The Wizard of Oz

This board is a composition workshop, like a writers' workshop: post your work with questions about style or vocabulary, comment on other people's work, post composition challenges on some topic or form, or just dazzle us with your inventive use of galliambics.
Post Reply
User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3921
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

The Wizard of Oz

Post by bedwere » Wed Aug 28, 2019 5:18 pm

Image

Not the book, not the movie, but the comic. Beautiful art by Mel Crawford.

Page 2

The Wizard of Oz

One day a strange-looking cloud moved toward the little Kansas farm where Dorothy lived with her aunt and uncle!


Magus Ozi

Ōlim nūbes mīrābilis movēbātur ad prædiolum Kansicum, ubi Dōrothea cum avunculō māterterāque habitābat.

Ὁ μάγος Ὄζου

Πάλαι νεφέλη θαυμαστή τις ἐκῑνεῖτο πρὸς τὸ Κανσικὸν χωρίδιον, ὅπου Δωροθέα μετὰ τοῦ θείου τε καὶ τῆς θείας ᾤκει.

What is it, Aunt Em?

Oh! It’s a cyclone, heading right for our house!


Quid est illud, ō mātertera Emma?

Ō, turbo est adveniēns rectā ad domum nostram.

Τί ἐστιν ἐκεῖνο, ὦ θεία Ἔμμα;

Ὤ, πρηστήρ ἐστιὶ προσερχόμενος εὐθὺ πρὸς τὴν οἰκίαν ἡμῶν.

Dorothy was sitting on the doorstep with her little dog Toto. She wondered at the cloud and the moaning sound it made.

Dorotheā autem, sedēns in gradū jānuæ cum catellō Tōtō, nūbem gemitumque ejus mīrābātur.

Δωροθέα δὲ καθημένη ἐπὶ κλῑμακος τῆς θύρας μετὰ τοῦ κυναρίου Τώτου ἐθαύμαζεν τὴν νεφέλην τε καὶ τὸν στεναγμὸν αὐτῆς.

Quick! Get down in the cyclone cellar both of you! I’ll tend to the animals!

Properāte! Ambō dēscendite in subterrāneum. Ego autem jūmenta cūrābō.

Σπεύδετον. Ἀμφω κατάβητον εἰς τὸ ὑπόγειον. Ἐγὼ δ' ἐπιμελήσομαι τῶν κτηνῶν.

Just then uncle Henry ran past the house, with a frightened shout to aunt Em! Dorothy wondered what a cyclone would do!

Tunc avunculus Henrīcus domum currēns præteriit, ad māterteram Emmam in metū clāmāns! Dōrothea autem nōscere volēbat dē turbine quantum valēret.

Τότε μὲν ὁ θεῖος Ἑνρῖκος τρέχων παρῆλθε παρὰ τὴν οἰκίαν, τῇ θείᾳ Ἔμμῃ ἐν φόβῳ βοῶν. Δωροθέα δ' ἐβούλετο μαθεῖν περὶ τῆς δυνάμεως πρηστῆρος ὁπόση εἴη.

All right, aunt Em. As soon as I catch Toto!

Dorothy! Follow me as fast as you can!


Ō Dōrothea, sequere mē quam cito!

Sequar tē, ō mātertera Emma, postquam Tōtum cēperō.

Ὦ Δωροθέα, ἀκολούθησόν μοι ὥς τάχιστα.

Ἀκολουθήσω σοι, ὦ θεία Ἔμμα, ἐπειδὰν Τῶτον ἕλω.

Aunt Em opened the trap door to the cyclone cellar, and started down. Her voice shaking with fright as she called.

Mātertera Emma, ōstiolō subterrāneī apertō, dēscendēbat vōce tremebundā clāmāns.

Ἡ δὲ θεία Ἔμμα, ἀνοίξασα τὸ τοῦ ὑπογείου θυρίδιον, κατέβαινε φωνῇ τρεμούσῃ βοῶσα.

Dorothy, hurry!

Toto, you naughty dog! Come here!

Dōrothea, festīnā!

Tōte, ō male canis, venī hūc!

Δωροθέα, σπεῦσον.

Τῶτε, ὦ κακὲ κύον, ἐλθὲ δεῦρο.

But little Toto had become frightened too and jumped out of Dorothy’s arms! To catch him, she crawled under the bed!

Sed et Tōtellus cōnsternātus saluit ex Dōrotheæ brāchiīs. Quæ ut caperet eum sub lectum rēpēbat.

Ἀλλὰ καὶ ὁ Τωτίσκος ἐμπεπληγμένος ἐσκίρτησεν ἐκ τῶν τῆς Δωροθέας βραχιόνων. Ἡ δ' ὡς αἱρήσουσα αὐτὸν εἵρπυζεν ὑπὸ τὴν κλῑνην.
ImageImage

mwh
Textkit Zealot
Posts: 3379
Joined: Fri Oct 18, 2013 2:34 am

Re: The Wizard of Oz

Post by mwh » Thu Aug 29, 2019 2:23 am

ad domum > recta ad d.

Ὦ > Ὤ

Can σίφων really mean a cyclone? Wouldn’t πρηστήρ do? If not, paraphrase, e.g. δῖνός τις ανέμου or ἄνεμος δεινῶς δινεύων

præteriit > currens pr.

māterteræ Emmæ > ad m.am Emmam

Similarly the Greek (where not διῆλθε: τρέχων παρῆλθε παρὰ?)

Dōrothea autem dē turbinis potestāte dubitābat. Wouldn’t that suggest she doubted its power? E.g. scire/noscere volebat de turbine quantum valeret/quantam vim haberet.

Similarly with the Gk. You mean ἠπόρει not ἠπορεῖτο, but better e.g. εβούλετο μαθεῖν περὶ τῆς δυνάμεως πρηστῆρος ὁπόση εἴη.

I’ll leave it at that. — But my eye catches Quae autem in the last sentence. Delete autem!

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3921
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Thu Aug 29, 2019 4:58 pm

Thank you!

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3921
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Thu Sep 12, 2019 5:50 pm

Page 3

Oooh! What is happening? Ka-choo!

Ki-ki!

Ō, quid fit? [sternuō!]

Ai, Ai!

Ὠ, τί γίγνεται; [πταίρω.]

Αἴ, αἴ.

Suddenly the floor tilted, this way and that! Dust boiled up through the trap door in the middle! Dorothy sneezed!

Subitō pavīmentum hūc illūc agitābātur. Pulvis vērō per ōstiolum in medium effervēscēbat.
Dōrothea ideō sternuit.

Ἐξαίφνης τὸ μὲν ἔδαφος δεῦρο κἀκεῖσε ἐσαλεύετο. Ἡ δὲ κόνις διὰ τοῦ θυριδίου εἰς μέσον ἐξεβράζετο. Διὸ ἡ Δωροθέα ἔπταρεν.

The house whirled slowly around as the cyclone carried it up, up, up into the air, above the barns and uncle Henry!

Domus autem lentē circumagēbātur, turbine eam tollente in cælum super horrea avunculumque Henrīcum!

Ἡ δ' οἰκία βραδέως ἐδινεῖτο, τοῦ πρηστῆρος ἀναφέροντος αὐτὴν εἰς τὸν οὐρανὸν ὑπὲρ τῶν ἀποθηκῶν τε καὶ τοῦ θείου Ἑνρίκου.

Don’t be afraid, Toto! I have you!

Owoo!


Nē timeās, ō Tōte. Teneō tē.

[Ululō.]

Μὴ φοβοῦ, ὦ Τῶτε. Ἔχω σε.

[Ὑλακτῶ.]

Somehow Toto slid into the open trap, but he didn’t fall far, because the air pressure of the cyclone held him up!

Tōtus autem, in ōstiolum apertum quōdammodo lāpsus, nōn multum dēcidit, quia gravis turbinis āēr eum retinēbat.

Ὁ δὲ Τῶτος, ὀλισθών πως εἰς τὸ θυρίδιον ἀνεῳγμένον, οὐ πολὺ κατερρύη, ὅτι ὁ βαρὺς τοῦ πρηστῆρος ἀὴρ ἀνεῖχεν αὐτόν.

There! you won’t fall down there again!

Ecce, iterum illāc nōn dēcidēs!

Ἰδού, οὐ μὴ πάλιν ἐκεῖσε καταρρυήσει.

When Dorothy slammed the trap door shut the howl of the fierce winds was not so loud, but the room was quite dark!

Cum Dōrothea ōstiolum occlūsisset, sævōrum fragor ventōrum dēminūtus est, habitātiō autem facta est obscūra.

Ἐπειδὴ Δωροθέα τὸ θυρίδιον κατέκλεισεν, ὁ μὲν τῶν χαλεπῶν ἀνέμων πάταγος ἠλαττώθη, ἡ δὲ δίαιτα ἐγένετο σκοτεινή.

There’s nothing to do, Toto. So we might as well go to bed!

Nōn habēmus quod faciāmus, ō Tōte. Ideō eāmus cubitum!

Οὐκ ἔχομεν τί πράξωμεν, ὦ Τῶτε. Διὸ εἰς κλῑνην ἴοιμεν ἄν.

Hour after hour passed, with no change in the strange twilight, and the gentle rocking of the house in the cyclone’s top!

Tempore autem trānseunte, nūlla fīēbat conversiō mīrī crepusculī domūsque in summō turbine lēniter pendentis.

Χρόνου δὲ προβαίνοντος, οὐκ ἐγίγνετο οὐδεμία τροπὴ τοῦ τε θαυμασίου κνέφους καὶ τῆς οἰκίας ἐπ᾽ ἄκρου τοῦ πρηστῆρος μαλακῶς αἰωρουμένης.


Ohh!

Dorothy never knew how long she slept, but she was awakened by a bump, as if the house had dropped to earth!


Ō!

Dōrothea, omnīnō nesciēns quamdiū dormīsset, sonitū vērō expergēfacta est, tanquam domus in terram dēcidisset.

Ὤ.

Δωροθέα δέ, πάντως ἀγνοοῦσα πόσον χρόνον κοιμηθείη, δούπῳ δή τινι ἀνηγέρθη, ὥσπερ εἰ ἡ οἰκία ἐπὶ τῆς γῆς κατέπεσεν.
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3921
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Wed Sep 25, 2019 9:06 pm

Page 4


Oh! This isn’t Kansas! Where are we?

Rarf! Rarf!

Ō! Istud nōn est Kansia.

[Latrō.]

Ὤ. Τοῦτ' οὐκ ἔστι Κανσία.

[Ὑλακτῶ.]

Dorothy ran to the door. Outside was a country of marvelous beauty, but so strange that Dorothy caught her breath!

Deinde Dōrothea ad jānuam cucurrit. Foris vērō erat pulchritūdine terra mīra, tam autem
aliēna ut Dōrothea animam continuerit.

Εἶτα δὲ Δωροθέα ἔδραμε πρὸς τὴν θύραν. Ἔξω δὴ ἦν γῆ θαυμασία μὲν τὸ κάλλος, οὕτω δὲ ἀλλοτρία ὥστε Δωροθέαν ἀπνευστὶ ἔχειν.

Welcome, Dorothy, to the country of Munchkins, in the Land of Oz!

Wh-Where is that?


Tē salūtō, ō Dōrothea, quæ in regiōnem Homunciōnum, terram Ozī, vēnistis!

Ubi terrārum?

Ἀσπάζομαί σε, ὦ Δωροθέα, ἐληλυθυῖαν εἰς τὴν χώραν τῶν Ἀνθρωπίων, τῆν γῆν Ὄζου.

Ποῦ ποτε γῆς;

Stepping outside Dorothy saw three funny little people approaching her, with friendly smiles on their faces!

Dōrotheaque ēgressa vīdit fēstīvōs homunculōs trēs, quī ad eam benevolē arrīdentēs accēdēbant.

Καὶ Δωροθέα ἐξελθοῦσα εἶδεν ἀστεῖα ἀνθρωπάρια τρία, οἳ πρὸς αὐτὴν εὐνοϊκῶς προσγελῶντες προσῇσαν.

Who are you, please? And how did you know my name?

I know because I am a witch, the good witch of the North!

Tū quis es, ō domina? Et quōmodo scīs nōmen meum?

Sciō quia sāga sum, bona sāga septentriōnis.

Σὺ τίς εἶ, ὦ γύναι; Καὶ πῶς οἶσθα τοὔνομά μου;

Οἶδα ἐπεὶ γοῆτίς εἰμι, ἡ ἀγαθὴ γοῆτις τῶν βορείων.

The little old lady explained that there had been four witches in the land of Oz, two good and two wicked ones!

Vetula autem nārrāvit quattuor sāgās in terrā Ozī fuisse, bīnās bonās, bīnās malās.

Ἡ δὲ πρεσβύτις διηγήσατο τέσσαρας γοήτιδας ἐν γῇ Ὄζου γενέσθαι, τὼ μὲν ἀγαθά, τὼ δὲ πονηρά.

Now there is only one bad witch left. You killed the other one!

Oh, no! I didn’t!


Nunc autem ūna mala sāga relicta est. Tū enim alteram interfēcistī!

Minimē ego!

Νῦν δὲ μία πονηρὰ γοῆτις καταλέλειπται. Σὺ γὰρ ἀπέκτεινας θάτεραν.

Οὐδαμῶς ἔγωγε.

Dorothy was shocked at the good witch’s words. She protested that she had never killed anybody and never wanted to!

Dōrothea autem, bonæ sāgæ sermōne commōta, obtestāta est sē nec ūllum umquam interfēcisse nec umquam velle.

Δωροθέα δέ, τῷ τῆς ἀγαθῆς γοήτιδος λόγῳ ταραχθεῖσα, ἐπεμαρτύρατο [ῡ] οὔτε οὐδένα ποτὲ ἀποκτεῖναι, οὔτε βούλεσθαί ποτε.

Well, your house killed her when it landed! Those are the feet of the wicked witch of the east!

Ēsto, tua domus cum in terram dēscendit interfēcit eam. Illī enim sunt pedēs malæ sāgæ orientis.

Εἶεν, ἡ σή γε οἰκία εἰς τὴν γῆν καταβᾶσα ἀπέκτεινεν αὐτήν. Ἐκείνω γάρ ἐστον τὼ πόδε τῆς πονηρᾶς γοήτιδος τῶν ἀνατολῶν.

She was even more shocked when she turned and saw two silver slippers sticking out from under the house!

Et magis commōta est cum conversa duās soleās argenteās ē sub domō exstantēs vīdisset.

Καὶ μᾶλλον ἐταράχθη ἐπεὶ ἐπιστραφεῖσα εἶδεν ἐμβάδε ἀργυρᾶ ἐξ ὑπὸ τῇ οἰκίᾳ ἐξεχούσα.
ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3921
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Mon Oct 14, 2019 7:20 pm

Page 5


We are all grateful that she is dead! What can we do to help you, in return, Dorothy?

Oh, Oh, please help me get home to Kansas!


Omnēs grātiās agimus quia mortua est. Quōmodo ergō vicissim adjuvābimus tē, ō Dōrothea?

Ō, ō, amābō, ut in Kansiam redeam mē adjuvā.

Πάντες χάριν ἴσμεν ὅτι τέθνηκεν. Πῶς οὖν ἀντωφελήσομέν σε, ὦ Δωροθέα;

Ὤ, ὤ, δέομαι σου, πρὸς τὸ εἰς Κανσίαν ἐπανελθεῖν με ὠφέλησον.

Dorothy was suddenly very, very homesick, and she blurted out the first thought that came into her mind!

Dōrotheaque, subitō patriæ dēsīderiō capta, ēructāvit quod prīmum in mentem sibi vēnit.

Καὶ Δωροθέα, πόθῳ τῆς πατρίδος ληφθεῖσα, ἐξηρεύξατο τὸ πρῶτον ἐπὶ νοῦν αὐτῇ ἐληλυθός.

Hmm! Let me think. Of course, I can’t send you back to Kansas.

Sine ut cōnsīderem. Manifēstum saltem tē in Kansiam ā mē remittī nōn posse.

Ἄφες με λογίζεσθαι. Φαίνεταί γε τοῦτο, ὅτι οὐ δύναμαι ἀναπέμψαι σε εἰς τὴν Κανσίαν.

The good witch spun her cap on her nose, and explained that she had no power outside of the land of Oz, but…

Et bona sāga, petasō super nāsum versō, nārrāvit ipsam quidem potestāte extrā terram Ozī carēre, ...

Ἡ δ' ἀγαθὴ γοῆτις, περιαγαγοῦσα τὸν πέτασον ἐπὶ τῆς ῥινός, διηγήσατο αὐτὴ μὲν δεῖσθαι τῆς ἔξω τῆς γῆς Ὄζου ἐξουσίας, ...

Go to the Emerald City, and ask the great wizard of Oz!

Yes!


Vādēns Smaragdōpolin, posce ā magnō magō Ozī!

Prōrsus!

Πορευθεῖσα εἰς τὴν Σμαραγδούπολιν, αἴτησον τὸν μέγαν μάγον Ὄζου.

Πάνυ γε.

If anybody had power to send Dorothy back to Kansas, that would be the wizard of Oz, if he felt like it!

... sī quis autem Dōrotheam in Kansiam remittere posset, eum esse magum Ozī, sī vērō vellet.

... εἴ τις δὲ Δωροθέαν εἰς Κανσίαν ἀναπέμψαι δύναιτο, τοῦτον ἂν εἶναι τὸν μάγον Ὄζου, εἰ δὴ βούλοιτο.

But where?

That yellow brick highway will take you to the Emerald City and Oz!


Sēd quā?

Illa flāva via pūblica latericia addūcet tē Smaragdōpolin et ad Ozum.

Ἀλλὰ πῇ;

Ἐκεινὴ ἡ ξανθὴ πλινθίνη λεωφόρος οἴσει σε ἐπὶ τήν τε Σπαραγδούπολιν καὶ Ὄζον.

Dorothy had not noticed the road paved with yellow brick, until the good witch of the north pointed it out to her!

Certē quidem via lateribus flāvīs strāta Dōrotheam fefellit dum bona sāga septentriōnis illam huic mōnstrāvit.

Ἡ μέντοι πλίνθοις ξανθαῖς στρωτὴ ὁδὸς ἔλαθε Δωροθέν ἕως ἡ ἀγαθὴ γοῆτις τῶν βορείων ἐκείνην αὐτῇ ἔδειξεν.

And now I will leave you with a parting gift, Dorothy!

Nunc autem dāns tibi dōnum discēdō ā tē, ō Dōrothea!

Νῦν δὲ δοῦσά σοι δῶρον ἀπαλλάσσομαί σου, ὦ Δωροθέα.

Swiftly the good witch leaned forward and planted a kiss that made Dorothy tingle pleasantly, through and through.

Cito autem incumbēns, bona sāga dedit ōsculum quō Dōrothea per sē ipsam suāviter formīcāret.

Ταχὺ δὲ ἐπικειμένη ἡ ἀγαθὴ γοῆτις ἔδωκε φίλημα ὥστε Δωροθέαν δι' ἑαυτῆς ἡδέως μυρμηκίζειν.

My kiss protects from hurt and harm! Good-bye!

Good-bye! Good-bye! Take the silver shoes!


Ōsculum meum cūstōdit tē ab omnī malō. Valē!

Valē! Valē! Sūme calceāmenta argentea!

Τὸ φίλημά μου φυλάσσει σε ἀπὸ παντὸς κακοῦ. Ὑγίαινε.

Ὑγίαινε, ὑγίαινε, λαβὲ τἀργυρᾶ ὑποδήματα.

Whirling around like a top, the good witch faded quickly into thin air, which, somehow, was just what Dorothy had expected!

Deinde, velut turbo sē volūtāns, bona sāga cito "in tenuem ex oculīs ēvānuit auram" [Verg. A. 9.658]. Quod vērō Dōrothea quōdammodo exspectābat.

Ἔπειτα, ὡσανεὶ βέμβριξ δινουμένη, ἡ ἀγαθὴ γοῆτις ταχὺ "λιάσθη ἐς πνοιὰς ἀνέμων" [Ὁμήρου Ὀδύσσεια, δ', ωλη']. Τοῦτο δὴ Δωροθέα πως ἀνέμενεν.

ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3921
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Fri Oct 25, 2019 12:54 am

Page 6

Why, there’s nothing but the shoes left!

Nam nihil relinquitur nisi calceāmenta!

Οὐδὲν γὰρ καταλείπεται εἰ μὴ τὰ ὑποδήματα.

Dorothy looked around for the wicked witch’s silver shoes and found them empty! Their owner had dried up and blown away!

Dōrothea autem, calceāmentīs argenteīs malæ sāgæ requīsītīs, invēnit ea vacua.
Possestrīx enim eorum ārefacta exsufflātaque erat.

Δωροθέα δὲ ζητήσασα τὰ τῆς πονηρᾶς γοήτιδος ἀργυρᾶ ὑποδήματα εὗρεν αὐτὰ κενὰ ὄντα. Ἡ γὰρ αὐτὰ σχοῦσα ἦν ἐξήρασμένη τε καὶ ἀναπεφῡσημένη.

They fit me perfectly!

Aptē ad mē conveniunt!

Εὖ ἁρμόζει μοι.

After trying on the silver shoes, Dorothy decided that they would be better for a long trip than her old worn ones!

Dōrotheaque, calceāmentīs argenteīs subligātīs, dēcrēvit ea ad longum iter faciendum meliōra esse suīs veteribus contrītīs.

Καὶ Δωροθέα ὑποδήσασα τἀργυρᾶ ὑποδήματα ἔκρῑνεν αὐτὰ εἰς τὸ πολὺ πορεύεσθαι ἀμείνω εἶναι τῶν ἑαυτῆς παλαιῶν τετριμμένων.

I’d like to know how far it is to the Emerald City, wouldn’t you Toto?

Wuff!


Scīre velim quam longē sit in Smaragdōpolin. Et tū, Tōte?

[Latrō.]

Βουλοίμην ἄν εἰδέναι πόση ἡ ὁδὸς εἰς Σμαραγδούπολιν. Καὶ σύ, Τῶτε;

[Ὑλακτῶ.]

Dorothy packed a lunch in a basket, and started out, wearing her very best blue-and-white checked dress!

Dōrothea igitur, cibō in cistā collēctō, pulcherrimam cæruleīs albīsque quadrātīs vestem gerēns, profecta est.

Δωροθέα οὖν, συσκευασαμένη μὲν σῖτον ἐν κίστῃ, φοροῦσα δὲ τὸ κάλλιστον ἱμάτιον [ῑμ] κυανῆ τε καὶ λευκὰ ἔχον τετράγωνα, ὥρμησεν.

Hello! Could you help me get down?

What?


Salvē, potesne mē ad dēscendendum adjuvāre?

Quid?

Χαῖρε, ἦ δύνασαι πρὸς τὸ καταβῆναί με ὠφελεῖν;

Τί;

She had walked for a mile or more, when she heard a soft voice calling to her. She looked up and saw a scarecrow!

Cumque ambulāvisset mīlle passuum sīve longius, audīvit vōcem lēnem vocantem eam.
Oculīs ideō allātīs vīdit terriculum.

Καὶ, βαδίσασα στάδια ὀκτὼ ἢ πορρωτέρω, ἤκουσε φωνῆς λεπτῆς τινος καλούσης αὐτήν. Ἀναβλέψασα οὖν εἶδεν φόβητρον.

I thought I heard you speak! But you are only a scarecrow!

Of course! But I need some help.


Arbitrābar mē audīvisse ē tē verbum. Tū autem nihil nisi terriculum est!

Scīlicet! Tamen auxiliī egeō.

ᾬμην ἀκοῦσαί σου λόγον. Σὺ δ' οὐδὲν πλὴν φόβητρον εἶ.

Φαίνεταί γε τοῦτο. Ὅμως δὲ δέομαι βοηθείας.

The scarecrow said he would be much more comfortable if Dorothy would take away the pole that held him up!

Terriculum autem ait sē multō melius habēre, sī Dōrothea auferret hastam eum sustinentem.

Τὸ δὲ φόβητρον ἔφη πολλῷ κάλλιον ἔχειν ἄν, εἰ Δωροθέα ἀφαιρῇ τὸ δόρυ αὐτὸν ἀνέχον.

ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3921
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Mon Nov 11, 2019 10:24 pm

Page 7


Thank you! There’s only one other thing I need to make me completely happy, brains!

Oh?


Tibi grātiās agō! Ūnō adhūc opus est mihi ut ab omnī parte sim beātus: cerebrō!

Ō?

Χάριν σοι ἔχω. Ἑνὸς δ' ἔτι δέομαι ὥστε τὰ πάντα εὐδαίμων εἶναι · ἐγκεφάλου.

Ὤ;

At first Dorothy was so amazed to see a scarecrow stand up and hear him talk, that she hardly realized what he was saying!

Prīmum quidem Dōrothea, cum vīdisset terriculum ērēctum loquēnsque, ita mīrāta est
ut modo nōn percēperit quæ ab eō dīcerentur.

Τὸ μὲν πρῶτον Δωροθέα, ἰδοῦσα φόβητρον ἀνεστός τε καὶ λαλοῦν, οὕτως ἐθαύμασεν ὥστε ὅσον οὐκ ᾐσθάνετο τῶν ὑπ' αὐτοῦ λεγομένων.

You said you needed brains?

Yes! When they made me they filled my head with straw!


Dīxistīne cerebrō opus tibi esse?

Dīxī! Nam cum mē faciebant, implēvērunt caput meum stipulā.

Ἆρ' εἴρηκας ἐγκεφάλου δεῖσθαι;

Εἴρηκα. Ὅτε γὰρ ἐποίουν με, ἐπλήρωσαν τὴν κεφαλήν μου καλάμῃ.

The scarecrow explained that he never would know anything unless he could find some real brains to put into his head!

Terriculum autem ēnārrāvit sē numquam ūllam rem cognitūrum esse, nisi invēnisset cerebrum quoddam vērum in caput suum īnserendum.

Τὸ δὲ φόβητρον ἐξηγήσατο οὔποτε ἂν μέλλειν γιγνώσκειν τι, εἰ μὴ εὕροι ἐγκέφαλόν τινα ἀληθινὸν ὡς τῇ κεφαλῃ αὐτοῦ ἐμβληθησόμενον.

I have an idea! You see, I am going to the Emerald City…

Cōnsilium habeō! Ecce, vādō Smaragdōpolin...

Γνώμην ἔχω. Ἴδε, πορεύομαι εἰς Σμαραγδούπολιν...

Dorothy had a sudden, wonderful thought: perhaps the Wizard of Oz could give the scarecrow some real brains!

Subitō autem Dōrothea cōgitāvit rem mīram: forsan enim Magum Ozī datūrum terriculō cerebrum quoddam vērum.

Ἐξαίφνης δὲ Δωροθέα ἐλογίσατο θαυμαστόν τι · τάχ' ἂν γὰρ τὸν μάγον Ὄζου διδόναι τῷ φοβήτρῳ ἐγκέφαλόν τινα ἀληθινόν.

Mmmh!

Why, that sounded like, like someone groaning!


Heu!

Nam illa vōx similis eī gementis.

Αἴ.

Ἐκείνη γὰρ ἡ φωνὴ ὁμοία τῇ στένοντός τινος.

The scarecrow was delighted with Dorothy’s idea, and walked along, until a strange moan came out of the forest!

Terriculum autem, Dōrotheæ cōnsiliō lætātum, gradiēbātur cum eā dōnec gemitus īnsolitus ē silvā exaudītus est.

Τὸ δὲ φόβητρον, τῇ Δωροθέας γνώμῃ εὐφρανθές, ἔβαινε σὺν αὐτῇ ἕως στεναγμὸς ἀηθής τις ἐκ τῆς ὕλης [ῡ] ἐξηκούσθη.

Oh! A tin woodman! Was it you that groaned?

Yes! Please oil my joints!


Ō! Lignātor stanneus! An tū gemuistī?

Ego vērō. Amābō, unge articulōs meōs!

Ὤ. Ξυλεὺς κασσιτέρινος. Ἆρα σὺ ἐστέναξας;

Ἐγὼ δή. Δέομαί σου, ἄλειψον τὰ ἄρθρα μου.

The tin woodman stood motionless, except for his jaws, which moved just a tiny bit, with a creaking noise!

Lignātor stanneus stābat immōtus, præter māxillārum, quæ modo nōn movēbantur sed crepitābant.

Ὁ δὲ κασσιτέρινος ξυλεὺς ἑστήκει ἀκίνητος [ῑ], πλὴν τῶν γναθῶν ὅσον οὐ κῑνουμένων ἀλλὰ ψοφουσῶν.

You poor thing! They’re all rusty!

Ō miselle! Omnēs sunt rōbīginōsī!

Ὦ τλῆμον. Πάντα ἐστὶν ἰώδη.

Dorothy found the tin woodman’s oilcan not far way, and oiled all his joints till he could move them freely.

Dōrothea igitur, lignātōris stanneī oleāriō quod haud procul jacēbat inventō, ūnxit omnēs articulōs ejus quoad ille potuit eōs bene movēre.

Δωροθέα οὖν, εὑροῦσα τὴν τοῦ κασσιτερίνου ξυλέως λήκυθον οὐ μακρὰν κειμένην, ἤλειψε πάντα τὰ ἄρθρα αὐτοῦ μέχρις οὗ ἐκεῖνος ἐδυνήθη εὖ κῑνεῖν αὐτά.

ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3921
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Fri Nov 22, 2019 11:21 pm

Page 8

Thanks! Oh, thanks! Now I need only one thing to make me completely happy.

Tibi grātiās plūrimum habeō. Ūnō adhūc opus est mihi ut ab omnī parte sim beātus.

Χάριν πολλήν σοι ἔχω. Ἑνὸς δ' ἔτι δέομαι ὥστε τὰ πάντα εὐδαίμων εἶναι.

When she had finished, the tin woodman danced a jig without any of his joints so much as squeaking! He had only one complaint!

Postquam illa cessāvit, lignātor stanneus saltātiōnem vērō fēcit, nūllō strīdōre ab ūllō articulō ēmissō, ūnum autem petiit.

Ἐπεὶ ἐκείνη ἐπαύσατο, ὁ κασσιτέρινος ξυλεὺς ὄρχησιν μὲν ἐποιήσατο, οὐδενὸς ἄρθρου τριγμὸν ἕνα ἀφιέντος, ἓν δ' ᾐτήσατο.

When the tinsmith made my chest, he forgot to put in a real heart.

Oh! I wonder...


Stannātor, cum thōrācem meum faceret, oblītus est cor vērum īnserere.

Ō! Volutō...

Ὁ κασσιτερουργός, τὸν θώρακά μου ποιῶν, ἐπελάθετο καρδίαν ἀληθινὴν ἐμβάλλειν.

Ὤ. Ἐνθῡμοῦμαι...

He said the wicked witch had caused him to cut himself time after time until his whole body was replaced with tin!

Malam enim sāgam, dixit, fēcisse ut ipse iterum atque iterum sē secāret quoad tōtum corpus in stannum mūtātum esset.

Τὴν γὰρ πονηρὰν γοήτιδα, εἶπεν, αἰτίαν γενέσθαι τοῦ αὐτὸς αὖθις καὶ μάλα τέμνεσθαι μέχρις οὗ ὅλον τὸ σῶμα εἰς κασσίτερον μεταβάλοι.

You see, the scarecrow and I are going to ask Oz for help! Why don’t you?

Ēn, ego et terriculum īmus ad auxilium ab Ozō petendum! Quid tū nōn īs?

Ἰδού, ἐγὼ καὶ τὸ φόβητρον πορευόμεθα τοῦ βοήθειαν παρὰ Ὄζου αἰτῆσαι. Πῶς σὺ οὔ;

The tin woodman thought Dorothy’s idea was splendid. He said that until he had a heart he could never fall in love.

Lignātor stanneus, arbitrātus cōnsilium Dōrotheæ optimum esse, dīxit sē nōn prius amātūrum esse quam cor suscēpisset.

Ὁ δὲ κασσιτέρινος ξυλεὺς, νομίσας τὴν τῆς Δωροθέας γνώμην βελτίστην εἶναι, εἶπεν οὐ μὴ ἐρασθήσεσθαι πρὶν καρδίαν λάβοι.

Roarr!

[Rugiō]

[ὠρύομαι]

Eek

Heu!


Οἴ.

They had not gone far through the forest, when a big lion bounded in front of them, with a terrible roar!

Cum haud procul per silvam perrēxissent, leō magnus terribiliter rugiēns ante eōs exsiluit.

Ἐπειδὴ οὐ μακρὰν διὰ τῆς ὕλης [ῡ] ἐβάδισαν, λέων μέγας καὶ δεινῶς ὠρυόμενος ἐξεπήδησε πρὸ αὐτῶν.

Grr owr!

[Rugiō]

[ὠρύομαι]

With a blow of his paw, the lion sent the poor scarecrow flying! Luckily the scarecrow had no bones to break!

Et leō, pede percutiēns, ēmīsit miserum terriculum! Fēlīciter accīdit nūllum os quod frangī possit terriculō esse!

Καὶ ὁ λέων, τῷ ποδὶ πλήξας, ἀνῆκε τὸ ἄθλιον φόβητρον. Καλῶς δὲ συνέβη οὐδὲν ὀστοῦν ῥηκτὸν τῷ φοβήτρῳ εἶναι.

Grr raugh!

[Rugiō]

[ὠρύομαι]

Row! Row! Row!

[Latrō.]

[Ὑλακτῶ.]

Next, he sent the tin woodman sprawling. But his claws only slid off the tin without leaving even a scratch!

Deinceps dēmīsit lignātōrem stanneum. Unguēs autem ejus ē stannō lāpsæ nē rāsērunt quidem.

Μετὰ ταῦτα καθῆκε τὸν κασσιτέρινον ξυλέα. Οἱ δ’ ὄνυχες αὐτοῦ ἐκ τοῦ κασσιτέρου ὀλισθήσαντες οὐδ' ἄρα γ' ἔξυσαν.

ImageImage

mwh
Textkit Zealot
Posts: 3379
Joined: Fri Oct 18, 2013 2:34 am

Re: The Wizard of Oz

Post by mwh » Mon Dec 02, 2019 1:48 am

'Tibi grātiās plūrimum habeō." Really?

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3921
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Mon Dec 02, 2019 2:14 am

mwh wrote:
Mon Dec 02, 2019 1:48 am
'Tibi grātiās plūrimum habeō." Really?
Found in phrase book. It did look suspicious. I'll do a search, and see what pops up, if anything.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3921
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Mon Dec 02, 2019 4:11 am

I found this:

Augustine, Saint. Epistulae. Selections. [ August. section 3 letter 36 ]
Gratias ago plurimum quod me litteris tuis exhilarare dignatus es et certum facere de salute vestra.

Maybe gratias plurimas won't raise eyebrows.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3921
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Wed Dec 04, 2019 12:17 am

Page 9

Stop! Don’t you dare hurt Toto!

Bow, wow, wow!

Brave little Toto then rushed forward to defend his mistress, and the lion opened his huge mouth as if to bite!


Cessā! Nōlī audēre mordēre Tōtum!

[Latrō.]

Deinde bonus Tōtellus irruit ad eram dēfendendam, leō autem aperuit magnum os quasi morsūrus.

Παῦε. Μὴ τολμήσῃς δάκνειν Τῶτον.

[Ὑλακτῶ.]

Ἔπειτα ὁ μὲν ἀγαθὸς Τωτίσκος ἐφωρμησεν ὡς τῇ δεσποίνῃ ἀμυνῶν, ὁ δὲ λέων ἀνέῳξε
τὸ μέγα στόμα ὥσπερ δηξόμενος.

You big coward!

Umff!

Slap!

Dorothy couldn’t stand that! Forgetting her own danger, she slapped the lion so hard that he saw stars and squeaked with surprise!


Ō tū ignāvus et timidus!

Ohē!

Alapa

Neque potuit Dōrothea istud tolerāre. Oblīta enim perīculī tam gravem alapam leōnī dūxit, ut ipse vidēns astra mīrātus strīdit.

Ὦ σὺ δειλὸς καὶ κακός.

Ὤ.

Ῥάπισμα

Οὐδ' ἐδυνήθη Δωροθέα τοῦτο ἀνέχεσθαι. Ἐπιλαθομένη γὰρ τοῦ κινδύνου οὕτως ἔπληξε τὸν Λέοντα ὥστε αὐτὸς ὁρῶν τοὺς ἀστέρας καὶ θαυμάζων ἔθρισεν.

Oh! You are a coward! What makes you so?

I was born that way (Sob!)!


Ō. Tū timidus es! Quid tālem tē facit?

Tālis nātus sum! [Singultō!]

Ὤ. Σὺ δειλὸς εἶ. Τί τοιοῦτόν σε ποιεῖ;

Τοιοῦτος ἐγενόμην. [Λύζω.]

The lion admitted, between sobs, that he acted fierce only to scare people, but really he was more scared than they!

Et Leō singultāns fassus est sē atrōciter agere tantum ad terrendōs hominēs, sed magis ipsum quam illōs terrērī.

Καὶ ὁ Λέων λύζων ὡμολόγησεν ὠμῶς πράσσειν τοῦ τοὺς ἀνθρώπους φοβεῖν, ἀλλὰ μᾶλλον αὐτὸς ἢ ἐκείνους φοβεῖσθαι.

If only I knew where to get some courage! (Sob!) But it’s no use (Wahh!)!

Hmm! Perhaps the wizard of Oz!


Utinam scīrem ubi sūmerem audāciam quamdam! [Singultō!] Sed nihil prōdest, heu mihi!

Mmm. Forsan magus Ozī!

Εἶθε ᾔδειν ὅπου λαμβάνειν θάρσος τι. [Λύζω.] Ἀλλ' οὐδὲν ὄφελός ἐστιν, οἴμοι.

Μμμ. Τάχ' ἂν ὁ μάγος Ὄζου.

Do you really think he might give me some courage?

It’s worth asking him, anyhow!


Itane cēnsēs eum audāciam mihi datūrum esse?

Saltem operæ pretium est ab eō petere.

Οὐκ ἄρα γε οἴει αὐτὸν θάρσος μοι δώσειν;

Ἄξιόν γέ ἐστι αἰτῆσαι αὐτόν.

The cowardly lion dried his tears and became hopeful. He apologized to the scarecrow and the woodman, and they went on!

Ideō leō timidus, dētersīs sibi lacrimīs, spērābat. Qui vērō terriculō lignātōrīque veniam petīvit, omnēs autem prōcessērunt.

Ὁ οὖν δειλὸς λέων ἀπομαξάμενος τὰ δάκρυα ἤλπιζεν. Καὶ ὁ μὲν ᾐτήσατο συγγνώμην τοῦ φοβήτρου τε καὶ τοῦ ξυλέως, πάντες δὲ προύβησαν.

ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3921
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Thu Dec 26, 2019 2:01 am

Page 10

Oh, dear! What shall we ever do now?

Ēcastor! Quidnam nunc faciēmus?

Νὴ τὼ θεώ. Τί ποτε νῦν ποιήσωμεν;

Several miles farther on they came to a river so wide and so swift that all of their hopes seemed lost!

Cumque longum iter fēcissent, pervēnērunt ad fluvium tam lātum et celerem ut omnīs spēs vīsa sit eīs perīvisse.

Μακρὰν δὲ πορευθέντες, ἀφίκοντο εἰς ποταμὸν οὕτως εὐρὺν καὶ ταχὺν ὥστε πάσας ἐλπίδας δοκεῖν αὐτοῖς ἀπολωλέναι.

What are you doing?

Watch and you will see!


Quid agis?

Spectā et vidēbis!

Τί πράττεις;

Θεῶ καὶ ὄψει.

Only the tin woodman appeared not to worry. He began chopping down the tall trees which grew on the riverbank!

Sōlum lignātor stanneus nōn vidēbātur gravārī. Sed dēcidēbat altās arborēs quæ secundum flūmen crēscēbant.

Μόνον δ' ὁ κασσιτερινὸς ξυλεὺς οὐκ ἐφαίνετο ἄχθεσθαι. Ἀλλὰ κατέκοπτε τὰ ὑψηλὰ δένδρα τὰ παρὰ τὸν ποταμὸν φυόμενα.

Hurray! A raft!

He trimmed off the branches and cut the trees into logs, from which he made a raft big enough to hold them all!


Euax! Ratis!

Cumque rāmōs amputāsset atque arborēs in tigna secāsset, ex ipsīs tantam ratem fēcit quæ eōs omnēs cēperit.

Εὖγε. Σχεδία.

Καὶ ἀποκόψας μὲν τοὺς κλάδους, ταμὼν δὲ τὰ δένδρα εἰς δοκούς, ἐξ αὐτῶν τοσαύτην σχεδίαν ἐποίησεν ὅσαν δέχεσθαι αὐτοὺς πάντας.

Bow! Wow!

[Latrō.]

[Ὑλακτῶ.]

The raft was so big and heavy they couldn’t move it until Dororthy tied the lion’s tail to it with one of her hairribbons!

Ratis autem tantæ magnitūdinis et tantī ponderis erat ut nōn prius eam movēre potuerint quam Dōrothea ūnā tæniolā caudam leōnis ad eam ligāverit.

Ἡ δὲ σχεδία εἶχε τοσοῦτο μέγεθος καὶ τοσοῦτο βάρος ὥστε οὐκ ἐδυνήθησαν αὐτὴν κῑνεῖν πρὶν Δωροθέα ἑνὶ ταινιδίῳ ἔδησε τὴν τοῦ λέοντος οὐρὰν πρὸς αὐτήν.

The woodman had cut long poles, with which they pushed the raft out into the middle of the river’s swift current!

Cum lignātor longās hastās secāsset, ipsīs ratem in medium flūmen quod vēlōciter fluēbat impulērunt.

Τοῦ δὲ ξυλέως μακρὰ δόρη ταμόντος, αὐτοῖς ἐπήγαγον τὴν σχεδίαν εἰς μέσον τὸν ποταμὸν τὸν ταχέως ῥέοντα.

Oh! I can’t touch the bottom!

We’re spinning around!


Papæ, nōn attingō fundum!

In orbem agimur!

Βαβαί, οὐχ ἅπτομαι τοῦ ἐδάφους.

Κύκλῳ φερόμεθα.

But there they found themselves in trouble, for the current whirled them downstream as fast as a horse could run!

Illīc autem in perīcula incīdērunt. Vīs enim aquārum tam celeriter eōs secundō flūmine rotābat quam equus curreret.

Ἐκεῖ δ' εἰς κίνδυνον ἐνέβησαν. Ἡ γὰρ δύναμις τῶν ὑδάτων οὕτω τάχεως ἐδίνευεν αὐτοὺς κατὰ τὸν ποταμὸν ὥσπερ ἵππος τις τρέχοι ἄν.

ImageImage

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3921
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: The Wizard of Oz

Post by bedwere » Mon Jan 13, 2020 8:47 pm

Page 11


I suppose I’ve got to do it! Woodman, take hold of my tail!

Eh? You mean it?


Opīnor mihi agendum. Ō lignātor, sūme caudam meam!

Quid? Num vīs?

Οἴομαί γε δεῖν πρᾶξαι. Ὦ ξυλεῦ, λαβὲ τὴν ἐμὴν οὐράν.

Τί; Μῶν βούλει;

The cowardly lion shivered, as if he were cold, and spoke in a shaking voice only the tin woodman understood.

Leō autem timidus, quasi propter frīgus horrēns, vōce locūtus est tremulā quā sōlus lignātor stanneus intellēxit.

Ὁ δὲ δειλὸς λέων, ὡς διὰ τὸ ψῦχος φρίσσων, φωνῇ ἐλάλησε τρομώδει ᾗ μόνος ὁ κασσιτερινὸς ξυλεὺς συνῆκεν.

Hold on and I’ll try to tow you all!

Oh!

Hærēte. Cōnābor attrahere vōs!

Ō!

Ἔχεσθε. Πειράσομαι [ᾱ] δ' ἐφελκύσαι ὑμᾶς [ῡ].

Ὤ.

The lion shivered harder, and slipped overboard into the swift water. Dorothy thought he was very brave!

Magisque horrēns, leō ā rate in celerem aquam dēsiluit. Dōrothea autem fortissimum eum exīstimāvit!

Καὶ μᾶλλον φρίσσων ὁ μὲν λέων κατεπήδησεν ἀπὸ τῆς σχεδίας εἰς τὸ ταχὺ ὕδωρ. Δωροθέα δ' ἡγήσατο αὐτὸν ἄριστον.

You made it, you made it!

The lion’s powerful strokes finally brought raft and all safely to the other side, but it was a close call!


Euge, euge!

Ideō leō validīs ictibus dēnique trāxit ratem ūnā cum sociīs trāns fretum, vix autem effūgērunt.

Εὖγ᾽, εὖγε.

Ὁ μὲν οὖν λέων πληγαῖς βιαίοις τέλος ἤνεγκε τὴν σχεδίαν αὐτοῖς τοῖς ἑταίροις εἰς τὸ πέραν, μόλις δ' ἐξέφυγον.

Tir-o-lir O-lay! I’m a happy scarecrow today!

Iō, Iō, beātum ego terriculum!

Ἰώ, Ιώ, φόβητρόν εἰμι εὐτυχές.

Soon they were walking back upstream along a riverbank thick with gorgeous poppies, acres and acres of poppies!

Posteā ambulābant in adversum flūmen secundum dēnsam magnificīs papāveribus rīpam, nesciō quotēnōrum jūgerum.

Ὕστερον δ' ἔβαινον ἀνὰ ποταμὸν παρὰ ὄχθην μήκωσι μεγαλοπρεπέσι δασεῖαν, οὐκ οἶδα πόσων πλέθρων.

Ohhm-humm! How strong those poppies smell!

Ahh-humm!


[Ōscitō.] Quam graviter olent illa papāvera!

[Ōscitō.]

[Χασμῶμαι.] Ὡς βαρέως ὄζουσιν ἐκεῖναι αἱ μήκωνες.

[Χασμῶμαι.]

None of them knew that the odor of acres of poppies can put a person to sleep, but they soon learned it!

Nēmō quidem ex eīs sciēbat tot papāverum odōrem somnum adferre posse, mox autem cognōvērunt.

Οὐδεὶς μὲν αὐτῶν ᾔδει τὴν τοσούτων μηκώνων ὀσμὴν εἰς ὕπνον τρέψαι δυναμένην, αὐτίκα δ' ἐπύθοντο.

What can we do? If we leave them here, they may never wake up!

Quid faciēmus? Sī enim nōs eōs hīc relinquāmus, istī numquam expergīscantur!

Τί ποιήσωμεν; Εἰ γὰρ ἡμεῖς αὐτοὺς ἐνταῦθα καταλείποιμεν, οὗτοι οὔποτε ἂν ἐγείροιντο.

Having no lungs to breathe with, the scarecrow and the tin woodman were not affected, but they worried about their friends!

Cum pulmōnibus ad spīrandum carērent, neque terriculum neque lignātor stanneus īnfirmātī sunt, sed dē amīcīs angēbantur.

Δεόμενοι δὲ πνευμόνων τοῦ πνεῖν, οὔτε τὸ φόβητρον οὔτ' ὁ κασσιτερινὸς ξυλεὺς ἠσθένησαν, ἀλλ' ἐπὶ τοῖς φίλοις ἐλῡποῦντο.

Post Reply