Textkit Logo

Aladdin and the Wonderful Lamp

This board is a composition workshop, like a writers' workshop: post your work with questions about style or vocabulary, comment on other people's work, post composition challenges on some topic or form, or just dazzle us with your inventive use of galliambics.

Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Tue Aug 08, 2017 7:08 pm

Although the art of Little Nemo is outstanding, the story of Aladdin is probably more appealing, since it is based on the timeless hero-archetype. The comic version I'll be translating can be found here. The art by Antonio Giolitti is also very good. Thank you for your help in fixing my blunders!

Image 02

Aladdin and the Wonderful Lamp

Permira Aladdinis lucerna

Τὸ περιώνυμον λυχνάριον τοῦ Ἀλαντίν

In an ancient city lived a handsome youth named Aladdin. His father had died and his mother washed clothes for a living.

In antiqua urbe habitabat pulcher adolescens Aladdin nomine. Pater ejus mortuus erat, mater autem lintea lavans victum quæritabat.

Ἐν ἀρχαίᾳ πόλει τινὶ ᾤκει καλὸς νεανίσκος τις Ἀλαντίν ὀνόματι. Ὁ μὲν πατὴρ αὐτοῦ ἐτεθνήκει, ἡ δὲ μήτηρ πλύνουσα τὸν βίον ἐποιεῖτο.

Aladdin was a good son, helping his mother all he could, but life was hard.

Aladdin quidem erat bonus filius, matri succurrens ut poterat, vita autem erat dura.

Ὁ μὲν Ἀλαντὶν ἦν ἀγαθὸς υἱός, τῇ μητρὶ βοηθῶν ὡς οἶός τ’ ἦν, ὁ δὲ βίος ἦν χαλεπός.

Ha, ha! There goes Aladdin, carrying his mother’s laundry!

Ha, ha! Ecce venit Aladdin, portans illota matris!

Ἅ, ἅ. Ἰδοὺ ἔρχεται ὁ Ἀλαντίν, βαστάζων τὰ ἄπλυτα τῆς μητρός.

As he walked through the marketplace, helping his mother to carry the laundry, he was often jeered at by unkind boys…

Dum enim ambulabat per forum et adjuvabat matrem ad illota portanda, sæpe irridebatur a pueris acerbis...

Βαδίζων γὰρ διὰ τῆς ἀγορᾶς καὶ βοηθῶν τῇ μητρὶ πρὸς τὸ τὰ ἄπλυτα βαστάζειν, πολλάκις ἐσκώπτετο ὑπὸ παιδῶν τραχῶν...

One day, a wicked magician saw in Aladdin just the lad he needed, and determined to get to know him.

Quadam die magus scelestus quidam, cum vidisset Αladdinem ipsum esse adulescentem quem requireret, constituit ut cognosceret eum.

Ἡμέρᾳ τινὶ μάγος πονηρός τις, ἰδὼν τὸν Ἀλαντίν αὐτὸν εἶναι τὸν νεανίσκον ὑφ' ἑαυτοῦ ἀναζητούμενον, προείλετο γιγνώσκειν αὐτόν.

Who is that boy?

Quis est ille puer?

Τίς ἐστιν ἐκεῖνος ὁ παῖς;

He’s Aladdin! His father was a tailor but he died!

Est Aladdin! Pater ejus erat vestiarius, mortuus autem est.

Ἔστιν ὁ Ἀλαντίν. Ὁ μὲν πατὴρ αὐτοῦ ἦν ἱματιοπώλης, ἀπέθανε δέ.

By bribing some boys in the marketplace with gold coins, the magician learned all about Aladdin and where he lived.

Cum nummos aureos pueris quibusdam largitus esset, magus cognovit omnia de Aladdine habitationemque ejus.

Δωρησάμενος νυμίσματα χρυσῆ παισί τισιν, ὁ μάγος ἔγνω πάντα περὶ τοῦ Ἀλαντίν τε καὶ
τὴν οἴκησιν αὐτοῦ.

My dear boy! How glad I am to see you!

But, I don’t…

O carissime puer, quam delector videns te.

Sed ego non...

Ὦ φίλτατε παῖ, ὡς ἥδομαι ὁρῶν σε.

Ἀλλ' ἔγωγε οὐ...

A short time later, the magician came upon Aladdin at the well near his home and ran toward Aladdin, smiling broadly…

Paulo autem serius magus, cum supervenisset Aladdini ad puteum, qui prope domui ejus erat, ridens cucurrit adversum Aladdinem…

Ὀλίγῳ δ' ὄψιον ὁ μάγος, περιτυχὼν τῷ Ἀλαντὶν παρὰ τὸ φρέαρ τὸ ἐγγὺς τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ ὄν, γελῶν ἔδραμεν ἐπὶ τὸν Ἀλαντίν…

Image

Image
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 2849
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Tue Aug 22, 2017 8:59 pm

Image 03

You are the picture of my long-lost brother! Tell me, nephew Aladdin, is he well?

My… my father is dead!


Tu quidem es effigies longe perditi fratris mei. Dic mihi, nepos Aladdin, recte valetne?

Pa ... pater mortuus est.

Σύγε εἶ ἡ εἰκὼν τοῦ μακρὸν ἀπεγνωσμένου ἀδελφοῦ μου. Εἰπέ μοι, ἀδελφιδῆ Ἀλαντίν, ἆρα καλῶς ἔχει;

Ὁ ... ὁ πατὴρ τέθνηκεν.

Pretending to be overcome with joy, the magician started to question him about his father. Aladdin was almost speechless.

Simulansque exsultare lætitia, magus interrogabat eum de patre ejus. Aladdin autem modo non stupebat.


Καὶ προσποιούμενος ἀγάλλεσθαι χαρᾷ, ὁ μάγος ἠρώτα αὐτὸν περὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ὁ δὲ Ἀλαντὶν ὅσον οὐ κατεπλήσσετο.

Dead! Oh, alas! That I should have come too late to see him alive!

Mortuus! Vah! Quam vel juvat me tardius venisse ut viderem eum vivum!

Τέθνηκεν. Φεῦ καὶ τὸ ὑστερίσαι τοῦ ὁρᾶν αὐτὸν ζῶντα.

When Aladdin told him that his father was dead, the wicked old schemer buried his face in his hands, as though heartbroken.

Cumque Aladdin ei narrasset patrem suum mortuum esse, malus et vetus insidiator, quasi afflictus, obtexit vultum manibus.

Καὶ τοῦ Ἀλαντὶν αὐτῷ διηγησαμένου τὸν ἑαυτοῦ πατέρα τεθνηκέναι, ὁ πονηρὸς καὶ παλαιὸς ἐπιβουλευτής, ὡς ἀποθλιβόμενος, κατεκαλύψατο τὸ πρόσωπον ταῖς χερσίν.

But my mother will be glad to see you, sir!

No! No! I feel too sad to meet her now!Sed mater mea libenter videbit te, o vir optime!

Nequaquam! Nimis enim tristor ut mox occurram ei.

Ἀλλ' ἡ μήτηρ μου ἡδέως ὄψεταί σε, ὦ κράτιστε.

Μηδαμῶς. Λίαν γὰρ λυποῦμαι ἢ αὐτίκα ἀπαντήσαι αὐτῇ.

And all his efforts to comfort his “uncle” were useless. The magician seemed to be overcome with grief…

Omnes quidem Aladdinis conatus ad consolandum patruum, ut videbatur, irriti fuerunt. Apparebat autem magum in luctu jacere...

Πᾶσαι μὲν αἱ τοῦ Ἀλαντὶν πεῖραι τοῦ παραμυθεῖσθαι τὸν πατράδελφον, ὡς ἐῴκει, ἄκυροι ἐγένοντο. Ἐφαίνετο δ' ὁ μάγος πένθει κατέχεσθαι...

I’ll come to supper tonight, Aladdin! But in the meantime, here is a little gift for you!

Oh, thank you...uncle!


Hοdie vesperi, o Aladdin, veniam ad cenam. Interea autem ecce, parvum donum tibi!

O, gratias ago tibi...patrue!

Σήμερον καθ' ἑσπέραν, ὦ Ἀλαντίν, εἶμι ἐπὶ δεῖπνον. Ἐν δὲ τῷ μεταξὺ ἰδού, μικρὸν δῶρόν τί σοι.

Ὦ, χάριν ἔχω σοι... θεῖε.

Promising to come to supper that night, the magician put some coins into Aladdin’s hand, and left.

Magus ergo, pollicitus se ad cenam vesperi venturum, nummis nonnullis in Aladdinis manum positis, abiit.

Ὁ οὖν μάγος, ὑποσχόμενος ἐπὶ δεῖπνον καθ' ἑσπέραν ἰέναι, νομίσματά τινα ἐπὶ τὴν τοῦ Ἀλαντὶν χεῖρα θείς, ἀπῆλθεν.

That evening, Aladdin’s mother served the “uncle” a delicious meal of roast duck bought with the money he had given them.

Illa autem vespera, mater Aladdinis apparavit patruo, ut videbatur, cenam suavissimam, nempe anatem assam emptam quo argento iste dederat.

Ἐκείνῃ δὲ τῇ ἑσπέρᾳ, ἡ μήτηρ τοῦ Ἀλαντὶν παρέθηκε τῷ θείῳ, ὡς ἐῴκει, δεῖπνον ἥδιστον, δηλαδὴ νῆσσαν ὀπτὴν ἠγορασμένην ὅσῳ ἀργυρίῳ οὗτος ἐδεδώκει.


All that evening, the magician praised Aladdin highly, and hinted at a great thing in store for him…

Magus autem, qui per totam vesperam Aladdinem magnifice laudabat, obscure significavit quiddam magni ab eo exspectari.

Ὁ δὲ μάγος, διὰ πάσης τῆς ἑσπέρας τὸν Ἀλαντὶν μεγάλως ἐπαινῶν, ᾐνίξατο αὐτὸν ἀναμένειν μέγα τι.

Image

Image
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 2849
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Tue Sep 05, 2017 9:19 pm

Image 04

This cloak is a perfect fit, Aladdin!

It is indeed, uncle!


Hoc pallium apte convenit tibi, Aladdin!

Profecto, o patrue.

Τοῦτο θοἱμάτιον ἁρμόζει σοι , Ἀλαντίν.

Καὶ μάλα, ὦ θεῖε.

And as part of his plan the crafty schemer brought forth beautiful clothes for the youth.

Et ex consilio callidus insidiator attulit adolescenti pulchra vestimenta.

Καὶ ἐκ βουλῆς ὁ πανοῦργος ἐπιβουλευτὴς προσήνεγκε τῷ νεανίᾳ καλὰ ἐσθῆτα.

A handsome young man you are, nephew! Tomorrow, my dear sister-in-law, I will take Aladdin for a walk!

Pulcher juvenis es, nepos! Cras, o bona glos, ducam Aladdinem ambulatum.

Καλὸς νεανίας εἶ, ἀδελφιδοῦ. Ἐπαύριον, ὦ ἀγαθὴ γάλως, ἡγήσομαι τὸν Ἀλαντὶν εἰς περίπατον.

Aladdin’s mother was so proud of her handsome son that she did not question anything the “uncle” said.

Mater autem Aladdinis ita gloriabatur pro pulchro filio ut dubitaret nihil a patruo, ut videbatur, dictum.

Ἡ δὲ μήτηρ τοῦ Ἀλαντὶν οὕτως ἐκαυχᾶτο ὑπὲρ τοῦ καλοῦ υἱοῦ ὥστε οὐκ ἠμφισβητεῖτο οὐδὲν ὑπὸ τοῦ θείου, ὡς ἐῴκει, εἰρημένον.

Tomorrow morning, early, I will return! Good night, dear nephew!

Cras mane redibo! Bene vale, o bone nepos!

Αὔριον πρωῒ ἐπάνειμι. Ὑγίαινε, ὦ ἀγαθὲ ἀδελφιδοῦ.


Finally the magician left, promising to return early the next day to take Aladdin to a wonderful surprise he had prepared for him…

Postremo magus, cum pollicitus esset se postridie mane rediturum ut ducat Aladdinem ad rem vere mirabilem pro illo a se paratam, abiit.

Tελευτῶν δ' ὁ μάγος, ὑπισχόμενος τῇ ὑστεραίᾳ πρωῒ ἐπανιέναι ἵνα ἡγήσηται τὸν Ἀλαντὶν πρὸς δὴ θαυμαστόν τι ὑπὲρ ἐκείνου ἐφ' ἑαυτοῦ παρεσκευασμένον, ἀπῆλθεν.

The next morning, the magician led Aladdin out into the mountains… The path was rough and wild.

Postridie igitur magus eduxit Aladdinem in montana. Via autem erat aspera et agrestis.

Τῇ οὖν ὕστεραίᾳ ὁ μάγος ἐξηγήσατο τὸν Ἀλαντὶν εἰς τὴν ὀρεινήν. Ἡ δ' ὁδὸς ἦν τραχεῖα καὶ ἀγρία.

Uncle, haven’t we… walked far enough?

Not yet, my boy!

Patrue, nonne satis longe ambulavimus?

Nondum, o puer!

Θεῖε, οὐχ ἱκανῶς μακρὰν βεβαδίκαμεν;

Οὔπω, ὦ παῖ.

It took them through a dark forest, where the trees seemed to assume many strange shapes.

Ferebatque eos per tenebricosam silvam, ubi arbores videbantur multum et mire mutari.

Καὶ ἔφερεν αὐτοὺς διὰ σκοτίας ὕλης, ὅπου τὰ δένδρα ἐδόκει πολὺ καὶ θαυμαστὸν μεταμορφοῦσθαι.

This is the place, nephew! A great treasure lies under our feet!

Under our feet? Wh-Where...?

Hic est locus, nepos! Nam magnus thesaurus jacet sub pedibus nostris.

Sub pedibus nostris? Ubi?

Ὅδε ἐστὶν ὁ τόπος, ἀδελφιδοῦ. Μέγας γὰρ θησαυρὸς κεῖται ὑπὸ τοῖς ποσὶν ἡμῶν.

Ὑπὸ τοῖς ποσὶν ἡμῶν; Ποῦ;

At last the magician told Aladdin that a wonderful treasure of gold, diamonds, rubies, and emeralds lay underground…

Denique magus dixit Aladdini mirum thesaurum auri et adamantum et carbunculorum et smaragdorum jacere sub terra.

Τέλος δ' ὁ μάγος εἶπε τῷ Ἀλαντὶν ὅτι θαυμάσιος θησαυρὸς χρυσοῦ καὶ ἀδαμάντων καὶ λυχνίτων καὶ σμαράγδων κέοιτο ὑπὸ γῆς.

Image

Image
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 2849
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Wed Sep 13, 2017 11:03 pm

Image 05

Do as I tell you and you will see.

Following his “uncle’s” instructions, and using all his strength, he pulled up a large bush and a clod of earth with it…


Fac ut dico et videbis.

Ποίησον ὅπως λέγω καὶ ὄψῃ.

Persequens autem mandatum patrui, ut videbatur, omnibus viribus exstirpavit magnum dumum una cum glæba...

Καταδιώκων δὲ τὴν ἐντολὴν τοῦ θείου, ὡς ἐῴκει, κατὰ κράτος ἐξερίζωσε θάμνον μέγαν αὐτῇ τῇ βώλῳ...

A stairway!

Of course! Now listen to me!

...leaving a hole big enough to walk into! And at the bottom of the hole were steps leading into what seemed a bottomless pit.


Scalæ!

Prorsus. Ausculta autem me.

...tanto foramine relicto ut potuerit ingredi. In inferiori autem foramine erant gradus qui ferebant, ut videbatur, in immensam profunditatem.

Κλῖμαξ.

Πάνυ γε. Ἄκουσον δέ μου.

...λίπων τοσοῦτον τρῆμα ὥστε ἐξῆν εἰσκαταβαίνειν. Ἐν δὲ τῷ κάτω τοῦ τρήματος ἦσαν κλιμακτῆρες φέροντες, ὡς ἐδόκει, εἰς τὴν ἄβυσσον.

Before Aladdin could get over his surprise, his “uncle” told him to go down into the cave below the steps, and bring up a lamp that he would find there.

Antequam Aladdin admirationem excuteret, iste qui patruus putabatur jussit illum descendere in speluncam infra gradus et referre lucernam quam illic repperisset.

Πρὶν τὸν Ἀλαντὶν τὸ θαῦμα ἀποδύσασθαι, οὗτος ὁ νομιζόμενος θεῖος ἐκέλευσεν ἐκεῖνον καταβῆναι εἰς τὸ ὑπὸ τῶν κλιμακτήρων σπήλαιον καὶ ἀνακομίσαι λυχνάριόν τι ὃ ἂν ἐκεῖ εὕρῃ.

Hurry! There’s not much time!

Yes, uncle!

But Aladdin was warned not to let his clothes touch the walls of the cave or he would die.


Propera. Non est nobis tempus.

Etiam, patrue.

Aladdin autem monitus est ne sineret vestimenta tangere muros ne ipse moreretur.

Σπεῦδε. Οὐκ ἔστιν ἡμῖν σχολή.

Ναί, θεῖε.

Ὁ δ' Ἀλαντὶν ἐνουθετήθη ὡς μὴ ἐῴη τὰ ἱμάτια ἅψασθαι τῶν τείχων ἵνα μὴ αὐτὸς ἀποθάνοι.

The stone stairway went down and down! It grew darker and darker as Aladdin descended!

Ohhh!

Then at the foot of the stairs, he saw a strange light --- and followed it through a doorway.


Scalæ quidem lapideæ magis magisque deorsum ferebant. Aladdine autem descendente, magis magisque obscurabatur.

O!

Deinde ad infimas scalas videns miram lucem, secutus est eam per januam.

Ἡ μὲν λιθίνη κλῖμαξ ἀεὶ μᾶλλον κατέφερεν. Τοῦ δὲ Ἀλαντὶν καταβαίνοντος, ἀεὶ μᾶλλον ἐπεσκοτεῖτο.

Ὦ.

Εἶτα πρὸς τῇ κατωτάτῃ κλίμακι ἰδὼν θαυμάσιον φῶς τι, ἠκολούθησεν αὐτῷ διὰ θύρας.

Image

Image
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 2849
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Thu Sep 21, 2017 12:39 am

Image 06

Beautiful

Aladdin found himself in a beautiful garden, where every flower was a ruby or an emerald and the fruits hanging on the trees were pearls or precious stones. He stood in astonishment at the wonder of it.


Quam pulchrum!

Et Aladdin pervenit ad pulchrum hortum, ubi omnis flos erat carbunculus vel smaragdus, fructus autem qui ex arboribus pendebant erant margaritæ vel lapides pretiosi. Et stabat re tam mira stupefactus.

Ὡς καλόν.

Καὶ ὁ Ἀλαντὶν ἀφίκετο εἰς καλὸν κῆπον, ὅπου πᾶν μὲν ἄνθος ἦν λυχνίτης ἢ σμάραγδος, οἱ δὲ καρποὶ οἱ ἐκ τῶν δένδρων κρεμάμενοι ἦσαν μαργαρῖται ἢ λίθοι πολυτελεῖς. Καὶ εἱστήκει ἐκπλησσόμενος τοιούτῳ τῷ θαύματι.

I never saw anything so pretty

He could not help picking a few roses carved from a single ruby and daisies with diamond petals.


Numquam tam lepida vidi.

Neque facere potuit quin carperet paucas rosas ex uno carbunculo cælatas ac bellides foliis adamantinis præditas.

Οὔποτε οὕτω χαρίεντα ἑώρακα.

Οὐδ’ οἷός τε ἐγένετο μὴ δρέψασθαι ὀλίγα ῥόδα ἐξ ἑνὸς λυχνίτου γεγλυμμένα τε καὶ
ἀνθεμίδας πέταλα ἀδαμάντινα ἐχούσας.

I’ll take some of these, too!

He picked a little fruit from every tree and stuffed his pockets! All the fruit were gem stones worth a fortune. But Aladdin did not know this.


Et istorum aliqua sumam.

Et cum carpsisset pomusculum ex singula arbore adimplevit marsupia. Omnes vero fructus erant lapides pretiosi. Aladdin autem nesciebat.

Καὶ τούτων τινὰ λήψομαι.

Καὶ δρέψαμενος καρπίον ἐξ ἑκάστου δένδρου ἐπεπλήρωσε τοὺς μαρσίπους. Πάντες μὲν οἱ καρποὶ ἦσαν λίθοι πολυτελεῖς. Ὁ δὲ Ἀλαντὶν ἠγνόει.

Aladdin! Bring the lamp!

He was so excited that he almost forgot why he had come. Suddenly, the magician’s voce reminded him.


Aladdin, adfer lucernam!

Ita quidem commotus erat ut modo non oblivisceretur qua de causa venisset. Subito autem vox magi monuit eum.

Ἀλαντίν, προσένεγκε τὸ λυχνάριον.

Οὕτω μὲν κεκινημένος ἦν ὥστε ὅσον οὐκ ἐπελάθετο ἕνεκά τινος ἦλθεν. Ἐξαίφνης δὲ ἡ φωνὴ τοῦ μάγου παρῄνεσεν αὐτόν.

It isn’t even pretty!

And the end of the garden path stood the lamp on a table, but Aladdin could not see what his “uncle” could want with such a plain little lamp.


Neque lepidum!

In ultimis hortus lucerna jacebat super mensa, Aladdin autem dubitabat quæ patruo, ut ipse putabat, ratio esset cum hujusmodi lucerna.

Οὐδὲ χαρίεν.

Παρὰ μὲν ἔσχατα τοῦ κήπου τὸ λυχνάριον ἔκειτο ἐπὶ τραπέζης, ὁ δὲ Ἀλαντὶν ἠπόρει τί τῷ θείῳ, ὡς αὐτὸς ἐνόμιζε, πρᾶγμα εἴη τοιούτου λυχναρίου.

Image

Image
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 2849
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Thu Sep 28, 2017 11:18 pm

Image 07

Aladdin!

I’m coming, uncle!

But obeying his “uncle”, Aladdin picked up the lamp and started back to the long stairway…


Venio, patrue!

Obediens autem patruo, ut videbatur, Aladdin, sublata lucerna, profectus est rursus ad longas scalas...

Ἔρχομαι, θεῖε.

Πεισθεὶς δὲ τῷ θείῳ, ὡς ἐῴκει, ὁ Ἀλαντὶν ἄρας τὸ λυχνάριον ὡρμήθη αὖ πρὸς τὴν μακρὰν κλίμακα...

Near the door he saw a fine gold ring on a golden stand. Aladdin was strongly tempted to see if it would fit him!

Prope autem ostium vidit pulchrum et aureum anulum super suggestum jacentem. Et Aladdin vehementer tentatus est cognoscere si sibi apte conveniret.

Πλησίον δὲ τῆς θύρας εἶδε καλὸν καὶ χρυσοῦν δακτύλιον ἐπὶ χρυσῷ ὑποθέματι κείμενον. Καὶ ὁ Ἀλαντὶν σφόδρα ἐπειρήθη γιγνώσκειν εἰ ἑαυτῷ ἁρμόζοι.

It’s just made for me! Oh..

Aladdin! You lazy boy! Bring my lamp!

Putting down the lamp, he tried on the ring. Just then, the magician’s voice came down the stairway, very angry


Maxime me decebit! O..

O Aladdin, o piger! Adfer meam lucernam!

Ideo, deposita lucerna, expertus est anulum. Tunc autem vox magi perirati descendit per scalas.

Ὡς μάλιστα πρέψει μοι. Ὦ..

Ὦ Ἀλαντίν, ὦ ἀμελές. Προσένεγκε τὸ ἐμὸν λυχνάριον.

Διὸ καταθεὶς τὸ λυχνάριον ἐπειράθη τὸν δακτύλιον. Τότε δὲ ἡ φωνὴ τοῦ μάγου διοργιζομένου κατέβη διὰ τῆς κλίμακος.

Blow out the lamp and hand it to me!

Wait! I can’t

Aladdin hurried to his “uncle’s” bidding, then stopped again as the precious stones began spilling out of his pockets…


Exstinguens lucernam porrige mihi.

Mane. Non possum...

Aladdin igitur festinavit ad præceptum patrui, ut putabatur, deinde autem, ut lapides pretiosi e marsupiis ejus effundebantur, iterum cessavit.

Κατασβέσας τὸ λυχνάριον παράσχε μοι.

Μεῖνον. Οὐχ οἷός εἰμι...

Ὁ μὲν οὖν Ἀλαντὶν ἔσπευσεν εἰς τὸ τοῦ νομιζομένου θεῖου πρόσταγμα, ἔπειτα δέ, ὡς οἱ πολυτελεῖς λίθοι ἐκ τῶν μαρσίπων αὐτοῦ ἐξεχέοντο, πάλιν ἐπαύσατο.

You stupid boy! Hand that lamp to me at once! Now! Now!

The magician grew furious! He wanted Aladdin to hand him the lamp so he could carry out his plan to seal the youth in the cave.


O stulte puer! Statim porrige mihi istam lucernam! Jam! Jam!

Magus autem factus est furibundus. Volebat enim lucernam ab Aladdine sibi porrigi ut exsequeretur consilium operiendi juvenem in spelunca.

Ὦ ἀνόητε παῖ. Αὐτίκα παράσχε μοι τοῦτο τὸ λυχνάριον. Ἤδη. Ἤδη.

Ὁ δὲ μάγος παρεκεκινήκει. Ἐβούλετο γὰρ τὸν Ἀλαντὶν παρασχεῖν αὐτῷ τὸ λυχνάριον ἵνα ἐπιτελέσαι τὴν βουλὴν τοῦ τὸν νεανίσκον ἐν τῷ σπηλαίῳ καλύψαι.

Patience uncle, I’ll come as soon as I can!

But his anger only made Aladdin stubborn. They youth began picking up the gems and told his “uncle” he would have to wait.


Quietus esto, patrue! Quam primum veniam!

Ira quidem patrui solum obdurabat Aladdinem. Qui autem incipiens tollere lapides ait
patruo, ut putabatur, opus esse eum exspectare.

Ἔχ' ἥσυχος, θεῖε. Ὡς τάχιστα εἶμι.

Ἡ μὲν ὀργὴ αὐτοῦ μόνον ἐσκλήρυνε τὸν Ἀλαντίν. Ὁ δὲ ἀρξάμενος αἴρειν τοὺς λίθους εἶπε τῷ νομιζομένῳ θείῳ ὅτι δέοι αὐτὸν ἀναμένειν.

Image

Image
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 2849
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Thu Oct 12, 2017 9:27 pm

Image 08

Aladdin’s words so angered the wicked magician that he lost his temper completely. Pulling a magic wand from his robe, he spoke some strange words and the earth closed!

Verba Aladdinis ita irritaverunt magum scelestum ut is omnino perturbatus sit. Qui, magica virga e vestimento extracta, locutus est verba mira quædam, terra autem se clausit!

Ὁ δὲ λόγος τοῦ Ἀλαντὶν οὕτως ὤργισε τὸν πονηρὸν μάγον ὥστε τοῦτον πάντως ταραχθῆναι. Ὁ μὲν ἐκσπάσας ῥάβδον μαγικὴν ἐκ τοῦ ἱματίου, ἐλάλησεν ἔπη θαυμάσιά τινα, ἡ δὲ γῆ ἐκλείσθη.

Uncle! I’m shut in! Help!

At first, Aladdin did not quite know what had happened. Then he became terribly frightened.


O patrue, inclusus sum! Succurre!

Primum Aladdin haud plane sciebat quid accidisset. Deinde autem territus est.

Ὦ θεῖε, κατακέκλῃμαι. Βοήθησον.

Πρῶτον μὲν ὁ Ἀλαντὶν οὐ σαφῶς ᾔδει ὅ τι γέγονεν. Ἐπεῖτα δ' ἐξεπλάγη.

I’ll never see my home again!

Thinking of his mother, and the little house where they lived, Aladdin became very sad. A tear dropped onto his lamp.


Νumquam rursus videbo domum meam!

Cogitans de matre ædiculisque ubi habitabant, Aladdin contristatus est valde. Lacrima autem stillavit super lucernam ejus.

Οὔποτε αὖθις ὄψομαι τὴν οἰκίαν μου.

Ἐννοῶν τὴν μητέρα τε καὶ τὸ οἰκίδιον ὅπου ᾤκουν, ὁ Ἀλαντὶν ἐλυπήθη σφόδρα. Δάκρυον δ' ἐστάλαξεν ἐπὶ τὸ λυχνάριον αὐτοῦ.


All because of this old lamp! I wish I’d never seen it.

Because he had nothing else to do, Aladdin rubbed the tear spot off the lamp.


Culpanda ista vetusta lucerna! Utinam numquam vidissem eam!

Quoniam nihil aliud ei faciendum erat, Aladdin attrivit lacrimæ maculam a lucerna.

Αἴτιον τοῦτο τὸ παλαιὸν λυχνάριον. Εἴθε μήποτε εἶδον αὐτό.

Ἐπεὶ οὐδὲν ἄλλο αὐτῷ πρακτέον ἦν, ὁ Ἀλαντὶν ἀπέτριψε τὸ τοῦ δακρύου στίγμα ἀπὸ τοῦ λυχναρίου.

Hello! What do you want, Aladdin?

Who... Who are you?

And suddenly a genie appeared! Aladdin could hardly believe his eyes! At first he thought he was dreaming!


Ave! Quid vis, Aladdin?

Quis... Quis es tu?

Et subito genius apparuit! Aladdin autem ante oculos habens vix sibi persuadebat! Primo enim putabat se somniare!

Χαῖρε. Τί βούλει, Ἀλαντίν;

Τίς... Τίς εἶ σύ;

Καὶ ἐξαίφνης δαίμων τις ὤφθη. Ὁ δὲ Ἀλαντὶν ἐν ὀφθαλμοῖς ἔχων μόλις ἐπείθετο. Πρῶτον γὰρ ἐνόμιζεν ὀνειρώσσωειν.

I am the servant of the lamp in your hand! I will do whatever you wish! G

You will?

But when the genie explained that Aladdin was now his master the youth decided to test him…


Ego sum servus lucernæ in manu tua. Quodcumque velis faciam.

Itane?

Cum autem genius explicasset Aladdinem nunc esse dominum suum, juvenis consilium cepit ut tentaret eum...

Ἐγώ εἰμι ὁ δοῦλος τοῦ λυνχναρίου ἐν τῇ χειρί σου. Ὅτι ἂν βούλῃ ποιήσω.

Ἄληθες;

Ἐπειδὴ δὲ ὁ δαίμων ἐξηγήσατο τὸν Ἀλαντὶν νῦν εἶναι τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην, ὁ νεανίσκος ἐβουλεύσατο πειρᾶσθαι αὐτοῦ...

Image

Image
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 2849
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Wed Oct 25, 2017 5:01 pm

Image 09


All right. Get me out of here!

..with the first that came to his mind! He didn’t think anything would happen, but if he could get out...


Bene. Extrahe me hinc!

..in quo primum sibi in mentem veniret! Equidem arbitrabatur nihil accisurum esse, si autem potuisset exire...

Καλῶς. Ἔκσπασόν με ἐντεῦθεν.

..ἐφ' ᾧ τὸ πρῶτον ἑαυτῷ ἐπὶ νοῦν ἦλθεν. Καὶ μὴν οὐχ ἡγεῖτο οὐδὲν συμβήσεσθαι, εἰ δὲ οἷός τε ἐγένετο ἐξιέναι...

BOOM

FRAGOR

ΒΡΟΜΟΣ

All at once, there was thunderclap, and Aladdin found himself standing right where the hole in the ground had been … in broad daylight!

Subito autem tonitrus factus est et Aladdin stabat ubi quidem foramen terræ fuerat, sole profecto lucente.

Ἐξαίφνης δὲ βροντὴ ἐγένετο καὶ ὁ Ἀλαντὶν εἱστήκει ὅπου γε τὸ τρῆμα τῆς γῆς ἐγεγόνει, ἡλίου δὴ φαίνοντος.

There’s the bush I pulled up!

It was not a dream, after all! Everything was the same, except that there was no hole --- and no magician!

Ecce dumus quem exstirpavi!

Tamen non erat somnium! Omnia enim eadem erant, præterquam quod neque foramen aderat neque magus!

Ἰδού, ὁ θάμνος ὃν ἐξερίζωσα.

Ὅμως δ' οὐκ ἦν ὄναρ τι. Πάντα γὰρ τὰ αὐτὰ ἦν, πλὴν ὅτι οὔτε τὸ τρῆμα παρῆν οὔτε ὁ μάγος.


If I find that uncle of mine, I’ll tell him something!

Aladdin stuffed the little lamp inside his shirt, and started back to town.. He grew angry at the thought of the way he had been buried alive.


Si invenero hujusmodi patruum meum, pauca dicam ei!

Aladdin ergo, subacta intra indusium lucerna, profectus est rursus ad urbem. Et iratus est cogitans quomodo vivens sepelitus esset.

Ἐὰν εὕρω τοιοῦτον τὸν θεῖόν μου, συντόμως ἐρῶ αὐτῷ.

Ὁ οὖν Ἀλαντὶν σάξας τὸ λυχνάριον ἔσω τοῦ χιτωνίσκου ὡρμήθη πάλιν πρὸς τὴν πόλιν. Καὶ ὠργίσθη ἐννοῶν ὅπως ζῶν κατωρύχθη.

Oh, my son! I hope you did not steal them!

No, I found them, mother!

When he reached home, his mother nearly fainted at the sight of the beautiful stones he had found. She did not believe his story of the underground garden.


O fili, spero te eos non furasse!

Immo inveni, mater!

Cum domum pervenisset, mater ejus modo non collapsa est spectans pulchros lapides ab eo inventos. Non tamen credidit ei de subterraneo horto narranti.

Ὦ τέκνον, ἐλπίζω σε μὴ κλέψαι αὐτούς.

Ἀλλὰ δὴ εὗρον, μῆτερ.

Ἐπειδὴ οἴκαδε ἀφίκετο, ἡ μήτηρ αὐτοῦ μόνον οὐ συνέπεσε θεησαμένη τοὺς καλοὺς λίθους ὑπ' αὐτοῦ εὑρημένους. Οὐ μὴν ἐπίστευσεν αὐτῷ περὶ τοῦ καταγείου κήπου διηγουμένῳ.


She tied them up in a cloth and hid them behind a loose brick in the chimney place.

Et cum vinxisset eos lino quodam abscondit post laterem solutum in foco.

Καὶ συνδήσασα αὐτοὺς λίνῳ τινὶ ἔκρυψεν ὄπισθε πλίνθου λελυμένης ἐν τῇ ἑστίᾳ.

Image

Image
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 2849
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Tue Nov 07, 2017 11:32 pm

Image 10


Mother, I’m still hungry!

My son, there is no more food in the house!

Three days later, Aladdin’s mother started to polish the little old brass lamp. As she rubbed it...


Mater, adhuc esurio!

Fili, non amplius adest cibus in domo.

Post autem dies tres, mater Aladdinis poliebat veterem lucernam æneam. Dum vero atterebat eam...

Μῆτερ, ἤδη πεινῶ.

Τέκνον, οὐκέτι πάρεστι σῖτος ἐν τῇ οἰκίᾳ.

Mετὰ δ' ἡμέρας τρεῖς, ἡ μήτηρ τοῦ Ἀλαντὶν ἔξει τὸ παλαιὸν χαλκοῦν λυχνάριον. Αὐτῆς δὴ τοῦτο ἀποτριβούσης...

Good morning! What shall I do for you!

...suddenly the smiling genie appeared to her! She gave a squeak of fright, but could not answer him!


Salvete! Quid pro vestro desiderio faciam?

...subito genius subridens apparuit ei. Quæ verp territa striduit, sed non poterat respondere.

Χαίρετε. Τί ὑμῶν χάριν πράξω;

..ἐξαίφνης ὁ δαίμων ὑπογελῶν ἐφάνη αὐτῇ. Ἡ δὴ φοβηθεῖσα ἔτριξεν, ἀλλ' οὐκ ἐδύνατο ἀποκρίνασθαι.

Bring us the very best dinner you can!

Aladdin was not frightened at all, this time. He gave the genie a quick command.


Affer nobis quam optimam cenam pro viribus tuis!

Tunc autem Aladdin nequaquam timebat. Citoque dedit genio mandatum.

Ἔνεγκε ἡμῖν ὅτι ἥδιστον δεῖπνον καθ’ ὅσον δύνασαι.

Τότε δ' ὁ Ἀλαντὶν οὐδαμῶς ἐφοβεῖτο. Καὶ ταχὺ ἔδωκε τῷ δαίμονι ἐντολήν.

There it is, mother!

BOOM!


There was a thunderclap and suddenly on the table lay a wonderful dinner for two on plates of solid gold.

Ecce, mater!

FRAGOR

Et, facto tonitru, subito super mensa jacebat mirabilis pro duobus cena in auro puro.

Ἰδού, μῆτερ.

ΒΡΟΜΟΣ

Καὶ, βροντῆς γενομένης, ἐξαίφνης ἐπὶ τῆς τραπέζης ἐκεῖτο θαυμάσιον ὑπὲρ δυοῖν δεῖπνον ἐπὶ πινάκων ὁλοχρύσων.

Come, mother! It smells good!

The poor lady was too astonished to say a word, at first.


Veni, mater! Suaviter olet!

Primo quidem misera mulier magis stupebat quam ut verbum faceret.

Ἐλθέ, μῆτερ. Γλυκὺ ὄζει.

Τὸ μὲν πρῶτον ἡ ταλαίπωρος γυνὴ μᾶλλον κατεπλήσσετο ἢ ὥστε γρῦ φθέγγεσθαι.

But, Aladdin! How.. who..?

Then her son explained that the powerful genie always appeared when anyone rubbed the lamp.


Sed o Aladdin, quomodo.. quis..?

Deinde autem filius ejus explicavit fortem genium semper apparere quoties quis atteruerit lucernam.

Ἀλλ' ὦ Ἀλαντίν, πῶς.. τίς..;

Ἔπειτα δ’ ὁ υἱὸς αὐτῆς ἐξηγήσατο τὸν ἰσχυρὸν δαίμονα ἀεὶ φαίνεσθαι ὅτε τις ἀποτρίψαι τὸ λυχνάριον.

Image

Image
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 2849
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Wed Nov 15, 2017 6:51 pm

Image 11

These plates are pure gold, Aladdin!

Ummmmhmm!

Aladdin’s mother decided she could sell one of the gold plates for enough money to last them all summer.


Mumu mumu!

Istæ patinæ sunt auri puri, Aladdin!

Mater Aladdinis censuit se posse patinam auream unam tanti vendere ut sufficeret eis ad extremam æstatem.

Αὕται αἱ λεκάναι εἰσὶν ὁλόχρυσοι, Ἀλαντίν.

Mυμῦ μυμῦ.

Ἡ μὲν μήτηρ τοῦ Ἀλαντὶν ἔγνω ἔξον αὐτῇ λεκάνην χρυσῆν μίαν τοσούτου πωλῆσαι ὥστε ἐξαρκεῖν αὐτοῖς ἕως τῆς τελευτῆς τοῦ θέρους.

But Aladdin was more interested in going fishing.

Αladdini autem magis curæ erat piscatum ire.

Τῷ δὲ Ἀλαντὶν μᾶλλον ἔμελεν ἰχθῦς θηρᾶν.

Ha, ha! Dare you to wade across the brook!

The fish were biting well, when he heard laughing voices behind some tall bushes.


Ha, ha! Provoco vos ad transeundum rivum!

Dum pisces hamo capiebantur, audivit voces ridentium post dumos proceros quosdam.

Ἅ, ἅ. Προκαλοῦμαι ὑμᾶς διαβῆναι τὸν ῥύακα.

Τῶν δὲ ἰχθύων ἀγκιστρωμένων, ἤκουσε φωνὰς γελώντων μετὰ θάμνους εὐμήκεις τινάς.


Oh, oh!

He peeked through the bushes, and saw…


Oh, oh!

Et inspiciens per dumos vidit…

Ὦ, ὦ.

Καὶ παρακύψας διὰ τῶν θάμνων εἶδε…

What if someone should see us, princess? Tee-hee!

Who cares?

The king’s young daughter and her friends, wading in the stream for fun; the princess in the lead. Aladdin had never seen anyone as lovely as the princess!


Quid si quis videat nos, regina? Αtat!

Quisnam curat?

...regis adulescentem filiam amicasque ejus, per ludum in flumine transeuntes, regina ducente. Aladdin autem numquam viderat quamquam tam venustam quam reginam!

Τί δὴ εἴ τις ὁρῴη ἡμᾶς, βασίλισσα; Ἀτταταῖ.

Τίνι δὴ μέλει;

...τήν τε τοῦ βασιλέως νέαν θυγατέρα καὶ τὰς φίλας αὐτῆς, μετὰ παιδιᾶς ἐν τῷ ποταμῷ διαβαινούσας, τῆς δὲ βασιλίσσης ἡγουμένης. Ὁ δὲ Ἀλαντὶν οὐδέποτε ἑωράκει τινὰ οὕτως εὐπρεπῆ ὥσπερ τὴν βασίλισσαν.

Image

Image
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 2849
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Mon Nov 27, 2017 8:56 pm

Image 12

Aladdin took good care not to be seen by the girls, but after they had gone away…

Aladdin vero sedule observavit ne puellæ viderent eum, cum autem eæ abivissent...

Ὁ μὲν Ἀλαντὶν πολὺ ἐπεμελήθη ὅπως μὴ αἰ κόραι ὄψονται αὐτόν, ἀπελθουσῶν δὲ αὐτῶν...

He didn’t want to fish any more! With his fishing pole dragging in the dust, he walked slowly home.

...non amplius voluit piscari! Arundinem autem in pulvere trahens, lente domum ambulavit.

...οὐκέτι ἐβουλήθη ἱχθυᾶν. Τὸν δὲ κάλαμον ἐν τῇ κόνει ἕλκων, βάδην οἴκαδε ἐβάδισεν.

Ahhh! (Sigh!) I can’t stand it!

My son! What’s the matter with you?

For the next week, Aladdin mooned around the house, and nothing seemed to please him any more.


Heu, heu! Nequeo tolerare!

Fili, quid pateris?

Per sequentem hebdomadam Aladdin vagabatur circa domum quasi nulla re delectaretur.

Αἰαῖ. Οὐ δύναμαι καρτερεῖν.

Τέκνον, τί πάσχεις;

Διὰ τῆς ἐπιούσης ἑβδομάδος ὁ Ἀλαντίν ἐπλανᾶτο περὶ τὴν οἰκίαν ὡς ἡδόμενος μηδενί.

I won’t feel any better until I do!

Do what, Aladdin?

At last he stood up and smacked a fist against his palm. He had made up his mind to marry the king’s daughter!


Melius mihi non erit donec agam!

Quid, o Aladdin?

Jam vero surgens percussit palmam pugno. Statuerat enim se filiam regis uxorem ducere.

Οὐ ῥᾴων ἔσομαι ἕως ἂν πράξω.

Τί, ὦ Ἀλαντίν;

Ἤδη δὴ ἀναστὰς ἐπάταξε τὴν παλάμην τῇ πυγμῇ. Ἐψηφίστο γὰρ τῆν θυγατέρα τοῦ βασιλέως γῆμαι.

I’m going to marry the king’s daughter!

What? Have you lost your mind?

When Aladdin told his mother, she nearly fainted! To ask for the king’s daughter was like asking for the moon!


Ducam filiam regis uxorem!

Quid? Penes te es?

Cum Aladdin dixisset matri, ipsa prope collapsa est. Qui enim filiam regis sibi petebat similis erat cui astra.

Γαμῶ τὴν θυγατέρα τοῦ βασιλέως.

Τί δή; Ἆρα φρονεῖς;

Ἐπεὶ ὁ Ἀλαντὶν ἔφρασε τῇ μητρί, αὐτὴ σχεδὸν συνέπεσεν. Ὁ γὰρ τὴν θυγατέρα τοῦ βασιλέως αἰτούμενος ὅμοιος ἦν τῷ τὰ ἄστρα.

Take these jewels, mother.

But Aladdin had a plan. His mother was to take the precious stones from the secret garden and give them to the king.


Accipe gemmas has, mater.

Sed Aladdini consilium erat. Nempe mater, cum accepisset lapides ex horto secreto pretiosos, debebat dare regi.

Λαβὲ τούσδε τοὺς λίθους, μῆτερ.

Ἀλλὰ τῷ Ἀλαντὶν βουλή τις ἦν. Δηλαδὴ ἡ μήτηρ, λαβοῦσα τοὺς ἐκ τοῦ ἀποκρύφου κήπου πολυτελεῖς λίθους, ὤφειλε δοῦναι τῷ βασιλεῖ.

Image

Image
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 2849
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Wed Dec 06, 2017 6:49 pm

Image 13

The next day Aladdin’s mother went to the king’s palace, trembling inside! She had argued half the night with Aladdin before she agreed to go.

Postridie autem mater Aladdinis, intus tremans, venit in aulam regis. Priusquam enim concederet, ad multam noctem cum Aladdine altercata erat.

Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἡ μήτηρ τοῦ Ἀλαντίν, ἔνδον τρέμουσα, ἦλθεν εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ βασιλέως. Πρὶν γὰρ ὁμολογῆσαι, πόρρω τῶν νυκτῶν τῷ Ἀλαντὶν διείλεκτο.

I wish I hadn’t come!

She stood with the fine people who had come to see the king, and wished she were back home.


Utinam non venissem!

Dum stabat cum elegantibus qui ad videndum regem venerant, cupiebat se denuo domi esse.

Εἶθε μὴ ἦλθον.

Καὶ ἑστῶσα μετὰ τῶν ἀστείων ἐληλυθότων ἰδεῖν τὸν βασιλέα, ἐπεθύμει αὖ οἴκοι εἶναι.

Well, my good woman, what is your business?

At last her turn came. In her hands she clutched a jewel box, bought with one of the smallest diamonds.


Ἄγε, ὦ γύναι, τὸ σὸν τί ἐστι πρᾶγμα;

Ἤδη δὴ ὁ λόγος καθῆκεν εἰς αὐτήν. Ἡ δὲ ταῖς χερσὶν κατέχει πλήρη λίθων θήκην ἠγορασμένην ἑνὸς τῶν ἐλαχίστων ἀδαμάντων.

Age, o mulier, tibi quid est negotii?

Jam vero sermo pervenit ad eam. Quæ autem manibus tenebat plenam gemmarum arculam emptam unius minimorum adamantum.

Please, your majesty, a gift.

Ah!

Kneeling before the throne she opened the box


Si tibi libet, domine, donum.

Ah!

Et cum in genua procubuisset ante solium, aperuit arculam.

Εἰ δοκεῖ σοι, κύριε, δῶρον.

Ἆ.

Καὶ εἰς γόνυ ὀκλάσασα πρὸ τοῦ θρόνου, ἀνέῳξε τὴν θήκην.

Emeralds, diamonds, and rubies! A princely gift!

The king loved precious stones better than anything, except his daughter. And he had never seen such beautiful ones.


Smaragdi, adamantes, carbunculi. Donum sane magnificum!

Rex autem præter filiam amabat quam maxime lapides pretiosos. Et numquam viderat hujusmodi lapides.

Σμάραγδοι, ἀδάμαντες, λυχνῖται. Δῶρον μὴν μεγαλοπρεπές.

Ὁ δὲ βασιλεὺς πλὴν τοῦ θυγατρὸς ἐφίλει ὅτι μάλιστα τοὺς πολυτελεῖς λίθους. Καὶ οὔποτε ἑωράκει τοιούτους λίθους.

Image

Image
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 2849
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Sat Dec 23, 2017 12:42 am

Image 14

But you have not told me who send this gift?

My son, Aladdin!

Trembling so that she could hardly speak, Aladdin’s mother explained that her son wanted to marry the princess.


At non indicasti quis misisset donum hoc?

Filius meus, Aladdin!

Μater autem Aladdinis, cum tremaret ut vix loqui posset, narravit filium velle reginam uxorem ducere.

Ἀλλ' οὐκ ἀπήγγελκας τὸν πέμψαντα τοῦτο τὸ δῶρον.

Τὸν υἱόν μου, Ἀλαντίν.

Ἡ δὲ μήτηρ τοῦ Ἀλαντίν, τρέμουσα ὥστε μόλις δύνασθαι λέγειν, διηγήσατο τὸν υἱὸν βούλεσθαι τὴν βασίλισσαν γῆμαι.

But...that’s impossible!

The king sputtered! He said he did not know Aladdin and besides, his daughter would marry nobody but the richest man in all the world.


At fieri non potest!

Rex vero sonum edens dixit sese quidem nescire Aladdinem, filiam autem nupturam esse nullo nisi omnium ditissimo viro.

Ἀλλ' ἀδύνατόν ἐστιν.

Ὁ δὲ βασιλεὺς φθεγξάμενος εἶπεν ὅτι αὐτὸς μὲν οὐκ οῖδε τὸν Ἀλαντίν, ἡ δὲ θυγάτηρ οὐ γαμεῖται οὐδενὶ ἀλλ' ἢ τῷ τῶν ὄντων πλουσιωτάτῳ ἀνδρί.

Tell your son to prove he is worthy!

Yes, your majesty!

He said that if Aladdin really hoped to marry his daughter, he must send the king forty gold bowls heaped up with diamonds and emeralds and rubies!


Jube filium tuum dignum se præbere!

Hoc ago, rex!

Aitque, si Aladdin revera speraret se filiam ejus uxorem ducturum, ei crateras aureas quadraginta adamantibus smaragdis carbunculis plenissimas ad regem mittendas esse.

Κέλευσον τὸν υἱόν σου ἑαυτὸν ἄξιον παρέχειν.

Tαῦτ᾽ ὦ βασιλεῦ.

Καὶ ἔφη, εἰ ὁ Αλαντὶν ὄντως ἐλπίζοι τῆν θυγατέρα αὐτοῦ γαμεῖν, δεῖν αὐτὸν κρατῆρας χρυσοῦς τεσσεράκοντα ἀδαμάντων σμαράγδων λυχνιτῶν πληρεστάτους πρὸς τὸν βασιλέα πέμψαι.

Tee, hee, hee! She must be simple!

Aladdin’s mother hurried out of the throne room, followed by the laughter of all the court.


Αtat! Manifestum istam simplicem!

Mater autem Aladdinis fuga discessit ex aula, omnibus aulicis eam ridentibus.

Ἀτταταῖ. Φαίνεται αὔτη εὐήθης.

Ἡ δὲ μήτηρ τοῦ Ἀλαντὶν δρόμῳ ἀπῆλθε τῆς αὐλῆς, πάντων τῶν αὐλικῶν ἐπ' αὐτῇ γελώντων.

Mother, what happened at the palace?

Aladdin, it is no use!

When she reached home, she told her son of the king’s impossible demand: forty bowls full of precious stones!


Mater, quid factum est in aula?

Aladdin, inutile est.

Cum domum pervenisset, filio narravit regem postulasse quod fieri non posset: nempe quadraginta crateras lapidibus pretiosis plenas.

Μῆτερ, τί ἐπράχθη ἐν τῇ αὐλῇ;

Ἀλαντίν, ἄχρηστόν ἐστιν.

Ἡ δὲ οἴκαδε ἀφικομένη, τῷ υἱῷ διηγήσατο ὅτι ὁ βασιλεὺς τὸ ἀδύνατον αἰτήσαι· δελαδὴ τεσσεράκοντα κρατῆρας λίθων πολυτελῶν πληρεῖς.

Oh! Is that all he asked?

But Aladdin was not bothered at all! He grinned at his mother, and picked up the old brass lamp!


Ο! Nihilne aliud rogavit?

Sed Aladdin minime turbabatur. Qui ore distorto ante matrem ridens sustulit veterem lucernam æneam.

Ὦ. Οὐδενὸς ἄλλου γ' ἐδεήθη;

Ἀλλ' ὁ Ἀλαντὶν οὐδαμῶς ἠνωχλεῖτο. Ὁ δὲ πρὸ τῆς μητρὸς σεσηρὼς ἦρε τὸ παλαιὸν χαλκοῦν λυχνάριον.

Image

Image
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 2849
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Tue Jan 09, 2018 7:35 pm

Image 15

I am here! What are your commands?

Forty golden bowls of jewels! And…

He rubbed it and when the genie appeared Aladdin gave him a long list of orders.


Adsum! Quid præcipis mihi?

Quadraginta crateras aureas lapidum pretiosorum! Atque...

Quam cum Aladdin attrivisset et genius apparuisset, dedit ipsi mandata plurima.

Πάρειμι. Τί ἐπιτάσσεις μοι;

Τεσσεράκοντα κρατῆρας χρυσοῦς λίθων πολυτελῶν. Καί...

Ὅπερ ὁ Ἀλαντὶν ἀποτρίψας, φανέντος τοῦ δαίμονος, ἔδωκεν αὐτῷ ἐντολὰς πλείστας.

Look! What is that procession?

A short time afterward, the king looked out of his palace window and gave a shout of surprise!


Vide! Quid est illa pompa?

Aliquanto post rex, cum per regiæ fenestram aspexisset, exclamavit mirans.

Ἴδε. Τί ἐκείνη ἡ πόμπη;

Ὀλίγῳ δὲ χρόνῳ ὕστερον ὁ βασιλεὺς, διὰ τῆς τῶν βασιλείων θυρίδος βλέψας, ἀνεβόησε θαυμάζων.

What he saw were forty handsome serving men carrying forty big golden bowls, heaped with glittering gems, and marching straight toward his palace.

Vidit enim quadraginta speciosos servos qui totidem magnas crateras aureas gemmis claris plenissimas portabant atque iter directum ad regiam ejus faciebant.

Εἶδε γὰρ τεσσεράκοντα ὡραίους δούλους βαστάζοντάς τε ἴσους μεγάλους κρατῆρας χρυσοῦς λαμπρῶν λίθων πληρεστάτους καὶ εὐθὺ πορευομένους πρὸς τὰ βασίλεια αὐτοῦ.


Har-rumph! From whom do you come?

From our master, Aladdin!


The king hurried to his throne room to receive the forty servants, and their gifts. Never had the king dreamed that there were so many beautiful stones in the world.

[Screans] A quo venistis?

Ab ero nostro Aladdine!

Ideo rex festinans ad aulam excepit quadraginta servos una cum donis. Neque vero per somnum rex cognovit tot pulchros lapides in terra esse.

[Χρεμπτόμενος] Παρὰ τίνος ἥκετε;

Παρὰ τοῦ δεσπότου ἡμῶν, τοῦ Ἀλαντίν.

Ὁ οὖν βασιλεὺς σπεύσας εἰς τὴν αὐλὴν ἐδέξατο τοὺς τεσσεράκοντα δούλους αὐτοῖς τοῖς δώροις. Οὐδὲ δὴ ὄναρ ὁ βασιλεύς ἔγνω τοσούτους καλοὺς λίθους ἐπὶ τῆς γῆς ὄντας.

What word does the king send to my master?

Haw-rumph! I er, ahem!

The king hemmed and hawed. At last he said he would give his daughter to Aladdin in marriage, if the girl herself agreed! He named a day for Aladdin to call on her
.

Quid renuntiem a rege responsum ad meum erum?

[Screans] Ego, ehem!

Rex vero hæsitabat. Tandem ait se filiam Aladdini in matrimonium collocaturum esse, si ipsa consensisset. Diemque statuit ut Aladdin viseret eam.

Τίνα ἀπόκρισιν παρὰ τοῦ βασιλέως ἀπαγγελῶ τῷ δεσπότῃ μου;

[Χρεμπτόμενος ] Ἔγωγε, ὤ.

Ὁ δὴ βασιλεὺς ἠπόρει. Ὕστερον δ' ἔφη τὴν θυγατέρα τῷ Ἀλαντὶν ἐκδώσειν, ἐὰν αὐτὴ συμφωνήσῃ. Καὶ τὴν ἡμέραν ἔστησεν ὥστε τὸν Ἀλαντὶν ἐπίσκοπῆσαι αὐτήν.

Image

Image
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 2849
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Thu Jan 18, 2018 10:58 pm

Image 16

The day after tomorrow? Fine! But first..

As soon as the chief servant returned with the king’s promise, Aladdin was delighted!


Perendie? Bene! Primum autem...

Cum princeps minister reversus retulisset promissionem regis, Aladdin lætatus est.

Τῇ μεταύριον; Καλῶς. Πρῶτον δὲ...

Ἐπειδὴ ὁ ἀρχιυπηρέτης ἐπανελθὼν ἀπήγγειλε τὴν τοὺς βασιλέως ὑπόσχεσιν, ὁ Ἀλαντὶν ἐχάρη.

I want you to build me a palace, instead of this old shack!

He again called the genie and gave the biggest order of all! He talked for fifteen minutes! The moment he stopped…


Volo te ædificare mihi regiam pro isto vetere tugurio!

Et revocans genium quam maxime jussit. Enimvero diu locutus est! Cum cessasset,

Βούλομαί σε οἰκοδομῆσαί μοι βασίλεια ἀντὶ ταύτης τῆς παλαιᾶς καλύβης.

Καὶ ἀνακαλεσάμενος τὸν δαίμονα ὡς μέγιστα ἐκέλευσεν. Καὶ γάρ τοι πολὺν χρόνον ἐλάλησεν. Ἐπειδὴ ἐπαύσατο,

BOOM!

a magnificent palace stood where the old shack had been. The pillars were of gold and silver, and the arched windows were outlined with glittering diamonds.


FRAGOR

magnifica regia stabat loco veteris tugurii. Columnæ enim erant aureæ et argenteæ, fornicatæ autem fenestræ claris adamantibus circumornatæ.

ΒΡΟΜΟΣ

μεγαλοπρεπῆ βασίλεια εἱστήκη ἀντὶ τῆς παλαιᾶς καλύβης. Αἱ μὲν γὰρ κίονες ἦσαν χρυσαῖ καὶ ἀργυραῖ, αἱ δὲ καμαρωτοὶ θυρίδες λαμπροῖς ἀδάμασι περικεκοσμημέναι.

When the day came that he was to call on the princess, Aladdin was dressed like a prince.

He mounted a splendid white horse, outside his new palace…


Cum dies visendi reginam venisset, Aladdin vestitus erat cultu regio. Deinde, equo albo magnifico extra novam ejus regiam conscenso...

Ἐπεὶ ἡ ἡμέρα ἦλθε τοῦ ἐπίσκοπῆσαι τὴν βασίλισσαν, ὁ Ἀλαντὶν ἐνδεδυμένος ἦν στολὴν βασιλικήν. Ἔπειτα δέ, ἐπιβὰς ἔξω τῶν νέων βασιλείων ἐπὶ ἵππον λευκὸν μεγαλοπρεπῆ,

ZIP!

...and rode through the city, as a red velvet carpet unrolled magically before him.


SIBILUS

...vectus est per urbem, dum ruber examitus tapes ante eum magica arte evolvebatur.

ΣΥΡΙΓΜΟΣ

...ἤλασε διὰ τῆς πόλεως, ἐρυθροῦ ἐξαμίτου τάπητος μαγικῇ τέχνῃ ἀνελισσομένου ἔμπροσθεν αὐτοῦ.

Image

Image
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 2849
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby Shenoute » Fri Jan 19, 2018 9:59 am

bedwere wrote:...and rode through the city, as a red velvet carpet unrolled magically before him.

...vectus est per urbem, dum ruber examitus tapes ante eum evolvebatur.

Thanks for posting these.
Do you think it would be interesting/possible for "magically" to be made more explicit by adding something like magia quadam or magica arte?
Shenoute
Textkit Fan
 
Posts: 241
Joined: Tue Jun 04, 2013 12:23 pm

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Fri Jan 19, 2018 3:44 pm

Thank you! I forgot about the magically.
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 2849
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Tue Jan 30, 2018 7:14 pm

Image 17

My son!

He soon reached the palace of the king, where his royal father-in-law-to-be was waiting to greet him


Fili mi!

Brevique pervenit ad aulam regis, ubi ipse futurus socer ejus exspectabat dum salutaret eum.

Τέκνον.

Καὶ ἐν βραχεῖ ἀφίκετο ἐπὶ τὴν αὐλὴν τοῦ βασιλέως, ὅπου αὐτὸς ὁ μέλλων πενθερὸς αὐτοῦ ἀνέμενεν ἀσπάσασθαι αὐτόν.

The princess Amina awaits you in the garden, Aladdin!

In his fine clothes, Aladdin looked more handsome than ever. The king was already feeling proud to have such a son-in-law and a rich one besides!

Regina Amina expectat te in horto, Aladdin!

Sic vestitus Aladdin quam speciosus erat visu. Rex autem jam gloriabatur se habere hujusmodi generem et præcipue divitem!

Ἀμίνη ἡ βασίλισσα προσδοκᾷ σε ἐν τῷ κήπῳ, Ἀλαντίν.

Οὕτως μὲν περισταλμένος ὁ Ἀλαντὶν ὅτι ὡραῖος ἦν ἰδεῖν. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἤδη ἐκαυχᾶτο ἔχων τοιοῦτον γαμβρὸν ἄλλως τε καὶ πλούσιον.


Princess!

Aladdin!

And when the princess Amina saw him, she knew Aladdin was the prince she had always dreamed about.


Ο regina!

Ο Aladdin!

Cum autem regina Amina eum vidisset, cognovit Aladdinem esse regulum in somnis semper visum.

Ὦ βασίλλισα.

Ὦ Ἀλαντίν.

Ἡ δὲ βασίλισσα Ἀμίνη ἰδοῦσα αὐτὸν ἔγνω τὸν Ἀλαντὶν ὄντα τὸν βασιλίσκον ἐνύπνιον ἀεὶ ὁρώμενον.

Within a few days they were married amid great pomp and ceremony.

Paucos post dies splendidis nuptiis vir et uxor facti sunt.

Διὰ δ' ὀλίγων ἡμερῶν λαμπρῷ γάμῳ ἀνὴρ καὶ γυνὴ ἐγένοντο.

Your palace is magnificent, Aladdin!

Wait til you see inside!


Regia tua est magnifica, ο Aladdin!

Mane dum videas partem interiorem!

Τὰ βασίλειά σού ἐστι μεγαλοπρεπῆ, ὦ Ἀλαντίν.

Μεῖνον ἕως ἂν ἴδῃς τὰ ἐντός.

And went to live in the magnificent new palace the genie had built.

For many months Aladdin and his princess lived happily, and had everything they wished for.


Et migraverunt in magnificam novam regiam a genio ædificatam.

Per autem multos menses Aladdin et regina feliciter viverunt, habentes omnia desiderabilia.

Καὶ μετῴκησαν τοῖς μεγαλοπρεπέσιν νέοις βασιλείοις ὑπὸ τοῦ δαίμονος οἰκοδομηθεῖσιν.

Διὰ δὲ πολλοὺς μῆνας ὁ Ἀλαντὶν καὶ ἡ βασίλισσα εὐτυχῶς ἔζησαν, ἔχοντες πάντα τὰ ἐπιθυμητά.

Image

Image
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 2849
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby mahasacham » Wed Jan 31, 2018 9:49 pm

Καὶ μετῴκησαν τοῖς μεγαλοπρεπέσιν νέοις βασιλείοις ὑπὸ τοῦ δαίμονος οἰκοδομηθέντα.

I was wondering why you chose to put "οἰκοδομηθέντα" into the accusative case when "τοῖς μεγαλοπρεπέσιν νέοις βασιλείοις" is in the dative. Is this "case attraction" within a relative clause? It seems weird because it a passive participle so I'm not sure why it would need to shift to the accusative case. I'm no expert though.
User avatar
mahasacham
Textkit Member
 
Posts: 101
Joined: Wed Feb 12, 2014 1:05 am

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Wed Jan 31, 2018 9:58 pm

mahasacham wrote:Καὶ μετῴκησαν τοῖς μεγαλοπρεπέσιν νέοις βασιλείοις ὑπὸ τοῦ δαίμονος οἰκοδομηθέντα.

I was wondering why you chose to put "οἰκοδομηθέντα" into the accusative case when "τοῖς μεγαλοπρεπέσιν νέοις βασιλείοις" is in the dative. Is this "case attraction" within a relative clause? It seems weird because it a passive participle so I'm not sure why it would need to shift to the accusative case. I'm no expert though.

My mistake! Thanks for catching it.
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 2849
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Fri Feb 09, 2018 5:53 pm

Image 18

Arrgh! It can’t be. Aladdin? But it is?!

At last the news of the young prince’s great wealth and popularity reached the wicked old magician! He looked into his crystal ball to see if it were really true!


Ah! Fieri non potest! Aladdin? Re vera?

Postremo nuntiatum est malo veterique mago de juvenis reguli magnis divitiis et gloria. Inspexit ergo globum crystallinum ut videret si verum quidem esset!

Αἴ. ᾿Αδύνατον. Ἀλαντίν; Ὄντως;

Τὸ δὲ τελευταῖον ἀπηγγέλθη τῷ πονηρῷ παλαιῷ τε μάγῳ περὶ τοῦ νέου βασιλίσκου ἔχοντος μέγαν πλοῦτον καὶ δόξαν. Ἔβλεψεν οὖν εἰς τὴν κρυσταλλίνην σφαῖραν τοῦ ἰδεῖν εἰ μὴν ἀληθῶς ἔχοι.

Bah! Fooey! And to think I showed that boy the lamp!

When he knew it was so, he flew into a terrible rage, for he realized Aladdin had learned the secret of the lamp.


Vah! Ηeu! Me ipsum ostendisse puero lucernam!

Cum cognovisset rem sic se habere, horribile visu, iratus est. Intellexit enim Aladdinem didicisse secretum lucernæ.

Αἰβοῖ. Φεῦ. Ἐμὲ αὐτὸν δεῖξαι τῷ παιδὶ τὸ λυχνάριον.

Γνοὺς δὲ τοῦτο οὕτως ἔχον, δεινὸν ἰδέσθαι, ὠργίσθη. Συνῆκε γὰρ τὸν Ἀλαντὶν μεμαθηκότα τὸ ἀπόρρητον τοῦ λυχναρίου.

Then he took ship and sailed to Aladdin’s country.

Deinde in navem ingressus vela dedit ad Aladdinis terram.

Εἶτα ἐπὶ ναῦν ἐπιβὰς ἀνήχθη πρὸς τὴν τοῦ Ἀλαντὶν χώραν.

Hmmm! He doesn’t carry the lamp with him!

When he reached the city, he disguised himself as a peddler selling lamps and spied upon Aladdin.


A! Non fert lucernam!

Deinde cum pervenisset ad urbem et induisset vestimenta cauponis qui lucernas venderet
explorabat Aladdinem.

Ἆ. Οὐ φέρει τὸ λυχνάριον.

Ἔπειτα ἀφικόμενος εἰς τὴν πόλιν καὶ ἐνδυσάμενος ἱμάτια καπήου λυχνάρια πωλοῦντος κατεσκόπει τὸν Ἀλαντίν.

Lamps for trade!

Next, he went to Aladdin’s palace, shouting the he would trade new lamps for old ones. In this way he hoped to learn if the wonderful lamp was kept there.


Lucernas pro lucernis!

Postea venit ad Aladdinis regiam, clamans se novas lucernas veteribus permutaturum esse. Sic enim sperabat se cogniturum esse si lucernam illic conservaretur.

Λυχνάρια πρὸς λυχνάρια.

Μετὰ τοῦτο ἦλθεν πρὸς τὰ τοῦ Ἀλαντὶν βασίλεια, βοῶν νέα λυχνάρια πρὸς παλαιὰ καταλλάξεσθαι. Οὕτω γὰρ ἤλπιζε γνώσεσθαι εἰ τὸ λυχνάριον ἐκεῖ τηροῖτο.

What a silly peddler!

New lamps for old! Have you any to trade?

A servant girl in the palace heard him shouting, and laughed to herself.


Quam stultus caupo!

Novas lucernas pro veteribus! Habesne ut permutes?

Ancilla quædam in regia, cum audivisset eum clamantem, secum ipsa risit.

Ὡς ἀνόητος κάπηλος.

Νέα λυχνάρια πρὸς παλαιά. Ἆρα ἔχεις καταλλάξῃ;

Παιδίσκη δέ τις ἐν τοῖς βασιλείοις, ἀκούσασα αὐτοῦ βοῶντος, πρὸς ἑαυτὴν ἐγέλασεν.
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 2849
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby Shenoute » Fri Feb 09, 2018 6:26 pm

bedwere wrote:When he knew it was so, he flew into a terrible rage, for he realized Aladdin had learned the secret of the lamp.[/i]

Cum cognovisset rem sic se habere, horribile visu, iratus est. Intellexit enim Aladdinem didicisse abditum lucernæ.

I'm wondering about abditum for "secret". I can't really explain why but in my mind there is some idea of materiality attached to abditus used as a substantive, kind of like "the secret [place] of the lamp", "the place where the lamp is hidden". This might be completely off though :D
Shenoute
Textkit Fan
 
Posts: 241
Joined: Tue Jun 04, 2013 12:23 pm

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Fri Feb 09, 2018 6:54 pm

I'm trying to recollect my thoughts about the choice and I think that I liked that idea of materiality that abditum has because you do need to rub the lamp with your own lands. I thought also of occultum, secretum...

PS

I changed my mind and decided for secretum instead.
User avatar
bedwere
Global Moderator
 
Posts: 2849
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California


Return to Composition Board

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests