Αἱ τοῦ Ἀριστοτέλους παραφράσεις

This board is a composition workshop, like a writers' workshop: post your work with questions about style or vocabulary, comment on other people's work, post composition challenges on some topic or form, or just dazzle us with your inventive use of galliambics.
Post Reply
User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3438
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Αἱ τοῦ Ἀριστοτέλους παραφράσεις

Post by bedwere » Tue Feb 19, 2013 11:38 pm

Χαίρετε, ὤνθρωποι. Ἆρα θέλετε μανθάνειν τὴν τοῦ Ἀριστοτέλους φιλοσοφίαν ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ἀλλὰ ὁ Ἀριστοτέλης δυσκολώτερος ὑμῖν ἐστιν; Ὧδε εὑρήσετε πολλὰς παραφράσεις·

Commentaria in Aristotelem Graeca

Ἔρρωσθε

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2947
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: Αἱ τοῦ Ἀριστοτέλους παραφράσεις

Post by Markos » Thu Feb 21, 2013 4:13 pm

εὐχαριστῶ σοι, ὦ τάν, δείξαντι ἡμῖν τοῦτο. καλὸν γάρ ἐστίν τε εὔκοπόν τε καὶ ἀξιόλογον. ἀεὶ δὲ χαἰρω εὔκοπα ἀναγινώσκων.

ὃ τι σὺ εὔχῃ, γένοιτό σοι ἐκ Θεοῦ!

Μᾶρκος.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

anphph
Textkit Enthusiast
Posts: 566
Joined: Fri Nov 09, 2007 1:35 am

Re: Αἱ τοῦ Ἀριστοτέλους παραφράσεις

Post by anphph » Sun Apr 21, 2013 11:04 pm

ταὐτὸ καὶ ὁ Μᾶρκος κἀκώ σοι ἐξεύχομαι. ὡς οὖν μοι δοκεῖ μάλιστα τὰς σελίδας τὰς δειχθείσας ἀναγιγνώσκειν ὀφειλήσει. χάριν ἔχω!

Post Reply