ΔΗΛΩΣ ΝΥΝ ΟΡΩ ... (Song)

Here you can discuss all things Ancient Greek. Use this board to ask questions about grammar, discuss learning strategies, get help with a difficult passage of Greek, and more.
Post Reply
LSorenson
Textkit Neophyte
Posts: 95
Joined: Sat Jan 19, 2008 4:47 pm

ΔΗΛΩΣ ΝΥΝ ΟΡΩ ... (Song)

Post by LSorenson » Sat May 08, 2010 2:17 pm

δυνατὸν εστι τινι τουτου μελισματος τοὔνομά τε καὶ ἀοιδὸν εἰκάζειν;
(Is it possible for anyone to guess the name and bard of this song?)δήλως νῦν ὁρῶ· ἡ γὰρ βροχὴ ἄπεστι
ὁρῶ δὲ πᾶν πρός μοι ἐμπόδιον
ἀποίχεται ἡ τυφλῶσα με (κυανέη) νεφέλη.
μέλλει δ' εὐαυγὴν εὐλαμπρὰν τὴνδ' ἡμέραν ἔσεσθαι.
μέλλει δ' εὐαυγὴν εὐλαμπρὰν τὴνδ' ἡμέραν ἔσεσθαι.

εὐτύξεσθαι δὴ οἶμαι· ἡ γὰρ λύπη ἄπεστι.
πᾶς πόνος καὶ πένθος ἀφανίζεται.
ἰδοὺ *αὔτη ἡ ἶρις* ἐφ' ᾗ ηὐχόμην (**or *ἡ εὐσημία*)
μέλλει δ' εὐαυγὴν εὐλαμπρὰν τὴνδ' ἡμέραν ἔσεσθαι.

ἴδε κυκλόθι· οὐδὲν ἐστ' εἰ μὴ οὐρανοί κυανέοι.
ἴδε ὀρθῶς, οὐδὲν ἐστ' εἰ μὴ οὐρανοί κυανέοι.

εὐτύξεσθαι δὴ οἶμαι· ἡ γὰρ λύπη ἄπεστι.
πᾶς πόνος καὶ πένθος ἀφανίζεται.
τοῦτ' εστιν ὁ ἥλιος ἐφ' ᾧ ἤλπιζον,
μέλλει δ' εὐαυγὴν εὐλαμπρὰν τὴνδ' ἡμέραν ἔσεσθαι.
μέλλει δ' εὐαυγὴν εὐλαμπρὰν τὴνδ' ἡμέραν ἔσεσθαι.
μέλλει δ' εὐαυγὴν εὐλαμπρὰν τὴνδ' ἡμέραν ἔσεσθαι.

Post Reply