Search found 144 matches

by Franmorar
Fri Nov 22, 2013 1:02 pm
Forum: The Agora
Topic: τί νῦν ἀναγιγνώσκεις;
Replies: 15
Views: 10106

Re: τί νῦν ἀναγιγνώσκεις;

Ἔστω γοῦν οὕτως, ὦ εὐγενὲς ἄνερ. Εἴθε πολλαί σοι εἶεν καὶ καλαὶ ἀναγνώσεις. Ἔρρωσο.
by Franmorar
Thu Nov 21, 2013 5:13 pm
Forum: The Agora
Topic: τί νῦν ἀναγιγνώσκεις;
Replies: 15
Views: 10106

Re: τί νῦν ἀναγιγνώσκεις;

Ἀλλά γε δή, ὦ ἀγαθὲ Βλαδίμιρε, ταῦτ' ἀνέγνων πάντα. Εἰ μή μοι πιστεύεις, οὐδὲν δύναμαι ποιῆσαι, ἵνα μοι πιστεύσῃς. Εὖ σοι εἴη.
by Franmorar
Thu Nov 21, 2013 4:57 pm
Forum: The Agora
Topic: Παραινέσεις τινὰς τοῖς τῶν γλωττῶν διδασκομένοις
Replies: 7
Views: 5925

Re: Παραινέσεις τινὰς τοῖς τῶν γλωττῶν διδασκομένοις

Χαίρετε, ὦ ἀγαθοὶ φίλοι. Πολλὴν χάριν σοι οἶδα, ὦ βέλτιστε Μᾶρκε, διότι μοι ὁμολογεῖν εἶπες, καὶ ὁ λόγος σου «μὴ μανθάνειν πρὸς τὸ γράφειν, ἀλλὰ γράφειν εἰς τὸ μανθάνειν» ἐστὶ καλλίστη παραίνεσις. Ὦ σοφώτατε Μών, περὶ τῶν πολλῶν τἀληθῆ λέγεις. Ματᾴζων γὰρ ποικίλα πταίσματα ἔγραψα. Ταῦτα οὖν ἤδη διώρ...
by Franmorar
Sat Nov 16, 2013 1:47 pm
Forum: The Agora
Topic: Παραινέσεις τινὰς τοῖς τῶν γλωττῶν διδασκομένοις
Replies: 7
Views: 5925

Παραινέσεις τινὰς τοῖς τῶν γλωττῶν διδασκομένοις

Χαίρετε, ὦ διαδικτυϊκοὶ φίλοι. Ὅταν εἰς τήνδε τὴν ἀγορὰν εἰσέρχωμαι καὶ τὰς ἄλλων παραγγελίας ἀναγιγνώσκω, ἐν αἳς οἳ μὲν τὴν ῥωμαϊκὴν τε καὶ τὴν ἑλληνικὴν γλῶτταν μαθεῖν λέγουσι βούλεσθαι, ἵνα καὶ ῥωμαϊστὶ καὶ ἑλληνιστὶ πρὸς ἄλλοις διαλεχθῆναι δύνωνται ὁμιλίαις καθημεριναῖς, οἳ δ’ ἀεὶ αἰτοῦνται καὶ ...
by Franmorar
Fri Nov 15, 2013 1:43 pm
Forum: The Agora
Topic: De variis latinis graecisque colloquendi formulis
Replies: 20
Views: 23486

Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

Salutem et gratias plurimas, Roberte Bedeveri, nobilissime vir, quia mihi placuisti et comis in me fuisti. Ut semper bene sit tibi!
by Franmorar
Wed Nov 13, 2013 11:06 pm
Forum: Learning Greek
Topic: How do you say "Happy Birthday" ... or the equivelant?
Replies: 7
Views: 9100

Re: How do you say "Happy Birthday" ... or the equivelant?

  Καλὰ (εὖ) γενέθλιά σοι εἴη, bonus dies natalis sit tibi.
  by Franmorar
  Wed Nov 13, 2013 5:52 pm
  Forum: The Agora
  Topic: τί νῦν ἀναγιγνώσκεις;
  Replies: 15
  Views: 10106

  Re: τί νῦν ἀναγιγνώσκεις;

  Χαῖρε, ὦ ἀγαθὲ Βλαδίμιρε. Ἀναγνῶναι μέν σε λέγεις βίβλους τοῦ ἁγίου Φραγκίσκου Σαλεσίου, ἐγὼ δ’ οὔπω. Ἀλλὰ μὴν ἐνίας ἑλληνιστὶ γραφὰς περὶ ποικίλων πραγμάτων τῶν θείων ἀνέγνων καὶ τῶν εὐσεβῶν. Πρῶτα μὲν ἄξια λόγου τὰ κανονικὰ εὐαγγέλια, καὶ μάλιστα τὸ κατὰ Λουκᾶν καὶ τὸ κατὰ Ματθαῖον. Ὕστερον δὲ ἀνέ...
  by Franmorar
  Wed Nov 13, 2013 1:08 pm
  Forum: The Agora
  Topic: De variis latinis graecisque colloquendi formulis
  Replies: 20
  Views: 23486

  Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

  O amice, iterum dico, ut aequum est, nomen tuum in fronte addendum. Namque ipse non solum editor sed etiam corrector es et alter recensor. Sin autem nomen tuum non ibi apparebit, malo neque meum ibidem legi posse.
  Vale atque vale, sapientissime vir.
  by Franmorar
  Wed Nov 13, 2013 12:52 pm
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Tabula prima
  Replies: 15
  Views: 13278

  Re: Colloquendi formulae: Tabula prima

  Franmorarius Vladimiro salutem dicit multam. Amice, illa salutandi prima formula, bene ut ipse ais, in epistolari colloquio imprimis est usitata. De altera, καλὴ ἡμέρα scripta, hoc possum dicere: ex hodierna graecitate ista formula est ad antiquam aptata. Prisci enim Graeci ad salutandum in colloqui...
  by Franmorar
  Fri Nov 08, 2013 9:41 pm
  Forum: The Agora
  Topic: De variis latinis graecisque colloquendi formulis
  Replies: 20
  Views: 23486

  Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

  Multum tibi salutis impertio, amice B.
  Perbene mihi "curavit" videtur. Nomen vero tuum, quippe qui editor sis, itidem in fronte est addendum, nonne credis? Bene vale, doctissime vir.
  by Franmorar
  Thu Nov 07, 2013 7:13 pm
  Forum: The Agora
  Topic: De variis latinis graecisque colloquendi formulis
  Replies: 20
  Views: 23486

  Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

  Optimo Bedeverio Franmorarius salutem dicit plurimam. Mihi desunt verba, o amice, quibus tibi dicam quam gratissimum me feceris edito enchiridio chartaceo vel papyraceo. Unum vero tantum est explanandum: Non ego enchiridii auctor, sed recensor sum et transcriptor. Itaque iniquum est nomen meum in li...
  by Franmorar
  Wed Nov 06, 2013 11:10 am
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Tabula prima
  Replies: 15
  Views: 13278

  Re: Colloquendi formulae: Tabula prima

  Franmorarius optimo Mwh salutem plurimam dicit. Mwh amice, illae graece sententiae, si verus est liber ex quo eas excerpsi, in bona graecitate sunt omnes scriptae. Quod attinet ad verbum καλλισταταις, recte vel rectissime dicis, o amice, quod turpissimum feci mendum. καλλίσταις, ut bene notavisti et...
  by Franmorar
  Mon Nov 04, 2013 1:33 pm
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Errata
  Replies: 6
  Views: 5810

  Re: Colloquendi formulae: Errata

  Bedverie amice, gratissimum me fecisti, quia mendum turpissimum correxisti meum.
  Valde mihi tuam editionem papyraceam placebit videre et legere et, si liceat, acquirere.
  Vale atque vale.
  by Franmorar
  Tue Oct 29, 2013 1:24 pm
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Errata
  Replies: 6
  Views: 5810

  Re: Colloquendi formulae: Errata

  Optimo Bedverio Franmorarius salutem plurimam. Amice, veniam rogo te ut mihi concedas, quia de novo mendum meum in scapo electronico vidi tuo. Iterum tamen confiteor, culpa in me unum solumque, non in alium est conferenda. Mendum quidem in diem datae graece in titulo operis sic est ut sequitur: δισμ...
  by Franmorar
  Tue Oct 08, 2013 12:14 pm
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Errata
  Replies: 6
  Views: 5810

  Re: Colloquendi formulae: Errata

  Ὦ βέλτιστε Βεδουέριε, ὦ σοφώτατε φίλε, πολλήν σοι χάριν ἔχω. Ἴσθι μὴν ὅτι τὸ ἔτερον τῆς ἑλληνιστὶ ἐπιγραφῆς μέρος δεῖ καὶ ὀλίγον διορθοῦν. Δέομαι δέ σου συγγνώμην μοι ἔχειν, ὅτι νήπιος ἡμάρτηκα. Ἰδοὺ δέ, ἡ ἑτέρα ἐπιγραφὴ διωρθωμένη. Ἐκ ἄλλου ἐγχειριδίου ἱερέως τινὸς ἰησουΐτου συγγραφέως «Περὶ τοῦ ῥω...
  by Franmorar
  Fri Oct 04, 2013 11:49 am
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Errata
  Replies: 6
  Views: 5810

  Colloquendi formulae: Errata

  DE VARIIS LATINIS GRAECISQUE COLLOQUENDI FORMULIS ENCHIRIDION Menda seu errata corrigenda Locus, Χωρίον: Enchiridii titulus graece. Mendum seu erratum, Πταῖσμα: ΑΝΓΛΙΚΗΝ. Scribendum est, Γράφεσθαι δεῖ: ΑΓΓΛΙΚΗΝ. Locus, Χωρίον: Enchiridii titulus graece. Mendum seu erratum, Πταῖσμα: ΜΕΘΕΡΜΕΝΕΥΤΕΙΣΩΝ....
  by Franmorar
  Thu Oct 03, 2013 6:40 pm
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Tabula vicesima sexta, pars altera
  Replies: 0
  Views: 2644

  Colloquendi formulae: Tabula vicesima sexta, pars altera

  TABULA VICESIMA SEXTA (pars altera) ΠΙΝΑΞ Ο ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΤΟΣ (μέρος τὸ ἕτερον) Some idioms and proverbs (cont.) He’s falling into the trap. A transenna turdus lumbricum petit. Εἰς τὴν παγίδα ἐμπίπτει. Εἰς παγίδας ἐμπλέκεται. He is stunned, embarrassed, dumbfounded. Haeret illi aqua. Stupet. Κωφᾶτα...
  by Franmorar
  Mon Sep 30, 2013 1:20 pm
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Tabula vicesima sexta, pars prior
  Replies: 0
  Views: 2230

  Colloquendi formulae: Tabula vicesima sexta, pars prior

  TABULA VICESIMA SEXTA (ULTIMA VEL POSTREMA, pars prior) ΠΙΝΑΞ Ο ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΤΟΣ (ΕΣΧΑΤΟΣ, μέρος τὸ πρότερον) Some idioms and proverbs. Idiotismi et proverbia. Ἰδιωτισμοὶ καὶ παροιμίαι. To spill the beans. To let the cat out of the bag. Aperire cuniculos. Τοὺς ὑπονόμους ἐκφαίνειν. To labor in vain...
  by Franmorar
  Sun Sep 29, 2013 11:09 am
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Tabula vicesima quinta, pars tertia
  Replies: 0
  Views: 2028

  Colloquendi formulae: Tabula vicesima quinta, pars tertia

  TABULA VICESIMA QUINTA (pars tertia et ultima) ΠΙΝΑΞ Ο ΠΕΜΠΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΤΟΣ (μέρος τὸ τρίτον καὶ ἔσχατον) Several interrogative expressions (cont.) What else do you want? Quid vis amplius? Τί βούλει πλέον; Τί ἔτι; What more do you (all) want? Quid vultis amplius? Τί πρὸς τούτοις ἔτι βούλεσθε; Do you...
  by Franmorar
  Fri Sep 27, 2013 7:50 pm
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Tabula vicesima quinta, pars secunda
  Replies: 0
  Views: 2113

  Colloquendi formulae: Tabula vicesima quinta, pars secunda

  TABULA VICESIMA QUINTA (pars secunda) ΠΙΝΑΞ Ο ΠΕΜΠΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΤΟΣ (μέρος τὸ δεύτερον) Several interrogative expressions (cont.) What examples can you cite to me? Ad quae exempla me revocas? Τίνα παραδείγματα παρέχεις; Is this how you want to deceive us? Itane vero nobis fucum facis? Ἆρ’ οὕτως ἡμᾶς ...
  by Franmorar
  Tue Sep 24, 2013 12:48 pm
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Tabula vicesima quinta, pars prima
  Replies: 0
  Views: 2126

  Colloquendi formulae: Tabula vicesima quinta, pars prima

  TABULA VICESIMA QUINTA (pars prima) ΠΙΝΑΞ Ο ΠΕΜΠΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΤΟΣ (μέρος τὸ πρῶτον) Several interrogative (asking) expressions. Variae formulae percunctandi. Ποικίλαι τοῦ ἐρωτᾶν ῥῆτραι. What’s happening? What’s going on? Quid agitur? Τί πράττεται; What happened? Tell me where the other people are. Qu...
  by Franmorar
  Mon Sep 23, 2013 2:24 pm
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Tabula vicesima quarta, pars quarta
  Replies: 0
  Views: 2058

  Colloquendi formulae: Tabula vicesima quarta, pars quarta

  TABULA VICESIMA QUARTA (pars quarta et ultima) ΠΙΝΑΞ Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΤΟΣ (μέρος τὸ τέταρτον καὶ ἔσχατον) Several common expressions (cont.) Let’s cast (draw) lots for this, let's toss for this. Res revocetur ad sortem (sorte dijudicetur). Κληρώμεθα. Διὰ τοῦ λαγχάνειν διακρίνωμεν. Come, let’s lea...
  by Franmorar
  Sun Sep 22, 2013 3:30 pm
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Tabula vicesima quarta, pars tertia
  Replies: 0
  Views: 1943

  Colloquendi formulae: Tabula vicesima quarta, pars tertia

  TABULA VICESIMA QUARTA (pars tertia) ΠΙΝΑΞ Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΤΟΣ (μέρος τὸ τρίτον) Several common expressions (cont.) He makes everybody laugh. Risum omnibus movet (concitat). Γέλωτα πᾶσι παρέχει (κινεῖ). He said it joking(-ly). He was just joking. Animi gratia hoc dixit. Τοῦτο παίζων εἶπε (ἐγελοί...
  by Franmorar
  Fri Sep 20, 2013 7:35 pm
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Tabula vicesima quarta, pars secunda
  Replies: 0
  Views: 1998

  Colloquendi formulae: Tabula vicesima quarta, pars secunda

  TABULA VICESIMA QUARTA (pars secunda) ΠΙΝΑΞ Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΤΟΣ (μέρος τὸ δεύτερον) Several common expressions. This is important, useful, appropriate. Operae pretium est. Διαφέρει (συμφέρει). It doesn’t matter. Nihil refert. Οὐδὲν διαφέρει. In fact, nothing of this matters. Quippe leve est totu...
  by Franmorar
  Wed Sep 18, 2013 6:04 pm
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Tabula vicesima quarta, pars prima
  Replies: 0
  Views: 2058

  Colloquendi formulae: Tabula vicesima quarta, pars prima

  TABULA VICESIMA QUARTA (pars prima) ΠΙΝΑΞ Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΤΟΣ (μέρος τὸ πρῶτον) Several common expressions. Variae locutiones familiares. Ποικίλαι φράσεις συνήθεις. For example. Verbi causa. Verbi gratia. Exempli causa. Λόγου χάριν (ἕνεκα). Παραδείγματος ἕνεκα. As a (mere) formality. Dicis causa...
  by Franmorar
  Tue Sep 17, 2013 10:54 pm
  Forum: The Agora
  Topic: De variis latinis graecisque colloquendi formulis
  Replies: 20
  Views: 23486

  Re: De variis latinis graecisque colloquendi formulis

  Franmorarius Bedverio amico salutem plurimam. Optime Bedverie, vincla utilissima addidisti. Vide tamen diligenter et in titulo tabulae septimae decimae mendum tolle. Vale atque vale. Ὦ βέλτιστε Βεδουέριε, ὀνησιμοτάτους προσέθηκας δέσμους. Ὅρα μὴν ἐπιμελῶς καὶ τὴν ἐπιγραφὴν διόρθου τὴν τοῦ ἑπτακαιδεκ...
  by Franmorar
  Tue Sep 17, 2013 1:57 pm
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Tabula tertia et vicesima
  Replies: 0
  Views: 2082

  Colloquendi formulae: Tabula tertia et vicesima

  TABULA TERTIA ET VICESIMΑ ΠΙΝΑΞ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΤΟΣ On letters. De epistolis. Περὶ τῶν ἐπιστολῶν. To fold a letter. Epistolam complicare. Ἐπιστολὴν συστρέφειν. To seal a letter. Litteras (signo) obsignare. Epistolam sigillo munire. Σφραγίζειν ἐπιστολήν. Γράμματα σημαῖνεσθαι. Τοῖς γράμμασι σφραγίδα...
  by Franmorar
  Mon Sep 16, 2013 10:06 pm
  Forum: The Agora
  Topic: τί νῦν ἀναγιγνώσκεις;
  Replies: 15
  Views: 10106

  Re: τί νῦν ἀναγιγνώσκεις;

  Χαίρετε, ὦ ἀγαθὲ Ἀτρεῦ τε καὶ ἄλλοι τὴν ἑλληνικὴν γλῶτταν φιλοῦντες. Ἐπειδὴ ἐρωτᾷς, τὸν νῦν χρόνον ἐπὶ τῷ ποικίλας βίβλους ἀναγιγνώσκειν διατρίβω χρηστάς τε καὶ κεχαρισμένας. Πρότερον μὲν λέγω τὰς βίβλους οὐx ἑλληνιστὶ συγγεγραμμένας, ὕστερον δὲ τὰς ἑλληνικάς. Κατὰ χεῖρας βιβλίον ἔχω τοῦ Μόρρις Κλίν...
  by Franmorar
  Mon Sep 16, 2013 5:51 pm
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Tabula altera et vicesima
  Replies: 0
  Views: 1938

  Colloquendi formulae: Tabula altera et vicesima

  TABULA ALTERA ET VICESIMA ΠΙΝΑΞ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΤΟΣ Sharpen a pen, writing. Calamum conformare, scribere. Κάλαμον ὀξύνειν, γράφειν. To sharpen a pen. Calamum apparare (conformare). Κάλαμον ὀξύνειν, καλαμογλυφεῖν. Cut this pen of mine to a sharp point, but cut that one to a blunt point. Hunc mihi...
  by Franmorar
  Sun Sep 15, 2013 6:42 pm
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Tabula una et vicesima
  Replies: 0
  Views: 2066

  Colloquendi formulae: Tabula una et vicesima

  TABULA UNA ET VICESIMA ΠΙΝΑΞ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΤΟΣ Translating, writing a composition. Interpretari, scriptioni animum adhibere. Μεταφράζειν, θέματι τὸν νοῦν προσέχειν. To translate into Latin. Latine reddere (interpretari). In latinum sermonem transferre (vertere, convertere). Ῥωμαϊστὶ ἐκφέρειν. Εἰς ...
  by Franmorar
  Fri Sep 13, 2013 2:35 pm
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Tabula vicesima
  Replies: 0
  Views: 1970

  Colloquendi formulae: Tabula vicesima

  TABULA VICESIMA ΠΙΝΑΞ Ο ΕΙΚΟΣΤΟΣ Studying, reading, learning by heart. Studiis vacare, legere, memoriae mandare. Περὶ τὰ γράμματα διατρίβειν, ἀναγιγνώσκειν, ἐκμανθάνειν. I study as much as I can, insofar as I can. In studiis pro mea parte versor. Ἐν τοῖς γράμμασι τὸ ἐμόν γε μέρος διατρίβω. To apply ...
  by Franmorar
  Thu Sep 12, 2013 6:57 pm
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: tabula undevicesima
  Replies: 0
  Views: 1847

  Colloquendi formulae: tabula undevicesima

  TABULA UNDEVICESIMA ΠΙΝΑΞ Ο ΕΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΣ Explaining, making a difficulty clear. Explanare, difficultatem aperire. Ἐξηγεῖσθαι, δυσκολίαν διασαφηνίζειν. What does that word mean? Quid valet (sonat) illa vox? Τί σημαίνει ἐκεῖνο τὸ ῥῆμα; What is the meaning of this word? What does this word stand ...
  by Franmorar
  Wed Sep 11, 2013 2:04 pm
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Tabula duodevicesima
  Replies: 0
  Views: 1906

  Colloquendi formulae: Tabula duodevicesima

  TABULA DUODEVICESIMA ΠΙΝΑΞ Ο ΟΓΔΟΟΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΣ Looking, noticing, observing. Videre, animadvertere, observare. Ὁρᾶν, καθορᾶν, παρατηρεῖν. Look at me. Converte ora et oculos in me (ad me). Ἐμοὶ ἀντίβλεπε. Look what are you doing. Vide quid agas. Σκόπει τί πράττεις. Be careful and don’t ruin anything...
  by Franmorar
  Mon Sep 09, 2013 7:15 pm
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Tabula septima decima
  Replies: 0
  Views: 1803

  Colloquendi formulae: Tabula septima decima

  TABULA SEPTIMA DECIMA ΠΙΝΑΞ Ο ΕΒΔΟΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΣ Listening attentively to, paying attention. Attente audire, animum attendere. Τὸν νοῦν (τὴν διάνοιαν) προσέχειν Listen attentively! Erigite aures. Τὰ ὦτα δίδοτε (ἀναπετάννυτε). Lend an ear and listen to me. Admove aurem et subausculta. Παράβαλλε τὸ ο...
  by Franmorar
  Sat Sep 07, 2013 2:00 pm
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Tabula sexta decima
  Replies: 0
  Views: 2052

  Colloquendi formulae: Tabula sexta decima

  TABULA SEXTA DECIMA ΠΙΝΑΞ Ο ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΣ Arguments, accusations, apologies. Altercatio, accusationes, excusationes. Ἀμφισβήτησις (φιλονεικία), ἐγκλήσεις, ἀπολογίαι (προφάσεις). What’s the point of this quarrel? Quorsum (quorsus) haec disputatio (indignatio)? Τοῦ δ’ ἕνεκα αὕτη ἡ διάλεξις (ἀγανάκ...
  by Franmorar
  Thu Sep 05, 2013 3:07 pm
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Tabula quinta decima
  Replies: 0
  Views: 2023

  Colloquendi formulae: Tabula quinta decima

  TABULA QUINTA DECIMA ΠΙΝΑΞ Ο ΠΕΜΠΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΣ On some games. De variis ludis. Περὶ τῶν ποικίλων παιδιῶν. Would you play something? Placetne tibi ludere? Ἆρά σοι ἀρέσκει παίζειν; Let’s play together. Inter nos ludamus. Συμπαίζωμεν. How much will we bet on the game? Qua sponsione vis ludere? Τίνι ἐ...
  by Franmorar
  Wed Sep 04, 2013 2:01 am
  Forum: The Agora
  Topic: Unde es?
  Replies: 9
  Views: 11744

  Re: Unde es?

  Franmorarius Calliopae salutem multam dicit. Optima Calliope, laetor quod tibi latine scribere et sic tuas exercitationes juvare possum latinas. Dicis te e Lettonia esse civem. Equidem civis sum venetiolanus seu venetiolensis, e Venetiolis, ut prisce dicebatur, nunc Venetiola re publica dicta, in Am...
  by Franmorar
  Wed Sep 04, 2013 1:24 am
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Tabula quarta decima
  Replies: 0
  Views: 1991

  Colloquendi formulae: Tabula quarta decima

  TABULA QUARTA DECIMA ΠΙΝΑΞ Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΣ Selling, buying, paying. Vendere, emere, solvere. Πωλεῖν, ὠνεῖσθαι, ἐκτίνειν. To sell in an auction. Per praeconem (auctione) vendere. Δημιοπράττειν. To ask how much a thing costs. Mercis pretium exquirere. Τὴν τιμὴν πυνθάνεσθαι. How much does this c...
  by Franmorar
  Wed Sep 04, 2013 12:51 am
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Tabula prima
  Replies: 15
  Views: 13278

  Re: Colloquendi formulae: Tabula prima

  Franmorarius Marco et Bedverio salutem plurimam dicit. Optime Marce et exoptate Bedverie, equidem vobis invicem ago magnopere gratias, quod benevolenter de opusculo meo dixistis. Bedverie amice, quaeris quot sint tabulae in libro. Plures quam viginti, respondeo. Multum valete, interretiales amici. Μ...
  by Franmorar
  Tue Sep 03, 2013 3:22 am
  Forum: The Agora
  Topic: Colloquendi formulae: Tabula prima
  Replies: 15
  Views: 13278

  Re: Colloquendi formulae: Tabula prima

  Ὦ ἀγαθὲ Σαῦλε, χαῖρε καὶ ἐνταῦθα ἀνάγνωθι τὸν ἐμὸν πρόλογον ἑλληνιστί. Ἔρρωσο. ΠΕΡΙ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΡΩΜΑΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΡΗΤΡΩΝ ΕΝΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΓΛΩΤΤΑΝ ΜΕΘΕΡΜΗΝΕΥΘΕΙΣΩΝ Ἐξ ἄλλου ἐγχειριδίου ἱερέως τινὸς ἰησουΐτου συγγραφέως «Περὶ τοῦ ῥωμαϊστὶ λέγειν» ἐκλεχθέν καὶ ἐκ βελτίστων ...