι σάρξ, ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ. (Λ.Σ.Κ.)
Ἰωάννης 6:15: Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτόν, ἵνα ποιήσωσιν αὐτὸν βασιλέα, ἀνεχώρησεν...
6:15: εἰδὼς δ'...ἄναξ...ὅττι μολεῖν ἤμελλον...καί μιν ἀφαρπάξαντες ἀναστήσειν βασιλῆα...δύσατο...
Ἄθους 6:15: ἐπιστάμενος δ' ὁ Ἰησοῦς...ὡς...οἱ λαοὶ ἁρπάσαντες χειροτονήσονται αὐτὸν ἐφ' ἑαυτοῖς βασιλέα, ὑδέδυ...
καὶ ὁ Χριστὸς μαθὼν ὅτι εἶχον ἐν νοῷ ἁρπάζοντες χρίειν αὐτόν, ἀπέλθεν.
Ἰωάννης 6:20: μὴ φοβεῖσθε.
6:20: ἐάσατε τάρβος ἀήταις.

τάρβος, εος, τό -- φόβος, τρόμος (Λ.Σ.Κ.)
ἀήτης, ου, ὁ -- (ἄω, ἄημι) βιαία πνοὴ ἀνέμου, θύελλα...ἁπολ. ἄνεμος...Ποιητ λέξις: οἱ Ποιηταὶ τὰ πνεύματα ἀήτας καλοῦσιν, Πλατ. Κρατ. 410β.
Ἄθους 6:20: παρεάσατε, εἶπεν, τοῖς ἀνέμοις τὸ δέος.
ἐκβάλλετε τὸν φόβον ὑμῶν τοῖς πνεύμασι.
Ἰωάννης 9:6β:...ἐποίησεν πηλὸν...
9:6β:...πηλὸν ἔτευξεν φαεσφόρον.
φαεσφόρος, ον ὁ φέρων ἢ παρέχων φῶς. (Λ.Σ.Κ.)
Ἄθους 9:6β...πεποίηκε ὀμματοποιὸν πηλὸν...
παρεσκεύασε πηλὸν ὃς τύφλωσιν λύει.

τὸν πηλὸν ἐποίησεν Ἰησοῦς. ὁ δὲ πηλὸς οὗτος φῶς τῷ τυφλῷ φέρει. φαεσφόρος γάρ ἐστιν καὶ ὀμματοποιός.
Ἰωάννης 14:7α: εἰ ἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν πατέρα μου ἐγνώκειτε ἄν.
14:7α: εἰ...με...γινώσκετε..., γνώσεσθε καὶ...τοκῆα.
γινώσκοντές με, τὸν γενέτην οἶδατε.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Post Reply