Textkit Logo

It is currently Sat Nov 28, 2015 11:19 am

News News of Textkit Greek and Latin Forums

Site map of Textkit Greek and Latin Forums » Forum : Textkit Greek and Latin Forums

A Classical Language Learning Forum

A Halloween treat

ἐσθῆτι δὲ χρῶνται ἀραχνίοις λεπτοῖς. αὐτοὶ δὲ σώματα μὲν οὐκ ἔχουσιν, ἀλλ’ ἀναφεῖς καὶ ἄσαρκοί εἰσιν, μορφὴν δὲ καὶ ἰδέαν μόνην ἐμφαίνουσιν, καὶ ἀσώματοι ὄντες ὅμως συνεστᾶσιν καὶ κινοῦνται καὶ φρονοῦσι καὶ φωνὴν ἀφιᾶσιν, καὶ ὅλως ἔοικε γυμνή τις ἡ ψυχὴ αὐτῶν περιπολεῖν τὴν τοῦ σώματος ὁμοιότητα περικειμένη· εἰ γοῦν μὴ ἅψαιτό τις, οὐκ ἂν ἐξελέγξειε μὴ εἶναι σῶμα τὸ ὁρώμενον· εἰσὶ γὰρ ὥσπερ σκιαὶ ὀρθαί.
Read more : A Halloween treat | Views : 748 | Replies : 14 | Forum : Learning Greek


accents in Sappho 44.12-13

Dear all,

I am currently part of a reading club. A few days ago, we read Sappho 44 and I stumbled upon a problem regarding accents. The lines in question run as follows:

φάμα δ' ἦλθε κατὰ πτόλιν εὐρύχορον φίλοις.
αὔτικ' Ἰλίαδαι σατίναι ὐπ' ἐυτρόχοις
ἆγον αἰμιόνοις, ......

My question is about the bold parts. Both adjectives start with ευ-, but the former has the accent on the second letter and the latter on the ...
Read more : accents in Sappho 44.12-13 | Views : 710 | Replies : 14 | Forum : Learning Greek


Aorist vs. Perfect

I'm reading Dialogue with Trypho by St. Justin the Martyr.

At XIX.32 he writes:

Καὶ σαββατίζειν οὖν ὑμῖν προστέταχεν, ἵνα μνήμην λαμβάνητε τοῦ Θεοῦ κ.τ.λ.

And then at XX.1

Καὶ γὰρ βρωμάτων τινῶν ἀπέχεσθαι προσέταξεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ἐν τῷ ἐσθίειν καὶ πίνειν πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχητε τὸν Θεὸν, κ.τ.λ.

Is there a reason to use the perfect in the first case and the aorist in the second?
Read more : Aorist vs. Perfect | Views : 527 | Replies : 5 | Forum : Learning Greek


First catilinarian, question about ista

I finished Henle's Second Year Latin (lots of Caesar) and began with Henle's Third Year Latin, which opens with the first Catilinarian oration. The first paragraphs offer no major difficulties, but I wonder a bit about this sentence:

"Fuit, fuit ista quondam in hac re publica virtus, ut viri fortes acrioribus suppliciis civem perniciosum quam acerbissimum hostem coercerent"

Why 'ista' and not simply 'illa'? Isn't often some kind of contempt implied in the use of ...
Read more : First catilinarian, question about ista | Views : 394 | Replies : 1 | Forum : Learning Latin


An unpleasant "account"

Salvete!

I stumbled upon some interesting phrases to express a rather unsympathetic view of someone:

Robertson wrote:A man of no account; homo sordidus, obscurus; nullo loco, ordine, numero; nullius loci, ordinis, numeri, pretii, meriti; infima conditione, loco infimo; imi subsellii; quintae, extremae classis; infra infimos; despectus, despicatissimus, contemptus, abjectus. Qui cum infima multitudine conculcatur, obruitur, consenescit, apud populares sordet. Unus e multis; ex faece populi; sortis humillimae; inter capite--censos, et proletarios. He is, of all others, ...
Read more : An unpleasant "account" | Views : 456 | Replies : 1 | Forum : Learning Latin


Ben-Hur Translation Page 5: Messala's Cruel Revenge

Many thank for corrections and comments!

Page 5

Ben-Hur’s ears are assailed by cries and crashing timbers as the Roman legionnaires spread havoc through the house in their grim search….

Ploratus hominum ac fragor tignorum in aures Benhur invadunt, dum Romani milites stragem dant per domum truculenter investigantes.

Κλαυθμοι ἀνθρώπων τε καὶ πάταγος δοκῶν ἐπιπίπτουσιν τοῖς τοῦ Βενὼρ ὦσιν, τῶν Ῥωμαίων στρατιωτῶν ὀλεθρὸν φερόντων διὰ τῆς οἰκίας σκληρῶς διαζητούντων.

The ruthless beasts are striking ...
Read more : Ben-Hur Translation Page 5: Messala's Cruel Revenge | Views : 532 | Replies : 10 | Forum : Learning Latin


From Cato's instructions - Gerundive

Dear all,

Here is a sentence from Cato's instructions:

Cum animaduerterem, quam plurimos grauiter in uia morum errare, succurrendum opinioni eorum et consulendum famae existimaui = When I noticed how very many go seriously wrong in their manner of living I concluded that I must apply a corrective to their belief and take counsel of the experience of mankind

Here, (succurrendum) and (consulendum) are gerundives, and basing on the context of the sentence, I see ...
Read more : From Cato's instructions - Gerundive | Views : 470 | Replies : 4 | Forum : Learning Latin


Disce Videndo: Visual Reference

As I keep looking up the same words over and over again, I decided to make a graphical reference. And I thought I'd share it hoping it might help somebody like me. Why starts with a hand? Because I needed it for my own project. Maybe more to follow in future.

Any correction, suggestion, and advice would be deeply appreciated. If you make a correction, I'll fix it and re-upload it again.

Image
Read more : Disce Videndo: Visual Reference | Views : 638 | Replies : 18 | Forum : The Agora


Athematic -α- aorists and other questions

1. What is the regular accent of the α athematic middle 2sg imperative? Smyth 424b(2) would imply that it's e.g. **πριῶ, and 426c would support this (except that it only refers to -οῦ imperatives), however the actually attested form is paroxytone πρίω, although 424c note 2 lists ἐπριάμην as an exception, but it only lists it as an exception w.r.t. subjunctive and optative. So is it (ἐπί)πτω (from -πέτομαι) or (ἐπι)πτῶ? I can't find either ...
Read more : Athematic -α- aorists and other questions | Views : 978 | Replies : 14 | Forum : Learning Greek


Draft of Adler's Exercises: HELP!!!

Salvete,

at long last I was able to create a draft version of the Exercises contained in Adler's Practical Grammar of the Latin Language. It contains all changes and additions (especially the translations missing in Adler's Key) made by me. This is not the final version. So please do not bring it into circulation.

The purpose of this version is that you (yes YOU!!!) can have a look at the changes applied by me and ...
Read more : Draft of Adler's Exercises: HELP!!! | Views : 531 | Replies : 7 | Forum : Learning Latin


 

Login  •  Register


Statistics

Total posts 109592 • Total topics 13894 • Total members 18900