Search found 2928 matches

by Markos
Sun Feb 03, 2019 10:39 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

ἰσχυροὶ μὲν οἱ ἄνεμοι, ψυχροὶ δ' οὔκ.
bedwere wrote:
Wed Jan 30, 2019 11:14 pm
Χαίρω, φίλε Μᾶρκε, ἀναγνών σε θερμαίνεσθαι τὴν ψυχήν γε, καὶ δὴ καὶ ἀπολαύειν τοῦ μικροῦ ἔργου μου.
ναί, ἀδλεφέ μου. ἐκ γὰρ μικροῦ ἔργου χαρὰν πολλὴν ἔχω.
by Markos
Sun Feb 03, 2019 10:31 pm
Forum: Koine and Biblical and Medieval Greek
Topic: A Super Bowl Sunday treat
Replies: 7
Views: 6272

Re: A Super Bowl Sunday treat

τῷ Tom μὲν οὖν Brady λέγει ὁ χρόνος «τὸ τέλος ἀπαιτῶ ἔγωγε. τοῦτο οὖν δὸς ἐμοί. γέρων γὰρ σύγε.» ὁ δὲ Brady: «τὸ τέλος δώσω, ἀλλ' οὐκέτι.»
τὸ τέλος ὁ χρόνος ἀπαιτεῖ.
https://www.youtube.com/watch?v=9RjBePQV4xE
by Markos
Wed Jan 30, 2019 9:57 pm
Forum: Learning Greek
Topic: Greek-English Phrasebook (Sprechen Sie Attisch)
Replies: 17
Views: 6265

Re: Greek-English Phrasebook (Sprechen Sie Attisch)

Also, If I may add a plug, the a là Ørberg edition: https://www.textkit.com/greek-latin-forum/viewtopic.php?f=28&t=68698 I never got a chance to tell you, Roberto, how much I enjoyed your monolingual notes. These I read straight through independent of the text, sort of the way my kids used to eat o...
by Markos
Wed Jan 30, 2019 9:52 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

ψυχροὶ μὲν οἱ ἄνεμνοι, ψυχρὸν δὲ τὸ πνεῦμα. τὸ δὲ πνεῦμα τὸ ἅγιον τὴν καρδίαν μου θερμαίνει.
by Markos
Thu Jan 17, 2019 10:48 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

σήμερον μὲν τὸν ἀέρα εὑρίσκω θερμὸν ὄντα. ἐπαύριον δὲ ἴσως τὴν χιόνα ἕξομεν. Χθὲς τῆς νύκτος ἔνιφεν. Νῦν δὲ καὶ νίφει. Βλέπω δὲ τὴν χιόνα ἐπὶ τῆς γῆς κειμήνην. Οὐ δύναμαι ἰδεῖν τὸν οὐρανὸν διότι αἱ νεφέλαι κρύπτονται τὴν ἥλιον. Ἔρρωσο. Ὕει ἐνταῦθα, ὦ φίλε. Ἥλιος δή ἐστιν ὄνομα ἀρσενικόν, οὐδὲ θηλυκ...
by Markos
Wed Jan 09, 2019 10:12 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

ἐκ τῆς κλίνης μου ἀναστάμενος εἶχον ἐν νῷ τρέχειν. τὸν δ' ἀέρα λίαν ψυχρὸν ὄντα εὖρον. ὀλίγον οὖν ἔδραμον.
by Markos
Wed Jan 02, 2019 9:25 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

ἐνταῦθα ἐν ψύχει ἄρχεται τὸ νέον ἔτος.
by Markos
Thu Dec 20, 2018 10:48 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

ψυχρὸν μὲν τὸν Χρίστμας προσδοκῶμεν εἶναι, λευκὸν δ' οὔκ.
bedwere wrote:
Sun Dec 16, 2018 9:29 pm
Χαῖρε, ὦ βέλτιστε Μάρκε. Πολὺν μὴν χρόνον ἀποσχὼν τέλος ἐπανελήλυθας. Εἴθε φοιτῷς τοῦτον τὸν τόπον.
καὶ σύγε, φίλτατε! πάλιν καὶ πολλάκις γράψω, Θεοῦ θέλοντος.
by Markos
Sun Dec 16, 2018 6:53 pm
Forum: Koine and Biblical and Medieval Greek
Topic: Septuaginta Reader's Edition
Replies: 18
Views: 2479

Re: Septuaginta Reader's Edition

The type is slightly smaller than my UBS reader's GNT, but somehow seems actually clearer and easier to read. The multivolume Elpenor Septuagint https://www.elpenor.org/books/septuagint-genesis/default-en.asp has a nice, clear font that is considerably larger. Exscuse my slightly off-topic post. Wh...
by Markos
Sun Dec 16, 2018 6:24 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

φαίνει ὁ ἥλιος. νῦν μὲν ἐν οἰκίᾳ γράφω. ὕστερον δ' ἔξω δραμοῦμαι. ἡ γὰρ θερμασία πάρεσται, Θεοῦ θέλοντος.
bedwere wrote:
Wed Dec 12, 2018 6:27 pm
Αὔριον δ' ὕσει.
ἐν τῇ γῇ μου βροχὴν οὐ προκδοκῶ.
by Markos
Sat Aug 04, 2018 9:56 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

bedwere wrote: Μένομεν γὰρ ὄμβρον ταύτῃ τῇ ἑσπέρᾳ.
καὶ ὧδε τὴν βροχὴν μένομεν ὥστε μένεται ἡ βροχή.
Aetos wrote:ἐγγὺς τῆς Βοστώνης οἰκῶ...
ἐν ταύτῃ τῇ πόλει ἐγεννήθην.
ἑκηβόλος wrote:ἦν γὰρ μέλας ὁ ὄμβρος...
νομίζω ὅτι ἡ βροχὴ ἡ μενομένη ὑφ ἡμῶν μελαίνη οὐκ ἔσται.
by Markos
Thu Aug 02, 2018 9:22 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

ἀπὸ τῆς γῆς ἡμῶν ἡ θερμασία ἀπέχει. ταύτην γὰρ αἱ νεφέλαι κατέχουσιν. ἀπέχω -- ἀμετάβ. ἐν τῇ ἐνεργ. φωνῇ, εἰμὶ μακρὰν ἀπό τινος... (Λ.Σ.Κ.) καὶ ἐν Νέᾳ Ἀγγλίᾳ, ὁ οὑρανός ἐστιν συννέφελος... ἐν δὲ Ν. Α. ἡ ἀδελφή μου καὶ οἰκεῖ. (λεγω δὴ τὸν Κοννέκτικυτ.) ποῦ δὲ οἰκεῖς σύγε? ἐν τίνι πόλει? ἢ ἐγγύς τινο...
by Markos
Wed Aug 01, 2018 8:49 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

τὰς μὲν οὖν νεφέλας χαίρω ἰδών. αὗται γὰρ τὴν θερμασίαν κατέχουσιν.
by Markos
Sun Jul 29, 2018 3:42 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

παρὰ Θεοῦ εὐδίαν ἔχομεν. αὐτῷ γὰρ εὐχαριστῶμεν.
bedwere wrote:λυποῦμαι δὲ ὁρῶν τὰ ἐν τῇ Ἐλλάδι πυρά.
Aetos wrote:κατὰ θέρος ἔκαστον τῇ Ἑλλάδι προσπίπτουσι τὰ πυρά, ἀλλὰ τῆτες ἀπώλεσαν τὰ πλεῖστα.
περὶ τούτων προσεύξομαι ἔγωγε.
by Markos
Sun Jul 29, 2018 3:36 pm
Forum: Learning Greek
Topic: Classical Greek with Direct Method?
Replies: 2
Views: 1125

Re: Classical Greek with Direct Method?

Karagialis wrote:I'm investigating the possibility of using Direct Method in a Classical Greek class...What do you think?
ἐὰν Ἑλληνιστὶ ἡμῖν γράφῃς σύγε, γράψομέν σοι.
by Markos
Wed Jul 25, 2018 11:09 pm
Forum: Learning Greek
Topic: Commentaries on Anabasis
Replies: 24
Views: 6836

Re: Commentaries on Anabasis

I was thinking of recording the Anabasis for Librivox. That's going to freak me out, since in my head your voice = Augustine's. τὸ οὖν tolle, lege λέγω σοι. :lol: ...in my head your voice = Augustine's. In my head your φώνη is Aesop and Paul and Kendrick and Phillpotts and always and everywhere app...
by Markos
Wed Jul 25, 2018 11:08 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

ἐν τῇ βροχῇ τῇ τὸν ἀέρα ψυχούσῃ χαίρω.
Aetos wrote:χαῖρε, ὦ φίλτατε Μάρκε! ἐλεύσηται ὑμῖν ἡ ἀνακούφισις!
χάριν σοι ἔχω. ἡ δ' ἀνακούφισις ἦλθε δή. αὕτη δὲ μένοι, Θεοῦ θέλοντος.
by Markos
Sat Jul 14, 2018 9:12 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

νῦν φλέγει ὁ ἥλιος καὶ καύσων ἐστίν. τῇ δ' αὔριον τὸν Θεὸν τὸν ἀέρα νομίζω ψύξειν.
Aetos wrote:καὶ ἀστραπὴν εἶδον!
καλῶς οὖν εἶδες σύγε. καλῶς δ' Ἰησοῦς εἶδε ἰδὼν τὸν Διάβολον ὡς ἀστραπὴν ἐξ οὐρανοῦ ἐκβληθέντα.
Λκ 10:18: ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα.
ἔρρωσο!
by Markos
Wed Jul 11, 2018 10:19 pm
Forum: Composition Board
Topic: Preparation for passage based crosswords
Replies: 12
Views: 1959

Re: Preparation for passage based crosswords

Καὶ ῾τότε γὰρ ἐπὶ δυσμαῖς ἦν ὁ ἥλιος᾿ ἀπήλασαν τὰς ἀγέλας οἴκαδε, καὶ ἐπεπόνθει Χλόη περιττὸν οὐδέν, ὅτι μὴ Δάφνιν ἐπεθύμει λουόμενον ἰδέσθαι πάλιν. περισσός - ? πλεῖον ἢ... Στέφανος ὁ λεγόμενος ἑκηβόλος τῷ Μάρκῳ τῷ ἐπικαλουμένῳ φωσφόρῳ πλεῖστα χάρειν. πρὸ πάντων εὔχομαι σὲ ὑγιαίνειν. εὐχαριστῷ σοι...
by Markos
Wed Jul 11, 2018 10:04 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

λίαν θερμὸς ὁ ἐνταῦθα ἀήρ. τῆς οὖν βροχῆς ἐπιθυμῶ τῆς τὴν θερμασίαν παυούσης.
Aetos wrote:ἤδη ἀκούω τὰ βροντήματα.
ὦ χαῖρε, φίλτατε. χαίρω δ' ἰδών σε ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ γράφοντα. βροντὴν μὲν ἤκουσας. ἀστραπὴν δ' εἶδες?
by Markos
Thu Jun 21, 2018 9:47 pm
Forum: Composition Board
Topic: Μῦθοι Αἰσώπειοι
Replies: 256
Views: 138967

Re: Μῦθοι Αἰσώπειοι

χαῖρε. Ἀλλ’, ὅταν τοῦτο φράζῃ, γίνωσκε ὅτι τυφλὰ τίκτεις. τὴν σὴν παράφρασιν φιλῶ λίαν. πάνυ γε, ἀλλὰ τὰ τέκνα σού ἐστι τυφλά. καὶ ἄλλην παράφρασιν δεδέγμεθα. Ἀλλ’, ὅταν τοῦτο λέγῃς, ἴσθι ὅτι καὶ τυφλοὺς σαυτῆς σκύλακας τίκτεις. νῦν δὲ παραφράζω ἔγωγε: εἰπὼν δὲ ταῦτα, γνῶθί σε τοὺς μὴ βλέποντας τίκτ...
by Markos
Wed Jun 20, 2018 8:44 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

οὐτὲ βροχὴ οὐτὲ θερμασία πάρεστιν ὥστε χαίρω.
Markos wrote:...τῇ χειρὶ ἔτυψέ με τρέχοντα ἡ χάλαζα. ἔτι δὲ λυποῦμαι τῇ χειρί.
bedwere wrote:Εὔχομαί σε ἄμεινον ἔχειν, ὦ φίλε.
ἄμεινον δὴ ἔχω. τεθεράπευκε γάρ με ὁ Θεός μου.
by Markos
Tue Jun 19, 2018 9:48 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

χθὲς μὲν οὖν ἐξ οὐρανοῦ πίπτουσα τῇ χειρὶ ἔτυψέ με τρέχοντα ἡ χάλαζα. ἔτι δὲ λυποῦμαι τῇ χειρί. μεγάλη γὰρ ἦν ἡ χάλαζα. σήμερον οὖν ἐν οἰκία δραμοῦμαι ἑπὶ τοῦ μηχανήματος.
by Markos
Sun Jun 17, 2018 1:38 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

ἡδέως τὸν βροχὴν δέχομαι τὴν ἐρχομένην. τὴν γὰρ θερμασίαν κόψει.

σήμερον ἄγομεν τὴν τῶν πατέρων ἑορτὴν. ὁ οὖν παῖς ἐμοὶ ἐν κλίνῃ τὸ ἄριστον ἤνεγκε. :D καὶ τοῦτο οὗτος ἔφαγε, μοῦ ἔτι ὑπνοῦντος. :(
bedwere wrote:...μετὰ τῶν γονέων ἦλθον εἰς τὸ παλαιὸν μοναστήριον Πομπώσης.
ὡς καλὸς ὁ οἶκος οὗτος!
by Markos
Wed Jun 13, 2018 8:22 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

τὸν μὲν οὖν οὐρανὸν συννέφελον ὁρῶ. νομίζω δὲ μὴ ὕσειν.
bedwere wrote:Τῇ δὲ κυριακῇ ἀποπτήσομαι εἰς τὴν Βελγικήν.
Ὅλλανδικῇ λαλεῖς σύγε?
by Markos
Tue Jun 12, 2018 8:05 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

θερμὸς μὲν ὁ ἀήρ, λίαν θερμὸς δ' οὔκ. δύναμαι οὖν τρέχειν ὥστε χαίρω. μόνον δεῖ με πολὺ ὕδωρ πίνειν.
bedwere wrote:νῦν δὲ εὐδίας ἀπολαύω.
ἔτι ἐν Ἰταλίᾳ σύ μένεις?
by Markos
Thu Jun 07, 2018 9:02 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

φλέγει ὁ ἥλιος, τὸν ἀέρα θερμαίνων. Καθαρτήριον, ᾠδή λβ', 102 Di quella Roma onde Cristo è romano Ῥώμης κείνης, ἔνθ' ἐστὶ Χριστὸς Ῥωμαῖος Αὑτὴ δή ἐστι ἡ μετάφρασις τοῦ Μουσούρου οὐκ ἐμαυτοῦ. Ἐυλαβοῦ δὲ τὸ σφάλμα ἐν τῷ τοῦ Σωτῆρος ὀνόματι η --> ι ἀξιωλόγον τὸ σφάλμα. χρηστὸς γὰρ ὁ Χριστός. ἡ δὲ Ῥώμη...
by Markos
Tue Jun 05, 2018 11:13 pm
Forum: Koine and Biblical and Medieval Greek
Topic: ἁρπαζω in TDNT
Replies: 4
Views: 1352

Re: ἁρπαζω in TDNT

Mt. 11:12: ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. 1 Thes 4:17: ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα. The long ma...
by Markos
Tue Jun 05, 2018 11:08 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

λίαν θερμὸς ὁ ἀήρ ὥστε οὐ νῦν τρέχειν θέλω, ἀλλ' ὕστερον. Χαῖρε, ὦ βέλτιστε. Ἆρα τὸ τοῦ Δάντου τοῦ ποιητοῦ λέγεις; τοῦτον τὸν ὕμνον ἐν νῷ εἶχον. https://www.youtube.com/watch?v=MOknG-JGeHw τί ἐστιν τὸ τοῦ Δάντου λογία? Χάριν δ´ ἔχω σοι ὑπὲρ τῶν ὑπομνημάτων σου. Τὸ μὲν λεξικὸν ἔχει τὸ πῶλος, τὸ δὲ β...
by Markos
Mon Jun 04, 2018 4:22 pm
Forum: Koine and Biblical and Medieval Greek
Topic: ἁρπαζω in TDNT
Replies: 4
Views: 1352

Re: ἁρπαζω in TDNT

Would it be possible for anyone to post the definition of ἁρπαζω from the Big Kittle (TDNT)? It would be possible, yes, but I wonder whether that would violate the spirit or the letter of copy right infringement. I can summarize what Werner Foerster says. He says ἁρπάζω in Mt. 11:12 is "difficult" ...
by Markos
Sun Jun 03, 2018 7:51 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

τὴν θερμασίαν αἱ νεφέλαι κατέχουσιν.
bedwere wrote:Ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐν τῷ τῆς Ῥώμης ἀερολιμένι ὤν.
ἐν οὖν τῇ τοῦ Κυρίου ῥώμῃ πορεύου σύγε.
by Markos
Sun Jun 03, 2018 7:42 pm
Forum: Composition Board
Topic: Μῦθοι Αἰσώπειοι
Replies: 256
Views: 138967

Re: Μῦθοι Αἰσώπειοι

Μᾶρκος τῷ Βεδωερε χαίρειν ἐν Κυρίῳ πλεῖστα κελεύει. Τοῖχος καὶ πάλος https://3.bp.blogspot.com/-3AZ_XjngGwg/Wk_Lt2ZbzLI/AAAAAAAAM38/FwpBY6S9k7sT_x-pmPK-FT6AVBT2JoEmgCLcBGAs/s400/Untitled.png Τοῖχος ὑπὸ πάλου διαρρηγνύμενος ἤρετο διὰ τί τοῦτο ποιοίη. Οὔποτε γὰρ ὁ τοῖχος ἀδικήσαι τὸν πάλον. Ὁ δὲ ὑπολα...
by Markos
Wed May 30, 2018 11:11 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

Ursinus wrote:Ἐνταῦθα μὲν σήμερον σκοτώδης ἐστὶν ὁ χρόνος. Κρυὀτερος δὲ καὶ ὁ χρόνος (εἰ οὔτως Ἑλληνιστί λέγεται).
Markos wrote:νομίζω ὅτι «ὁ καιρὸς σκοτώδης ἐστὶν» σημαίνει «χειμὼν πάρεστιν.» καὶ «ὁ χρόνος σκοτώδης ἐστὶν» σημαίνει «τὰ κακὰ πάρεστι.»
@Βεδωερε καὶ ἑκηβόλος: σύμφητε?
by Markos
Wed May 30, 2018 9:59 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

νῦν λάμπει ὁ ἥλιος. ταχέως δὲ βροχὴν νομίζω ἐλευσομένην. Ἐνταῦθα μὲν σήμερον σκοτώδης ἐστὶν ὁ χρόνος. Κρυὀτερος δὲ καὶ ὁ χρόνος (εἰ οὔτως Ἑλληνιστί λέγεται). ὦ χαῖρε, φίλτατε. νομίζω ὅτι «ὁ καιρὸς σκοτώδης ἐστὶν» σημαίνει «χειμὼν πάρεστιν.» καὶ «ὁ χρόνος σκοτώδης ἐστὶν» σημαίνει «τὰ κακὰ πάρεστι.» ...
by Markos
Mon May 28, 2018 3:17 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

τῆς ἑορτῆς ἀγομένης, τῶν νεκρῶ μιμνῄσκω, ἀναβλέπων εἰς τοὺς εὐδίους οὐρανούς. ἐξεπορεύθη δὲ πρῶτον κάπνος ἀπὸ τῆς ἀμάξης οὐδενὸς ἐμπρήσαντος αὐτήν. ἐπεῖτα ἀδυνατοῦσιν τῷ ὕδατι οἱ ἄνθρωποι σβέσαι τὸ πῦρ καὶ κατεκάη πυρὶ πᾶσα ἡ πείρινς, καὶ ὁ κάπνος συνέπνιγον τοὺς ἐκ βοῤῥεᾶ θεατάς. http://www.readnt...
by Markos
Mon May 28, 2018 3:07 pm
Forum: Learning Greek
Topic: Next steps for an autodidact
Replies: 13
Views: 2413

Re: Next steps for an autodidact

Based on another Textkit topic, I have downloaded chapter 8 of Manuel Gabalas/Matthew of Ephesus's paraphrase of the Odyssey. Based on a first glimpse, my impression is that I might be able to read this without a dictionary and still grasp a lot of what's going on. I'll report back. I'll await your...
by Markos
Mon May 28, 2018 3:00 pm
Forum: Koine and Biblical and Medieval Greek
Topic: Mark 8:12 εἰ = if they think ..., there is another thing com
Replies: 17
Views: 2290

Re: Mark 8:12 εἰ = if they think ..., there is another thing

Of the Hebrew versions, some use אִם (εἰ,) some לאֹ (οὐ) Delitsch: אִם־יִנָּתֵן אוֹת לַדּוֹר הַזֶּה (εἰ δοθήσεται σημεῖον τῇ γενεᾷ ταύτῃ.) The Bible Society in Israel: אִם יִנָּתֵן אוֹת לַדּוֹר הַזֶּה (εἰ δοθήσεται σημεῖον τῇ γενεᾷ ταύτῃ.) Robert Lindsey: לאֹ יִנָּתֵן אוֹת לַדּוֹר הַזֶּה (οὐ δοθήσετ...
by Markos
Mon May 28, 2018 4:22 am
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

τοῦ ἡλίου δύνοντος, ὁ ἀὴρ ψυχρὸς γίγνεται.
by Markos
Fri May 25, 2018 9:39 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

LXX Gen 9:14: καὶ ἔσται ἐν τῷ συννεφεῖν με νεφέλας ἐπὶ τὴν γῆν, ὀφθήσεται τὸ τόξον ἐν τῇ νεφέλῃ. G.V. Gen 9:14: τελέσει τ' ἐπὰν νεφελῴην νεφέλην ἐπὶ τῆς γῆς, ὀφθήσεται γοῦν τὸ τόξον ἐν τῇ νεφέλῃ. νεφέλας πολλὰς ἐπὶ τὴν γῆν μου ὁ Θεὸς νεφελοῖ. Σὺ φιλόσοφος εἶ, ὦ Μᾶρκε. πῶς γὰρ οὔ? τοῦ γὰρ Θεοῦ φιλῶ ...
by Markos
Wed May 23, 2018 9:34 pm
Forum: The Agora
Topic: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)
Replies: 3252
Views: 1004225

Re: What's the weather like today (Ἑλληνιστί)

LXX Gen 8:1: καὶ ἐπήγαγεν ὁ Θεὸς πνεῦμα ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐκόπασε τὸ ὕδωρ.
G.V. Gen 8:1: καὶ διήνεγκεν ὁ Θεὸς πνεῦμα ἐπὶ τῆς γῆς, ἐπαύσαντό τε τὰ ὕδατα.
μόνον πνεῦμα κουφὸν ἄγει ὁ Θεὸς ἐπὶ τῆς ἐμῆς γῆς.