Textkit Logo

ti/ni tro/pw| diatri/bete xro/non;

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.

ti/ni tro/pw| diatri/bete xro/non;

Postby chad » Tue May 18, 2004 3:33 am

ti/ni tro/pw| diatri/bete xro/non spouda/zontej peri\ to\ (Ellhni/zein e)n tw=| nu=n; e)gw\, qel/wn pa/nu manqa/nein ta\ tou= )Aristote/louj te kai\ tou= Pla/twnoj, me/lw tw=nde ma/lista. kai\ u(mei=j;
chad
Textkit Zealot
 
Posts: 757
Joined: Tue Jul 22, 2003 2:55 am

Re: ti/ni tro/pw| diatri/bete xro/non;

Postby nefercheprure » Tue May 18, 2004 5:55 pm

[face=SPIonic]
chad wrote:ti/ni tro/pw| diatri/bete xro/non spouda/zontej peri\ to\ (Ellhni/zein e)n tw=| nu=n; e)gw\, qel/wn pa/nu manqa/nein ta\ tou= )Aristote/louj te kai\ tou= Pla/twnoj, me/lw tw=nde ma/lista. kai\ u(mei=j;


e)n me\n th=| a)rxh=| th=| tou= didaskome/nou mou h)/qelon dh\ a)nagignw/skein ta\ tou= (Omh/rou, nu=n de\ a)po/rw.

e)pei\ me\n mema/qhka w(s xalepa\ ta\ tou= (Omh/rou r(h/mata h)/qelon de\ ta\ tou= Pla/twnos te Cenofo/ntos te )Aristote/lous te kai\ Dhmosqe/nous.

nu=n a)/ra ti tw=n palaiw=n a)nagignw/skein e)qe/lw.[/face]
Last edited by nefercheprure on Tue Jun 15, 2004 4:34 pm, edited 1 time in total.
phpbb
User avatar
nefercheprure
Textkit Neophyte
 
Posts: 19
Joined: Thu Jan 15, 2004 12:54 pm
Location: Prague, The Czech Republic

Postby Emma_85 » Mon May 31, 2004 10:32 am

[face=spionic]Ti/ ga/r ou) gra/fete e)n[/face] sp-font ionic; :?
phpbb
User avatar
Emma_85
Global Moderator
 
Posts: 1564
Joined: Thu Jul 03, 2003 8:01 pm
Location: London

Postby markoseugenikos » Tue Jun 15, 2004 11:15 am

[face=spionic]EGW MEN DUNAMAI TAS ELLHNIKAS GRAFAS ANAGIGNWSKEIN, TO D' ELLHNIKOIS KAI DH ATTIKOIS LOGOIS SUNQETEIN MALA DUSKOLON[/face]
markoseugenikos
Textkit Neophyte
 
Posts: 9
Joined: Tue Jun 15, 2004 9:27 am

Postby markoseugenikos » Tue Jun 15, 2004 11:19 am

Emma_85 wrote: [face=spionic]Ti/ ga/r ou) gra/fete e)n[/face] sp-font ionic; :?


[face=spionic] Ou) r(a/dion to\ e)n sp-iwnikw=| gra/fein toi=j polloi=j[/face]
markoseugenikos
Textkit Neophyte
 
Posts: 9
Joined: Tue Jun 15, 2004 9:27 am


Return to The Agora

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 19 guests