Textkit Logo

A.Ag 1666 syntax

Here you can discuss all things Ancient Greek. Use this board to ask questions about grammar, discuss learning strategies, get help with a difficult passage of Greek, and more.

A.Ag 1666 syntax

Postby C. S. Bartholomew » Wed Jun 19, 2013 12:10 am

A.Ag 1665-66

Χορός
οὐκ ἂν Ἀργείων τόδ’ εἴη, φῶτα προσσαίνειν κακόν.
Αἴγισθος
ἀλλ’ ἐγώ σ’ ἐν ὑστέραισιν ἡμέραις μέτειμ’ ἔτι.

Chorus
Argive men don't kiss up to bottom feeders.

Aegisthus
But I will get even with you in the days to come.

The two pronouns ἐγώ σ’ followed by the temporal expression in that dative with the main verb penultimate followed by the adverb. A fairly typical ordering of constituents with the exception of a clause final adverb. But the two pronouns together caught my attention. Did a little searching and found that this isn't unique.

Aeschylus Choephoroe 908
{Κλ.} ἐγώ σ' ἔθρεψα, σὺν δὲ γηράναι θέλω.

Euripides Trag., Alcestis
Line 401
ὑπάκουσον ἄκουσον, ὦ μᾶτερ, ἀντιάζω.
ἐγώ σ' ἐγώ, μᾶτερ,
†καλοῦμαι ὁ σὸς ποτὶ σοῖσι πίτ-
νων† στόμασιν νεοσσός.

Euripides Trag., Andromacha .
Line 262

{Ερ.} ὦ βάρβαρον σὺ θρέμμα καὶ σκληρὸν θράσος,
ἐγκαρτερεῖς δὴ θάνατον; ἀλλ' ἐγώ σ' ἕδρας
ἐκ τῆσδ' ἑκοῦσαν ἐξαναστήσω τάχα·
τοιόνδ' ἔχω σου δέλεαρ. ἀλλὰ γὰρ λόγους
κρύψω, τὸ δ' ἔργον αὐτὸ σημανεῖ τάχα.

Euripides Trag., Andromacha
Line 514
{Πα.} ὤμοι μοι, τί πάθω; τάλας
δῆτ' ἐγὼ σύ τε, μᾶτερ.

Euripides Electra
Line 67

{Ηλ.} ἐγώ σ' ἴσον θεοῖσιν ἡγοῦμαι φίλον·
ἐν τοῖς ἐμοῖς γὰρ οὐκ ἐνύβρισας κακοῖς.

Euripides Electra
Line post 1076

μόνην δὲ πασῶν οἶδ' ἐγὼ σ' Ἑλληνίδων,
εἰ μὲν τὰ Τρώων εὐτυχοῖ, κεχαρμένην,
εἰ δ' ἥσσον' εἴη, συννέφουσαν ὄμματα,
Ἀγαμέμνον' οὐ χρήιζουσαν ἐκ Τροίας μολεῖν.

Euripides Trag., Rhesus
Line 733b

{Ην.} ἰὼ ἰώ·
δύστηνος ἐγὼ σύ τ' ἄναξ Θρηικῶν·
ὦ στυγνοτάτην Τροίαν ἐσιδών,
οἷόν σε βίου τέλος εἷλεν.

Euripides Trag., Troiades
Line 1232

{Εκ.} τελαμῶσιν ἕλκη τὰ μὲν ἐγώ σ' ἰάσομαι,
τλήμων ἰατρός, ὄνομ' ἔχουσα, τἄργα δ' οὔ·
τὰ δ' ἐν νεκροῖσι φροντιεῖ πατὴρ σέθεν.

Euripides Trag., Iphigenia Taurica
Line 803

{Ιφ.} ἐγώ σ' ἀδελφὸν τὸν ἐμόν; οὐ παύσηι λέγων;
τό τ' Ἄργος αὐτοῦ μεστὸν ἥ τε Ναυπλία.

Euripides Trag., Phoenisae
Line 700

{Ετ.} καὶ μὴν ἐγὼ σ' ἔχρηιζον εἰσιδεῖν, Κρέον·
πολλῶν γὰρ ηὗρον ἐνδεεῖς διαλλαγάς,
ὡς ἐς λόγους συνῆψα Πολυνείκει μολών.

Euripides Trag., Iphigenia
Line 477

ἐγώ σ' ἀπ' ὄσσων ἐκβαλόντ' ἰδὼν δάκρυ
ὤικτιρα καὐτὸς ἀνταφῆκά σοι πάλιν
καὶ τῶν παλαιῶν ἐξαφίσταμαι λόγων,
οὐκ ἐς σὲ δεινός, εἰμὶ δ' οὗπερ εἶ σὺ νῦν.

Sophocles Trag., Ajax
Line 112

{ΑΙ.} Χαίρειν, Ἀθάνα, τἄλλ' ἐγώ σ' ἐφίεμαι,
κεῖνος δὲ τείσει τήνδε κοὐκ ἄλλην δίκην.
C. Stirling Bartholomew
C. S. Bartholomew
Textkit Zealot
 
Posts: 1219
Joined: Mon Sep 19, 2011 10:03 pm

Re: A.Ag 1666 syntax

Postby C. S. Bartholomew » Wed Jun 19, 2013 1:25 am

The last 100 lines of Agamemnon have not been easy. I wanted to drop the project about 400 lines ago but decided to just finish it and as the end approached it seemed like the time it took started to increase significantly as I approached the end.
C. Stirling Bartholomew
C. S. Bartholomew
Textkit Zealot
 
Posts: 1219
Joined: Mon Sep 19, 2011 10:03 pm

Re: A.Ag 1666 syntax

Postby Paul Derouda » Wed Jun 19, 2013 7:51 pm

I just finished Agamemnon too. Next I think I'll read some of the side material in R-T I haven't already read. Maybe I'll listen through the recording too.

As for ἐγώ σε: I don't have any references to back this up, but to me it feels natural to group these words together like that in that order. I tried to reconstruct mentally some of the examples above; in many cases, I think it's possible to move those pronouns to another location together, but separating them doesn't seem to work. But that's just my intuition.

As far as I know, all of these are correct:
ἀλλ’ ἐγώ σ’ ἐν ὑστέραισιν ἡμέραις μέτειμ’ ἔτι.
ἀλλ’ ἐν ὑστέραισιν ἡμέραις ἐγώ σε μέτειμ’ ἔτι.
ἀλλ’ ἐν ὑστέραισιν ἡμέραις μέτειμ’ ἐγώ σ’ ἔτι.
and probably even:
ἀλλ’ ἐν ὑστέραισιν ἐγώ σ’ ἡμέραις μέτειμ’ ἔτι.

I haven't the faintest idea if versions which separete ἐγώ and σε are correct, but they don't feel right to me. Maybe there's a entry about this in Smyth or somewhere, but I couldn't locate it.
User avatar
Paul Derouda
Global Moderator
 
Posts: 1914
Joined: Fri Nov 05, 2010 9:39 pm

Re: A.Ag 1666 syntax

Postby C. S. Bartholomew » Wed Jun 19, 2013 8:24 pm

Paul Derouda wrote:I just finished Agamemnon too. Next I think I'll read some of the side material in R-T I haven't already read. Maybe I'll listen through the recording too.

As for ἐγώ σε: I don't have any references to back this up, but to me it feels natural to group these words together like that in that order. I tried to reconstruct mentally some of the examples above; in many cases, I think it's possible to move those pronouns to another location together, but separating them doesn't seem to work. But that's just my intuition.

As far as I know, all of these are correct:
ἀλλ’ ἐγώ σ’ ἐν ὑστέραισιν ἡμέραις μέτειμ’ ἔτι.
ἀλλ’ ἐν ὑστέραισιν ἡμέραις ἐγώ σε μέτειμ’ ἔτι.
ἀλλ’ ἐν ὑστέραισιν ἡμέραις μέτειμ’ ἐγώ σ’ ἔτι.
and probably even:
ἀλλ’ ἐν ὑστέραισιν ἐγώ σ’ ἡμέραις μέτειμ’ ἔτι.

I haven't the faintest idea if versions which separete ἐγώ and σε are correct, but they don't feel right to me. Maybe there's a entry about this in Smyth or somewhere, but I couldn't locate it.


I found some more ἐγώ σε examples A.Ch. 224, S.OC 656, S.Ph. 603, E.IA. 1228, E.Troides 1185, E.El. 70, E.Heuc. 850 & 869, E. Alc. 282.

On the question of separating ἐγώ and σε here are some samples (haven't studied these):

Aeschylus Trag., Supplices Line 247

εἴρηκας ἀμφὶ κόσμον ἀψευδῆ λόγον.
ἐγὼ δὲ πρὸς σὲ πότερον ὡς ἔτην λέγω,

Aeschylus Trag., Prometheus vinctus
Line 1002

εἰσελθέτω σε μήποθ' ὡς ἐγὼ Διὸς
γνώμην φοβηθεὶς θηλύνους γενήσομαι,

Aeschylus Trag., Eumenides
Line 140

ἔγειρε καὶ σὺ τήνδ', ἐγὼ δὲ σέ.

Euripides Trag., Fragmenta papyracea
Fragment 50, line 54

εἴθε πάντες οἳ ναίουσί σε
οὕτω φιλοῖεν ὡς ἐγώ· καὶ ῥαιδίως
οἰκοῖμεν ἄν σε κοὐδὲν ἂν πάσχοις κακόν.

Euripides Trag., Cyclops
Line 426

ἐξελθὼν δ' ἐγὼ
σιγῆι σὲ σῶσαι κἄμ',

Euripides Trag., Medea
Line 473

εὖ δ' ἐποίησας μολών·
ἐγώ τε γὰρ λέξασα κουφισθήσομαι
ψυχὴν κακῶς σὲ καὶ σὺ λυπήσηι κλύων.

Euripides Trag., Medea
Line 1340

ὧν γε πρόσθεν ἠξίουν ἐγὼ
γῆμαι σέ,

Euripides Trag., Heraclidae
Line 571

τλημονεστάτην δέ σε
πασῶν γυναικῶν εἶδον ὀφθαλμοῖς ἐγώ.

Euripides Trag., Electra
Line 82

σὲ γὰρ δὴ πρῶτον ἀνθρώπων ἐγὼ
πιστὸν νομίζω καὶ φίλον ξένον τ' ἐμοί·

Euripides Trag., Hercules
Line 1236

{Θη.} ἐγὼ δὲ πάσχων εὖ τότ' οἰκτίρω σε νῦν.

Euripides Trag., Troiades
Line post 1045

μηδ' οὓς ἀπέκτειν' ἥδε συμμάχους προδῶις·
ἐγὼ πρὸ κείνων καὶ τέκνων σε λίσσομαι.

Euripides Trag., Ion
Line 1398

ὁρῶ γὰρ ἄγγος ὧι 'ξέθηκ' ἐγώ ποτε
σέ γ',

Euripides Trag., Orestes
Line 544

ὦ γέρον, ἐγώ τοι πρὸς σὲ δειμαίνω λέγειν
[ὅπου σε μέλλω σήν τε λυπήσειν φρένα]·

Euripides Trag., Orestes
Line 801

ὡς ἐγὼ δι' ἄστεώς σε,

Euripides Trag., Orestes
Line 1087

εἴ σ' ἐγὼ προδούς ποτε
ἐλευθερώσας τοὐμὸν ἀπολίποιμι σέ.

Euripides Trag., Orestes
Line 1237

{Ηλ.} οὐδ' ἐγὼ προύδωκά σε.

Euripides Trag., Bacchae
Line 827

{Δι.} ἐγὼ στελῶ σε δωμάτων ἔσω μολών.

Euripides Trag., Iphigenia Aulidensis
Line 1336

{Χο.} ἐγὼ μὲν οἰκτίρω σε συμφορᾶς κακῆς
τυχοῦσαν,

Sophocles Trag., Ajax (
Line 92

καί σε παγχρύσοις ἐγὼ
στέψω λαφύροις τῆσδε τῆς ἄγρας χάριν.


Sophocles Trag., Electra
Line 11

ὅθεν σε πατρὸς ἐκ φόνων ἐγώ ποτε
πρὸς σῆς ὁμαίμου καὶ κασιγνήτης λαβὼν
ἤνεγκα κἀξέσωσα κἀξεθρεψάμην

Sophocles Trag., Electra
Line 523

καθυβρίζουσα καὶ σὲ καὶ τὰ σά.
Ἐγὼ δ' ὕβριν μὲν οὐκ ἔχω,


Sophocles Trag., Electra
Line 943

Τλῆναί σε δρῶσαν ἃν ἐγὼ παραινέσω.
C. Stirling Bartholomew
C. S. Bartholomew
Textkit Zealot
 
Posts: 1219
Joined: Mon Sep 19, 2011 10:03 pm


Return to Learning Greek

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 103 guests