Textkit Logo

It is currently Sat Oct 25, 2014 4:17 pm

News News of Homeric Greek and Pharr's Homeric Greek - A Book For Beginners

Site map of Homeric Greek and Pharr's Homeric Greek - A Book For Beginners » Forum : Homeric Greek and Pharr's Homeric Greek - A Book For Beginners

Are you reading Homeric Greek or studying Homeric Greek with Pharr's Homeric Greek - A Book For Beginners? Here's where you can meet other Homeric Greek learners. Use this board for all things Homeric Greek.

My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 107

Index of lessons

Lesson 107

Odyssey passage exercise:

#390 ὡς δ' ὅτ' ἀνὴρ χαλκεὺς πέλεκυν μέγαν ἠὲ σκέπαρνον
#391 εἰν ὕδατι ψυχρῷ βάπτῃ μεγάλα ἰάχοντα
#392 φαρμάσσων· τὸ γὰρ αὖτε σιδήρου γε κράτος ἐστίν·
#393 ὣς τοῦ σίζ' ὀφθαλμὸς ἐλαϊνέῳ περὶ μοχλῷ.
#394 σμερδαλέον δὲ μέγ' ᾤμωξεν, περὶ δ' ἴαχε πέτρη,
#395 ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεθ'. αὐτὰρ ὁ μοχλὸν
#396 ἐξέρυσ' ὀφθαλμοῖο πεφυρμένον αἵματι πολλῷ.

Scanned verses:

#390 ω̄ς δ' ο̆τ' ᾰ|νη̄ρ χᾱ|λκεῡς πε̆λε̆|κῡν με̆γᾰν ...
Read more : My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 107 | Views : 543 | Replies : 0


My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 106

Index of lessons

Lesson 106

Odyssey passage exercise:

#382 οἱ μὲν μοχλὸν ἑλόντες ἐλάϊνον, ὀξὺν ἐπ᾽ ἄκρῳ,
#383 ὀφθαλμῷ ἐνέρεισαν· ἐγὼ δ᾽ ἐφύπερθεν ἐρεισθεὶς
#384 δίνεον, ὡς ὅτε τις τρυπᾷ δόρυ νήϊον ἀνὴρ
#385 τρυπάνῳ, οἱ δέ τ᾽ ἔνερθεν ὑποσσείουσιν ἱμάντι
#386 ἁψάμενοι ἑκάτερθε, τὸ δὲ τρέχει ἐμμενὲς αἰεί.
#387 ὣς τοῦ ἐν ὀφθαλμῷ πυριήκεα μοχλὸν ἑλόντες
#388 δινέομεν, τὸν δ᾽ αἷμα περίρρεε θερμὸν ἐόντα.
#389 πάντα δέ οἱ βλέφαρ᾽ ἀμφὶ καὶ ὀφρύας εὗσεν ἀϋτμὴ ...
Read more : My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 106 | Views : 645 | Replies : 0


My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 105

Lesson 105

Index of lessons

Odyssey passage exercise:

#232 ἦ, καὶ ἀνακλινθεὶς πέσεν ὕπτιος, αὐτὰρ ἔπειτα
#233 κεῖτ' ἀποδοχμώσας παχὺν αὐχένα, κὰδ' δέ μιν ὕπνος
#234 ᾕρει πανδαμάτωρ· φάρυγος δ' ἐξέσσυτο οἶνος
#235 ψωμοί τ' ἀνδρόμεοι· ὁ δ' ἐρεύγετο οἰνοβαρείων.
#236 καὶ τότ' ἐγὼ τὸν μοχλὸν ὑπὸ σποδοῦ ἤλασα πολλῆς,
#237 εἷος θερμαίνοιτο· ἔπεσσι δὲ πάντας ἑταῖρους
#238 θάρσυνον, μὴ τίς μοι ὑποδδείσας ἀναδύη.
#239 ἀλλ' ὅτε δὴ τάχ' ὁ μοχλὸς ἐλάϊνος ἐν πυρὶ μέλλεν ...
Read more : My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 105 | Views : 601 | Replies : 0


My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 104

Index of lessons

Lesson 104

Odyssey passage exercise:

#223 αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλωπα περὶ φρένας ἤλυθεν οἶνος,
#224 καὶ τότε δὴ μιν ἔπεσσι προσηύδων μειλιχίοσι·
#225 "Κύκλωψ εἰρωτᾷς μ' ὄνομα κλυτόν; αὐτὰρ ἐγώ τοι
#226 ἐξερέω· συ δέ μοι δὸς ξείνιον ὥς περ ὑπέστης.
#227 Oὖτις ἐμοὶ γ' ὄνομα· Οὔτιν δέ με Κικλήσκουσι
#228 μήτηρ ἠδὲ πατὴρ ἠδ' ἄλλοι πάντες ἑταῖροι."
#229 ὣς ἐφάμην, ὁ δὲ μ' αὐτίκ' ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ·
#230 "Οὔτιν ἐγὼ πύματον ἔδομαι ...
Read more : My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 104 | Views : 628 | Replies : 0


My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 103

Index of lessons

Lesson 103

Odyssey passage exercise:

#214 ὣς ἐφάμην, ὁ δὲ δέκτο καὶ ἔκπιεν· ἥσατο δ' αἰνῶς
#215 ἡδὺ πότον πίνων καὶ μ' ᾔτεε δεύτερον αὖτις·
#216 "δός μοι ἔτι πρόφρων καὶ μοι τεὸν οὔνομα εἰπὲ
#217 αὐτίκα νῦν, ἵνα τοι δῶ ξείνιον, ᾧ κε σὺ χαίρῃς.
#218 καὶ γὰρ Κυκλώπεσσι φέρει ξείδωρος ἄρουσα
#219 οἶνον ἐριστάφυλον, καὶ σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει·
#220 ἀλλὰ τόδ' ἀμβροσίης καὶ νέκταρος ἐστιν ἀπορρώξ."
#221 ὣς ἔφατ'· ...
Read more : My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 103 | Views : 595 | Replies : 0


My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 102

Index of lessons

Lesson 102 (review)

A.

1. they paid = τ(ε)ίσαν
2. standing by (aor. masc. sg. dat.) = παράσταντι
3. ἀνώγεα = I had command (plupf. 1st. sg. act.)
4. mast: dat. pl = ἱστοῖσι
5. ἄψ = back, back again

B.

1. In line 121, explain πέμωειας = optative of expectation.
2. In line 206, identify προσηύδων = pres. act. part. nom. sg. masc.
3. Translate πίε οἶνον = drink wine! / ...
Read more : My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 102 | Views : 611 | Replies : 0


My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 101

Index of lessons

Lesson 101

Odyssey passage exercise

#206 καὶ τοτ' ἐγὼ Κύκλωπα προσηύδων ἄγχι παραστάς,
#207 κισσύβιον μετὰ χερσὶν ἔχων μέλανος οἴνοιο·
#208 "Κύκλωψ, τῆ, πίε οἶνον, ἐπεὶ φάγες ἀνδρόμεα κρέα,
#209 ὄφρ' εἰδῇς, oἷόν τι ποτὸν τόδε νηῦς ἐκεκεύθει
#210 ἡμετέρη· σοι δ' αὖ λοιβὴν φέρον, εἴ μ´ ἐλεήσας
#211 οἴκαδε πέμψειας· σύ δὲ μαίνεαι οὐκέτ' ἀνεκτῶς.
#212 σχέτλιε, πῶς κέν τίς σε καὶ ὕστερον ἄλλος ἵκοιτο
#213 ἀνθρώπων πολέων; ἐπεὶ οὐ κατὰ ...
Read more : My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 101 | Views : 575 | Replies : 0


My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 100

Index of lessons

Lesson 100

Odyssey passage exercise:

#197 ἑσπέριος δ´ ἦλθεν καλλίτριχα μῆλα νομεύων·
#198 αὐτίκα δ´ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλασε πίονα μῆλα,
#199 πάντα μάλ´, οὐδέ τι λεῖπε βαθείης ἔντοθεν αὐλῆς,
#200 ἤ τι ὀϊσάμενος, ἤ καὶ θεὸς ὣς ἐκέλευσεν.
#201 αὐτὰρ ἔπειτ´ ἐπέθηκε θυρεὸν μέγαν ὑψόσ´ ἀείρας·
#202 ἐζόμενος δ´ ἤμελγεν ὄϊς καὶ μηκάδας αἶγας,
#203 πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ´ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ
#204 αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ὰ ...
Read more : My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 100 | Views : 637 | Replies : 0


My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 99

Index of lessons

Lesson 99

Odyssey passage exercise

#188 οἱ δ´ ὁμαλὸν ποίησαν· ἐγὼ δ´ ἐθόωσα παραστὰς
#189 ἄκρον, ἄφαρ δὲ λάβων ἐπυράκτεον ἐν πυρὶ κηλέῳ.
#190 καὶ τὸ μεν εὖ κατέθηκα κατακρύψας ὑπὸ κόπρῳ,
#191 ἥ ῥα κατὰ σπείους κέκυτο μεγάλ´ ἤλιθα πολλή·
#192 αὐτὰρ τοὺς ἄλλους κλήρῳ πεπαλέσθαι ἄνωγον
#193 ὅς τις τολμήσειεν ἐμοὶ σὺν μοχλὸν ἀείρας
#194 τρῖψαι ἐν ὀφθαλμῷ ὅτε τὸν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι.
#195 οἱ δ´ ἔλαχον, τοὺς ἄν κε ...
Read more : My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 99 | Views : 574 | Replies : 0


My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 98

Index of lessons

Lesson 98

Odyssey passage exercise:

#179 ἥδε δὲ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
#180 Κύκλωπος γὰρ ἔκειτο μέγα ῥόπαλον παρὰ σηκῷ,
#181 χλωρὸν ἐλαΐνεον· τὸ μὲν ἔκταμεν, ὄφρα φοροίη
#182 αὐανθέν. τὸ μὲν ἄμμες εΐσκομεν εἰσορὸωντες
#183 ὅσσον θ´ ἱστὸν νηὸς ἐεικοσόροιο μελαίνης,
#184 φότριδος εὐρείης, ἥ τ´ ἐκπεράᾳ μέγα λαῖτμα·
#185 τόσσον ἔην μῆκος, τόσσον τάχος εἰσοράασθαι.
#186 τοῦ μὲν ὅσον τ´ ὄργυιαν ἐγὼν ἀπέκοψα παραστὰς
#187 καὶ παρέθηχ´ ἑτάροισιν, ...
Read more : My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 98 | Views : 588 | Replies : 0


 

Login  •  Register


Statistics

Total posts 101933 • Total topics 13029 • Total members 18136