Ἰωήλ, πῶς νῦν περὶ Rubocop φρονεῖς;

This board is a composition workshop, like a writers' workshop: post your work with questions about style or vocabulary, comment on other people's work, post composition challenges on some topic or form, or just dazzle us with your inventive use of galliambics.
Post Reply
User avatar
opoudjis
Textkit Member
Posts: 113
Joined: Tue Oct 03, 2017 2:54 am

Ἰωήλ, πῶς νῦν περὶ Rubocop φρονεῖς;

Post by opoudjis » Tue Dec 04, 2018 11:43 pm

Ὦ τᾶν Ἰωὴλ Εἰδσάθ, ὡς ἐξεπλάγην, σὸν μήνυμα ἰδών περὶ τοῦ Rubocop, ὃ ἔγραψας τῷ 2014 ἔτει· https://github.com/rubocop-hq/rubocop/issues/494

Βάναυσον τὸ τοῦ Μαρτίνου Φαῦλερ δόγμα δοκῶ, ὅτι δεῖ ἁπάσας τὰς μεθόδους ἔως δέκα στίχους ἔχειν· εἰδεχθὲς δὲ παραλήρημα τὸ τῆς Σάνδι Μέζ, ὄτι πέντε γε δεῖ, καὶ τὸ «ἐάν» μόνον στίχον εἶναι. ἀλλὰ πῶς σὺ νῦν δοκεῖς περὶ τούτου;

User avatar
jeidsath
Administrator
Posts: 2952
Joined: Mon Dec 30, 2013 2:42 pm
Location: Γαλεήπολις, Οὐισκόνσιν

Re: Ἰωήλ, πῶς νῦν περὶ Rubocop φρονεῖς;

Post by jeidsath » Thu Dec 06, 2018 3:43 am

ὅταν τις τοιοῦτον ἴδῃ, ὁ μὲν τεχνίτης ἐρωτᾷ πόσους στίχους ἔχειν, ὁ δὲ δεσπότης πόσους μεθόδους ἢ συμβουλίας. εἰ δ᾽ ἰδέα ἔχει συμβουλίαν τινα ἔχουσαν πολλοὺς στίχους, ἀπορίαν μέγαλαν ἔχει ὁ δεσπότης. ἔμοιγε δὲ οὕτως δοκεῖ.
Joel Eidsath -- jeidsath@gmail.com

Post Reply