Textkit Logo

apracia

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.

apracia

Postby JauneFlammee » Thu Feb 03, 2005 6:09 pm

[face=SPIonic]

w popoi, egw apracian teuxw , en anagignwskwn sun euglossiav thn Iliada Omeroj meta biblon dekaton. kai ei mh tinoj exei polun xronon, esti duspracian. Xrei anagignoskei bradewj sunienai. klinw epi idia glossav emou para tou loipov biblov thj iliadoj. egw epiqumew gignwskein to telon thn iliada, kai mh exw Xronon aianwj manqanein h anagignwskein.

[/face]
JauneFlammee
Textkit Neophyte
 
Posts: 38
Joined: Wed Sep 24, 2003 4:32 pm

Return to The Agora

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests