Textkit Logo

Aladdin and the Wonderful Lamp

This board is a composition workshop, like a writers' workshop: post your work with questions about style or vocabulary, comment on other people's work, post composition challenges on some topic or form, or just dazzle us with your inventive use of galliambics.

Moderator: annis

Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Tue Aug 08, 2017 7:08 pm

Although the art of Little Nemo is outstanding, the story of Aladdin is probably more appealing, since it is based on the timeless hero-archetype. The comic version I'll be translating can be found here. The art by Antonio Giolitti is also very good. Thank you for your help in fixing my blunders!

Image 02

Aladdin and the Wonderful Lamp

Permira Aladdinis lucerna

Τὸ περιώνυμον λυχνάριον τοῦ Ἀλαντίν

In an ancient city lived a handsome youth named Aladdin. His father had died and his mother washed clothes for a living.

In antiqua urbe habitabat pulcher adolescens Aladdin nomine. Pater ejus mortuus erat, mater autem lintea lavans victum quæritabat.

Ἐν ἀρχαίᾳ πόλει τινὶ ᾤκει καλὸς νεανίσκος τις Ἀλαντίν ὀνόματι. Ὁ μὲν πατὴρ αὐτοῦ ἐτεθνήκει, ἡ δὲ μήτηρ πλύνουσα τὸν βίον ἐποιεῖτο.

Aladdin was a good son, helping his mother all he could, but life was hard.

Aladdin quidem erat bonus filius, matri succurrens ut poterat, vita autem erat dura.

Ὁ μὲν Ἀλαντὶν ἦν ἀγαθὸς υἱός, τῇ μητρὶ βοηθῶν ὡς οἶός τ’ ἦν, ὁ δὲ βίος ἦν χαλεπός.

Ha, ha! There goes Aladdin, carrying his mother’s laundry!

Ha, ha! Ecce venit Aladdin, portans illota matris!

Ἅ, ἅ. Ἰδοὺ ἔρχεται ὁ Ἀλαντίν, βαστάζων τὰ ἄπλυτα τῆς μητρός.

As he walked through the marketplace, helping his mother to carry the laundry, he was often jeered at by unkind boys…

Dum enim ambulabat per forum et adjuvabat matrem ad illota portanda, sæpe irridebatur a pueris acerbis...

Βαδίζων γὰρ διὰ τῆς ἀγορᾶς καὶ βοηθῶν τῇ μητρὶ πρὸς τὸ τὰ ἄπλυτα βαστάζειν, πολλάκις ἐσκώπτετο ὑπὸ παιδῶν τραχῶν...

One day, a wicked magician saw in Aladdin just the lad he needed, and determined to get to know him.

Quadam die magus scelestus quidam, cum vidisset Αladdinem ipsum esse adulescentem quem requireret, constituit ut cognosceret eum.

Ἡμέρᾳ τινὶ μάγος πονηρός τις, ἰδὼν τὸν Ἀλαντίν αὐτὸν εἶναι τὸν νεανίσκον ὑφ' ἑαυτοῦ ἀναζητούμενον, προείλετο γιγνώσκειν αὐτόν.

Who is that boy?

Quis est ille puer?

Τίς ἐστιν ἐκεῖνος ὁ παῖς;

He’s Aladdin! His father was a tailor but he died!

Est Aladdin! Pater ejus erat vestiarius, mortuus autem est.

Ἔστιν ὁ Ἀλαντίν. Ὁ μὲν πατὴρ αὐτοῦ ἦν ἱματιοπώλης, ἀπέθανε δέ.

By bribing some boys in the marketplace with gold coins, the magician learned all about Aladdin and where he lived.

Cum nummos aureos pueris quibusdam largitus esset, magus cognovit omnia de Aladdine habitationemque ejus.

Δωρησάμενος νυμίσματα χρυσῆ παισί τισιν, ὁ μάγος ἔγνω πάντα περὶ τοῦ Ἀλαντίν τε καὶ
τὴν οἴκησιν αὐτοῦ.

My dear boy! How glad I am to see you!

But, I don’t…

O carissime puer, quam delector videns te.

Sed ego non...

Ὦ φίλτατε παῖ, ὡς ἥδομαι ὁρῶν σε.

Ἀλλ' ἔγωγε οὐ...

A short time later, the magician came upon Aladdin at the well near his home and ran toward Aladdin, smiling broadly…

Paulo autem serius magus, cum supervenisset Aladdini ad puteum, qui prope domui ejus erat, ridens cucurrit adversum Aladdinem…

Ὀλίγῳ δ' ὄψιον ὁ μάγος, περιτυχὼν τῷ Ἀλαντὶν παρὰ τὸ φρέαρ τὸ ἐγγὺς τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ ὄν, γελῶν ἔδραμεν ἐπὶ τὸν Ἀλαντίν…

Image

Image
User avatar
bedwere
Global Moderator
Global Moderator
 
Posts: 2645
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Tue Aug 22, 2017 8:59 pm

Image 03

You are the picture of my long-lost brother! Tell me, nephew Aladdin, is he well?

My… my father is dead!


Tu quidem es effigies longe perditi fratris mei. Dic mihi, nepos Aladdin, recte valetne?

Pa ... pater mortuus est.

Σύγε εἶ ἡ εἰκὼν τοῦ μακρὸν ἀπεγνωσμένου ἀδελφοῦ μου. Εἰπέ μοι, ἀδελφιδῆ Ἀλαντίν, ἆρα καλῶς ἔχει;

Ὁ ... ὁ πατὴρ τέθνηκεν.

Pretending to be overcome with joy, the magician started to question him about his father. Aladdin was almost speechless.

Simulansque exsultare lætitia, magus interrogabat eum de patre ejus. Aladdin autem modo non stupebat.


Καὶ προσποιούμενος ἀγάλλεσθαι χαρᾷ, ὁ μάγος ἠρώτα αὐτὸν περὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ὁ δὲ Ἀλαντὶν ὅσον οὐ κατεπλήσσετο.

Dead! Oh, alas! That I should have come too late to see him alive!

Mortuus! Vah! Quam vel juvat me tardius venisse ut viderem eum vivum!

Τέθνηκεν. Φεῦ καὶ τὸ ὑστερίσαι τοῦ ὁρᾶν αὐτὸν ζῶντα.

When Aladdin told him that his father was dead, the wicked old schemer buried his face in his hands, as though heartbroken.

Cumque Aladdin ei narrasset patrem suum mortuum esse, malus et vetus insidiator, quasi afflictus, obtexit vultum manibus.

Καὶ τοῦ Ἀλαντὶν αὐτῷ διηγησαμένου τὸν ἑαυτοῦ πατέρα τεθνηκέναι, ὁ πονηρὸς καὶ παλαιὸς ἐπιβουλευτής, ὡς ἀποθλιβόμενος, κατεκαλύψατο τὸ πρόσωπον ταῖς χερσίν.

But my mother will be glad to see you, sir!

No! No! I feel too sad to meet her now!Sed mater mea libenter videbit te, o vir optime!

Nequaquam! Nimis enim tristor ut mox occurram ei.

Ἀλλ' ἡ μήτηρ μου ἡδέως ὄψεταί σε, ὦ κράτιστε.

Μηδαμῶς. Λίαν γὰρ λυποῦμαι ἢ αὐτίκα ἀπαντήσαι αὐτῇ.

And all his efforts to comfort his “uncle” were useless. The magician seemed to be overcome with grief…

Omnes quidem Aladdinis conatus ad consolandum patruum, ut videbatur, irriti fuerunt. Apparebat autem magum in luctu jacere...

Πᾶσαι μὲν αἱ τοῦ Ἀλαντὶν πεῖραι τοῦ παραμυθεῖσθαι τὸν πατράδελφον, ὡς ἐῴκει, ἄκυροι ἐγένοντο. Ἐφαίνετο δ' ὁ μάγος πένθει κατέχεσθαι...

I’ll come to supper tonight, Aladdin! But in the meantime, here is a little gift for you!

Oh, thank you...uncle!


Hοdie vesperi, o Aladdin, veniam ad cenam. Interea autem ecce, parvum donum tibi!

O, gratias ago tibi...patrue!

Σήμερον καθ' ἑσπέραν, ὦ Ἀλαντίν, εἶμι ἐπὶ δεῖπνον. Ἐν δὲ τῷ μεταξὺ ἰδού, μικρὸν δῶρόν τί σοι.

Ὦ, χάριν ἔχω σοι... θεῖε.

Promising to come to supper that night, the magician put some coins into Aladdin’s hand, and left.

Magus ergo, pollicitus se ad cenam vesperi venturum, nummis nonnullis in Aladdinis manum positis, abiit.

Ὁ οὖν μάγος, ὑποσχόμενος ἐπὶ δεῖπνον καθ' ἑσπέραν ἰέναι, νομίσματά τινα ἐπὶ τὴν τοῦ Ἀλαντὶν χεῖρα θείς, ἀπῆλθεν.

That evening, Aladdin’s mother served the “uncle” a delicious meal of roast duck bought with the money he had given them.

Illa autem vespera, mater Aladdinis apparavit patruo, ut videbatur, cenam suavissimam, nempe anatem assam emptam quo argento iste dederat.

Ἐκείνῃ δὲ τῇ ἑσπέρᾳ, ἡ μήτηρ τοῦ Ἀλαντὶν παρέθηκε τῷ θείῳ, ὡς ἐῴκει, δεῖπνον ἥδιστον, δηλαδὴ νῆσσαν ὀπτὴν ἠγορασμένην ὅσῳ ἀργυρίῳ οὗτος ἐδεδώκει.


All that evening, the magician praised Aladdin highly, and hinted at a great thing in store for him…

Magus autem, qui per totam vesperam Aladdinem magnifice laudabat, obscure significavit quiddam magni ab eo exspectari.

Ὁ δὲ μάγος, διὰ πάσης τῆς ἑσπέρας τὸν Ἀλαντὶν μεγάλως ἐπαινῶν, ᾐνίξατο αὐτὸν ἀναμένειν μέγα τι.

Image

Image
User avatar
bedwere
Global Moderator
Global Moderator
 
Posts: 2645
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Tue Sep 05, 2017 9:19 pm

Image 04

This cloak is a perfect fit, Aladdin!

It is indeed, uncle!


Hoc pallium apte convenit tibi, Aladdin!

Profecto, o patrue.

Τοῦτο θοἱμάτιον ἁρμόζει σοι , Ἀλαντίν.

Καὶ μάλα, ὦ θεῖε.

And as part of his plan the crafty schemer brought forth beautiful clothes for the youth.

Et ex consilio callidus insidiator attulit adolescenti pulchra vestimenta.

Καὶ ἐκ βουλῆς ὁ πανοῦργος ἐπιβουλευτὴς προσήνεγκε τῷ νεανίᾳ καλὰ ἐσθῆτα.

A handsome young man you are, nephew! Tomorrow, my dear sister-in-law, I will take Aladdin for a walk!

Pulcher juvenis es, nepos! Cras, o bona glos, ducam Aladdinem ambulatum.

Καλὸς νεανίας εἶ, ἀδελφιδοῦ. Ἐπαύριον, ὦ ἀγαθὴ γάλως, ἡγήσομαι τὸν Ἀλαντὶν εἰς περίπατον.

Aladdin’s mother was so proud of her handsome son that she did not question anything the “uncle” said.

Mater autem Aladdinis ita gloriabatur pro pulchro filio ut dubitaret nihil a patruo, ut videbatur, dictum.

Ἡ δὲ μήτηρ τοῦ Ἀλαντὶν οὕτως ἐκαυχᾶτο ὑπὲρ τοῦ καλοῦ υἱοῦ ὥστε οὐκ ἠμφισβητεῖτο οὐδὲν ὑπὸ τοῦ θείου, ὡς ἐῴκει, εἰρημένον.

Tomorrow morning, early, I will return! Good night, dear nephew!

Cras mane redibo! Bene vale, o bone nepos!

Αὔριον πρωῒ ἐπάνειμι. Ὑγίαινε, ὦ ἀγαθὲ ἀδελφιδοῦ.


Finally the magician left, promising to return early the next day to take Aladdin to a wonderful surprise he had prepared for him…

Postremo magus, cum pollicitus esset se postridie mane rediturum ut ducat Aladdinem ad rem vere mirabilem pro illo a se paratam, abiit.

Tελευτῶν δ' ὁ μάγος, ὑπισχόμενος τῇ ὑστεραίᾳ πρωῒ ἐπανιέναι ἵνα ἡγήσηται τὸν Ἀλαντὶν πρὸς δὴ θαυμαστόν τι ὑπὲρ ἐκείνου ἐφ' ἑαυτοῦ παρεσκευασμένον, ἀπῆλθεν.

The next morning, the magician led Aladdin out into the mountains… The path was rough and wild.

Postridie igitur magus eduxit Aladdinem in montana. Via autem erat aspera et agrestis.

Τῇ οὖν ὕστεραίᾳ ὁ μάγος ἐξηγήσατο τὸν Ἀλαντὶν εἰς τὴν ὀρεινήν. Ἡ δ' ὁδὸς ἦν τραχεῖα καὶ ἀγρία.

Uncle, haven’t we… walked far enough?

Not yet, my boy!

Patrue, nonne satis longe ambulavimus?

Nondum, o puer!

Θεῖε, οὐχ ἱκανῶς μακρὰν βεβαδίκαμεν;

Οὔπω, ὦ παῖ.

It took them through a dark forest, where the trees seemed to assume many strange shapes.

Ferebatque eos per tenebricosam silvam, ubi arbores videbantur multum et mire mutari.

Καὶ ἔφερεν αὐτοὺς διὰ σκοτίας ὕλης, ὅπου τὰ δένδρα ἐδόκει πολὺ καὶ θαυμαστὸν μεταμορφοῦσθαι.

This is the place, nephew! A great treasure lies under our feet!

Under our feet? Wh-Where...?

Hic est locus, nepos! Nam magnus thesaurus jacet sub pedibus nostris.

Sub pedibus nostris? Ubi?

Ὅδε ἐστὶν ὁ τόπος, ἀδελφιδοῦ. Μέγας γὰρ θησαυρὸς κεῖται ὑπὸ τοῖς ποσὶν ἡμῶν.

Ὑπὸ τοῖς ποσὶν ἡμῶν; Ποῦ;

At last the magician told Aladdin that a wonderful treasure of gold, diamonds, rubies, and emeralds lay underground…

Denique magus dixit Aladdini mirum thesaurum auri et adamantum et carbunculorum et smaragdorum jacere sub terra.

Τέλος δ' ὁ μάγος εἶπε τῷ Ἀλαντὶν ὅτι θαυμάσιος θησαυρὸς χρυσοῦ καὶ ἀδαμάντων καὶ λυχνίτων καὶ σμαράγδων κέοιτο ὑπὸ γῆς.

Image

Image
User avatar
bedwere
Global Moderator
Global Moderator
 
Posts: 2645
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Wed Sep 13, 2017 11:03 pm

Image 05

Do as I tell you and you will see.

Following his “uncle’s” instructions, and using all his strength, he pulled up a large bush and a clod of earth with it…


Fac ut dico et videbis.

Ποίησον ὅπως λέγω καὶ ὄψῃ.

Persequens autem mandatum patrui, ut videbatur, omnibus viribus exstirpavit magnum dumum una cum glæba...

Καταδιώκων δὲ τὴν ἐντολὴν τοῦ θείου, ὡς ἐῴκει, κατὰ κράτος ἐξερίζωσε θάμνον μέγαν αὐτῇ τῇ βώλῳ...

A stairway!

Of course! Now listen to me!

...leaving a hole big enough to walk into! And at the bottom of the hole were steps leading into what seemed a bottomless pit.


Scalæ!

Prorsus. Ausculta autem me.

...tanto foramine relicto ut potuerit ingredi. In inferiori autem foramine erant gradus qui ferebant, ut videbatur, in immensam profunditatem.

Κλῖμαξ.

Πάνυ γε. Ἄκουσον δέ μου.

...λίπων τοσοῦτον τρῆμα ὥστε ἐξῆν εἰσκαταβαίνειν. Ἐν δὲ τῷ κάτω τοῦ τρήματος ἦσαν κλιμακτῆρες φέροντες, ὡς ἐδόκει, εἰς τὴν ἄβυσσον.

Before Aladdin could get over his surprise, his “uncle” told him to go down into the cave below the steps, and bring up a lamp that he would find there.

Antequam Aladdin admirationem excuteret, iste qui patruus putabatur jussit illum descendere in speluncam infra gradus et referre lucernam quam illic repperisset.

Πρὶν τὸν Ἀλαντὶν τὸ θαῦμα ἀποδύσασθαι, οὗτος ὁ νομιζόμενος θεῖος ἐκέλευσεν ἐκεῖνον καταβῆναι εἰς τὸ ὑπὸ τῶν κλιμακτήρων σπήλαιον καὶ ἀνακομίσαι λυχνάριόν τι ὃ ἂν ἐκεῖ εὕρῃ.

Hurry! There’s not much time!

Yes, uncle!

But Aladdin was warned not to let his clothes touch the walls of the cave or he would die.


Propera. Non est nobis tempus.

Etiam, patrue.

Aladdin autem monitus est ne sineret vestimenta tangere muros ne ipse moreretur.

Σπεῦδε. Οὐκ ἔστιν ἡμῖν σχολή.

Ναί, θεῖε.

Ὁ δ' Ἀλαντὶν ἐνουθετήθη ὡς μὴ ἐῴη τὰ ἱμάτια ἅψασθαι τῶν τείχων ἵνα μὴ αὐτὸς ἀποθάνοι.

The stone stairway went down and down! It grew darker and darker as Aladdin descended!

Ohhh!

Then at the foot of the stairs, he saw a strange light --- and followed it through a doorway.


Scalæ quidem lapideæ magis magisque deorsum ferebant. Aladdine autem descendente, magis magisque obscurabatur.

O!

Deinde ad infimas scalas videns miram lucem, secutus est eam per januam.

Ἡ μὲν λιθίνη κλῖμαξ ἀεὶ μᾶλλον κατέφερεν. Τοῦ δὲ Ἀλαντὶν καταβαίνοντος, ἀεὶ μᾶλλον ἐπεσκοτεῖτο.

Ὦ.

Εἶτα πρὸς τῇ κατωτάτῃ κλίμακι ἰδὼν θαυμάσιον φῶς τι, ἠκολούθησεν αὐτῷ διὰ θύρας.

Image

Image
User avatar
bedwere
Global Moderator
Global Moderator
 
Posts: 2645
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California

Re: Aladdin and the Wonderful Lamp

Postby bedwere » Thu Sep 21, 2017 12:39 am

Image 06

Beautiful

Aladdin found himself in a beautiful garden, where every flower was a ruby or an emerald and the fruits hanging on the trees were pearls or precious stones. He stood in astonishment at the wonder of it.


Quam pulchrum!

Et Aladdin pervenit ad pulchrum hortum, ubi omnis flos erat carbunculus vel smaragdus, fructus autem qui ex arboribus pendebant erant margaritæ vel lapides pretiosi. Et stabat re tam mira stupefactus.

Ὡς καλόν.

Καὶ ὁ Ἀλαντὶν ἀφίκετο εἰς καλὸν κῆπον, ὅπου πᾶν μὲν ἄνθος ἦν λυχνίτης ἢ σμάραγδος, οἱ δὲ καρποὶ οἱ ἐκ τῶν δένδρων κρεμάμενοι ἦσαν μαργαρῖται ἢ λίθοι πολυτελεῖς. Καὶ εἱστήκει ἐκπλησσόμενος τοιούτῳ τῷ θαύματι.

I never saw anything so pretty

He could not help picking a few roses carved from a single ruby and daisies with diamond petals.


Numquam tam lepida vidi.

Neque facere potuit quin carperet paucas rosas ex uno carbunculo cælatas ac bellides foliis adamantinis præditas.

Οὔποτε οὕτω χαρίεντα ἑώρακα.

Οὐδ’ οἷός τε ἐγένετο μὴ δρέψασθαι ὀλίγα ῥόδα ἐξ ἑνὸς λυχνίτου γεγλυμμένα τε καὶ
ἀνθεμίδας πέταλα ἀδαμάντινα ἐχούσας.

I’ll take some of these, too!

He picked a little fruit from every tree and stuffed his pockets! All the fruit were gem stones worth a fortune. But Aladdin did not know this.


Et istorum aliqua sumam.

Et cum carpsisset pomusculum ex singula arbore adimplevit marsupia. Omnes vero fructus erant lapides pretiosi. Aladdin autem nesciebat.

Καὶ τούτων τινὰ λήψομαι.

Καὶ δρέψαμενος καρπίον ἐξ ἑκάστου δένδρου ἐπεπλήρωσε τοὺς μαρσίπους. Πάντες μὲν οἱ καρποὶ ἦσαν λίθοι πολυτελεῖς. Ὁ δὲ Ἀλαντὶν ἠγνόει.

Aladdin! Bring the lamp!

He was so excited that he almost forgot why he had come. Suddenly, the magician’s voce reminded him.


Aladdin, adfer lucernam!

Ita quidem commotus erat ut modo non oblivisceretur qua de causa venisset. Subito autem vox magi monuit eum.

Ἀλαντίν, προσένεγκε τὸ λυχνάριον.

Οὕτω μὲν κεκινημένος ἦν ὥστε ὅσον οὐκ ἐπελάθετο ἕνεκά τινος ἦλθεν. Ἐξαίφνης δὲ ἡ φωνὴ τοῦ μάγου παρῄνεσεν αὐτόν.

It isn’t even pretty!

And the end of the garden path stood the lamp on a table, but Aladdin could not see what his “uncle” could want with such a plain little lamp.


Neque lepidum!

In ultimis hortus lucerna jacebat super mensa, Aladdin autem dubitabat quæ patruo, ut ipse putabat, ratio esset cum hujusmodi lucerna.

Οὐδὲ χαρίεν.

Παρὰ μὲν ἔσχατα τοῦ κήπου τὸ λυχνάριον ἔκειτο ἐπὶ τραπέζης, ὁ δὲ Ἀλαντὶν ἠπόρει τί τῷ θείῳ, ὡς αὐτὸς ἐνόμιζε, πρᾶγμα εἴη τοιούτου λυχναρίου.
User avatar
bedwere
Global Moderator
Global Moderator
 
Posts: 2645
Joined: Fri Mar 07, 2008 10:23 pm
Location: Didacopoli in California


Return to Composition Board

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests