What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.
Post Reply
User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 757
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by ἑκηβόλος » Tue Jan 02, 2018 7:39 am

Markos wrote:τοῦ ἡλίου μὴ φανέντος, ψυχρὸς σφόδρα ὁ αήρ.
ἑκηβόλος wrote:λελευκασμένου τοῦ νῦν ἀφύλλου δένδρου ἐφάνθη τὸ πρὶν λαθραῖον ἀνθρήνιον.
ναί, φίλτατε. ὁρῶμεν γὰρ νῦν μὲν τὴν τῶν μελιττῶν οἰκίαν. τότε δ' ἐκρύβη. ταύτην γὰρ τὰ φύλλα ἔκρυπτον. νῦν δὲ γυμνὸν τῶν φύλλων τὸ δένδρον. νῦν οὖν πέφηνεν ὁ φωλεὸς τῶν σφηκῶν.
καλύπτει γὰρ δή που ἄλλα δένδα τὰ δασέα τὸν βίον τῶν ἐντόμων, εἴτε ἀτραποὺς μυρμήκων εἴτε φωλεοὺς σφηκῶν εἴτε ᾠοτοκίαν σίλφων εἴτε πτῆσιν ὑμενοπτέρων ἐμπίδων.

Image
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3492
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Tue Jan 02, 2018 10:47 pm

Ἐπανεληλυθὼς ἐκ τῆς Ἀριζώνης εἰς τὴν Διδακούπολιν εὗρον εὐδίαν τε καὶ ἀέρα χλιαρόν.

User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 757
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by ἑκηβόλος » Thu Jan 04, 2018 9:18 am

ψεκασθείσης τῆς ὁδοῦ ὀλίσθησαν τὸ δίτροχον ὄχημα συνέκρουσε τῷ ἄλλῳ.

Image
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Sun Jan 07, 2018 6:40 pm

χαίρω τὸν ἥλιον ἰδὼν φανέντα. τὸν γὰρ ἀέρα θερμανεῖ.
bedwere wrote:Ἐπανεληλυθὼς ἐκ τῆς Ἀριζώνης...
τί σημαίνει Ἑλληνιστί τὸ Ἀριζώνη? μένε. ἐρῶ γάρ σοι. ἡ τοῦ Ἄρεως ζώνη. :lol:
ἑκηβόλος wrote:ψεκασθείσης τῆς ὁδοῦ ὀλίσθησαν τὸ δίτροχον ὄχημα συνέκρουσε τῷ ἄλλῳ.
Image
οἴμοι! ὠλίσθηκε δὴ τὸ δίτροχον. ἐλπίζω δ' ὅτι ἀβλαβεῖς οἱ ἄνθρωποι.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3492
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Mon Jan 08, 2018 1:44 am

Πάνυ γε. Ἡ γὰρ Ἀριζώνη ἐστὶ γῆ ἐνδόξων ἥρων ἑσπερινῶν. :D Ἐνταῦθα δὲ νεφέλαι τινὲς πάρεισιν. Ἴσως γὰρ ὕσει τι.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Wed Jan 10, 2018 11:22 pm

ψεκάζει ὥστε ἐν οἰκίᾳ μένειν θέλω. τὸν δ' ἥλιον ποθῶ.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3492
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Thu Jan 11, 2018 12:00 am

Χαῖρε, ὦ φίλε. Ἐνταῦθα πολὺ ὗσε ἐχθές τε καὶ διὰ τῆς νυκτός. Νῦν δὲ ὁ οὐρανὸς συννέφελός ἐστιν, τοῦ ἡλίου αὔριον φανησομένου. Χάριν δ' ἔχω σοι ὑπὲρ τῶν σχολίων σου τῶν περὶ τῶν μύθων.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Sun Jan 14, 2018 9:05 pm

ἐπαύριον χιόνα προσδοκῶμεν. τήμερον οὖν ἐν νῷ ἔχω τὸ ποδήλατον ἐλαύνειν.
bedwere wrote:Χαῖρε, ὦ φίλε...Χάριν δ' ἔχω σοι ὑπὲρ τῶν σχολίων σου τῶν περὶ τῶν μύθων.
σχολῆς μοι οὔσης, σχόλια ποιῶ. :lol:
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3492
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Mon Jan 15, 2018 6:00 am

Ἀλλ' οὐδαμῶς σκολιός εἶ, ὠγαθέ. Σήμερον δ' ὁ οὐρανὸς ἦν κατὰ μέρος συννέφελος. Ἔξην οὖν μοι βαδίζειν ὡς ἔωθα.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Wed Jan 24, 2018 12:24 am

Μᾶρκος θεοῦ καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, τῷ Ῥοβέρτῳ καὶ τοῖς ἄλλοις χαίρειν.

εὔδιος ὁ οὐρανός. μεγάλην δὲ χαρὰν ἡγοῦμαι ὅταν εὐδία ἔχῇ. ἔργον γὰρ τέλειον ἐκ Θεοῦ εὐδία ἐστί.
bedwere wrote:Χάριν δ' ἔχω σοι ὑπὲρ τῶν σχολίων σου τῶν περὶ τῶν μύθων.
Markos wrote:σχολῆς μοι οὔσης, σχόλια ποιῶ. :lol:
bedwere wrote:Ἀλλ' οὐδαμῶς σκολιός εἶ, ὠγαθέ.
σχόλια μὲν ποιῶ, σκόλια δέ. :lol:

σχόλιον -- ἐξήγησις, ἑρμηνεία. (Λ.Σ.Κ.)
σκόλιον -- ᾄσμα πινόντων. (Καρύσο)
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3492
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Wed Jan 24, 2018 2:11 am

Χαῖρε, ὦ Μᾶρκε. Καὶ μὲν ἐνταῦθα εὐδία ἔχει, θαῦμα δ' οὐδέν. Σὺ δὲ ἀπόλαυε τῶν ἄνωθεν δώρων. Ἔρρωσο.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Wed Jan 24, 2018 11:14 pm

θερμασίας λειπόμενος, αἰτῶ παρὰ τοῦ διδόντος Θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς. ἐν δὲ πίστει αἰτῶ. οἴομαι οὖν ὅτι λήμψομαι θερμασίαν παρὰ τοῦ Κυρίου.
bedwere wrote:Σὺ δὲ ἀπόλαυε τῶν ἄνωθεν δώρων.
καλῶς εἶπας. πᾶν γὰρ δῶρον ἄνωθέν ἐστιν, καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ τῶν φώτων Θεοῦ.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3492
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Thu Jan 25, 2018 1:43 am

Χαῖρε, ὦ Μᾶρκε. Ἀναγνὼν τὴν θερμασίαν καταλιποῦσαν σε, λυποῦμαι. Εὔχομαί οὖν σοι εὔδιον οὐρανόν τε καὶ ἀέρα χλιαρόν. Οὕτως γὰρ ἔχει ἐνταῦθα.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Fri Jan 26, 2018 12:00 am

τὴν γῆν οὐκέτι ἡ χιὼν καλύπτει. ἀνέτειλε γὰρ ὁ σὺν τῷ καύσωνι ἥλιος ὥστε τὰς νιφάδας τήκειν.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3492
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Fri Jan 26, 2018 1:03 am

Νῦν ἡ δύσις ἐστίν. Ὁ γὰρ ἥλιος δύεται φωτίζων τὰς νεφέλας. Εἴθε ἦν ποιητής.

User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 757
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by ἑκηβόλος » Fri Jan 26, 2018 8:46 am

ἡ οὖν νιφετώδης νύξ χιόνα ἄτοπον ἐπὶ τοῦ φοινικῶνος κατήνεγκεν.

Image

Snow on swaying palm Click for 40Mb gif.
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Sun Jan 28, 2018 4:58 pm

τὸ μὲν οὖν ψῦχος ἔτι ὑπομένω. τὴν δὲ θερμασίαν νομίζω λήμψεσθαι. ἡ δὲ θερμασία δόσις ἀγαθή ἐστιν καταβαίνουσα ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων.
ἑκηβόλος wrote:ἡ οὖν νιφετώδης νύξ χιόνα ἄτοπον ἐπὶ τοῦ φοινικῶνος κατήνεγκεν.
θερμασίαν ἄτοπον ζητῶ ἔγωγε.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Mon Jan 29, 2018 7:43 pm

βραδὺς Θεὸς τὸν ἀέρα εἰς τὸ θερμῆναι. νυκτὸς δὲ ταχύς ἐστιν εἰς τὸ ψυχραίνειν.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3492
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Mon Jan 29, 2018 8:33 pm

Ἐνταῦθα θερμὸς καὶ ξυρὸς ἄνεμος πνεῖ ἐκ τῆς ἐρήμου προσερχόμενος. Οὗτος γὰρ καλεῖται ὁ ἄνεμος τῆς ἁγίας Ἄννης.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Tue Jan 30, 2018 3:39 pm

τὴν θερμασίαν ἡδέως δεχόμεθα παρὰ τοῦ ἡλίου τοῦ δυναμένου θερμαίνειν ἡμᾶς. τὸν δ' ἥλιον δεχόμεθα παρὰ τοῦ Κυρίου τοῦ δυναμένου σῶσαι τὰς ψυχὰς ὑμῶν.
bedwere wrote:Ἐνταῦθα θερμὸς καὶ ξυρὸς ἄνεμος πνεῖ ἐκ τῆς ἐρήμου προσερχόμενος. Οὗτος γὰρ καλεῖται ὁ ἄνεμος τῆς ἁγίας Ἄννης.
τοῦτον τὸν ἄνεμον ἔγνων, οἰκήσας ἐν Καλεφορνίᾳ ἐν τοῖς 90's.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3492
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Tue Jan 30, 2018 8:35 pm

Τέλος ἐπαύσθη ὁ ἄνεμος. Ὁ δὲ ἀὴρ ὑγρότερος ἐγένετο, τοῦ οὐρανοῦ συννεφέλου ὄντος. Χαίρω οὖν ἔγωγε ὅτι ἦσσον θερμός ἐστιν.

User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 757
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by ἑκηβόλος » Wed Jan 31, 2018 9:28 am

τηκούσης τῆς χιόνος ἀπορρέει ὑδάτιον.

Image
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 757
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by ἑκηβόλος » Wed Jan 31, 2018 2:07 pm

ἐάγη ἡ παχνή.

Image
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 757
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by ἑκηβόλος » Wed Jan 31, 2018 3:06 pm

οὐκ ἠδυνήθην καλῶς φωτογραφεῖν τὴν ἔκλειψιν τῆς σελήνης, ἡ λεκάνη δὲ ὑπομιμεῖται αὐτῇ

ImageImage
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Sun Feb 04, 2018 3:14 pm

ἄρτι νῦν ἤκουσα παρὰ τῶν μετεωρολόγων λόγον τι περὶ τῶν καιρῶν. δεῖ δέ με μὴ μόνον ἀκροατὴν λόγου γενέσθαι, ἀλλὰ καὶ ποιητήν.
Μαρκ Τωαιν wrote:περὶ τῶν καιρῶν πάντες λαλοῦσι μέν, ποιοῦσι δ' οὔκ.
:lol:
bedwere wrote:Τέλος ἐπαύσθη ὁ ἄνεμος.
ὁ μὲν ἄνεμος πέπαυται δή. τὸ δὲ Πνεῦμα οὐδέποτε παυσθήσεται.
ἑκηβόλος wrote:τηκούσης τῆς χιόνος ἀπορρέει ὑδάτιον.
τὸν λόγον τοῦτον γνωρίζεις σύ μοι ἀγνοήσαντι. χάριν οὖν σοι ἔχω.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3492
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Sun Feb 04, 2018 9:18 pm

Σήμερον, καίπερ τοῦ ἀνέμου οὐ πνέοντος, ὁ ἀὴρ θερμὸς καὶ ξυρός ἐστιν. Εὐχαριστῷ δέ σοι, ὦ Μᾶρκε, ὑπὲρ τοῦ σχολίου τοῦ περὶ τῆς κρυπτῆς.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Mon Feb 05, 2018 8:23 pm

ἀπελήλυθε τὸ ψῦχος. τὸ γὰρ ψῦχος ἔοικεν φίλῳ τῷ μὴ κληθέντι. νῦν μὲν γὰρ πάρεστιν, νῦν δ' οὔκ.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3492
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Tue Feb 06, 2018 5:59 pm

Πρωῒ ἐκ κοίτου ἐγερθεὶς εὗρον ὀμιχλήν. Νῦν δὲ ὁ ἥλιος λάμπει.

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Tue Feb 06, 2018 8:00 pm

ψυχρὸν ὁ Κύριος ἡμῶν τῆς δόξης τὸν ἀέρα πεποίηκε. δεῖ οὖν με πολλὴν ἐσθῆτα φορεῖν.
bedwere wrote:Πρωῒ ἐκ κοίτου ἐγερθεὶς εὗρον ὀμιχλήν. Νῦν δὲ ὁ ἥλιος λάμπει.
μεσηβρίας ἐκ κοίτου ἐγερθεὶς εὗρον ἔγωγε ὀμιχλὴν ἐν ὀφθαλμοῖς . :lol:
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3492
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Wed Feb 07, 2018 3:58 pm

Ἐνταῦθα δὲ εὐδία ἔχει. Φυλάσσου μὴ ψυχρὸς γένῃ, ὦ φίλε Μᾶρκε.

User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 757
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by ἑκηβόλος » Sun Feb 11, 2018 2:02 pm

λεπτοχύλων ὤντων τῶν τοῦ κραταίγου κάρπων, ἀναζητήσας τὰς λόχμας ὁ ἐν Ἰταλίᾳ φίλος μου ἐν λεκάνῃ ὀλίγους συνέλεξε τοῦ ποιῆσαι κροκόμηλον ἡδυσμένον.

ImageImageImage
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Sun Feb 11, 2018 5:47 pm

εἴ τις δοκεῖ πρόνοιαν τῶν καιρῶν ἔχειν, τούτου μάταιος ἡ πρόνοια. πρόνοια γὰρ καθαρὰ παρὰ Θεῷ αὕτη ἐστίν, μόνον πιστεῦσαι ἐν τῷ Κυρίῳ τῶν καιρῶν.

μάταιος, α, ον, ὡαύτως ος, ον... (Λ.Σ.Κ.)
ἑκηβόλος wrote:ImageImageImage
τὴν εἰκόνα κακῶς ἔθηκας. δεῖ οὖν σε πάλιν τιθέναι.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3492
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Mon Feb 12, 2018 1:22 am

Προσέρχονται αἱ νεφέλαι. Λέγουσι γὰρ ὄμβρον γενήσεσθαι.

akalovid
Textkit Neophyte
Posts: 18
Joined: Sun Feb 11, 2018 5:23 pm

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by akalovid » Tue Feb 13, 2018 6:12 pm

Βορέας σήμερον όλην τήν Βιέννην χιόνι κατένειψε.
νῦν δέ, ἀκρόθι νυκτός, ἐν σκότῳ,
τόν κῆπον οὐκέτι δύναμαι ὁρᾶν,
εἰκότως η χιών τέτηκε.

I am not sure, if τέτηκε is correct. Liddell Scott says: “II. Pass., with intr. pf. Act. τέτηκα, melt, be dissolved, melt away, of snow, thaw.” Does it mean this is permissible?
Link to Lemma: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/mor ... ek#lexicon

Markos
Textkit Zealot
Posts: 2951
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by Markos » Wed Feb 14, 2018 12:07 am

περὶ μὲν οὖν τῶν καιρῶν, οὐκ ἔστιν προσωποληψία παρὰ τῷ κυρίῳ ἡμῶν τῆς δόξης.
ἑκηβόλος wrote:λεπτοχύλων ὤντων τῶν τοῦ κραταίγου κάρπων, ἀναζητήσας τὰς λόχμας ὁ ἐν Ἰταλίᾳ φίλος μου ἐν λεκάνῃ ὀλίγους συνέλεξε τοῦ ποιῆσαι κροκόμηλον ἡδυσμένον.
πεινῶν, ταῦτα θέλω φαγεῖν.
bedwere wrote:Λέγουσι γὰρ ὄμβρον γενήσεσθαι.
καλῶς εἶπον? ἆρα τῷ ὄντι ἔβρεξεν?
akalovid wrote:...εἰκότως η χιών τέτηκε.
κἀν τῇ γῇ μου ἐτάκη ἡ χιὼν ὥστε χαίρω.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3492
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Wed Feb 14, 2018 1:26 am

Πρωῒ οἴκοθεν ἐξελθὼν εὗρον τὸ αὐτοκινητὸν ὑγρὸν γεγενημένον. Διὰ τοῦτο, ὦ φίλε Μᾶρκε, νομίζω ὅτι ἔβρεξε τῇ προτεραίᾳ νυκτί. :idea: :D

User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 757
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by ἑκηβόλος » Wed Feb 14, 2018 3:57 am

ἔαρος ἐνταῦθα ἀρχουμένου, ἐξανθοῦσιν αἱ κοκκυμηλέαι.

Image

Καὶ ἐν τοῖς πρὸς νότον τῆς πόλεως ἡμῶν μέρεσιν, ὅπου θάλπει τὴν γῆν ὁ ἥλιος, καθάπερ ἀλεκτρύαινα τὰ ᾠὰ αὐτῆς, προεξήνθησαν αἱ τοῦ παραδείσου κοκκυμηλέαι αἱ κεκονιαμέναι. τῶν δὲ κλάδων ἐν μετεώρῳ συμπιπτόντων ἀλλήλοις, ὁ ἱπποφορβός κατήγαγεν ἐπὶ φάτνης τοὺς ἵππους.

Image
Last edited by ἑκηβόλος on Wed Feb 14, 2018 5:35 am, edited 1 time in total.
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 757
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by ἑκηβόλος » Wed Feb 14, 2018 5:28 am

akalovid wrote:εἰκότως η χιών τέτηκε.
A different point than what you raised... Were you looking for the feminine participle εἰ(οι)κυῖα? "What seems to be snow has melted".

Perhaps you could try something like, ἔοικε "it seems" (impersonal). With a connective for the full verb, for example δὲ, your last line might be, ἔοικε δὲ ἡ χιὼν τέτηκε, "but it seems that the snow has melted".
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

User avatar
ἑκηβόλος
Textkit Zealot
Posts: 757
Joined: Wed Aug 07, 2013 10:19 am
Location: Nanchang, PRC

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by ἑκηβόλος » Wed Feb 14, 2018 6:43 am

ὁδοιπορούσης διὰ τῶν σπορίμων τῆς γωργίσσης, συντείνασα ἐσόβει καὶ μαστίχην ἔτραγεν.

ImageImage
τί δὲ ἀγαθὸν τῇ πομφόλυγι συνεστώσῃ ἢ κακὸν διαλυθείσῃ;

User avatar
bedwere
Global Moderator
Posts: 3492
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California
Contact:

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Post by bedwere » Fri Feb 16, 2018 6:48 pm

Σήμερον ἐν τῇ Κανταβριγίᾳ, τοῦ οὐρανοῦ συννεφέλου ὄντος, ἵσως ὕσει.

Post Reply