ὁι διαλογισμοὶ κάτα τὸv ἐπίκτητοv??

This board is a composition workshop, like a writers' workshop: post your work with questions about style or vocabulary, comment on other people's work, post composition challenges on some topic or form, or just dazzle us with your inventive use of galliambics.
Post Reply
User avatar
mahasacham
Textkit Member
Posts: 118
Joined: Wed Feb 12, 2014 1:05 am

ὁι διαλογισμοὶ κάτα τὸv ἐπίκτητοv??

Post by mahasacham » Wed May 03, 2017 6:47 am

- ὅρος ἐμός γε τε καὶ κανών τοὺ ἀνθρώπου τὸ δύνασθαι πρὸς πειρασμὸν λογίζεσθαι καὶ ἐπέχειν.
- My definition, at any rate, of humanity is the ability, in the face of temptation, to exercise reason while refraining oneself.

- ὅστις ἔτι καὶ ἂν οὐ ἔχῃ, οὐ δεῖ ὀνομάζεσθαι ἄνθρωπος.
- Whoever, furthermore, would not be able, he ought not be called Human.

- ὅστις ἂν ἔχῃ λόγον ἀλλά οὐ κόλασιν οὐ ἄνθρωπος ἐστὶν ἀλλὰ δυστυχὴς μιμητής δόξης. πολλάκις οὖν δή ἐρημίαν ἔχειν ἐπιτηδείων καὶ φιλῶν
Whoever would possess reason, but not discipline is not a man, but a imitator of opinions. Often to be destitute of companions and friends.

- ὅστις ἄν ἔχῃ κόλασιν ἀλλὰ οὐ λόγον, ζώον ἁπλῶς ἐστὶν. οὕτος γὰρ πράττει ἄγων βίον πάρεργον κάτα εὐεξία καὶ φαντασίαν, οὐ κάτα προαίρεσιν.
- Whoever would possess discipline but not reason, is simply an animal. For he acts leading a life of habit according to impression, not according to will.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3438
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: ὁι διαλογισμοὶ κάτα τὸv ἐπίκτητοv??

Post by bedwere » Wed May 03, 2017 4:04 pm

Οἱ διαλογισμοὶ κάτα τὸv Ἐπίκτητοv
- ὅρος ἐμός γε τε καὶ κανὼν τοῦ ἀνθρώπου τὸ δύνασθαι πρὸς πειρασμὸν λογίζεσθαι καὶ ἐπέχειν.

- ὅστις ἔτι καὶ ἂν μὴ ἔχῃ, οὐ δεῖ ὀνομάζεσθαι ἄνθρωπος.

- ὅστις ἂν ἔχῃ λόγον ἀλλὰ μὴ κόλασιν οὐκ ἄνθρωπός ἐστιν ἀλλὰ δυστυχὴς μιμητὴς δόξης. πολλάκις οὖν δὴ ἐρημίαν ἔχειν ἐπιτηδείων καὶ φίλων.

- ὅστις ἂν ἔχῃ κόλασιν ἀλλὰ μὴ λόγον, ζῷον ἁπλῶς ἐστιν. οὗτος γὰρ πράττει ἄγων βίον πάρεργον κάτα εὐεξίαν καὶ φαντασίαν, οὐ κάτα προαίρεσιν.


Κἀγὼ ἁμαρτωλός εἰμι.... :wink:

mwh
Textkit Zealot
Posts: 2947
Joined: Fri Oct 18, 2013 2:34 am

Re: ὁι διαλογισμοὶ κάτα τὸv ἐπίκτητοv??

Post by mwh » Wed May 03, 2017 5:02 pm

ὅστις ἔτι καὶ ἂν μὴ ἔχῃ, οὐ δεῖ ὀνομάζεσθαι ἄνθρωπος.

ἔτι δὲ καὶ ὅστις ἂν μὴ δύνηται, (τοῦτον) οὐ δεῖ ὀνομάζεσθαι ἄνθρωπον. (δεῖ is impersonal.)

Post Reply