Textkit Logo

It is currently Mon Jun 25, 2018 6:32 am

News News of Composition Board

Site map of Composition Board » Forum : Composition Board

This board is a composition workshop, like a writers' workshop: post your work with questions about style or vocabulary, comment on other people's work, post composition challenges on some topic or form, or just dazzle us with your inventive use of galliambics.

The Presidency of Washington (ordinals)


τῷ πρώτῳ ἔτει τοῦ Γεωργοῦ Οὐάσσιγγτον1 τοῦ Ἄρχοντος ὄντος, Γεωργὸς Οὐάσσιγγτον κατέστησε πόλους κρίνας.
τοῖς δευτέροις ἔτεσι τοῦ Οὐάσσιγγτον τοῦ Ἄρχοντος ὄντος οἱ παρὰ ταῖς μεγάλαις λίμναις οἰκοῦντες ἐπιχώριοι ἐνίκησαν Ἁρμαρα2.
τοῖς τρίτοις ἔτεσι τοῦ Οὐάσσιγγτον τοῦ Ἄρχοντος ὄντος Διατρέχων Ἀστὴρ3 ἡγούμενος τοῖς παρὰ τοῖς μεγάλαις λίμναις οἰκοῦσι ἐπιχωρίοις ἐνίκησε.
φόρος ἐπὶ οἶνον ἐτέθη.
Ἁμιλτον4 ἐνίδρυσεν κατεσκεύασε πρωτὴν τράπεζαν5.
τοῖς τετάρτοις ἔτεσι τοῦ Οὐάσσιγγτον τοῦ Ἄρχοντος ὄντος καθαίρεσις βασιλέως ἐν Γαλατίᾳ ἐγένετο.
τοῖς πέμπτοις ...
Read more : The Presidency of Washington (ordinals) | Views : 1123 | Replies : 0


Ben-Hur Translation Page 27: And They Are Off!

Previous pages.

Image of current page in English

Many thanks for your help!

One hundred thousand cheering spectators from all parts of the Roman empire crowd the stadium at Antioch on the afternoon of the great race.

Tempore magni certaminis pomeridiano centum millia ex omnibus sub Romano imperio locis spectatorum plaudentium stipant circum Antiocheum.

Τῆς τοῦ μεγάλου ἀγῶνος δείλης δέκα μύριοι ἐκ πάντων τῆς τῶν Ῥωμαίων βασιλείας τόπων θεαταὶ κροτοῦντες ἀναπληροῦσι τὸν Ἀντιόχειον ἱππόδρομον.

By ...
Read more : Ben-Hur Translation Page 27: And They Are Off! | Views : 1400 | Replies : 1


Ἤθικα τῶν πατέρων

Ὁ κάτω λόγος μετάφρασις τοῦ πρώτου κεφαλιοῦ τῶν "ἤθικων τῶν πατέρων" ἐστι, ἅ Ἑβραϊστῖ λέγεται "פרקי אבות" (κατὰ φωνήν· Πιρκεῖ Ἀβώτ, σημασία· τὰ κεφαλιά τῶν πατέρων"). Παρὰ τὰ ἑλληνικά ἐστι καὶ ὁ Ἑβραϊκός λόγος ὅν μετέγενκα ὧδε. Κατὰ τήνδε τὴν σελίδα κεῖται καὶ Ἀγγλικὴ μετάφρασις· http://www.sacred-texts.com/jud/sjf/sjf03.htm


(
א) משֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּיני,)
וּמְסָרָהּ לִיהוֹשֻׁעַ,
וִיהוֹשֻׁעַ לִזְקֵנִים,
וּזְקֵנִים לִנְבִיאִים,
וּנְבִיאִים מְסָרוּהָ לְאַנְשֵׁי כְנֶסֶת הַגְּדוֹלָה.
הֵם אָמְרוּ שְׁלשָׁה דְבָרִים,
• הֱווּ מְתוּנִים בַּדִּין,
• וְהַעֲמִידוּ תַלְמִידִים הַרְבֵּה, ...
Read more : Ἤθικα τῶν πατέρων | Views : 1827 | Replies : 3


The Archidamian War (practice with cases) - Ancient Greek


433 σῦν τῇ τῶν Ἀθηναίων ὠφελείᾳ, οἱ Κερκυραῖοι ἐνίκησαν τοὺς Κορινθίους.
Ἀθηναῖοι ἤρξατο πολιορκεῖν Ποτίδαιαν
432 τοῖς Σπαρτιάταις ἔδοξε πολεμεῖν τὰς Ἀθήναιας.
ὁ στόλος ὑπὸ τῶν Κορινθίων πεμφθέντες ὥς βοηθοῦντες Ποτιδαίᾳ ἐνικήθησαν.
431 οἱ Σπαρτιάται εἰσέβαλλον εἴς Ἀττικήν.
430 νόσος τις ἐν Ἀθηναὶς πολλούς διέφθειρα.
Ἀθῆναι ἐκράτησε Ποτιδαίᾳ.
429 Περικλῆς ὑπὸ τῆς νοσοῦ ἀπώλετο.
428 ἀπὸ τῶν Ἀθηναίων οἱ Μυτιλήνης ἄρχοντος ἀπέστησε.
427 ἔσωσε τὸν τῆς Μυτιλήνης λαὸν ναῦς ἐρέσασα ἐκ Ἀθηνῶν τῷ τοῦ ...
Read more : The Archidamian War (practice with cases) - Ancient Greek | Views : 1451 | Replies : 3


Ὁ Βρίαν μανθάνει τὴν ῥωμαϊκὴν γλώσσαν

Ἡ κινηματογραφή·
https://www.youtube.com/watch?v=KAfKFKBlZbM

Κεντυρίων:
Τὶ θέλει εἶναι τοῦτο; "ROMANES EUNT DOMUS"? "Ἄνθρωποι ὀνόματι Ῥωμάνες, ἔρχονται, ἡ οἰκία;"
Βρίαν:
Λέγει, λέγει δὴ «Ῥωμαῖοι, ἔλθετε οἴκαδε!»

Κεντυρίων:
Τοῦτο οὐ λέγει. Πῶς ῥωμαϊστὶ καλοῦμεν τὸν Ῥωμαῖον;

Βρίαν ἑαυτὸν οὐκ οἶδε.

Κεντυρίων:
ἄγε, ἄγε δή!

Βρίαν:
(οὐ βεβαιῶς) "ROMANUS".

Κεντυρίων:
Κλίνεται ὡς..;

Βρίαν:
"-ANUS".

Κεντυρίων:
Τὸ πληθυνητικὸν κλητικὸν τοῦ "-ANUS" ἐστί;
Βρίαν:
"-ANI".

Κεντυρίων:
(παραλαμβάνει τὸν σπόγγον παρὰ τοῦ Βρίανος) "RO-MA-NI". "EUNT"? Τὶ τό "EUNT"?

Βρίαν:
"ἔλθετε".

Κεντυρίων:
Κλίνε ...


Ἀνάγνωις ἐκ τῶν πράξεων τῶν Ὅπλων..Ἀρθύρος ὁ Βασιλεύς: Πῶς γε... πῶς τούτῳ χρῴμην ἄν;

Ὁ ἱππεύς Λανκέλοτας: Οὐκ οἶδα, δεσπότα.

Ἀρθύρος ὁ Βασιλεύς: Χρῴμεν οὖν ταῖς πράξεσι τῶν Ὅπλων.

Μαίναρδος ὁ Ἀδελφός: Πράξεις τῶν Ὅπλων. Κεφαλιὸν δεύτερον, στοῖχεια ἔνατον μέχρι τοῦ εἴκοστου καὶ ἔν..

Ἱερεύς: Καὶ ἀνεῖλεν ὁ Ἅγιος Ἀττίλας τὴν Ἅγιαν Χειροβομβίδα τὴν Ἀντιοχήνην, λέγων· "ὦ Κύριε, μακαρίσον αὐτὴν τὴν ἅγιαν χειροβομβίδα, ἵνα αὐτῇ τοὺς ἐχθροὺς σου καταρρήξῃς, τῇ ...


Οἱ Λακεδαιμόνιοι

Διαφέρομεν δὲ τῶν ἐναντίων καὶ τούτοις τοῖς πολεμικοῖς νόμοις. ἡ μὲν πόλις ἡμῶν κοινή τε καὶ ἐλεύθερα, οἱ δὲ πολιτευόμενοι τοῖς ξένοις ἀεὶ φιλοφρονούμενοι. ἔξεστι γὰρ Ἀθήνησι πᾶσι πάντα καὶ μαθεῖν καὶ θεάσασθαι, εἰ καί τις τῶν πολεμίων ἰδὼν τὰ πράγματα ὠφεληθείη ἄν. πιστεύομεν οὖν τῇ τῶν πολιτῶν εὐψυχίᾳ μᾶλλον ἢ παρασκευαῖς καὶ ἀπάταις. οἱ μὲν νέοι τῶν ἐναντίων τῇ ὀξείᾳ καὶ ἀγρίᾳ παιδείᾳ τὸ ἀνδρεῖον παρὰ φύσιν μετέρχονται, ἡμεῖς δὲ ἐλεύθεροι ὄντες εἰς ἀρετὴν ...
Read more : Οἱ Λακεδαιμόνιοι | Views : 1036 | Replies : 0


Ben-Hur Translation Page 26: The Race Draws Near

Previous pages.

Image of current page in English

Many thanks for your help!

Ben-Hur is now more resolved than ever to defeat Messalla in the great chariot race. With Maluch, he inspects sheik Ilderim’s marvelous steeds…

Quam firmissimum nunc est Benhuri consilium superandi Messalam in magno quadrigarum certamine. Qui, comitante Maloch, inspicit senioris Ilderimi miros equos...

Ὡς βεβαιοτάτην ὁ Βενὼρ νῦν ἔχει γνώμην κρατῆσαι τοῦ Μεσσάλα ἐν τῷ μεγάλῳ τῶν τεθρίππων ἀγῶνι. Ἀκολουθοῦντος αὐτῷ ...
Read more : Ben-Hur Translation Page 26: The Race Draws Near | Views : 1430 | Replies : 1


the Sunday's 'Can't be Sure' in Ancient Greek

England, my country, the home of the free, such miserable weather.
But England's as happy as England can be. Why cry?

πατρίδα ἄειδε, θεά, τὴν Βρεττανικήν μου.
ἐλευθερία μέν, εὐδία δ' οὔ.
ὅσον δυνατόν αὐτὴν ὀλβίζω,
τί οὖν κλαίει?

https://www.youtube.com/watch?v=yARVs1ZNLjU
Read more : the Sunday's 'Can't be Sure' in Ancient Greek | Views : 1085 | Replies : 0


An historical ditty

Παρυσάτιδος Κῦρος τε Δαρείου τὸ παῖς
πάτρα παρεῖναι κἀνέβη μετ’ ὁπλιτῶν
καὶ Τισσαφέρνους ὡς φίλον μέγαν λαβών
ἐπεὶ τελεύτησ’ ἄρχος ὁ βασίλευς πατήρ
συλλαμβάνει δὲ Κῦρον ἁδελφος μῶρος
φιλοῦσα δ’ αὐτον ἡ Παρύσατις ἡ ματήρ
πέμπει πάλιν τὸν Κῦρον οἶκον σατράπην

https://www.youtube.com/watch?v=E_VRN_llXlU
Read more : An historical ditty | Views : 3853 | Replies : 12


 

Login  •  Register


Statistics

Total posts 127997 • Total topics 15921 • Total members 4278