Search found 82 matches

by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Fri Sep 07, 2018 8:41 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Ἔστι καὶ Ἄησι λέξις Ἄημι δὲ ἀρχική ἐστι μορφή· ταύτην τὴν λέξιν παρʼ Ὁμήρῳ τε καὶ ἄλλοις ποιηταῖς εὕροι ἄν τις.
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Fri Sep 07, 2018 4:14 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Ἡμῶν σήμερον αἰκιδῶ ἀσκούντων ἐσῄει τὸ γυμνάσιον αἰλούρου σκύμνος μέλας ψαρὸς κηλίδας ἔχων λευκάς ἄλλοθί τε καὶ κατὰ στῆθος, ἐσελθὼν οὖν ὥσπερ ἐς τὸν ἑαυτοῦ οἶκον βαδίζει καὶ πίπτει ὕπτιος ὑπὸ τὴν κρεμάστραν ἀφʼ ἧς ἐνδύματα κρέμαται τὰ κιμονὼ ἐν Ἰαπονίᾳ λεγόμενα καὶ παίζει ξὺν ζώνῃ τινὶ ταπεινῶς κρε...
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Tue Sep 04, 2018 10:50 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Οὐδὲν μέλει οὔτε ἡλίου οὔτε χειμῶνος ἀνδρὶ φρονίμῳ τε καὶ κεκτημέμῳ ὑδροπέπονα. http://i.piccy.info/i9/a4cb61d3fdb2da2f0168771c73947839/1536057938/8298/1267385/IMG_20180904_112800_194_240.jpg http://i.piccy.info/a3/2018-09-04-10-45/i9-12597351/240x240-r/i.gif ἀτὰρ καὶ ἥλιος σήμερον ἡμῖν ἀλεεινός ἐστ...
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Sun Sep 02, 2018 5:09 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Ἦ οἶδέ τις τῶν ἐνταῦθα διαλογούντων εἰ οἷός τʼ εἰμι μεταλλάξαι τὸ ὄνομα ἐμαυτοῦ ἐν ταύτῃ τῇ ἀγορᾷ; τὸ login λέγω. κέκτημαι γὰρ ἀφορμάς τινας μηκέτι ὀνομάζεσθαι Ἀκέμδωρ.
Ἔδει οὖν ὡς νῦν οἶδα γράψαι ἐπιστολὴν τῷ φιλόφρονι ἄρχοντι τῆς ἡμετέρας ἀγορᾶς. :)
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Sun Sep 02, 2018 5:03 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Ξενοφάνης ὁ Βορήιος γνωστὸς ὡς Ἀκέμδωρ πᾶσι πᾶσι γνωστοῖς μὲν ἤδη καὶ οὔπω γνωστοῖς χαίρειν
ἡμῖν ἐν Κιέβῳ πόλει ἥλιος λάμπει λίαν ὥσπερ ἔσχατον μειδιῶν πρὸ τοῦ Ἔρρωσο εἶπειν.
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Tue Jan 31, 2017 9:32 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Ἡμῖν δὲ πάλιν περὶ τὴν χώραν κρυμὸς περιπέπταται, οὐκ ἄν τις ἐξίοι οἴκου ἄνευ δισσῶν βρακῶν τε ϗ πίλου λαχνήεντος ϗ ἐφεστρίδος ἀώτου μεστῆς.
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Sun Jan 15, 2017 7:11 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Καὶ σοί γε εἰρήνη τοῖς τε περί σε. τοῖς δὲ ἡμῶν ἄρχουσι εἰ παντάπασι εἰρηνεύειν οὐ δυνατόν ἐστι τρομοκρατόρων πολλῶν ὄντων ἁπανταχοῦ σοφὴ οὖν Ἀθήνη ἀρηγέτω οὐ βροτολοιγὸς Ἄρης.
Ἀτὰρ ἡμῖν ὁ οὐρανὸς ἄνεσιν τοῦ κρύους ἐχαρίσατο οὐ μέντοι ἐς δηρὸν χρόνον μεθαύριον γὰρ πάλι ῥιγήσομεν.
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Sun Jan 15, 2017 5:08 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Φῂς οὖν Μᾶρκε Τρύμποντα ἀστεροπητὴν εἶναί τε ϗ τοῦ καιροῦ κοιρανεῖν ὥσπερ ὑπὲρ τοῦ ἀνατολικοῦ ἡμίσεως τῆς γαίας Ποῦτιν ὀβριμόθυμος κυβερνᾷ; :D
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Mon Jan 09, 2017 9:10 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Χαῖρετε ὦ βέλτιστοι.
Ἐν τῷ ἡμῶν χωρίῳ χειμὼν πελώριος ϗ οὐδεπώποτε γνωστὸς ἡμῖν, ἐνίοτε γὰρ ἐς τοὺς ἐννεακαίδεκα βαθμοὺς ὑπὸ τοῦ μηδὲν ἀφικνεῖται ἡ θερμοκρασία.
Μᾶρκε ὦ ἐράσμιε, ἀκριβέστερόν ἐστι γράφειν Μόσχα καὶ Ῥωσσία ἢ Ῥωσία, οὕτως γὰρ ἐγεγράφεσαν οἱ τοῦ Βυζαντίου χρονογράφοι.
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Sun Jan 01, 2017 2:47 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Εὐτυχοίητʼ ἐν τῷ νέῳ ἔτει ὦ φίλοι!
Image
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Mon Dec 26, 2016 9:49 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Πάνυ γε, διοίσουσί ποτε ἀλλʼ οὐκ ἐν ταχεῖ χρόνῳ. κατὰ τὸ τοῦ Ἰουλίου ἡμερολόγιον ἕκαστον τέταρτον ἔτος δίσεκτός ἐστιν· ὥστε δισχιλιοστὸν μὲν, τέταρτον καὶ δισχιλιοστόν, ὄγδοον καὶ δισχιλιοστὸν ϗ τὰ πόρσω ἔτη ἔχουσιν ἓξ καὶ ἑξήκοντα καὶ τριακοσίας ἡμέρας, πρῶτον δὲ καὶ δισχιλιοστόν, δεύτερον καὶ δισχ...
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Sun Dec 25, 2016 9:25 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Δεινὰ ἐγένετο· ἔπεσε Ῥωσσικὸν ἀεροσκάφος ϗ ἀπέθανον πάντες οἱ ἐπιβάται· σχεδὸν πάντες οἱ μουσικοὶ τοῦ ἀοιδικοῦ συγκροτήματος τοῦ Ἀλεξανδρίδους, δημοσιογράφοι ἔνιοι ϗ γνωστὴ εὐεργέτρια Ἐλισάβεθ Γλίγκα ϗ ἄλλοι πολλοί. κοῦφʼ αὐτοῖς χθὼν ἐπάνωθε πέσοι, Κύριε ἐλέησον τοὺς δούλους σου ἄρτι κοιμηθέντας
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Sun Dec 25, 2016 9:00 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Ἡ ἡμέρα τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως οὐδέποτε κινεῖται, ϗ μᾶλλον εἴπω αὕτη ἡ ἡμέρα ϗ παρʼ ἡμῖν ἄγεται τῇ πέμπτῃ ϗ εἰκοστῇ τοῦ Δεκεμβρίου, ἀλλὰ ζῶμεν ἡμεῖς κατὰ δύο ἡμερολογίω· ἐν πολιτείᾳ μὲν κατὰ τὸ Γρηγορίου ἐν δὲ τῇ Ἐκκλησίᾳ κατὰ τὸ Ἰουλίου, ὥστʼ οὖν ὅτʼ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ πέμπτη ἐστὶ ϗ εἰκοστὴ Δεκεμβρί...
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Fri Dec 23, 2016 1:23 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Εὔχομαι Καλὰ Χριστούγεννα πᾶσιν διάγουσι ἐν τῷ τοῦ Γρηγορίου ἡμερολογίῳ!
ἡμῖν γὰρ οἷς κατὰ Ἰούλιον λογιζομένοις ἡμέρας Χριστούγεννα ἔσται τῇ ἑβδόμῃ Ἰανουαρίου.
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Fri Dec 23, 2016 1:20 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Ἦν ἐν τῇ χώρᾳ μου κρύος ἐγὼ δʼ ὑγίαινον, νῦν θάλπος ἔστη ἀντὶ κρύους ἔγωγε ἠρρώστησα· βήσσω ϗ πτάρνυμαι :)
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Mon Dec 12, 2016 7:56 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Ἐν δὲ τῇ ἡμῶν χώρᾳ θάλπει ϗ ὑετῷ ἕσπετο βαθὺν κρύον, ὥστε πάντα τὰ ῥέοντα πέπηγε οἳ δὲ πρὸ τοῦ βαδίζοντες νῦν ὀλισθάνουσι :)
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Sat Dec 03, 2016 8:27 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Ἡμεῖς ἐν τῇ Κιέβῳ εὐδίαν μόλις ἐν ὀνείρῳ ὁρῶμεν, χιὼν κεκάλυφε πᾶσαν τὴν γῆν τε ϗ βολαὶ χιόνος καλύπτουσι ὄψιν :)
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Fri Dec 02, 2016 6:33 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Χαίρετε φίλοι ϗ ξυγχάρητέ μοι ἐγὼ γὰρ τὸ τέλος ηὕρηκα ἐργασίαν :D
Νῦν εἰμι ἀγωνιστὴς τοῦ χοροῦ τοῦ τῆς κωμῳδίας θεάτρου!
Image
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Mon Jun 20, 2016 8:47 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Ὢ ὡς μάκαρ εἶ φίλε θαλάσσης ἀπολαύων! :)
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Sun Jun 19, 2016 4:47 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Καί πάνυ ἄξια λόγου βιβλία οὔπω ᾔδειν αὐτὰ ὥστε σοι χάριν οἶδά μοι γνωρίσαντι. Ἐν δὲ τῇ πόλει μου ἀγαπητῷ Κιέβῳ καῦμά τε θάλπος ὥστʼ ἄσφαλτον τήκεσθαι τὴν ἐπὶ γῆς ἐστρωμένην. ἐνίοτε δὲ ϗ μυελὸς θάλπει τήκεται. Σήμερον ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τὴν ἁγίαν Πεντηκοστὴν ἑορτάζει τοῦτʼ ἔστι τὴν τῆς Ἁγίας Τριάδ...
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Fri Jun 17, 2016 9:22 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Ἆρʼ ἔστι ϗ ἥδε ἡ γραμματικὴ Ῥωμαίας γλώσσης ῥωμαϊστὶ γεγραμμένη;
τοῦτο γάρ ἐστιν ἰδέα ἥ μʼ ἀναπτεροῖ· εἰ ἦν ἂν ἐγχειρίδιον τῆς Ἑλληνικῆς ἅπαν τῇ Ἑλληνικῇ δὲ γλώσσῃ γεγραμμένον.
ἴσως ἔγωγέ ποτʼ αὐτὸς τοιοῦτόν τι ἐγχειρίδιον γράψω, εἰ ὁ Θεὸς εὐοδώσει.
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Fri Jun 17, 2016 6:59 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Ὦ ὅσῳ ἀγαθόν ἐστιν ἐγχειρίδιον τῆς Ῥωμαίας γλώσσης· https://lingualatina.dk/wp/
τῇ αὐτῇ Ῥωμαίᾳ γλώσσῃ διεξιοῦσα. λίαν μεταμέλει μοι ὅτι οὐκ ἔστι τοιοῦτόν τι ἐγχειρίδιον τῆς Ἑλληνικῆς.
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Fri Jun 17, 2016 6:52 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Ναί, Μᾶρκε τούτο πάνυ καλὸν ϗ εὔκαιρον ἀπόσπασμά ἐστι Ἰακώβου.
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Thu Jun 16, 2016 5:45 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Ἀναγιγνώσκω νῦν τὴν Ἰλιάδα, ἄρτι ἐφικόμην τοῦ τῆς πρώτης ᾠδῆς τέλους, ϗ τί δὴ λέγει ἡμῖν Ὅμηρος· Ἀγαμέμνων μὲν ἄγει παλλακὴν τὴν Χρυσηίδα ϗ βινεῖ αὐτὴν κουριδίην περ ἔχων ἄλοχον. Χρύσου δὲ ἐλθόντος ϗ ἀπερείσιʼ ἄποινα ἀντὶ τῆς θυγατρὸς παρέχοντός οἱ ἀπωθεῖ αὐτὸν φήσας ὡς βινήσει αὐτὴν ἕως τοῦ γήρως α...
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Wed Jun 15, 2016 7:01 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Ἐν δὴ τῇ πόλει τῇ ἐμῇ παννύχιον ὕε Ζεὺς συνεχές. νυνὶ δὲ οὐρανὸς μολύβδῳ ἔοικε, πάντες δὲ οἱ αἴλουροι ἐδραπέτευσάν τε ϗ κατεκρύβησαν.
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Tue Jun 14, 2016 7:18 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Χαῖρε ὦ Μᾶρκε χαίρετε ϗ πάντες οἱ ἑλληνίζοντες. πάλαι ἤδη οὐκ ἔγραφον ἐνταῦθα.
Εἴ τι περὶ καιροῦ τοῦ ἀέρος εἰπεῖν· ἐν τῇ Κιέβῳ ὀμίχλη σήμερον τοιαύτη ἐστὶν ὥστε ἐκτεταμένος τὴν χεῖρα σχεδὸν οὐ θεῶμαι τοὺς δακτύλους.
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Mon Nov 23, 2015 2:29 pm
Forum: The Agora
Topic: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων
Replies: 71
Views: 54143

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Λέγων ἑτερόδοξοι I mean, the dissenters, differently minded, those who disagree with the official ideology, those who did not believe the Nazi collaborator Bandera a hero. For example, Ruslan Kotsaba for many months is in jail for calling to stop the war. Not for action only for words. I personally ...
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Sun Nov 22, 2015 9:17 am
Forum: The Agora
Topic: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων
Replies: 71
Views: 54143

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

ἄφες μοι δεῖξαι τὸ σφάλμα· τυγχάνει, ου τυνχάνει.
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Sun Nov 22, 2015 9:05 am
Forum: The Agora
Topic: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων
Replies: 71
Views: 54143

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Ἕρπει ὁ πόλεμος, ὡς Μᾶρκος λέγει, σπονδαὶ μὲν τοῦ Μίνσκ δημοσίᾳ, ὄντως δὲ ἀκροβολίσεις. ἐν τῇ οὐκρανίᾳ ἀφιᾶσι ἐργασίας ἢ ϗ ἐς φυλακὰς βάλλουσι πάντας τοὺς ἑτεροδόξους. ὥσπερ ἐν Γερμανίᾳ πρὸ τοῦ δευτέρου οἰκουμενικοῦ πολέμου.
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Fri Dec 26, 2014 1:08 pm
Forum: Learning Greek
Topic: Woodhouse English-Greek Dictionary in DOCX and DSL
Replies: 7
Views: 5364

Re: Woodhouse English-Greek Dictionary in DOCX and DSL

Σαῦλε, ἆρα κέκτησαι πλῆρες τὸ χειρόγραφον ἐξ οὗ ἀπόσπασμα φαίνει τὸ ἀϝατάρ σου; :)
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Wed Dec 24, 2014 7:22 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Χαίρετε ὦ φίλοι!
Ξὺν χαρᾷ ξυνίστημι ὑμῖν τὸ ἔργον μου· viewtopic.php?f=2&t=62713&p=169451#p169451 :D
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Wed Dec 24, 2014 7:19 pm
Forum: Learning Greek
Topic: Woodhouse English-Greek Dictionary in DOCX and DSL
Replies: 7
Views: 5364

Woodhouse English-Greek Dictionary in DOCX and DSL

Χαίρετε ὦ φίλοι I have the honor to introduce my work on the recognition of Woodhouse' English-Greek Dictionary. There is the original: http://www.lib.uchicago.edu/efts/Woodhouse/ There is the text in the DOCX and DSL: https://mega.co.nz/#F!pBN0xTIA!DmJ34SWqsGL6UMnvUbMQJw Long vowels are marked in r...
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Thu Dec 11, 2014 3:06 pm
Forum: The Agora
Topic: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων
Replies: 71
Views: 54143

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Ἡ ἀγορὰ ἐν οὐκρανικῇ σχολῇ τῆς Νικολάευ πόλεως· http://proxy11.media.online.ua/news/r2-0c96050f9c/5485aad46b58d.jpg http://proxy10.media.online.ua/news/r3-081f01be83/5485aacd80114.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/17893/11206178.7bb/0_1011e1_8178a1bf_orig Ἐπίγραμμα ὑπὲρ τοῦ ἀγγείου λέγει· «Αἷμα ῥωσ...
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Thu Dec 11, 2014 2:38 pm
Forum: The Agora
Topic: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων
Replies: 71
Views: 54143

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Οἶδα πάνυ καλῶς τοὺς βεβήλους ϗ γραώδεις μύθους (ὡς ἔλεγε Παῦλος ἐν αʹ Τιμ. δʹ ζʹ), ἐς οὓς σὺ ἀναφέρεις, ϗ ἄλλως τε οὐδεμία ἐστι χρεία ἀναφέρειν ἐς ταινίας (films) γεγραμμένας τῇ Ῥωσσικῇ γλώσσῃ ἣν οἶμαι οὐδεὶς ξυνίησι ἐν τούτῳ τῷ σκέμματι (thread), ἐκτὸς ἐμοῦ ϗ σοῦ. Χρησιμώτερόν ἐστι Μᾶρκόν τε ϗ Ἀλέ...
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Sun Nov 23, 2014 1:29 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Ἐν τῇ Κιέβῳ σήμερον ἡ πρώτη χιὼν ἔπεσε, ἐχθὲς δὲ ἦν σεισμὸς ἐν τῇ Ῥουμανίᾳ ϗ ἐν τῇ Ὀδήσσῳ πόλει
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Mon Nov 17, 2014 3:45 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Νῦν πρῶτον ἐν τούτῳ τῷ ἔτει ἐχιόνισε ἐν τῇ Κιέβῳ
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Fri Nov 14, 2014 11:24 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Ἔλεγον περὶ τὰ images τὸ πῶς αὐτὰ θέσθαι ἐν post ἐν τούτῳ τὸ forum. ἀλλʼ ἤδη ἐγὼ ξυνῆκα πῶς :D
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Thu Nov 13, 2014 10:14 pm
Forum: The Agora
Topic: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων
Replies: 71
Views: 54143

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Πολλοὶ γάρ εἰσιν ἐν Χαρκοβίᾳ οἱ σπουδάζοντες περὶ τοῦ λεγομένου ἀντιμαιδάν. Καὶ οὗτοι οἳ ἀντιμαιδὰν πάνυ ἐν ἀσφαλείᾳ εἰσίν; ἐν τῇ Ὀδήσσω πόλει πλέον ἢ ἑκατὸν ἄνδρας τε ϗ γυναίκας ἐκ τοῦ ἀντιμαιδὰν ζῶντας ἔκαυσαν, πάνυ γε οἳ τοῦτο ἔπραξαν οὐ φασισταί εἰσι; Σὺν τριχρώμοις σημείοις ἐν χειρσί; Ἰδέ· πολ...
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Tue Nov 11, 2014 9:36 pm
Forum: The Agora
Topic: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων
Replies: 71
Views: 54143

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Ἄληθες; γνώμας ἐν τίνι διαφερούσας· τὸ τίς οὖν μείζων πατριότης ἐστὶ· Ποροσένκω ἢ Κολομόϊσκι; τίνες οὗτοι ἄνθρωποι οὕς λέγεις; ἀτενίζων οὐδένα ὁρῶ. ἐγὼ καὶ οἱ φίλοι μου οὐχ ἅπαξ ἐξερχόμεθα ἐς ἀγυιὰς ἀπαιτοῦντες εἰρήνην ϗ πάντοτε μεν ἐκινδυνεύομεν πολλάκις δὲ ᾑμάχθημεν. ἐν οὐκρανίᾳ ἀπηγόρευνται ῥωσσι...
by Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Tue Nov 11, 2014 5:07 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3290
Views: 1111091

Re: What's the weather like today (φθινόπωρον)

Φίλοι, πῶς ἐντίθεσθε πίνακας ἐς τὰς στολὰς ὑμῶν;