Textkit Logo

It is currently Fri Oct 09, 2015 6:48 am

News News of Homeric Greek and Pharr's Homeric Greek - A Book For Beginners

Site map of Homeric Greek and Pharr's Homeric Greek - A Book For Beginners » Forum : Homeric Greek and Pharr's Homeric Greek - A Book For Beginners

Are you reading Homeric Greek or studying Homeric Greek with Pharr's Homeric Greek - A Book For Beginners? Here's where you can meet other Homeric Greek learners. Use this board for all things Homeric Greek.

My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 113

Index of lessons

Lesson 112

Odyssey passage exercise:

#424 ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
#425 ἄρσενες οἴιες ἦσαν ἐϋτρεφέες, δασύμαλλοι,
#426 καλοί τε μεγάλοι τε, ἰοδνεφὲς εἶρος ἔχοντες·
#427 τοὺς ἀκέων συνέεργον ἐϋστρεφέεσσι λύγοισιν,
#428 τῇς ἔπι Κύκλωψ εὗδε πέλωρ, ἀθεμίστια εἰδώς,
#429 σύντρεις αἰνύμενος· ὁ μὲν ἐν μέσῳ ἄνδρα φέρεσκε,
#430 τὼ δ᾽ ἑτέρω ἑκάτερθεν ἴτην σώοντες ἑταίρους.

Scanned verses:

#424 η̄δε̆ δε̆ | μοῑ κᾰτᾰ | θῡμο̆ν ᾰ|ρῑστη̄ | φαῑνε̆το̆ ...
Read more : My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 113 | Views : 981 | Replies : 2


My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 111

Index of lessons

Lesson 111

Odyssey passage exercise:

#415 Κύκλωψ δὲ στενάχων τε καὶ ὠδίνων ὀδύνῃσι
#416 χερσὶ ψηλαφόων ἀπὸ μὲν λίθον εἷλε θυράων,
#417 αὐτὸς δ᾽ εἰνὶ θύρῃσι καθέζετο χεῖρε πετάσσας,
#418 εἴ τινά που μετ᾽ ὄεσσι λάβοι στείχοντα θύραζε·
#419 οὕτω γάρ πού μ᾽ ἤλπετ᾽ ἐνὶ φρεσὶ νήπιον εἶναι.
#420 αὐτὰρ ἐγὼ βούλευον, ὅπως ὄχ᾽ ἄριστα γένοιτο,
#421 εἴ τιν᾽ ἑταίροισιν θανάτου λύσιν ἠδ᾽ ἐμοὶ αὐτῷ
#422 εὑροίμην· πάντας δὲ δόλους καὶ μῆτιν ...
Read more : My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 111 | Views : 822 | Replies : 1


My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 110

Index of lessons

Lesson 110

Odyssey passage exercise:

#407 τοὺς δ' αὖτ' ἐξ ἄντρου προσέφη κρατερὸς Πολύφημος·
#408 "ὦ φίλοι, Οὖτίς με κτείνει δόλῳ οὐδὲ βίηφιν."
#409 οἱ δ' ἀπαμειβόμενοι ἔπεα πτερόεντ' ἀγόρευον·
#410 "εἰ μὲν δὴ μή τίς σε βιάζεται οἶον ἐόντα,
#411 νοῦσόν γ' οὔ πως ἔστι Διὸς μεγάλου ἀλέασθαι,
#412 ἀλλὰ σύ γ' εὔχεο πατρὶ Ποσειδάωνι ἄνακτι."
#413 ὣς ἄρ' ἔφαν ἀπιόντες, ἐμὸν δ' ἐγέλασσε φίλον κῆρ,
#414 ὡς ὄνομ' ἐξαπάτησεν ἐμὸν ...
Read more : My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 110 | Views : 1179 | Replies : 2


My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 109

Index of lessons

Lesson 109

Odyssey passage exercise:

#398 τὸν μὲν ἔπειτ' ἔρριψεν ἀπὸ ἕο χερσὶν ἀλύων,
#399 αὐτὰρ ὁ Κύκλωπας μεγάλ' ἤπυεν, οἵ ῥά μιν ἀμφὶς
#400 ᾤκεον ἐν σπήεσσι δι' ἄκριας ἠνεμοέσσας.
#401 οἱ δὲ βοῆς ἀίοντες ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος,
#402 ἱστάμενοι δ' εἴροντο περὶ σπέος ὅττι ἑ κήδοι:
#403 "τίπτε τόσον, Πολύφημ', ἀρημένος ὧδ' ἐβόησας
#404 νύκτα δι' ἀμβροσίην καὶ ἀύπνους ἄμμε τίθησθα;
#405 ἦ μή τίς σευ μῆλα βροτῶν ἀέκοντος ἐλαύνει; ...
Read more : My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 109 | Views : 764 | Replies : 0


My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 108

Index of lessons

Lesson 108

A.

1. name: dat. pl. = ὄνομα ὀνόματος
2. ἅψαι = to catch fire; to fasten
3. before = πρόσθεν
4. vapor: gen. pl = ἀϋτμὰων
5. τάχα = quickly
6. thick: n. pl. acc. = παχέα
7. ὀφρύων = of the eyebrows

B.

1. Translate ἥσατο δ' αἰνῶς = he was greatly pleased.
2. In line 215, identify ᾔτεε = he asked (augmented αἰτέε).
3. In line 219, explain ...
Read more : My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 108 | Views : 712 | Replies : 0


My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 107

Index of lessons

Lesson 107

Odyssey passage exercise:

#390 ὡς δ' ὅτ' ἀνὴρ χαλκεὺς πέλεκυν μέγαν ἠὲ σκέπαρνον
#391 εἰν ὕδατι ψυχρῷ βάπτῃ μεγάλα ἰάχοντα
#392 φαρμάσσων· τὸ γὰρ αὖτε σιδήρου γε κράτος ἐστίν·
#393 ὣς τοῦ σίζ' ὀφθαλμὸς ἐλαϊνέῳ περὶ μοχλῷ.
#394 σμερδαλέον δὲ μέγ' ᾤμωξεν, περὶ δ' ἴαχε πέτρη,
#395 ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεθ'. αὐτὰρ ὁ μοχλὸν
#396 ἐξέρυσ' ὀφθαλμοῖο πεφυρμένον αἵματι πολλῷ.

Scanned verses:

#390 ω̄ς δ' ο̆τ' ᾰ|νη̄ρ χᾱ|λκεῡς πε̆λε̆|κῡν με̆γᾰν ...
Read more : My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 107 | Views : 697 | Replies : 0


My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 106

Index of lessons

Lesson 106

Odyssey passage exercise:

#382 οἱ μὲν μοχλὸν ἑλόντες ἐλάϊνον, ὀξὺν ἐπ᾽ ἄκρῳ,
#383 ὀφθαλμῷ ἐνέρεισαν· ἐγὼ δ᾽ ἐφύπερθεν ἐρεισθεὶς
#384 δίνεον, ὡς ὅτε τις τρυπᾷ δόρυ νήϊον ἀνὴρ
#385 τρυπάνῳ, οἱ δέ τ᾽ ἔνερθεν ὑποσσείουσιν ἱμάντι
#386 ἁψάμενοι ἑκάτερθε, τὸ δὲ τρέχει ἐμμενὲς αἰεί.
#387 ὣς τοῦ ἐν ὀφθαλμῷ πυριήκεα μοχλὸν ἑλόντες
#388 δινέομεν, τὸν δ᾽ αἷμα περίρρεε θερμὸν ἐόντα.
#389 πάντα δέ οἱ βλέφαρ᾽ ἀμφὶ καὶ ὀφρύας εὗσεν ἀϋτμὴ ...
Read more : My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 106 | Views : 852 | Replies : 0


My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 105

Lesson 105

Index of lessons

Odyssey passage exercise:

#232 ἦ, καὶ ἀνακλινθεὶς πέσεν ὕπτιος, αὐτὰρ ἔπειτα
#233 κεῖτ' ἀποδοχμώσας παχὺν αὐχένα, κὰδ' δέ μιν ὕπνος
#234 ᾕρει πανδαμάτωρ· φάρυγος δ' ἐξέσσυτο οἶνος
#235 ψωμοί τ' ἀνδρόμεοι· ὁ δ' ἐρεύγετο οἰνοβαρείων.
#236 καὶ τότ' ἐγὼ τὸν μοχλὸν ὑπὸ σποδοῦ ἤλασα πολλῆς,
#237 εἷος θερμαίνοιτο· ἔπεσσι δὲ πάντας ἑταῖρους
#238 θάρσυνον, μὴ τίς μοι ὑποδδείσας ἀναδύη.
#239 ἀλλ' ὅτε δὴ τάχ' ὁ μοχλὸς ἐλάϊνος ἐν πυρὶ μέλλεν ...
Read more : My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 105 | Views : 831 | Replies : 0


My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 104

Index of lessons

Lesson 104

Odyssey passage exercise:

#223 αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλωπα περὶ φρένας ἤλυθεν οἶνος,
#224 καὶ τότε δὴ μιν ἔπεσσι προσηύδων μειλιχίοσι·
#225 "Κύκλωψ εἰρωτᾷς μ' ὄνομα κλυτόν; αὐτὰρ ἐγώ τοι
#226 ἐξερέω· συ δέ μοι δὸς ξείνιον ὥς περ ὑπέστης.
#227 Oὖτις ἐμοὶ γ' ὄνομα· Οὔτιν δέ με Κικλήσκουσι
#228 μήτηρ ἠδὲ πατὴρ ἠδ' ἄλλοι πάντες ἑταῖροι."
#229 ὣς ἐφάμην, ὁ δὲ μ' αὐτίκ' ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ·
#230 "Οὔτιν ἐγὼ πύματον ἔδομαι ...
Read more : My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 104 | Views : 791 | Replies : 0


My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 103

Index of lessons

Lesson 103

Odyssey passage exercise:

#214 ὣς ἐφάμην, ὁ δὲ δέκτο καὶ ἔκπιεν· ἥσατο δ' αἰνῶς
#215 ἡδὺ πότον πίνων καὶ μ' ᾔτεε δεύτερον αὖτις·
#216 "δός μοι ἔτι πρόφρων καὶ μοι τεὸν οὔνομα εἰπὲ
#217 αὐτίκα νῦν, ἵνα τοι δῶ ξείνιον, ᾧ κε σὺ χαίρῃς.
#218 καὶ γὰρ Κυκλώπεσσι φέρει ξείδωρος ἄρουσα
#219 οἶνον ἐριστάφυλον, καὶ σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει·
#220 ἀλλὰ τόδ' ἀμβροσίης καὶ νέκταρος ἐστιν ἀπορρώξ."
#221 ὣς ἔφατ'· ...
Read more : My answers to Schoder & Horrigan course, Lesson 103 | Views : 748 | Replies : 0


 

Login  •  Register


Statistics

Total posts 108287 • Total topics 13676 • Total members 20213