Textkit Logo

γὰρ ... γὰρ ... γὰρ ... Galatians 1:10-13

Are you learning Koine Greek, the Greek of the New Testament and most other post-classical Greek texts? Whatever your level, use this forum to discuss all things Koine, Biblical or otherwise, including grammar, textbook talk, difficult passages, and more.

γὰρ ... γὰρ ... γὰρ ... Galatians 1:10-13

Postby C. S. Bartholomew » Sun Oct 13, 2013 10:25 pm

Pulling this out of the Byzantine Text thread. So we can alert others who might want to contribute.

10 Ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην. 11 Γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾿ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον· 12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην ἀλλὰ δι᾿ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. 13 Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ,


How are we to make sense out of the information structure of Paul's argument at this point?

I went back yet again and studied Levinsohn's (Discourse Features NT Greek 2nd ed. 2000, pages 112-113) discussion of δε and γὰρ in non-narrative text. γὰρ introduces supporting material that strengthens some aspect of the argument which immediately precedes. If we accept γὰρ as the reading in Gal 1:11 we have a string of γὰρ clauses which could be nested four levels deep, meaning each γὰρ introduces support for something in the preceding clause or perhaps some other configuration. To work this out it is necessary to elucidate the structure of Pauls rhetoric.
Last edited by C. S. Bartholomew on Sun Oct 13, 2013 10:44 pm, edited 1 time in total.
C. Stirling Bartholomew
C. S. Bartholomew
Textkit Zealot
 
Posts: 1098
Joined: Mon Sep 19, 2011 10:03 pm

Re: γὰρ ... γὰρ ... γὰρ ... Galatians 1:10-13

Postby Markos » Sun Oct 13, 2013 10:44 pm

C. S. Bartholomew wrote:
10 Ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην. 11 Γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾿ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον· 12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην ἀλλὰ δι᾿ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. 13 Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ,


How are we to make sense out of the information structure of Paul's argument at this point?


I would call it garish. :D
Markos
Textkit Zealot
 
Posts: 2714
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado

Re: γὰρ ... γὰρ ... γὰρ ... Galatians 1:10-13

Postby uberdwayne » Sat Oct 19, 2013 4:23 pm

How are we to make sense out of the information structure of Paul's argument at this point?


I think that the rules governing the use of "γάρ" are great guidelines, but I don't think it fits tightly into those rules. For when it comes to language: "Rules are meant to be broken"! So the force of "γάρ" may not always have the "supportive" nuance, especially considering variant readings often interchange "γάρ" and "δὲ". With that being said, I think its also helpful to consider some textual variants in this case. Generally, Byzantine readings replace "γάρ" with "δὲ" in verse 11, and add "γάρ" between εἰ and ἔτι in verse ten. In the Orthodox version then, it reads this:

10Ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν θεόν ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην
11Γνωρίζω δὲ ὑμῖν ἀδελφοί τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον· 12οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό οὔτε ἐδιδάχθην ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
Emphesis mine.

This is how I follow his arguments: with the initial "γάρ", It seems that paul is proving the point that he could never persuade God to change the gospel, the implication being that the Gospel ought to "persuade" men, not us to conform the Gospel to what we want. This is the theme of Galatians, that the Gospel is "ἐκ πιστεως" and not from "ἐργων του νομου." as the Judaizers were trying to push.

The Second "γάρ" in verse 10 adds a supporting statement to the implied answer, for the sake of the argument, that he is persuading men. Why? because if he is, his gospel would be false and he'd be disqualified by his own statement in the passage preceding verse 10 -- "ἀνάθεμα ἔστω"! This fits clearly in context, because in the first 2 chapters, Paul is defending his authority, and the Gospel he preaches.

In verse 11, we have a change in content (or a progression in discourse), Its the next logical step, the conclusion of everything said before, that his Gospel "οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον·" This is supported by the conclusion of his next "γάρ" statement with the referral of the ultimate source of his Gospel: "δι᾿ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ." This is an extravagant claim, and Paul knows this, so he leads the next verse (verse 13) with "γάρ"! He must bring forward evidence that Jesus Christ is, in fact, the ultimate source of his Gospel. He goes on about the change in his own life, and how he didn't hear the gospel from the apostles. He merely confirmed what he had received by revelation from Christ, when he finally met the apostles years later. It is only after this defense that he really gets to the point of his letter, and directly addresses the issue facing the Galatians.

One interesting note is the correlation of the thoughts in Verse 11 - 12, to that of verse 1. If "γάρ" is indeed the proper reading instead of "δὲ," Then maybe verse 11 - 12 is looking back on verse 1 with support. The issue with this though, is verse one talks about his apostleship, not his gospel. Either way though, the difference is very small.

so, with all that being said:
νομειζετε τι;
μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ
uberdwayne
Textkit Fan
 
Posts: 266
Joined: Sun Oct 10, 2010 3:29 am
Location: Ontario, Canada

Re: γὰρ ... γὰρ ... γὰρ ... Galatians 1:10-13

Postby C. S. Bartholomew » Sun Oct 20, 2013 6:02 pm

uberdwayne wrote:so, with all that being said:
νομειζετε τι;


That is a very thought provoking exegesis. I will let someone else offer critique. Having my head buried in Acts at the moment.
C. Stirling Bartholomew
C. S. Bartholomew
Textkit Zealot
 
Posts: 1098
Joined: Mon Sep 19, 2011 10:03 pm

Re: γὰρ ... γὰρ ... γὰρ ... Galatians 1:10-13

Postby Markos » Mon Nov 25, 2013 11:55 pm

I happened to note in passing that Bambas in verse 11 uses a THIRD connective.

Gal 1:11 Majority:
Γνωρίζω δὲ ὑμῖν ἀδελφοί τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον.


Gal 1:11 Alexandrian:
Γνωρίζω γὰρ ὑμῖν ἀδελφοί τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον.


Gal 1:11 Bambas Modern Greek:
Ἀλλὰ σᾶς γνωστοποιῶ, ἀδελφοὶ, ὅτι τὸ εὐαγγέλιον τὸ κηρυχθὲν ὑπ' ἐμοῦ δὲν εἶναι ἀνθρώπινον.


The fact that the variants and the intra-lingual versions so often make these sorts of indiscriminate changes in points of grammar that linguists obsess over is one of the reasons why I am a semantic minimalist. I have no doubt that Paul could just easily have written γνωρίζω οὖν ὑμῖν or καὶ γνωρίζω ὑμῖν and there would be no real difference in meaning. Even adversive versus inferential is not as cut-and-dried as it appears to be. Viewed from one perspective verse 11 supports what has been said before, while viewed from another perspective it is a new or even contrastive idea.
Markos
Textkit Zealot
 
Posts: 2714
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado


Return to Koine and Biblical Greek

Who is online

Users browsing this forum: Google Feedfetcher and 25 guests