What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4006
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Tue May 01, 2018 10:02 pm

Καὶ ἐνταῦθα ὁ ἄνεμος πνεῖ καὶ πρωῒ ὀλίγον ὕσεν. Διὰ τοῦτο οὐκ ἤλασα τὸ ποδήλατον.

User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 966
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by ἑκηβόλος » Thu May 03, 2018 5:31 am

ἐὰν κρυῶται ὁ καιρός, χρείαν ἔχομεν πότου σκληροῦ. πίνοντος δὲ τοῦτο ἀδιάλυτον ἐμοῦ, πυρκαϊὰ ἐγένετο ἐν φάρυγγί μου.

Image
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4006
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Thu May 03, 2018 10:48 pm

Ἐνταῦθα εὔδιον παλὶν ἔχομεν τὸν οὐρανόν. Ἀρέσκει μέντοι τὸ τέϊον τὸ Ἀγγλικόν μετὰ πίονος γαλακτικοῦ.

User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 966
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by ἑκηβόλος » Thu May 03, 2018 11:40 pm

ἑκηβόλος wrote:ἐὰν κρυῶται ὁ καιρός, χρείαν ἔχομεν πότου σκληροῦ.
bedwere wrote:Ἀρέσκει μέντοι τὸ τέϊον τὸ Ἀγγλικόν μετὰ πίονος γαλακτικοῦ.
ἐθέλω καὶ ἐγὼ φαγεῖν πίονα. πίνων τὸ πότον σκληρὸν βιβρώσκω τὰ χοιρινὰ κρέατα καὶ λιπαρὰ τὰ ἐπὶ τοὺς φασήλους παρατιθέμενα.

Image

Τοῦ θέρους, θερμαίνοντος τὴν γῆν τοῦ ἡλίου

Image

ἐθέλω πίνειν τὸν χυμὸν τοῦ μήλου μετὰ χρυστάλλων ἢ τὸν ζῦθον τὸν παγετώδη.

ImageImageImage

σύγε, ὦ φίλε, τί ἐθέλεις πίνειν τοῦ θέρους;
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 966
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by ἑκηβόλος » Fri May 04, 2018 5:51 pm

ἐξηράνθησαν τοῖς ἡλίου καύμασιν τὰ ἐκβρασθέντα βρυώδη. ἀποθεμένη οὖν τὴν ταινίαν ἡλιοῦται ἐπὶ τὴν ἄμμον ἡ Βριγίττη. ξανθὴ μὲν ἡ κόμη καὶ πολλὴ, τὸ δὲ σῶμα ἐπίκαυτον ἡλίῳ.

Image
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Sun May 06, 2018 12:38 am

ἔξω τρέχων, τὸν οὐρανὸν εὔδιον ὄντα ἐδυνάμην ἰδέσθαι.

ἰδεῖν -- βλέπειν
ἰδέσθαι -- βλέπειν ὑπὲρ σεαυτοῦ
ὀφθῆναι -- βλέπεσθαι
ἑκηβόλος wrote:σύγε, ὦ φίλε, τί ἐθέλεις πίνειν τοῦ θέρους;
σίκερα ψυχρὸν σφόδρα θέλω πιεῖν ἔγωγε.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4006
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Sun May 06, 2018 8:42 pm

Image :D


Ἐνταῦθα δὲ λάμποντος τοῦ ἡλίου εἶμι εἰς περίπατον. Καὶ χάριν σοι ἔχω, ὦ Μᾶρκε, ὑπὲρ τοῦ σχολίου σου.

User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 966
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by ἑκηβόλος » Mon May 07, 2018 3:55 pm

τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Mon May 07, 2018 5:36 pm

χαίρω μαθὼν τὸν ἀέρα λίαν θερμὸν οὐκ ὄντα. δραμοῦμαι γάρ. μισῶ δὲ τρέχειν, τοῦ ἀέρος λίαν θερμοῦ ὄντος.
νομίζω, φίλτατε, τοῦτο ἐρωτᾷς σύ:

διὰ τί τὸν ὀρθὸν διαβαίνει ὁ κολυμβητής?

νῦν δ' ἀποκρίνομαι:

τὸν ὀρθὸν διαβαίνει ὁ κολυμβητὴς ἵνα εἰς τὸ πέραν τῆς ὁδοῦ ἀφικνῆται.

ὀρθῶς ἀπεκρίθην?
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4006
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Tue May 08, 2018 1:06 am

Ἐνταῦθα ὁ ἥλιος λάμπει ἐν τῷ οὐρανῷ. Οὐ μέντοι οὕτω θερμός ἐστιν ὁ ἀὴρ ὥστε τὴν πίσσαν τήκεσθαι.

User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 966
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by ἑκηβόλος » Tue May 08, 2018 6:35 am

Markos wrote:
νομίζω, φίλτατε, τοῦτο ἐρωτᾷς σύ:

διὰ τί τὸν ὀρθὸν διαβαίνει ὁ κολυμβητής?
καλῶς μὲν τὸ πλεῖον τοῦ λόγου κατέλαβες, μόνον δὲ τὸν ὀρθὸν παρήκουσας ὀλίγον. ἄκουσον δὲ πρῶτον τῆνδε ἐπανάλημψιν καὶ παράδειγμα. ἐπεῖτα τῆνδε μικρὴν φράσιν. καὶ τὸ τέλος τὸν στοῖχον τὸνδε τὸν δὶς λελεγομένον, τόν τε ἡπλουμένον προενηνοχότα καὶ τὸν φυσικόν.

καλῶς ἐποίησας γράφων τὸ κολυμβητής. ἐγὼ μὲν ἀμελῶν εἶπον τὸ κολυμβήτης, ἀκούων τὸ ἴδιον ἀνάγνωσμα καὶ λαθὼν οὐκ ἐπιδιώρθωσα τὸ παροξύτονον ῥηθέν.
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Tue May 08, 2018 6:01 pm

τὸν μὲν οὖν οὐρανὸν εὔδιον πεποίηκε Θεός. τὴν δὲ βροχὴν κατέχει οὗτος.
ἑκηβόλος wrote:
Markos wrote:
νομίζω, φίλτατε, τοῦτο ἐρωτᾷς σύ:

διὰ τί τὸν ὀρθὸν διαβαίνει ὁ κολυμβητής?
καλῶς μὲν τὸ πλεῖον τοῦ λόγου κατέλαβες, μόνον δὲ τὸν ὀρθὸν παρήκουσας ὀλίγον.
ἐνόμισα δὴ τὸ «τὴν ὁδὸν» ἴσως σε λέγειν. νῦν δὲ τοῦτο γιγνώσκω.

τοῦτο δὲ θέλω ἀκούειν, σε λέγοντα ἐν τῇ προφορᾷ σου τὸ «ὁ ὄρνις διέβαινε τὴν ὀρθὴν ὁδόν.»
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 966
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by ἑκηβόλος » Wed May 09, 2018 1:51 am

Markos wrote:τοῦτο δὲ θέλω ἀκούειν, σε λέγοντα ἐν τῇ προφορᾷ σου τὸ «ὁ ὄρνις διέβαινε τὴν ὀρθὴν ὁδόν.»
Ἄκουσον, οὖν, ὦ φίλε, τὸ ἀνάγνωσμα τοῦτο.

Image

Μαρκῆς οὔσης τῆς τοῦ ὄρνιθος σκιᾶς, γιγνώσκομεν τὸν ὀρθὸν εἶναι.


Σύγε, ὦ φίλε, πῶς λαλεῖς τὸ Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐπὶ ἐρημίαις διήγαγον αἱ αἱμηραὶ ἤρεμον βίον.
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 966
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by ἑκηβόλος » Wed May 09, 2018 9:34 am

ἐπιφαύσαντος μὲν ἡμῖν διὰ τὰς μεγάλας οἰκοδομὰς τοῦ ἡλίου παρὰ τῆς θυρίδος θεωρῶ τοὺς μικροῦς ὄρνιθας πετᾶσθαι, καὶ φλυαρούντων τῶν μαθητριῶν ἀναμένω ἡσυχίαν.
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Fri May 11, 2018 8:36 pm

λάμπειν οὐ δύναται ὁ ἥλιος, ὑπὸ νεφελῶν κρυβείς.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4006
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Fri May 11, 2018 9:01 pm

Τὸ αὐτὸ γίγνεται ἐνταῦθα, ὦ φίλε.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Sat May 12, 2018 9:59 pm

πλησιάζει μὲν ἡ βροχή, πάρεστιν δ' οὔ.
Markos wrote:λάμπειν οὐ δύναται ὁ ἥλιος, ὑπὸ νεφελῶν κρυβείς.
bedwere wrote:Τὸ αὐτὸ γίγνεται ἐνταῦθα, ὦ φίλε.
καὶ πάλιν οὕτως ἔχει ἐν τῇ ἐμῇ γῇ.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4006
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Mon May 14, 2018 4:18 am

Καίπερ πρωῒ τοῦ ἡλίου χρόνον οὐ φαινομένου, δείλῃ εὐδία ἐγένετο.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Mon May 14, 2018 6:37 pm

τοῦ ἀέρος λίαν θερμοῦ μὴ ὄντος, ἔξω τρέχειν ἔχω ἐν νοῷ.
bedwere wrote:...εἶμι εἰς περίπατον.
οἶδά σε ἐν τῷ τὸ ποδήλατον ἐλαύνειν χαίροντα. τοῦτο δ' οἶδα, ὅτι χαίρεις σὺ ἐν τῷ περιπατῆσαι. τοῦτο δ' ἀγνοῶν εἰδέναι θέλω: θέλεις τρέχειν?
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4006
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Mon May 14, 2018 9:00 pm

Χαῖρε, ὦ φίλε. Ἀποκρίνομαί σοι λέγων, καίπερ οὐ μισῶν τὸ τρέχειν, ἱκανὸν εἶναί μοι τὸ περιπατεῖν καὶ τὸ τον ποδήλατον ἐλαύνειν. Ὁ δ' ἐνταῦθα οὐρανὸς κεκάλυπται.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Fri May 18, 2018 10:51 pm

βρέχων δὴ ἐπιμένει Θεός. :(
Markos wrote:θέλεις τρέχειν?
bedwere wrote:Χαῖρε, ὦ φίλε. Ἀποκρίνομαί σοι λέγων, καίπερ οὐ μισῶν τὸ τρέχειν, ἱκανὸν εἶναί μοι τὸ περιπατεῖν καὶ τὸ τον ποδήλατον ἐλαύνειν.
ἔγωγε τοῦ τρέχειν τὸ μὲν ἀγαπῶ, τὸ δὲ μισῶ. τοῦτο λέγω: φιλῶ τὸ μισεῖν τὸ τρέχειν.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4006
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Fri May 18, 2018 11:53 pm

Σὺ φιλόσοφος εἶ, ὦ Μᾶρκε. Ἐνταῦθα δ' ἐγὼ οὐ βλέπω τὸν ἡλιὸν ὑπὸ τῶν νεφελῶν κεκαλυμμένον.

User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 966
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by ἑκηβόλος » Mon May 21, 2018 7:15 pm

τῇ ἑσπέρᾳ ταύτῃ δειπνήσας ὀλίγον πεινῶ πάλιν, καὶ ὀψωνήσας προσφαγήματα τινά, ἔφαγον σκόροδον καὶ ginger ὀξωτόν.

Image
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4006
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Mon May 21, 2018 8:47 pm

Ἐνταῦθα πάλιν ὁ οὐρανὸς κεκάλυπται ὑπὸ τῶν νεφελῶν. Ἐκείνῳ δὲ τῷ φυτῷ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομά ἐστιν ζιγγίβερις.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Wed May 23, 2018 9:34 pm

LXX Gen 8:1: καὶ ἐπήγαγεν ὁ Θεὸς πνεῦμα ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐκόπασε τὸ ὕδωρ.
G.V. Gen 8:1: καὶ διήνεγκεν ὁ Θεὸς πνεῦμα ἐπὶ τῆς γῆς, ἐπαύσαντό τε τὰ ὕδατα.
μόνον πνεῦμα κουφὸν ἄγει ὁ Θεὸς ἐπὶ τῆς ἐμῆς γῆς.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4006
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Wed May 23, 2018 11:03 pm

Τοῦτο γίγνεται καὶ ἐνταῦθα, ὦ φίλε. Ὁ δ' οὐρανὸς κατὰ μέρος συννέφελός ἐστιν.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Fri May 25, 2018 9:39 pm

LXX Gen 9:14: καὶ ἔσται ἐν τῷ συννεφεῖν με νεφέλας ἐπὶ τὴν γῆν, ὀφθήσεται τὸ τόξον ἐν τῇ νεφέλῃ.
G.V. Gen 9:14: τελέσει τ' ἐπὰν νεφελῴην νεφέλην ἐπὶ τῆς γῆς, ὀφθήσεται γοῦν τὸ τόξον ἐν τῇ νεφέλῃ.
νεφέλας πολλὰς ἐπὶ τὴν γῆν μου ὁ Θεὸς νεφελοῖ.
bedwere wrote:Σὺ φιλόσοφος εἶ, ὦ Μᾶρκε.
πῶς γὰρ οὔ? τοῦ γὰρ Θεοῦ φιλῶ τὴν σοφίαν.
ἑκηβόλος wrote:τῇ ἑσπέρᾳ ταύτῃ δειπνήσας ὀλίγον πεινῶ πάλιν, καὶ ὀψωνήσας προσφαγήματα τινά, ἔφαγον σκόροδον καὶ ginger ὀξωτόν.
τὰ μὲν οὖν προσφαγήματά μου τὰ δονυτς τὰ δυγγιν' ἦσαν.

https://www.dunkinathome.com/coffees
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4006
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Fri May 25, 2018 11:43 pm

Δείλης οὔσης, ὁ ἄνεμος πνεῖ ἀποπέμπων τὰς νεφέλας. Οἶμαι δὲ αὐτὰς ἐπανιέναι τῆς νυκτός.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Mon May 28, 2018 4:22 am

τοῦ ἡλίου δύνοντος, ὁ ἀὴρ ψυχρὸς γίγνεται.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 966
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by ἑκηβόλος » Mon May 28, 2018 6:16 am

ἐξεπορεύθη δὲ πρῶτον κάπνος ἀπὸ τῆς ἀμάξης οὐδενὸς ἐμπρήσαντος αὐτήν. ἐπεῖτα ἀδυνατοῦσιν τῷ ὕδατι οἱ ἄνθρωποι σβέσαι τὸ πῦρ καὶ κατεκάη πυρὶ πᾶσα ἡ πείρινς, καὶ ὁ κάπνος συνέπνιγον τοὺς ἐκ βοῤῥεᾶ θεατάς.

Image
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Mon May 28, 2018 3:17 pm

τῆς ἑορτῆς ἀγομένης, τῶν νεκρῶ μιμνῄσκω, ἀναβλέπων εἰς τοὺς εὐδίους οὐρανούς.
ἑκηβόλος wrote:ἐξεπορεύθη δὲ πρῶτον κάπνος ἀπὸ τῆς ἀμάξης οὐδενὸς ἐμπρήσαντος αὐτήν. ἐπεῖτα ἀδυνατοῦσιν τῷ ὕδατι οἱ ἄνθρωποι σβέσαι τὸ πῦρ καὶ κατεκάη πυρὶ πᾶσα ἡ πείρινς, καὶ ὁ κάπνος συνέπνιγον τοὺς ἐκ βοῤῥεᾶ θεατάς.

Image
περὶ ταύτης τῆς συμφορίας, τοῦ Κυρίου δεθήσομαι.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4006
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Mon May 28, 2018 8:52 pm

Ἀπελθουσῶν τῶν νεφελῶν, ὁ ἥλιος λάμπει ἐπὶ τῆς Διδακουπόλεως.

User avatar
Ursinus
Textkit Enthusiast
Posts: 493
Joined: Tue Oct 06, 2015 4:06 am

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Ursinus » Tue May 29, 2018 2:33 pm

Σήμερον ποῦ οἰκοδομῶ ἡ ἤλιος λάμπει καὶ ἡ ἡμέρα ἄιθριός ἐστι.
In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus" -- Lucius Annaeus Seneca

Vestibulum: Revised and Expanded

Διορθοῦ με εἰ πλανῶμαι, παρακαλῶ.

Gratia et Pax,

Joannes Ursinus

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4006
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Tue May 29, 2018 11:33 pm

Ἐνταῦθα οὐχ ὁρῶ τὸν ἥλιον ὐπὸ τῶν νεφελῶν κεκαλυμμένον.

User avatar
Ursinus
Textkit Enthusiast
Posts: 493
Joined: Tue Oct 06, 2015 4:06 am

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Ursinus » Wed May 30, 2018 3:24 pm

Ἐνταῦθα μὲν σήμερον σκοτώδης ἐστὶν ὁ χρόνος. Κρυὀτερος δὲ καὶ ὁ χρόνος (εἰ οὔτως Ἑλληνιστί λέγεται).
In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus" -- Lucius Annaeus Seneca

Vestibulum: Revised and Expanded

Διορθοῦ με εἰ πλανῶμαι, παρακαλῶ.

Gratia et Pax,

Joannes Ursinus

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Wed May 30, 2018 9:59 pm

νῦν λάμπει ὁ ἥλιος. ταχέως δὲ βροχὴν νομίζω ἐλευσομένην.
Ursinus wrote:Ἐνταῦθα μὲν σήμερον σκοτώδης ἐστὶν ὁ χρόνος. Κρυὀτερος δὲ καὶ ὁ χρόνος (εἰ οὔτως Ἑλληνιστί λέγεται).
ὦ χαῖρε, φίλτατε.

νομίζω ὅτι «ὁ καιρὸς σκοτώδης ἐστὶν» σημαίνει «χειμὼν πάρεστιν.» καὶ «ὁ χρόνος σκοτώδης ἐστὶν» σημαίνει «τὰ κακὰ πάρεστι.» ἴσως δὲ κακῶς καὶ οὐκ ἀκριβῶς Μᾶρκος νομίζει.

ἔρρωσο.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4006
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Wed May 30, 2018 10:41 pm

Χαίρετε, ὧνδρες. Αἱ δὲ θαλάσσιαι νεφέλαι ἐπανελθοῦσαι πάλιν σκοτῶσι τὸν ἥλιον.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2966
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Wed May 30, 2018 11:11 pm

Ursinus wrote:Ἐνταῦθα μὲν σήμερον σκοτώδης ἐστὶν ὁ χρόνος. Κρυὀτερος δὲ καὶ ὁ χρόνος (εἰ οὔτως Ἑλληνιστί λέγεται).
Markos wrote:νομίζω ὅτι «ὁ καιρὸς σκοτώδης ἐστὶν» σημαίνει «χειμὼν πάρεστιν.» καὶ «ὁ χρόνος σκοτώδης ἐστὶν» σημαίνει «τὰ κακὰ πάρεστι.»
@Βεδωερε καὶ ἑκηβόλος: σύμφητε?
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 4006
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Thu May 31, 2018 1:12 am

χρόνος, ὁ

Οὐ μὲν ἀντιλέγω, ὦ φίλε. Ὁ δὲ Ξενοφῶν ἔγραψεν · περιγράψαι τοῦ ἔτους χρόνον.
Τὸ οὖν χρόνος σημαίνει καὶ τὸ ὥρα.

User avatar
Ursinus
Textkit Enthusiast
Posts: 493
Joined: Tue Oct 06, 2015 4:06 am

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Ursinus » Thu May 31, 2018 3:07 pm

Εὐχαριστῶ ὑμῖν διὰ τό μοι βοηθεῖν, ὦ Μάρκε καὶ Βεδώερε. Τήμερον ὁ ἥλιος αὖθις λάμπει.
In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus" -- Lucius Annaeus Seneca

Vestibulum: Revised and Expanded

Διορθοῦ με εἰ πλανῶμαι, παρακαλῶ.

Gratia et Pax,

Joannes Ursinus

Post Reply