Textkit Logo

It is currently Sat Feb 24, 2018 12:24 pm

News News of Composition Board

Site map of Composition Board » Forum : Composition Board

This board is a composition workshop, like a writers' workshop: post your work with questions about style or vocabulary, comment on other people's work, post composition challenges on some topic or form, or just dazzle us with your inventive use of galliambics.

Ἐριθάκου ἀπὸ Σελμα Λαγερλουφ (Selma Lagerlöf)

ὁ μῦθος ἀπὸ Λεγερλουφ

τότε οὖν τύχε τοῦ Κυρίου ἡμῶν τὸν κόσμον ποιοῦντος, ὅτε οὐ μόνος τὴν γῆν καὶ τὸν οὐρανὸν ἐποίει, ἄλλων δὲ τῶν ζῴων τε καὶ τῶν φυτῶν πλάσσων ὠνόμαζετο αὐτους. ἱστορίαι μὲν πολλαί εἰσι περὶ τούτῶν πεποιημέναι, εἰ δὲ πάντας εἰδεῖμεν, φῶς ἄν ἔχοιμεν ἐπὶ πάντων τῶν χρημάτων ἃ νῦν οὐκ οἷοί τε εἰδέναι.

καὶ τότε τύχεν ὅτε ὁ Κύριος ἡμῶν ἐν τῇ χρυσῇ γῇ καθίζων ἐγράφε χρώματι τὰ ὀρνίθια, τὰ χρώματα ...


Ben-Hur Translation Page 30: Unclean!

Thanks for your help!

Previous pages.

Image of current page.

Part IV BenHur and the Christ


Pars ΙV
Benhur et Christus


Μέρος δ'
Ὁ Βενὼρ καὶ ὁ Χριστός


Even as Ben-Hur goes to Jerusalem, the people of that distant city are startled by a sudden proclamation.


Benhur vero Hierosolyma eunte, illius remotæ urbis homines inopinato edicto turbantur.


Τοῦ δὴ Βενὼρ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα ἰόντος, οἱ ἐκείνης τῆς μακρᾶς πόλεως ἄνθρωποι ἀπροσδοκήτῳ δόγματι ταράσσονται.


Read ...
Read more : Ben-Hur Translation Page 30: Unclean! | Views : 1168 | Replies : 1


Ben-Hur Translation Page 29: Victory

Thanks for your help!

Previous pages.

Image of current page.

Humble and silent, Ben-Hur accepts the crown of laurel and the tribute of the Roman consul.

Benhur, humilis et tacitus, accipit lauream coronam ac laudes a Romano consule.

Ὁ Βενὼρ, ταπεινὸς ὢν καὶ σιωπῶν, δέχεται τὸν δάφνινον στέφανόν τε καὶ τοὺς ἐπαίνους ἀπὸ τοῦ Ῥωμαίου ὑπάτου.

The stadium still rings with cheers in spite of the fact the the favorite has been defeated.

In circo ...
Read more : Ben-Hur Translation Page 29: Victory | Views : 1206 | Replies : 1


Inaugural Post — To Apollo

Hi all,

Being new here, I'd like to share with you a short poem I recently composed on the occasion of a visit to Delphi (an amazing experience!) in the style of Horace and the Sapphic meter. I hope that you might consider this a suitable first post!

To Apollo

Multa per montis iuga vectus ad te,
Phoebe caelestis, neque patris expers
fulminum et densis subito ruentis
nubibus imbris

ante iam mirans adytum ac vetustam ...
Read more : Inaugural Post — To Apollo | Views : 958 | Replies : 0


Ben-Hur Translation Page 28: The Fall of Messala

Previous pages.

Image of current page in English

Many thanks for your help!

With matchless skill and super-human strength Ben-Hur recovers control of his four, and urges them to greater speed. Almost abreast of Messala’s chariot, Ben-Hur turns his thundering steeds suddenly at a sharp angle.

Benhur autem quaternos incomparabili arte atque incredibili nixu in potestatem suam receptos concitat. Et pæne æquatus currui Messalæ, Benhur subito convertit equos tonantes.

Ὁ δὲ Βενὼρ τοὺς τέσσαρας ἀσυγκρίτῳ ...
Read more : Ben-Hur Translation Page 28: The Fall of Messala | Views : 1226 | Replies : 1


Τὰ τοῦ Στεφάνου ἑρμηνεύματα

Τὰ τοῦ Στεφάνου ἑρμηνεύματα

Image

Τὰ ἑρμηνεύματα τοῦ Στεφάνου, ὥσπερ τὰ ἄλλα ἑμηνεύματα, ἔχει τὸ κείμενον καὶ ἐν τῇ Ῥωμαϊκῇ καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ. Οἱ γὰρ πάλαι διδάσκαλοι τοῖς ἑρμηνεύμασιν ἐχρῶντο τοῦ ταύτας τὰς γλώσσας διδάσκειν. Ἐνταῦθα δὲ ἀναγιγνώσκω φωνῇ μεγάλῇ ἐκ τῶν τοῦ Στεφάνου ἑρμηνευμάτων τὴν ὁμιλίαν, καὶ τὰς Νικιαρίου ἐρωτήσεις καὶ ἀποκρίσεις, καὶ τὰς Καρφιλίδος , καὶ τὰς ἀποκρίσεις φρονίμων, καὶ τὰ παραγγέλματα ἐν Δελφοῖς παρὰ τοῦ Ἀπόλλωνος ἐπὶ τοῦ στύλου γεγραμμένα πλησίον ...
Read more : Τὰ τοῦ Στεφάνου ἑρμηνεύματα | Views : 985 | Replies : 0


The Presidency of Washington (ordinals)


τῷ πρώτῳ ἔτει τοῦ Γεωργοῦ Οὐάσσιγγτον1 τοῦ Ἄρχοντος ὄντος, Γεωργὸς Οὐάσσιγγτον κατέστησε πόλους κρίνας.
τοῖς δευτέροις ἔτεσι τοῦ Οὐάσσιγγτον τοῦ Ἄρχοντος ὄντος οἱ παρὰ ταῖς μεγάλαις λίμναις οἰκοῦντες ἐπιχώριοι ἐνίκησαν Ἁρμαρα2.
τοῖς τρίτοις ἔτεσι τοῦ Οὐάσσιγγτον τοῦ Ἄρχοντος ὄντος Διατρέχων Ἀστὴρ3 ἡγούμενος τοῖς παρὰ τοῖς μεγάλαις λίμναις οἰκοῦσι ἐπιχωρίοις ἐνίκησε.
φόρος ἐπὶ οἶνον ἐτέθη.
Ἁμιλτον4 ἐνίδρυσεν κατεσκεύασε πρωτὴν τράπεζαν5.
τοῖς τετάρτοις ἔτεσι τοῦ Οὐάσσιγγτον τοῦ Ἄρχοντος ὄντος καθαίρεσις βασιλέως ἐν Γαλατίᾳ ἐγένετο.
τοῖς πέμπτοις ...
Read more : The Presidency of Washington (ordinals) | Views : 973 | Replies : 0


Ben-Hur Translation Page 27: And They Are Off!

Previous pages.

Image of current page in English

Many thanks for your help!

One hundred thousand cheering spectators from all parts of the Roman empire crowd the stadium at Antioch on the afternoon of the great race.

Tempore magni certaminis pomeridiano centum millia ex omnibus sub Romano imperio locis spectatorum plaudentium stipant circum Antiocheum.

Τῆς τοῦ μεγάλου ἀγῶνος δείλης δέκα μύριοι ἐκ πάντων τῆς τῶν Ῥωμαίων βασιλείας τόπων θεαταὶ κροτοῦντες ἀναπληροῦσι τὸν Ἀντιόχειον ἱππόδρομον.

By ...
Read more : Ben-Hur Translation Page 27: And They Are Off! | Views : 1182 | Replies : 1


Ἤθικα τῶν πατέρων

Ὁ κάτω λόγος μετάφρασις τοῦ πρώτου κεφαλιοῦ τῶν "ἤθικων τῶν πατέρων" ἐστι, ἅ Ἑβραϊστῖ λέγεται "פרקי אבות" (κατὰ φωνήν· Πιρκεῖ Ἀβώτ, σημασία· τὰ κεφαλιά τῶν πατέρων"). Παρὰ τὰ ἑλληνικά ἐστι καὶ ὁ Ἑβραϊκός λόγος ὅν μετέγενκα ὧδε. Κατὰ τήνδε τὴν σελίδα κεῖται καὶ Ἀγγλικὴ μετάφρασις· http://www.sacred-texts.com/jud/sjf/sjf03.htm


(
א) משֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּיני,)
וּמְסָרָהּ לִיהוֹשֻׁעַ,
וִיהוֹשֻׁעַ לִזְקֵנִים,
וּזְקֵנִים לִנְבִיאִים,
וּנְבִיאִים מְסָרוּהָ לְאַנְשֵׁי כְנֶסֶת הַגְּדוֹלָה.
הֵם אָמְרוּ שְׁלשָׁה דְבָרִים,
• הֱווּ מְתוּנִים בַּדִּין,
• וְהַעֲמִידוּ תַלְמִידִים הַרְבֵּה, ...
Read more : Ἤθικα τῶν πατέρων | Views : 1590 | Replies : 3


The Archidamian War (practice with cases) - Ancient Greek


433 σῦν τῇ τῶν Ἀθηναίων ὠφελείᾳ, οἱ Κερκυραῖοι ἐνίκησαν τοὺς Κορινθίους.
Ἀθηναῖοι ἤρξατο πολιορκεῖν Ποτίδαιαν
432 τοῖς Σπαρτιάταις ἔδοξε πολεμεῖν τὰς Ἀθήναιας.
ὁ στόλος ὑπὸ τῶν Κορινθίων πεμφθέντες ὥς βοηθοῦντες Ποτιδαίᾳ ἐνικήθησαν.
431 οἱ Σπαρτιάται εἰσέβαλλον εἴς Ἀττικήν.
430 νόσος τις ἐν Ἀθηναὶς πολλούς διέφθειρα.
Ἀθῆναι ἐκράτησε Ποτιδαίᾳ.
429 Περικλῆς ὑπὸ τῆς νοσοῦ ἀπώλετο.
428 ἀπὸ τῶν Ἀθηναίων οἱ Μυτιλήνης ἄρχοντος ἀπέστησε.
427 ἔσωσε τὸν τῆς Μυτιλήνης λαὸν ναῦς ἐρέσασα ἐκ Ἀθηνῶν τῷ τοῦ ...
Read more : The Archidamian War (practice with cases) - Ancient Greek | Views : 1216 | Replies : 3


 

Login  •  Register


Statistics

Total posts 125641 • Total topics 15674 • Total members 4280