υπαρχω vs ειμι

Are you learning Koine Greek, the Greek of the New Testament and most other post-classical Greek texts? Whatever your level, use this forum to discuss all things Koine, Biblical or otherwise, including grammar, textbook talk, difficult passages, and more.
Post Reply
uberdwayne
Textkit Fan
Posts: 266
Joined: Sun Oct 10, 2010 3:29 am
Location: Ontario, Canada

υπαρχω vs ειμι

Post by uberdwayne » Mon Apr 09, 2012 10:59 pm

Hey guys, was wondering if someone could explain the difference between υπαρχω and ειμι.
μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ

Post Reply