Textkit Logo

Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.

Re: Περὶ τῶν ἐν τῃ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby daivid » Mon Mar 24, 2014 7:12 pm

Markos wrote:τίς οὖν μαχήσεται ὑπὲρ τῶν τῆς ἐλευθερίας Οὐκρανικῶν?

πότερον ἀντέχειν σὺν τῃ Οὐκρανίᾳ νῦν ἤ ὕστερον ἄνευ αὐτῆς;
λονδον
User avatar
daivid
Administrator
 
Posts: 2739
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe

Re: Περὶ τῶν ἐν τῃ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby daivid » Tue Apr 15, 2014 6:57 pm

στρατιώτης Οὐκρανίας: ἡμέτερος πόλεμος οὐκ ἐστι ὁ τῆς Οὐκρανίας δῆμος.
γραπτήρ: ἀρὰ ὑμέτερος πόλεμος Ροσσια;
στρατιώτης Οὐκρανίας: ἴσως ... οὐ ἐστι ὁ τῆς Ροσσιας δῆμος ἀλλὰ ἡ τῆς Ροσσιας στρατιά.
λονδον
User avatar
daivid
Administrator
 
Posts: 2739
Joined: Sat Jul 16, 2011 1:51 pm
Location: ὁ τοῦ βασιλέως λίθος, London, Europe

Re: Περὶ τῶν ἐν τῃ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Vladimir » Wed Jul 16, 2014 8:15 pm

Οὐ τέλος ἔχει ὁ πόλεμος ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ, ἤ, τό γε ἀκριβέστερον εἰπεῖν, ἐν δυσίν ἐπαρχίαις τῆς Οὐκρανίας· διὰ τοῦτο πολλοὶ καταλείπουσι τὰς οἰκίας ἐαυτῶν καὶ φεύγουσιν εἰς ἄλλας πὀλεις οἷον Λεοντόπολις ἢ Χαρκοβία ἥ ἡ ἐμὴ πὀλις ἐστιν. Τῇ δὲ δευτέρᾳ τῆς ἑβδομάδος ταύτης ἦλθε ἡ τῆς γυναικός μου τήθη εἰς Χᾳρκοβίαν, οἰκεῖ γὰρ ἐν Ταναϊδοπόλει.Οὐ μέντοι ἐβούλετο πρῶτον εἰς Χαρκοβίαν ἔρχεσθαι λἐγουσα ὃτι οὐ φοβοῦμαι, μέμνημαι γὰρ καὶ τοῦ οἰκουμενικοῦ πολέμου.
Last edited by Vladimir on Thu Jul 17, 2014 9:02 pm, edited 1 time in total.
Vladimir
Textkit Member
 
Posts: 141
Joined: Sat Nov 02, 2013 6:44 pm
Location: Kharkov, Ukraine

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Vladimir » Thu Jul 17, 2014 8:59 pm

Σήμερον πετομένη ναῦς καθηρέθη ὑπὸ τῶν λῃστῶν ἐγγὺς τῶν τῆς Ῥωσσίας ὁρίων. Αὕτη ἡ ναῦς ἡ πετομένη ἐκ τῆς Μαλαισίας ἦν σχεδόν τι τριακόσιοι ἐπιβἀτας ἔχουσα οἵ πἀντες ἀπολἐσαντο.

Πρὸς καιρόν, τί νομίζετε, φίλοι, περὶ τοῦ ψεύδους ἐν ταῖς περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ ἀγγελίαις;
Last edited by Vladimir on Sat Jul 19, 2014 6:40 pm, edited 1 time in total.
Vladimir
Textkit Member
 
Posts: 141
Joined: Sat Nov 02, 2013 6:44 pm
Location: Kharkov, Ukraine

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Markos » Sat Jul 19, 2014 2:08 pm

Vladimir wrote:Σήμερον πετομένη ναῦς καθηρέθη ὑπὸ τῶν λῃστῶν ἐγγὺς τῶν τῆς Ῥωσσίας ὁρίων. Αὕτη ἡ ναῦς ἡ πετομένη ἐκ τῆς Μαλαισίας ἦν σχεδόν τι τριακόσιοι ἐπιβἀτας ἔχουσα οἵ πἀντες ἀπολἐσαντ

ἐλπίζω ὅτι ταχέως ταφθήσονται οἱ νεκροί. προσεύχομαι δὲ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτῶν.

τούτον τὸν πόλεμον μισῶ δή.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.
Markos
Textkit Zealot
 
Posts: 2941
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Vladimir » Mon Jul 21, 2014 3:44 pm

Οὐκ οἶδα, φίλοι, εἰ γινώσκετε ὅτι ἐπείρωσαν μὲν τὸν Χαρρκοβίας ἄρχοντα φονεῦσαι· εἶτα ἐθεραπεύετο οὗτος ἐν τῷ Ἰσραήλ. Νῦν δὲ ὑπονοεῖται τὸν τῶν ἔνδον πραγμάτων λογοθέτην καὶ τὸν Χαρκοβίας ἔπαρχον.

Image
Vladimir
Textkit Member
 
Posts: 141
Joined: Sat Nov 02, 2013 6:44 pm
Location: Kharkov, Ukraine

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Vladimir » Tue Sep 30, 2014 7:37 pm

Πρώην νυκτὸς οἱ ἐν Χαρκοβίᾳ σύν τισι τῶν ἐθελοντῶν ἀνέτρεψαν τὸν ἀνδριάντα τοῦ Λένιν. Ὁ ἀνδριὰς οὕτος μέγιστος ἤν ἐν πάσῃ τῇ Εὐρώπῃ. Περὶ τοῦτου ἔπαιξέ τις οὗτως·

Image
Ἡ τοῦ Λένιν ἐσχάτη ᾠδή. :lol:
Vladimir
Textkit Member
 
Posts: 141
Joined: Sat Nov 02, 2013 6:44 pm
Location: Kharkov, Ukraine

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Ξενοφάνης ὁ Βορήιος » Fri Nov 07, 2014 9:39 pm

Χαῖρε, Μᾶρκε.
Ἐγώ εἰμι σχίστης, τοῦτʼ ἐστι separatist, καίπερ ζῶ ἐν Κιέβῳ. Καὶ ἐγὼ αἰτιῶμαι οὐκρανίαν ὡς φασιστικήν πολιτείαν.
I'm Russian-speaking and I learn both Ancient Greek and English, but I speak Greek better than English, so I write in Greek.
Ῥωσικὸς ὤν τῇ φωνῇ μανθάνω μὲν Ἑλληνικήν τε καὶ Βρεττανικὴν γλῶσσαν, ἐπίσταμαι δὲ τὴν Ἑλληνικὴν ἄμεινον, τούτου ἕνεκα ἑλληνιστὶ γράφω.
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
User avatar
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Textkit Neophyte
 
Posts: 82
Joined: Fri Oct 28, 2011 5:54 am

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby y11971alex » Sun Nov 09, 2014 7:36 pm

οὐδὲν περὶ τούτων τῶν πραγμάτων τῶν ἐν τῇ οὐκρανίᾳ οὐ ὄντος μοῦ ἐν τῇ χώρᾳ γιγνώσκω, ταῖς δὲ Ῥυσσίν, οἶδα, οὐ χρὴ ὄντα ἔθνος οὐκρανίας προκαλεῖσθαι. στρατὸς τῶν Ῥυσῶν ταῖς Ῥυσσὶ ἐξαχθέος ἐστίν.
Last edited by y11971alex on Tue Nov 11, 2014 3:57 pm, edited 1 time in total.
University of Toronto: learning Attic Greek
User avatar
y11971alex
Textkit Member
 
Posts: 113
Joined: Wed Sep 10, 2014 1:41 am

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Ξενοφάνης ὁ Βορήιος » Sun Nov 09, 2014 9:46 pm

Οὐδεὶς δύναται ἐξαγαγεῖν ἃ οὐκ ἐσῆγεν. ἐν τῇ τηλεοράσει ἡμῶν ἤδη πολλὰς μῆνας καθʼ ἑκάστην ἡμέραν βοῶσιν· Ῥωσσία ἐσήγαγε τὸν στρατόν! ἀλλ᾿ οὐδεὶς εὕρηκε τοῦτον τὸν στρατόν, οὐδὲ OSCE ἔτυχε εὑρών. ἴσως τάχα Ῥωσσία ὁσημέραι ἐσάγει τὸν στρατὸν τῶν νάνων ἢ τὸν στρατὸν ἀπολύτως διαυγῶν στρατιωτῶν;
I'm Russian-speaking and I learn both Ancient Greek and English, but I speak Greek better than English, so I write in Greek.
Ῥωσικὸς ὤν τῇ φωνῇ μανθάνω μὲν Ἑλληνικήν τε καὶ Βρεττανικὴν γλῶσσαν, ἐπίσταμαι δὲ τὴν Ἑλληνικὴν ἄμεινον, τούτου ἕνεκα ἑλληνιστὶ γράφω.
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
User avatar
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Textkit Neophyte
 
Posts: 82
Joined: Fri Oct 28, 2011 5:54 am

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby y11971alex » Sun Nov 09, 2014 11:30 pm

Akemdwr wrote:Οὐδεὶς δύναται ἐξαγαγεῖν ἃ οὐκ ἐσῆγεν. ἐν τῇ τηλεοράσει ἡμῶν ἤδη πολλὰς μῆνας καθʼ ἑκάστην ἡμέραν βοῶσιν· Ῥωσσία ἐσήγαγε τὸν στρατόν! ἀλλ᾿ οὐδεὶς εὕρηκε τοῦτον τὸν στρατόν, οὐδὲ OSCE ἔτυχε εὑρών. ἴσως τάχα Ῥωσσία ὁσημέραι ἐσάγει τὸν στρατὸν τῶν νάνων ἢ τὸν στρατὸν ἀπολύτως διαυγῶν στρατιωτῶν;

ὡς λέγω, οὐδὲν γιγνώσκω περὶ τούτων. :?
University of Toronto: learning Attic Greek
User avatar
y11971alex
Textkit Member
 
Posts: 113
Joined: Wed Sep 10, 2014 1:41 am

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Markos » Mon Nov 10, 2014 4:14 am

ἀκούων παρά σου, φίλε Ἀκέμδορ, χάραν μὲν ἔχω, χαρὶν δέ τῷ Θεῷ δίδωμι.

Akemdwr wrote:ἐν τῇ τηλεοράσει ἡμῶν ἤδη πολλὰς μῆνας καθʼ ἑκάστην ἡμέραν βοῶσιν· Ῥωσσία ἐσήγαγε τὸν στρατόν! ἀλλ᾿ οὐδεὶς εὕρηκε τοῦτον τὸν στρατόν, οὐδὲ OSCE ἔτυχε εὑρών.

οἶδας ὅτι ἡ ναῦς ἡ πετομένη ἐκ τῆς Μαλαισίας ὑπὸ τῶν Οὐχρανῶν καθηρέθη. νομίζεις σὺ ὅτι οὗτοι ἐδυναντο τοῦτο ποιῆσαι χωρὶς τῶν Ῥωσσιάνων ὅπλων καὶ χωρὶς τῆς Ῥωσσιάνης τέχνης? νομίζεις δ' ὅτι ὁ Πῦτιν, εἰ θέλει, δύναται λῦσαι τοῦτον τὸν πόλεμον?
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.
Markos
Textkit Zealot
 
Posts: 2941
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Ξενοφάνης ὁ Βορήιος » Mon Nov 10, 2014 8:15 am

Χαῖρε ὦ φίλε μου.
Ἡ ναὺς καθηρέθη ὑπὸ τοῦ στρατοῦ τῆς οὐκρανίας. ἡ οὐκρανία εἶχε ϗ αἰτίαν τε ϗ εὐκαιρίαν·
Αʹ αἰτία ταύτης τῆς παραβάσεως· ἡ οὐκρανία ἔμελλε αἰτιάσασθαι τὴν Ῥωσσίαν ὡς κατελοῦσαν τὴν ναῦν, ϗ τοῦτʼ ἂν ἦν πρόφασις παρακαλεῖν τὸν στρατὸν τοῦ NATO. Ῥωσσία δὲ οὐκ εἶχε οὐδεμίαν αἰτίαν τοῦ καθαιρεῖν τὴν ναῦν, οὐδὲ ἡ Νέα Ῥωσσία (Novorussia) εἶχε. μετὰ τὴν ξυμφορὰν πάντες οἱ δημοσιογράφοι (press) ἐβόων αἰτιώμενοι Ῥωσσίαν οὔπω γενομένης ἀνακρίσεως, ὅτε δὲ ἀνάκρισιν ἐποίησαν πάντες ἀπεσιώπησαν ὅτι οὐχ εὕρον αἰτίαν Ῥωσσίας αἰτίαν δὲ οὐκρανίας μηνύειν οὐκ ἐθέλοντες.
Βʹ εὐκαιρία· ἡ οὐκρανία εἶχε ὅπλον, εἶχε τὴν λεγομένην ὀξύαν· https://ru.wikipedia.org/wiki/Бук_(зенитный_ракетный_комплекс) τὸ ὅπλον ἐς τὸ καθαιρεῖν πετομένας ναῦς, ϗ εἶχε ταύτην τὴν ὀξύαν ἐν τόπῳ ἀφʼ οὗ ϗ καθηρέθη ἡ ναῦς. ϗ ἐς τί δὴ προσεκόμιζαν τὴν ὀξύαν εἰ μὴ ἐς τὴν παράβασιν; ἡ γὰρ ὀξύα ὅπλον ἐστι ἐς τοὺς πετομένας ναῦς, ὁ δὲ στρατὸς Νέας Ῥωσσίας ναῦς οὐκ ἔχει.
Καὶ ἐκ ὅπλων ἡ Νέα Ῥωσσίας ἔχει μόνον τὸ http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Переносной_зенитный_ракетный_комплекс ὃ οὐ δύναται βαλεῖν ἐς ὕψος ἐν ᾧ ἐπέτετο ἡ τῆς Μαλαισίας ναῦς.
Ὃ δὲ περὶ Πούτινος· οὗτος ἔπραξε πάντα ἃ δυνατὰ ἦν ἐς τὸ ἐμφράξαι τὸν πόλεμον. εἰ μὴ ἦν Ποῦτιν οὐκ ἂν ἦν νῦν ἡ ἐκεχειρία. ὁ δὲ τῆς οὐκρανίας στρατὸς καθεῖλε τὴν ἐκεχειρία ἔτι ἐν ἡμέρα σπονδῆς βαλὼν πυρσὰς βολίδας ἐς οἴκους τῆς Δονέτσκ πόλεως. ἐς οἴκους, οὐκ ἐς τὸν ἐναντίον στρατόν, ἀπʼ αὐτῆς ἀρχῆς τούτου τοῦ πολέμου ἡ οὐκρανία ἀποκτείνει εἰρηνικὸν λεὼν ϗ γυναῖκας ϗ τέκνα. πλέον ἢ εἴκοσι τέκνα ἀπέθανον ἐν τούτῳ τῷ πολέμῳ, δύο τέκνε ἀπέθανον ἔναγχος ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐκεχειρίας, ϗ OSCE ἔφη αὐτὲ ἀποθανεῖν ὑπο βολίδων τοῦ τῆς οὐκρανίας στρατοῦ, οἱ δὲ ἐν τέλει τῆς οὐκρανίας φησὶν ὅνι δικαίως ἀπέθανεν διότι οὐκ ὀρθὰς νοήσεις εἶχον περὶ τῆς οὐκρανίας. καὶ τί δὴ θαυμαστὸν εἰ ὁ πρῶτος πρόξενος (prime minister) τῆς οὐκρανίας ἐκάλεσε τὸν λεὼν τῆς Νέας Ῥωσσίας ὑπανθρώπους (subhuman); μέμνησαι ὦ φίλε τίς πρότερον ἐμέριζε ἀνθρώπους ἐς ὑπανθρώπους ϗ ὕψιστον γένος;
I'm Russian-speaking and I learn both Ancient Greek and English, but I speak Greek better than English, so I write in Greek.
Ῥωσικὸς ὤν τῇ φωνῇ μανθάνω μὲν Ἑλληνικήν τε καὶ Βρεττανικὴν γλῶσσαν, ἐπίσταμαι δὲ τὴν Ἑλληνικὴν ἄμεινον, τούτου ἕνεκα ἑλληνιστὶ γράφω.
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
User avatar
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Textkit Neophyte
 
Posts: 82
Joined: Fri Oct 28, 2011 5:54 am

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Vladimir » Tue Nov 11, 2014 7:48 am

Akemdwr wrote: Καὶ ἐγὼ αἰτιῶμαι οὐκρανίαν ὡς φασιστικήν πολιτείαν.

Πῶς οὖν δύναται ἡ Οὺκρανία φασιστικὴ πολιτεία εἶναι τῶν ἀρχόντων αὐτῆς φιλελευθέρων (Ῥωμαϊστὶ liberales) ὄντων; :shock:
Vladimir
Textkit Member
 
Posts: 141
Joined: Sat Nov 02, 2013 6:44 pm
Location: Kharkov, Ukraine

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Ξενοφάνης ὁ Βορήιος » Tue Nov 11, 2014 8:50 am

Οὐχ ἕκαστος καλῶν αὐτὸς ἑαυτὸν φιλόσοφον ὄντως φιλεῖ σοφίαν, ἐν οὐκρανία νῦν ἐστιν μία μόνη ἐλευθερία· ἐλευθερία λέγειν ϗ ἐνθυμεῖσθαι ὡσαύτως οὕτως ὡς οἱ ἐν τέλει.
Πάντα ἐνθυμοῦμενον ἄλλως ἐν οὐκρανίᾳ ἀποκτείνουσι.
Ἐμέ γε οὐκ ἔχοντα ὅπλον ἐπάτασσον ἓξ ἄνδρες ξὺν ξυλιναῖς ϗ σιδηραῖς ῥάβδοις, ὥστε τί ἐστι ἐλευθερία ἐν οὐκρανίᾳ ἐγῷδα οὐκ ἐκ κενῆς φήμης.
I'm Russian-speaking and I learn both Ancient Greek and English, but I speak Greek better than English, so I write in Greek.
Ῥωσικὸς ὤν τῇ φωνῇ μανθάνω μὲν Ἑλληνικήν τε καὶ Βρεττανικὴν γλῶσσαν, ἐπίσταμαι δὲ τὴν Ἑλληνικὴν ἄμεινον, τούτου ἕνεκα ἑλληνιστὶ γράφω.
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
User avatar
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Textkit Neophyte
 
Posts: 82
Joined: Fri Oct 28, 2011 5:54 am

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Markos » Tue Nov 11, 2014 3:37 pm

πολλὰ μὲν οὖν καὶ καλὰ εἴρηκας, φίλε Ἀκέμδορ. ὑπὲρ δὲ πάντων ἐπιθυμῶ εἰρήνης σοι καὶ σοῖς.
Akemdwr wrote:μέμνησαι ὦ φίλε τίς πρότερον ἐμέριζε ἀνθρώπους ἐς ὑπανθρώπους ϗ ὕψιστον γένος;

ὁ Διάβολος? τοῦ γὰρ ψεύδους ὁ πατήρ ἐστι.
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.
Markos
Textkit Zealot
 
Posts: 2941
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby y11971alex » Tue Nov 11, 2014 4:00 pm

Markos wrote:ὁ Διάβολος? τοῦ γὰρ ψεύδους ὁ πατήρ ἐστι.

τί; ὁ Ἡρόδοτος;
University of Toronto: learning Attic Greek
User avatar
y11971alex
Textkit Member
 
Posts: 113
Joined: Wed Sep 10, 2014 1:41 am

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Ξενοφάνης ὁ Βορήιος » Tue Nov 11, 2014 4:27 pm

Ναί, ὁ διάβολος διὰ στόματος τοῦ δούλου αὐτοῦ ὀνόματι Ἵτλερ. νυνὶ δὲ ἐν τῇ χώρᾳ ἡμῶν ὁ διάβολος μυρίους ἔχει δούλους, ϗ ἡ χώρα ἡμῶν ἄρτι χώρα τοῦ ψεύδους ἐγένετο. ϗ ὁσημέραι εὐχαὶ ἡμῶν περὶ εἰρήνης
I'm Russian-speaking and I learn both Ancient Greek and English, but I speak Greek better than English, so I write in Greek.
Ῥωσικὸς ὤν τῇ φωνῇ μανθάνω μὲν Ἑλληνικήν τε καὶ Βρεττανικὴν γλῶσσαν, ἐπίσταμαι δὲ τὴν Ἑλληνικὴν ἄμεινον, τούτου ἕνεκα ἑλληνιστὶ γράφω.
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
User avatar
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Textkit Neophyte
 
Posts: 82
Joined: Fri Oct 28, 2011 5:54 am

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Vladimir » Tue Nov 11, 2014 7:48 pm

Akemdwr wrote:Πάντα ἐνθυμοῦμενον ἄλλως ἐν οὐκρανίᾳ ἀποκτείνουσι.

Πρῶτον μὲν τοῦτο οὐκ ἔστιν ἀλήθεια, εἰσὶ μὲν γὰρ ἐν τῇ Οὐκρανία ἄνθρωποι γνώμας διαφερούσας ἔχοντες καὶ οὐ κινδυνεύουσι· τὸ δὲ μῖσος τε καὶ ἡ βία συμβαίνουσι παρὰ δυοῖν μέρων τῶν ἐνοικούντων. Μὴ ἀγνοεῖς περὶ τοῦ ἐν Χαρκοβίᾳ αποτυμπανιθῆναι τοὺς σπουδάζοντας περὶ τοῦ νεωτερισμοῦ;

Δεύτερον δέ, τί σοι δοκεῖ περὶ τῆς Δημοτικῆς πολιτείας Ταναϊδοπόλεως (Donetzk Popular Republic); Ἅρα φασιστικὴ πολιτεία ἐστίν; Πρέπει οὖν ὑπολογίζεσθαι ὅτι ὁ φασισμὀς πάντοτε τακτὰς ἐννοίας ἔχει οἷον ἰουδαιοφοβία κτλ. Εἰ δὲ μή, τὸ περὶ τοῦ φασισμοῦ λαλεῖν μόνον τὰ κενὰ δημαγωγικά ἐστιν.
Last edited by Vladimir on Wed Nov 12, 2014 5:02 am, edited 1 time in total.
Vladimir
Textkit Member
 
Posts: 141
Joined: Sat Nov 02, 2013 6:44 pm
Location: Kharkov, Ukraine

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Ξενοφάνης ὁ Βορήιος » Tue Nov 11, 2014 9:36 pm

Ἄληθες; γνώμας ἐν τίνι διαφερούσας· τὸ τίς οὖν μείζων πατριότης ἐστὶ· Ποροσένκω ἢ Κολομόϊσκι; τίνες οὗτοι ἄνθρωποι οὕς λέγεις; ἀτενίζων οὐδένα ὁρῶ. ἐγὼ καὶ οἱ φίλοι μου οὐχ ἅπαξ ἐξερχόμεθα ἐς ἀγυιὰς ἀπαιτοῦντες εἰρήνην ϗ πάντοτε μεν ἐκινδυνεύομεν πολλάκις δὲ ᾑμάχθημεν.
ἐν οὐκρανίᾳ ἀπηγόρευνται ῥωσσικαὶ τηλεοράσεις· τοῦτό ἐστι ἐλευθερία;
ἐν οὐκρανίᾳ οὐκ ἔχει ἄδειαν ὁ υἱός μου μανθάνεσθαι ἐν τῷ σχολίῳ ῥωσσιστί, μόνον οὐκρανιστί· τοῦτο ἐστι ἐλευθερία; ἐν ῥωσσικῇ Ταυρικῇ (Crimea) τρεῖς εἰσι δημοσίαι γλῶσσαι, ἐν οὐκρανίᾳ δὲ μία γλῶσσα ϗ αὕτη πατρῷά ἐστι τῶν ἐλασσόνων.
οὐκρανία ἀποκτείνει παῖδας τῆς Ταναϊδοπόλεως ἐπὶ τῆς χώρας τῆς Ταναϊδοπόλεως, οὐδεὶς δὲ Ταναϊδοπολίτης ἀπέκτανε οὐκρανικὸν παῖδα οὐδὲ οὐκρανικὸν στρατιώτης εἰ μὴ ἐλθόντα ἐς τὴν τῆς Ταναϊδοπόλεως χώραν.
I'm Russian-speaking and I learn both Ancient Greek and English, but I speak Greek better than English, so I write in Greek.
Ῥωσικὸς ὤν τῇ φωνῇ μανθάνω μὲν Ἑλληνικήν τε καὶ Βρεττανικὴν γλῶσσαν, ἐπίσταμαι δὲ τὴν Ἑλληνικὴν ἄμεινον, τούτου ἕνεκα ἑλληνιστὶ γράφω.
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
User avatar
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Textkit Neophyte
 
Posts: 82
Joined: Fri Oct 28, 2011 5:54 am

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Vladimir » Thu Nov 13, 2014 6:25 am

Akemdwr wrote:Ἄληθες; γνώμας ἐν τίνι διαφερούσας· τὸ τίς οὖν μείζων πατριότης ἐστὶ· Ποροσένκω ἢ Κολομόϊσκι;

Οὺχί. Πολλοὶ γάρ εἰσιν ἐν Χαρκοβίᾳ οἱ σπουδάζοντες περὶ τοῦ λεγομένου ἀντιμαιδάν.

τίνες οὗτοι ἄνθρωποι οὕς λέγεις;

Ἰδιῶται οἱ ἐν Χαρκοβίᾳ οἰκοῦντες.

ἐγὼ καὶ οἱ φίλοι μου οὐχ ἅπαξ ἐξερχόμεθα ἐς ἀγυιὰς ἀπαιτοῦντες εἰρήνην ϗ πάντοτε μεν ἐκινδυνεύομεν πολλάκις δὲ ᾑμάχθημεν.

Σὺν τριχρώμοις σημείοις ἐν χειρσί; :)

ἐν οὐκρανίᾳ ἀπηγόρευνται ῥωσσικαὶ τηλεοράσεις· τοῦτό ἐστι ἐλευθερία;

Οὔ. Ἐλευθερία ἐστί τὸ ἀποκτείνεσθαι διὰ τοῦ εἰπεῖν δόξα τῇ Οὐκρανίᾳ ἢ διὰ τὸ ἔχειν σημεῖον τῆς Οὐκρανίας ἐν χειρί. Εἰπὲ περὶ τῶν οὐκρανικῶν φασιστῶν τῇ οἰκίᾳ Βλαδιμήρου τοῦ Ἁλιέως, οὕτως γὰρ τὸ ὄνομα Rybak ἑρμηνεύεται, ὃν ἀγρίως ἀπέκτειναν διὰ τὸ θέλειν αὐτὸν θέναι οὐκρανικὸν σημεῖον.

ἐν οὐκρανίᾳ οὐκ ἔχει ἄδειαν ὁ υἱός μου μανθάνεσθαι ἐν τῷ σχολίῳ ῥωσσιστί, μόνον οὐκρανιστί· τοῦτο ἐστι ἐλευθερία; ἐν ῥωσσικῇ Ταυρικῇ (Crimea) τρεῖς εἰσι δημοσίαι γλῶσσαι, ἐν οὐκρανίᾳ δὲ μία γλῶσσα ϗ αὕτη πατρῷά ἐστι τῶν ἐλασσόνων.

Πόσαι οὖν οὐκρανικαὶ σχολαί εἰσιν ἐν τῇΤαυρικῇ; Ἀποκρίνου μοι.

οὐκρανία ἀποκτείνει παῖδας τῆς Ταναϊδοπόλεως ἐπὶ τῆς χώρας τῆς Ταναϊδοπόλεως

Ἰδιῶται ἀπόλλυνται ἐν πάντι πολέμῳ. Τί οὖν; Ἡ Οὐκρανία φασιστικὴ πολιτεία ἐστίν; Τίνες οὖν εἰσιν οἱ μαχόμενοι ὑπὲρ τῆς Ταναϊδοπόλεως πολιτείας; Ἀντιφασισταί; Ναί, οὐκρανικὸς ἀντιφασισμὸς τοιοῦτος ἐστιν.
Image
Image
Ἀντόνιος Ῥαιεῦσκι ὁ ῥωσσικὸς φασιστής

Οὐκ οἶδα εἰ δεῖ με λέγειν περὶ τῶν μετεχόντων τῆς ῥωσσικῆς δημοτικῆς ἑνόσεως (https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_National_Unity) οἳ μάχονται ἐν τῇ Ταναϊδοπόλεως χώρᾳ καὶ ὃτι Παῦλος Γουβαρεὺς ὢν εἳς τῶν τῶν λῃστῶν ἀρχόντων ἦν ποτε κοινωνὸς αὺτῆς.
Vladimir
Textkit Member
 
Posts: 141
Joined: Sat Nov 02, 2013 6:44 pm
Location: Kharkov, Ukraine

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Ξενοφάνης ὁ Βορήιος » Thu Nov 13, 2014 10:14 pm

Vladimir wrote:Πολλοὶ γάρ εἰσιν ἐν Χαρκοβίᾳ οἱ σπουδάζοντες περὶ τοῦ λεγομένου ἀντιμαιδάν.

Καὶ οὗτοι οἳ ἀντιμαιδὰν πάνυ ἐν ἀσφαλείᾳ εἰσίν;
ἐν τῇ Ὀδήσσω πόλει πλέον ἢ ἑκατὸν ἄνδρας τε ϗ γυναίκας ἐκ τοῦ ἀντιμαιδὰν ζῶντας ἔκαυσαν, πάνυ γε οἳ τοῦτο ἔπραξαν οὐ φασισταί εἰσι;

Σὺν τριχρώμοις σημείοις ἐν χειρσί;

Ἰδέ· πολλὰ ὁρᾷς τρίχρωμα σημεῖα;
Image

Ἐλευθερία ἐστί τὸ ἀποκτείνεσθαι διὰ τοῦ εἰπεῖν δόξα τῇ Οὐκρανίᾳ

Οἴμοι τοῦ βαρβαρισμοῦ ϗ τῆς πονηρίας ϗ τῆς ὠμότητος ϗ τῆς ἀγριότης τῶν οὐκρανῶν, ῥώσσων ϗ ἀμερικανικῶν ϗ πολλῶν ἄλλων στρατιωτῶν οἳ ὄντος τοῦ Δευτέρου Οἰκουμενικοῦ πολέμου ἀπέκτεινον διὰ τὸ λέγειν Heil Hitler.
πάνυ γε οὐδέν ἐστι κακὸν ὅτι οἱ λέγοντες Heil Hitler πρότερον ἀπέκτεινον ἀδελφοὺς ϗ παῖδας ϗ γυναῖκας ϗ γονέας τούτων τῶν στρατιωτῶν. πάνυ γε οὐδέν ἐστι κακὸν ὅτι ξὺν κραυγῇ Δόξα οὐκρανίᾳ ἀπέκτεινον ἄνδρας ἐν Ὀδήσσῳ τε ϗ Μαριουπόλει ϗ ἄλλοις πόλεσι. πάνυ γε οὐδέν ἐστι κακὸν ὅτι ὄχλος ἐν τῇ Μαιδὰν ἀγορᾷ τῆς Κιέβου ἐκτὸς τοῦ Δόξα οὐκρανίᾳ ἐβόα οὔπω ἀρξαμένου πολέμου· Ῥώσσους ἐς μαχαίρας ϗ Θάνατος τοῖς ἐχθροῖς.
Image
ἡγοῦμαι ὅτι οὐδεὶς ἐν τούτῳ τῷ τῆς ἀγορᾶς σκέμματι ἐκτὸς ἐμοῦ ϗ σοῦ οἶδε τόδε τὸ ἀξιάκουστον ἀνέκδοτον·
οὐκρανός τις ἑτέρῳ οὐκρανῷ· Φίλε, ἔφη, Σχολὴν ἔχω, ἄγωμεν οὐν ϗ πατάξομέν τινα ῥῶσσον. ὁ δὲ ἀπεκρίνατο· Οὐχί, φοβοῦμαι γὰρ ὅτι ἰσχύσει ὑπὲρ ἡμῶν ϗ ἡμᾶς πατάξει. ὁ δὲ ἐθαύμασε· ἡμᾶς οὖν διʼ ἣν αἰτίαν πατάσσειν;
ἐν τούτῳ τῷ ἀνεκδότῳ πᾶσα ἡ διάνοιά ἐστι ὑμῶν· ἀποκτείνοντες ἄλλους θαυμάζετε διʼ ἣν αἰτίαν ἀποκτείνουσιν ὑμᾶς. μέλλετε, οἶμαι, ϗ ἐν ᾍδου θαυμάζειν ϗ ἐκπλήσσεσθαι διʼ ἣν αἰτίαν φλέγεσθε.

Πόσαι οὖν οὐκρανικαὶ σχολαί εἰσιν ἐν τῇ Ταυρικῇ;

Τοσαῦταί εἰσι ὅσαι ϗ ἦν ἐν οὐκρανικῇ Ταυρικῇ http://news.allcrimea.net/news/2014/4/10/v-krymu-ne-planirujut-zakryvat-shkoly-s-ukrainskim-yazykom-obucheniya-9683/, ἔσονται δὲ τοσαῦται ὅσων ἔσται χρεία κατὰ τὴν ποσότητα τῶν οὐκρανογλώσσων. πόσοι δὲ ῥῶσσοι σχολαί εἰσι ἐν Κιέβῳ ᾗ οἱ πλείονες ῥωσόγλωσσοί εἰσι;

Ἀντόνιος Ῥαιεῦσκι ὁ ῥωσσικὸς φασιστής

Λέγεις ἕνα ϗ τὸν αὐτὸν ἄνδρα εἶναι τὸν ἐπὶ ἅρματι ϗ τὸν ξὺν ἀγκυλωτῷ σταυρῷ; ἴσως ϗ ὁ αὐτός ἐστι, οὐκ ἂν ἀρνοίμην ἐν ἑκάστῳ στρατοπέδῳ μωρούς τινας εἶναι. ἀλλʼ οὐκ ἔστι τις ἀγκυλωτὸς σταυρὸς ἐν φωτογραφίᾳ ξὺν ἅρματι διʼ ὅτι οὐ δύναται οὐδεὶς φασιστὴς πολεμεῖν ἐν τῷ τῆς Νέας Ῥωσσίας στρατῷ εἰ μὴ σπουδαίως ἀποκρύψει ὅτι φασιστής ἐστι, ἢ μετανοήσει ἐπὶ τῷ φασιστής ποτε εἶναι. οὗτοι δὲ (http://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-crisis/german-tv-shows-nazi-symbols-helmets-ukraine-soldiers-n198961) οἱ οὐκρανοὶ οὐδὲν ἀποκρύπτουσι·
Image
ϗ τί περὶ ἀποκρύψεως διαλέγεσθαι εἰ οὐκρανὸς λόχος (battalion) ὀνόματι Ἀζωῦ δημοσίᾳ (officially) φορεῖ σημεῖον λεγόμενον ἄγκιστρον λύκου (Wolfsangel), σχεδὸν τὸ αὐτὸ ὃ ἐφόρει τὸ φῦλον (division) das Reich ἐν τῷ Ἵτλερος στρατῷ·
ImageImage
I'm Russian-speaking and I learn both Ancient Greek and English, but I speak Greek better than English, so I write in Greek.
Ῥωσικὸς ὤν τῇ φωνῇ μανθάνω μὲν Ἑλληνικήν τε καὶ Βρεττανικὴν γλῶσσαν, ἐπίσταμαι δὲ τὴν Ἑλληνικὴν ἄμεινον, τούτου ἕνεκα ἑλληνιστὶ γράφω.
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
User avatar
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Textkit Neophyte
 
Posts: 82
Joined: Fri Oct 28, 2011 5:54 am

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Vladimir » Tue Dec 09, 2014 7:06 am

Συγγνώμην ἔχε, ὦ Ἀκέμδωρ, νῦν γὰρ οὐκ ἔστι μοι σχολὴ τοῦ ἀποκριθῆναί σοι καθ' ἕν. Περὶ τῶν ἐν Ὀλβίᾳ σὺ οἶδας πάντα; Ἔγωγε οὔ. Τοίνυν ἐννοῶμεν ὁμοῦ.

Ὦδε, http://napaki.livejournal.com/100072.html, λόγος τις περὶ τῶν ἐν Ὀλβίᾳ σὺν φωτογραφαῖς. Ἴδε τοὺς τοὺς τῆς πορείας μετόχους καὶ τοὺς σχισματικούς· τίς αὐτῶν ἦλθε τοῦ ἀποκτεῖναί τινα;

https://www.youtube.com/watch?v=9o62qX-Qpqw
Οἱ σχισματικοὶ ῥᾳδίως συντάττουσι πρὸς τοὺς φύλακας εἰς τὸ πλησιᾶσαι τοῖς σπουδάζοουσι περὶ τῆς ἑνόσεως τῆς Οὐκρανίας.

https://www.youtube.com/watch?v=5f5uLGRK0FI
Ἀποκτείνουσιν ἕνα τῶν σπουδιαστῶν· οἱ δὲ φύλακες φεύγουσιν μὴ θέλοντες ἀλέξειν τοῖς ἀνθρώποις.

https://www.youtube.com/watch?v=Y3L9Ibp1bto
Οἱ σχισματικοὶ τοξεύουσιν ἀπὸ τῶν τέγων.

https://www.youtube.com/watch?v=0rgf5n2HiMw
https://www.youtube.com/watch?v=HdRJAt4b5Vc
Τῶν πολλῶν ὀργοζομένων καὶ ἐπιχειρώντων τοῖς σχισματικοῖς οὗτοι τοξεύουσι τοὺς ἀνθρώπους.

https://www.youtube.com/watch?v=9chlJL7NkbM
https://www.youtube.com/watch?v=zcERmnGY9Os
Οἱ σπουδιασταὶ σώζουσι τοὺς σχισματικοὺς τοὺς καταπηδῶντας ἀπὸ θυρίδων.
Vladimir
Textkit Member
 
Posts: 141
Joined: Sat Nov 02, 2013 6:44 pm
Location: Kharkov, Ukraine

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Ξενοφάνης ὁ Βορήιος » Thu Dec 11, 2014 2:38 pm

Οἶδα πάνυ καλῶς τοὺς βεβήλους ϗ γραώδεις μύθους (ὡς ἔλεγε Παῦλος ἐν αʹ Τιμ. δʹ ζʹ), ἐς οὓς σὺ ἀναφέρεις, ϗ ἄλλως τε οὐδεμία ἐστι χρεία ἀναφέρειν ἐς ταινίας (films) γεγραμμένας τῇ Ῥωσσικῇ γλώσσῃ ἣν οἶμαι οὐδεὶς ξυνίησι ἐν τούτῳ τῷ σκέμματι (thread), ἐκτὸς ἐμοῦ ϗ σοῦ.
Χρησιμώτερόν ἐστι Μᾶρκόν τε ϗ Ἀλέξιον ϗ Δαυὶδ ϗ ἄλλους θεάσασθαι ταινίας ἐν αἷς εἰ ϗ οὐ πάντα ἀλλά γε σχεδὸν πάντα γνωστὰ ϗ βρεττανιστὶ λέγεται·

https://www.youtube.com/watch?v=whqQCx6RXkY
https://www.youtube.com/watch?v=R8hOpZyVydc
I'm Russian-speaking and I learn both Ancient Greek and English, but I speak Greek better than English, so I write in Greek.
Ῥωσικὸς ὤν τῇ φωνῇ μανθάνω μὲν Ἑλληνικήν τε καὶ Βρεττανικὴν γλῶσσαν, ἐπίσταμαι δὲ τὴν Ἑλληνικὴν ἄμεινον, τούτου ἕνεκα ἑλληνιστὶ γράφω.
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
User avatar
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Textkit Neophyte
 
Posts: 82
Joined: Fri Oct 28, 2011 5:54 am

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Ξενοφάνης ὁ Βορήιος » Thu Dec 11, 2014 3:06 pm

Ἡ ἀγορὰ ἐν οὐκρανικῇ σχολῇ τῆς Νικολάευ πόλεως·
Image
Image
Image
Ἐπίγραμμα ὑπὲρ τοῦ ἀγγείου λέγει· «Αἷμα ῥωσικῶν νηπίων, προῖκα (Blood of Russian babies, free of charge)»,
Image
Ἐπίγραμμα λέγει· «Ὁ μυελός τοῦ Ζιρινωύσκι» (Zhirinovsky — ὁ πολιτικός τις ἐν Ῥωσσία).
Οἱ μαθηταὶ λέγουσιν ὅτι ταῦτα «πατριωτικὰ ϗ εὔθυμα» ἐπιγράμματα ἔγραψε ἡ διδάσκαλος αὐτῶν…
I'm Russian-speaking and I learn both Ancient Greek and English, but I speak Greek better than English, so I write in Greek.
Ῥωσικὸς ὤν τῇ φωνῇ μανθάνω μὲν Ἑλληνικήν τε καὶ Βρεττανικὴν γλῶσσαν, ἐπίσταμαι δὲ τὴν Ἑλληνικὴν ἄμεινον, τούτου ἕνεκα ἑλληνιστὶ γράφω.
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
User avatar
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Textkit Neophyte
 
Posts: 82
Joined: Fri Oct 28, 2011 5:54 am

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Markos » Sat Feb 07, 2015 12:20 am

ἕρπει ὁ πόλεμος...
οὐ μανθάνω γράφειν, ἀλλὰ γράφω τοῦ μαθεῖν.
Markos
Textkit Zealot
 
Posts: 2941
Joined: Sun Jun 21, 2009 8:07 pm
Location: Colorado

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby y11971alex » Sun Nov 22, 2015 8:05 am

τί τυνχάνει μετὰ τούτους τοὺς μῆνας; :?
University of Toronto: learning Attic Greek
User avatar
y11971alex
Textkit Member
 
Posts: 113
Joined: Wed Sep 10, 2014 1:41 am

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Ξενοφάνης ὁ Βορήιος » Sun Nov 22, 2015 9:05 am

Ἕρπει ὁ πόλεμος, ὡς Μᾶρκος λέγει, σπονδαὶ μὲν τοῦ Μίνσκ δημοσίᾳ, ὄντως δὲ ἀκροβολίσεις. ἐν τῇ οὐκρανίᾳ ἀφιᾶσι ἐργασίας ἢ ϗ ἐς φυλακὰς βάλλουσι πάντας τοὺς ἑτεροδόξους. ὥσπερ ἐν Γερμανίᾳ πρὸ τοῦ δευτέρου οἰκουμενικοῦ πολέμου.
I'm Russian-speaking and I learn both Ancient Greek and English, but I speak Greek better than English, so I write in Greek.
Ῥωσικὸς ὤν τῇ φωνῇ μανθάνω μὲν Ἑλληνικήν τε καὶ Βρεττανικὴν γλῶσσαν, ἐπίσταμαι δὲ τὴν Ἑλληνικὴν ἄμεινον, τούτου ἕνεκα ἑλληνιστὶ γράφω.
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
User avatar
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Textkit Neophyte
 
Posts: 82
Joined: Fri Oct 28, 2011 5:54 am

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Ξενοφάνης ὁ Βορήιος » Sun Nov 22, 2015 9:17 am

ἄφες μοι δεῖξαι τὸ σφάλμα· τυγχάνει, ου τυνχάνει.
I'm Russian-speaking and I learn both Ancient Greek and English, but I speak Greek better than English, so I write in Greek.
Ῥωσικὸς ὤν τῇ φωνῇ μανθάνω μὲν Ἑλληνικήν τε καὶ Βρεττανικὴν γλῶσσαν, ἐπίσταμαι δὲ τὴν Ἑλληνικὴν ἄμεινον, τούτου ἕνεκα ἑλληνιστὶ γράφω.
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
User avatar
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Textkit Neophyte
 
Posts: 82
Joined: Fri Oct 28, 2011 5:54 am

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby jeidsath » Mon Nov 23, 2015 2:05 pm

Ἕρπει ὁ πόλεμος, ὡς Μᾶρκος λέγει, σπονδαὶ μὲν τοῦ Μίνσκ δημοσίᾳ, ὄντως δὲ ἀκροβολίσεις. ἐν τῇ οὐκρανίᾳ ἀφιᾶσι ἐργασίας ἢ ϗ ἐς φυλακὰς βάλλουσι πάντας τοὺς ἑτεροδόξους. ὥσπερ ἐν Γερμανίᾳ πρὸ τοῦ δευτέρου οἰκουμενικοῦ πολέμου.


ἔλεξας ὅτι οἱ μὲν ἑτερόδοξοι πρὸς ἐργασίας ἀφίενται, οἱ δὲ εἰς φυλακὰς βάλλονται;

εἰ ἁμαρτάνω, λέγε. ἀγνώς εἰμι.

τίς εἰσι οἱ ἑτερόδοξοι; εἰς τίνα πιστεύουσι; καὶ τίνες ἀφιᾶσι καὶ βάλλουσι τούτους τοὺς ἑτεροδόξους;
Joel Eidsath -- jeidsath@gmail.com

μὴ δ’ οὕτως ἀγαθός περ ἐὼν θεοείκελ’ Ἀχιλλεῦ
κλέπτε νόῳ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις.
User avatar
jeidsath
Administrator
 
Posts: 2488
Joined: Mon Dec 30, 2013 2:42 pm
Location: Γαλεήπολις, Οὐισκόνσιν

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby Ξενοφάνης ὁ Βορήιος » Mon Nov 23, 2015 2:29 pm

Λέγων ἑτερόδοξοι I mean, the dissenters, differently minded, those who disagree with the official ideology, those who did not believe the Nazi collaborator Bandera a hero. For example, Ruslan Kotsaba for many months is in jail for calling to stop the war. Not for action only for words. I personally was fired from my job for anonymous posts on Facebook in support of rebels of Donbass. Ἀνήρ τις ὃς πολλὰ ἔτη ὠνόμαζε ἑαυτὸν φίλον μου, καταγγελίαν (denunciation) γράψας προέδωκέ με.
I'm Russian-speaking and I learn both Ancient Greek and English, but I speak Greek better than English, so I write in Greek.
Ῥωσικὸς ὤν τῇ φωνῇ μανθάνω μὲν Ἑλληνικήν τε καὶ Βρεττανικὴν γλῶσσαν, ἐπίσταμαι δὲ τὴν Ἑλληνικὴν ἄμεινον, τούτου ἕνεκα ἑλληνιστὶ γράφω.
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
User avatar
Ξενοφάνης ὁ Βορήιος
Textkit Neophyte
 
Posts: 82
Joined: Fri Oct 28, 2011 5:54 am

Re: Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Postby jeidsath » Mon Nov 23, 2015 3:22 pm

πιστεύω τὸν μέγας καὶ πρῶτον νόμον εἶναι τὸ ἐλευθέριον τοῦ λόγου. ἐς κόρακας βαλλέτω οὗτος ὁ φίλος ὁ ψεύστης ὅς σε διἔβαλεν.
Joel Eidsath -- jeidsath@gmail.com

μὴ δ’ οὕτως ἀγαθός περ ἐὼν θεοείκελ’ Ἀχιλλεῦ
κλέπτε νόῳ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις.
User avatar
jeidsath
Administrator
 
Posts: 2488
Joined: Mon Dec 30, 2013 2:42 pm
Location: Γαλεήπολις, Οὐισκόνσιν

Previous

Return to The Agora