Θεμέλιον θέντες πρὸς ἔννοιαν οἰκοδομήσωμεν ἐπ' αὐτό.

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 964
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC
Contact:

Θεμέλιον θέντες πρὸς ἔννοιαν οἰκοδομήσωμεν ἐπ' αὐτό.

Post by ἑκηβόλος » Thu Mar 10, 2016 5:57 am

Σκόπος:
 • ὀψάριον
Θέσις θεμελίου:
 • ¹ὑδρόβιος – βιοῦν ἐν ὕδατι.
  ²ὕδωρ - ὑγρὸν ἄχρωμον, ἄοσμον καὶ ἄγευστον.
  ³ἀναπνέειν - ἀσκεῖν τὴν λειτουργίαν τῆς ἀναπνοῆς; εἰσπνεῖν.
  ⁴ἀτρακτοειδής - ἔχων τὸ εἶδος ἀτράκτου.
  ⁵λεπίς - ἕν τῶν ἡμικυκλικῶν σκληρῶν πλακιδίων ἃ καλύπτουσιν τὸ σῶμα τῶν ὀψαρίων, ἑρπετῶν, πτηνῶν ἢ καὶ θηλαστικῶν.
Οἰκοδομή:
 • ὀψάριον - ὑδρόβιον¹ ζῷον, ζοῦν μὲν ἐν ὕδατι² καὶ ἀναπνέον³ βραγχίοις , ἔχον δὲ σῶμα ἀτρακτοειδὲς⁴ καὶ κεκαλυμμένον λεπίσιν⁵.
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 964
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC
Contact:

Re: Θεμέλιον θέντες πρὸς ἔννοιαν οἰκοδομήσωμεν ἐπ' αὐτό.

Post by ἑκηβόλος » Thu Mar 10, 2016 3:30 pm

Σκόπος:
 • ἐπιμήκης
Θέσις θεμελίου:
 • ¹μῆκος – ἡ μείζων ἐκ τῶν δύο διαστασέων τινὸς σχήματος ἢ σώματος (παρὰ τὸ ὕψος).
  ²πολύ - μεγάλῳ βαθμῷ, μεγάλῃ ἐντάσει.
  ³πλάτος - ἡ μικροτέρα ἐκ τῶν δύο διαστασέων τινὸς σχήματος ἢ σώματος (παρὰ τὸ ὕψος).
  ⁴στενόμακρος - στενός τε καὶ μακρός.
Οἰκοδομή:
 • ἐπιμήκης – ἔχων τὸ μῆκος¹ αὐτοῦ πολύ² μεῖζον τοῦ πλάτους³, στενόμακρος⁴.
[ἐπηνωρθώθη τὸ <<ἡ μείζων>> ἀντὶ τὸ <<ἡ μείζονα>> κατὰ τὸ ἐξῆς.]
Last edited by ἑκηβόλος on Thu Mar 10, 2016 7:35 pm, edited 1 time in total.
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3822
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: Θεμέλιον θέντες πρὸς ἔννοιαν οἰκοδομήσωμεν ἐπ' αὐτό.

Post by bedwere » Thu Mar 10, 2016 4:17 pm

ἑκηβόλος wrote:
 • ¹μῆκος – ἡ μείζονα ἐκ τῶν δύο διαστασέων τινὸς σχήματος ἢ σώματος (παρὰ τὸ ὕψος).
Τοῦτον τὸν λόγον οὐχ εὑρίσκω. :?

User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 964
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC
Contact:

Re: Θεμέλιον θέντες πρὸς ἔννοιαν οἰκοδομήσωμεν ἐπ' αὐτό.

Post by ἑκηβόλος » Thu Mar 10, 2016 6:51 pm

bedwere wrote:
ἑκηβόλος wrote:
 • ¹μῆκος – ἡ μείζονα ἐκ τῶν δύο διαστασέων τινὸς σχήματος ἢ σώματος (παρὰ τὸ ὕψος).
Τοῦτον τὸν λόγον οὐχ εὑρίσκω. :?
Καταλαβάνω. Τῇ δὲ Ἀττικῇ διαλέκτῳ μετὰ τὸ νῦ τίθεμεν τὴν κατάληξιν ἦτα, μᾶλλον ἢ τὴν Δωρικὴν ἆλφα. Προτιμᾶς οὖν, ὦ Κλίνηἦσαν, τὸ <<ἡ μείζονη ...>>;
Last edited by ἑκηβόλος on Thu Mar 10, 2016 7:04 pm, edited 1 time in total.
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;


User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 964
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC
Contact:

Re: Θεμέλιον θέντες πρὸς ἔννοιαν οἰκοδομήσωμεν ἐπ' αὐτό.

Post by ἑκηβόλος » Thu Mar 10, 2016 7:22 pm

μειζονία LSJ 0 0 office of a
Ἆ, καλῶς. Παρεμβαλῶμεν οὖν τὸ ἰῶτα. Μετὰ δὲ τὸ ἰῶτα προστίθεμεν τὴν Ἀττικὴν ἆλφα ὅπως ἔγραψα.
 • ἡ μειζονία ...
ἐπεί μὲν χρηστός μοι ἐγένου, νῦν δὲ χάριν σοι δοτέονα.
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: Θεμέλιον θέντες πρὸς ἔννοιαν οἰκοδομήσωμεν ἐπ' αὐτό.

Post by Markos » Sat Mar 12, 2016 12:41 am

εὖγε, φίλτατε! τὴν γὰρ τούτων τῶν λόγων δύναμιν καλῶς ἐξηγήσω.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: Θεμέλιον θέντες πρὸς ἔννοιαν οἰκοδομήσωμεν ἐπ' αὐτό.

Post by Markos » Sun Mar 13, 2016 12:12 am

Σκόπος:

ἀποκαραδοκία


Θέσις θεμελίου:

¹ἀπό - ἐκ.
²κάρα - κεφαλή.
³δοκία - προσδοκία, ἐλπίς.


Οἰκοδομή:

ἀποκαραδοκία - ἡ ἐκ κεφαλῆς ἐλπίς, ἡ προσδοκία ἐκ κεφαλῆς αἰρομένης τοῦ βλέπειν τι, ἔνθερμος προσδοκία (Λ.Σ.Κ.)
Ῥωμ 8:19: ἡ γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ ἀπεκδέχεται.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Post Reply