γίγνομαι and acc.

Here you can discuss all things Ancient Greek. Use this board to ask questions about grammar, discuss learning strategies, get help with a difficult passage of Greek, and more.
Post Reply
Lavrentivs
Textkit Fan
Posts: 226
Joined: Wed Oct 13, 2010 6:50 pm

γίγνομαι and acc.

Post by Lavrentivs » Sun Mar 18, 2012 3:55 pm

Does γίγνομαι ever rule acc. or am I confused?

annis
Textkit Zealot
Posts: 3399
Joined: Fri Jan 03, 2003 4:55 pm
Location: Madison, WI, USA
Contact:

Re: γίγνομαι and acc.

Post by annis » Mon Mar 19, 2012 2:44 pm

It should not. Can you give the example (and author+work citation, if possible) where you're seeing it?
William S. Annis — http://www.aoidoi.org/http://www.scholiastae.org/
τίς πατέρ' αἰνήσει εἰ μὴ κακοδαίμονες υἱοί;

Lavrentivs
Textkit Fan
Posts: 226
Joined: Wed Oct 13, 2010 6:50 pm

Re: γίγνομαι and acc.

Post by Lavrentivs » Mon Apr 16, 2012 6:36 pm

Found an example (Arist. E.N. 1114a4):

ἀλλὰ τοῦ τοιούτους γενέσθαι αὐτοὶ αἴτιοι.

cb
Textkit Enthusiast
Posts: 456
Joined: Tue Sep 18, 2007 3:52 pm

Re: γίγνομαι and acc.

Post by cb » Mon Apr 16, 2012 6:57 pm

hi laurentius, τοιούτους there looks like it's acc. because used in the articular inf. τοῦ ... γενέσθαι, not because it's being governed by the verb. cheers, chad :)

Lavrentivs
Textkit Fan
Posts: 226
Joined: Wed Oct 13, 2010 6:50 pm

Re: γίγνομαι and acc.

Post by Lavrentivs » Thu Apr 19, 2012 10:49 am

Thanks. But what about 1127b2--3: ἀληθεύει τῷ τὴν ἔξιν τοιούτος εἶναι -- ? Here a similar construction has the nominative. Arbitrary?

NateD26
Textkit Zealot
Posts: 789
Joined: Tue Aug 11, 2009 10:14 am
Contact:

Re: γίγνομαι and acc.

Post by NateD26 » Thu Apr 19, 2012 12:13 pm

Lavrentivs wrote:Thanks. But what about 1127b2--3: ἀληθεύει τῷ τὴν ἔξιν τοιούτος εἶναι -- ? Here a similar construction has the nominative. Arbitrary?
Not at all. When the subject of the infinitive is the same as that of the main verb, it appears as
nominative, and when it is not, as accusative.
Nate.

Post Reply