Χειροτονία: περὶ τῆς τοῦ 2016, τίς γραφὴ καλῶς προλέγει?

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply

περὶ τῆς αἱρέσεως τοῦ 2016, τίς γραφὴ καλῶς προλέγει?

1 Thes 4:16a: For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice...the Trump of God:
4
67%
2 Cor 9:7b: ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ θεός. (ἱλαρός 1. -- εὔθυμος. 2. -- περὶ τῆς Ἱλαρίας τῆς Κλίντωνος.)
2
33%
 
Total votes: 6

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Χειροτονία: περὶ τῆς τοῦ 2016, τίς γραφὴ καλῶς προλέγει?

Post by Markos » Tue Aug 02, 2016 3:50 pm

πρωὶ τὴν ψῆφον φέρε καὶ πολλάκις. :lol:
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3823
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Χειροτονία: περὶ τῆς τοῦ 2016, τίς γραφὴ καλῶς προλέγει?

Post by bedwere » Tue Aug 02, 2016 5:52 pm

Ἔξεστι καὶ τοῖς νεκροῖς τὴν ψῆφον φέρειν;

Pros
Textkit Member
Posts: 107
Joined: Tue Aug 15, 2006 8:43 pm
Location: New Jersey

Re: Χειροτονία: περὶ τῆς τοῦ 2016, τίς γραφὴ καλῶς προλέγει?

Post by Pros » Tue Aug 02, 2016 6:43 pm

"φοβοῦμαι μὴ ἡ αἵρεσις," Τρὺμπ ἔφη, "μέλλῃ κατασκευάσεσθαι, ἐμὲ γὰρ χρὴ χρηστὸν εἶναι."

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: Χειροτονία: περὶ τῆς τοῦ 2016, τίς γραφὴ καλῶς προλέγει?

Post by Markos » Wed Aug 03, 2016 2:26 pm

bedwere wrote:Ἔξεστι καὶ τοῖς νεκροῖς τὴν ψῆφον φέρειν;
πάνυ γε, ὦ βέλτιστε. πρῶτον δὲ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ. :D
1 Thes 4:16: ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ, (the trump of God) καταβήσεται ἀπ’ οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα.
πρῶτον γὰρ ἐγερθήσονται οἱ ἐν Χριστῷ νεκροί, ἔπειτα χειροτονήσουσι. νομίζω δὲ ὅτι οὐκ ὑπὲρ τοῦ Τρὺμπ ἡ ψῆφος, οὑδὲ ὑπὲρ τῆς Κλίντωνος, ἀλλὰ ὑπὲρ τοῦ Ἱησοῦ τοῦ ἄρχοντος εἰς τοὺς αἰῶνας.
Pros wrote:"φοβοῦμαι μὴ ἡ αἵρεσις," Τρὺμπ ἔφη, "μέλλῃ κατασκευάσεσθαι..."
πῶς γὰρ οὔ? φοβεῖται δ' ὁ Τρὺμπ μὴ οἱ νεκροὶ ἐν Φλορίδᾳ τὴν ὑπὲρ τῆς Ἱλαρίας ψῆφον φέρωσι. :lol:
Pros wrote:Τρὺμπ ἔφη, "...ἐμὲ γὰρ χρὴ χρηστὸν εἶναι."
καλῶς λέγεις, ὦ ἄριστε. δεῖ δὲ τὸν Τρὺμπ χρηστὸν εἶναι, χριστὸν δ' οὔ. μόνον γὰρ χρὴ τὸν Ἱησοῦν τὸν Χριστὸν εἶναι. :D
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Amplaos
Textkit Neophyte
Posts: 82
Joined: Thu Aug 13, 2015 6:42 pm
Location: Israel

Re: Χειροτονία: περὶ τῆς τοῦ 2016, τίς γραφὴ καλῶς προλέγει?

Post by Amplaos » Thu Aug 04, 2016 2:33 pm

Πῶς ἑλληνιστῖ καλῇ λέγομεν τὸ μήδεν καλὴ ψήφος παρεῖναι, ἀλλὰ μόνον κακή τε καὶ χείρον;

Μοι γοῦν ἄρτι τὸ ψήφον φέρειν δυνατός ἐγένετο, τό τε ὄνομα ἤδη ὑπέγραψα ἐπὶ τὸ φέρειν τὴν ψήφον ἐκτὸς τῶν ΗΠΑ, ἀλλ' οὔπω δοκεῖ μοι εἰ δὴ φερετέα ᾖ ἡ ψήφος. Ὁ μὲν γὰρ Τρὺμπ καταστροφὴν οἴσει ταῖς ΗΠΑ τῇ τε οἰκουμένῃ, ἡ δὲ Κλίντων καταφθαρμένη ἐστι, οἵ τε ἄρχοντς τῆς "τοῦ Τεῖχους ὁδοῦ" αὐτῆς ἄρχουσιν. Καὶ δὴ θερμάζεται ἡ γῆ..
Ῥήθεντα ὑπὸ τοῦ μεγάλου ῥήτορος Δονάλδου Τρᾶμπ·

"Ἡμᾶς μὲν δεῖ τεῖχος οἰκοδομῆσαι, αὐτὸ δὲ ταχέως οἰκοδομηθῆναι."
"Συνίημι τοὺς λόγους. Ἔχω δὴ τοὺς ἀρίστους λόγους."
"Ὀλίγόν μοι ἐδανείσεν ὁ πατήρ, ἑκατομύριον δολάρια."
"Μοι δὲ ἀρέσκουσι οἱ μὴ ζωγρηθέντες."

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: Χειροτονία: περὶ τῆς τοῦ 2016, τίς γραφὴ καλῶς προλέγει?

Post by Markos » Thu Aug 04, 2016 10:16 pm

Amplaos wrote:ἡ δὲ Κλίντων...ἐστι..."τοῦ Τεῖχους ὁδοῦ"...
εὖ λέγεις, ὦ τᾶν. ὁ γὰρ «Ἱλαρὸς δότης» (λέγω τόν δίδοντα χρήματα τοῖς Κλιντώνων ἵνα Ἱλαρία ἄρχων γένηται) ἐκ τῆς Τεῖχους ὁδοῦ ἐστι. ὅτι οὖν Θεὸς οὐκ ἀγαπᾷ τοῦτον τὸν δότην δοκεῖ ἐμοί.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Saravipontus
Textkit Neophyte
Posts: 3
Joined: Fri Apr 15, 2016 6:33 am
Location: Saraviponti

Re: Χειροτονία: περὶ τῆς τοῦ 2016, τίς γραφὴ καλῶς προλέγει?

Post by Saravipontus » Sat Sep 10, 2016 3:50 pm

Πότερον τιμῷτε βελτίονα σπουδαρχοῦνα; Δήλω δὴ ἐστὸν ἄμφω ἀρίστω εἶναι. Μοι γοῦν δοκεῖ ἡ Ἱλαρία πολὺ ἥττον εἶναι, ὅτι οὔτε ψεύδεσθαι οὔτε τοῦ ἀδίκου ἀπέχεται. Ὁ δὲ Τραμπ ἐνίοτε μόνον οὐκ οἶδεν, τὶ λεγει. Ὃν οὐ νομίζω οὕτω τῇ πολιτείᾳ κίνδυνον φέρειν, ὥσπερ ἡ Ἱλαρία. Ἣ γὰρ καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ἀεῖ οὐ τῆς πολιτείας, ἀλλ‘ ἑαυτῶν ἕνεκα διῳκείτην.
Ἡ γνώμη ὑμῶν;
Si non recte scripsi vel aliqua constructio verborum a consuetudine sermonis Latini abhorret, mentionem facite!

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: Χειροτονία: περὶ τῆς τοῦ 2016, τίς γραφὴ καλῶς προλέγει?

Post by Markos » Mon Sep 12, 2016 9:19 pm

Saravipontus wrote:Μοι γοῦν δοκεῖ ἡ Ἱλαρία πολὺ ἥττον εἶναι...
καλῶς λέγεις καὶ ἀκριβῶς, φίλτατε. μόνην γὰρ τὴν ἀλήθειαν λέγει ὁ Τρύμπ. (μόνος δ' οὗτος ἀληθῆ λέγει.) ἡ δ' Ἱλαρία οὐδέποτε τὴν ἀλήθειαν λέγει. ἡ γὰρ τῶν ψευδῶν μήτηρ αὕτη ἐστί. ὁ δ' ἀνὴρ αὐτῆς (λεγω τὸν Βιλλ) πάσας γυναῖκας μισεῖ. (μόνον γὰρ αὐταῖς μείγνυσθαι θέλει.) ἡ δὲ γυνὴ τοῦ Τρύμπ καλὴ καὶ ἀγαθή.

ἄλλους δὲ λόγους ἡμῖν σε γράψειν ἐλπίζω δή ἔγωγε. εὖ γὰρ Ἐλληνιστί γράφεις σύγε. ἔρρωσο, ὦ τᾶν!
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Post Reply