Textkit Logo

It is currently Sun Sep 25, 2016 2:06 pm

News News of Learning Greek

Site map of Learning Greek » Forum : Learning Greek

Here you can discuss all things Ancient Greek. Use this board to ask questions about grammar, discuss learning strategies, get help with a difficult passage of Greek, and more.

Anabasis 7.6.36

ἀλλ᾽ ἔχετε μέν με οὔτε φεύγοντα λαβόντες οὔτε ἀποδιδράσκοντα: ἢν δὲ ποιήσητε ἃ λέγετε, ἴστε ὅτι ἄνδρα κατακεκονότες ἔσεσθε πολλὰ μὲν δὴ πρὸ ὑμῶν ἀγρυπνήσαντα, πολλὰ δὲ σὺν ὑμῖν πονήσαντα καὶ κινδυνεύσαντα καὶ ἐν τῷ μέρει καὶ παρὰ τὸ μέρος, θεῶν δ᾽ ἵλεων ὄντων καὶ τρόπαια βαρβάρων πολλὰ δὴ σὺν ὑμῖν στησάμενον, ὅπως δέ γε μηδενὶ τῶν Ἑλλήνων πολέμιοι γένησθε, πᾶν ὅσον ἐγὼ ἐδυνάμην πρὸς ὑμᾶς διατεινάμενον.


κατακεκονότες ἔσεσθε -- future perfect

πολλὰ...ἀγρυπνήσαντα/πονήσαντα/κινδυνεύσαντα/στησάμενον -- πολλὰ ...
Read more : Anabasis 7.6.36 | Views : 422 | Replies : 1


Kühn's Galen Opera Omina (Medicorum Græcorum)

This is often used in LSJ (cited as Gal. + volume and page), and if you don't have access to the TLG, it might be hard to get a hold of online. Here are the volumes that I've found on archive.org and Google books.

EDIT: I have now found them all. See especially the Hathi Trust link on volume 24 for alternate locations, if some of the links go down. Half of the surviving literature ...
Read more : Kühn's Galen Opera Omina (Medicorum Græcorum) | Views : 574 | Replies : 5


anabasis 1.8.22 τὸ

I can't work out what the τὸ between ἔχοντες and αὑτῶν. Any suggestions?

καὶ πάντες δ᾽ οἱ τῶν βαρβάρων ἄρχοντες μέσον ἔχοντες τὸ αὑτῶν ἡγοῦνται, νομίζοντες οὕτω καὶ ἐν ἀσφαλεστάτῳ εἶναι, ἢν ᾖ ἡ ἰσχὺς αὐτῶν ἑκατέρωθεν, καὶ εἴ τι παραγγεῖλαι χρῄζοιεν, ἡμίσει ἂν χρόνῳ αἰσθάνεσθαι τὸ στράτευμα.

And my over-literal translation:

And all those of the barbarians leading the middle of their own hold, thinking thus both in the mosst secure place ...
Read more : anabasis 1.8.22 τὸ | Views : 555 | Replies : 8


reprints!

for the first time i bought one of those scanned, newly-bound, paperback versions of a long out o' print book (here, anabasis 1-4, goodwin/hadley), the ones that warn of scanning errors up front. it arrived today.

the ads suggest that they are coming from somewhere out of india (?), but the volume itself is remarkably free of modern information. it seems impossible to tell who did it (although there is a rather charming accidental (or ...
Read more : reprints! | Views : 599 | Replies : 5


Other Early Christian Gospels

***this is posted in the wrong forum, should be in Koine ... Mounce, etc. ***

I am currently using a library (Univ. Puget Sound) copy of Other Early Christian Gospels, Andrew E. Bernhard, T&T Clark 2006. Yesterday I started looking at p.oxy 840, which has some intriguing content not found in the canonical gospels. Some of the vocabulary isn't found anywhere in the New Testament. The comments about purification are somewhat similar but not identical ...
Read more : Other Early Christian Gospels | Views : 444 | Replies : 1


Herodotus 4.163, ἐστάλη

ὁ δὲ Ἀρκεσίλεως τοῦτον τὸν χρόνον ἐὼν ἐν Σάμῳ συνήγειρε πάντα ἄνδρα ἐπὶ γῆς ἀναδασμῷ· συλλεγομένου δὲ στρατοῦ πολλοῦ, ἐστάλη ἐς Δελφοὺς Ἀρκεσίλεως χρησόμενος τῷ χρηστηρίῳ περὶ κατόδου.

ἐστάλη, in all likelihood, means something like "journeyed", and this is how both the Budé and the TLG translation render it. LSJ, s.v. στέλλω II.1. also gives "Med. and Pass., set out, or (esp. in aor. 2 Pass.) journey".

Landmark Herodotus translates, however "he sent to Delphi ...
Read more : Herodotus 4.163, ἐστάλη | Views : 960 | Replies : 13


Euthyphro 4e4

σὺ δὲ δὴ πρὸς Διός, ὦ Εὐθύφρων, οὑτωσὶ ἀκριβῶς οἴει ἐπίστασθαι περὶ τῶν θείων ὅπῃ ἔχει, καὶ τῶν ὁσίων τε καὶ ἀνοσίων, ὥστε τούτων οὕτω πραχθέντων ὡς σὺ λέγεις, οὐ φοβῇ δικαζόμενος τῷ πατρὶ ὅπως μὴ αὖ σὺ ἀνόσιον πρᾶγμα τυγχάνῃς πράττων;


"But do you, indeed by God, Eythyphro, in this way think that you accurately know about heavenly things, what manner they are, and about the sacred and profane, that these being practiced like ...
Read more : Euthyphro 4e4 | Views : 840 | Replies : 11


Herodotus 4.145.2

τῶν ἐκ τῆς Ἀργοῦς ἐπιβατέων παίδων παῖδες ἐξελασθέντες ὑπὸ Πελασγῶν τῶν ἐκ Βραυρῶνος ληισαμένων τὰς Ἀθηναίων γυναῖκας, ὑπὸ τούτων ἐξελασθέντες ἐκ Λήμνου οἴχοντο πλέοντες ἐς Λακεδαίμονα, ἱζόμενοι δὲ ἐν τῷ Τηϋγέτῳ πῦρ ἀνέκαιον.

The preposition ἐκ bothers me a bit. Does τῶν ἐκ τῆς Ἀργοῦς ἐπιβατέων παίδων παῖδες literally mean "the children of the children (=descendents) out of the embarkers of the Argos"? Is it usual to use the preposition ἐκ like this to indicate ...
Read more : Herodotus 4.145.2 | Views : 714 | Replies : 9


Dickey's Greek Prose Composition

hopefully this is the right forum, but i was informed yesterday by one amazon (not that kind) that eleanor dickey's an introduction to the analysis and composition of greek prose will be shipped on june 30. i am looking most forward to this book (which i ordered in 2015), and suspect that it will be of great help to me. she's seems like one serious scholar. a great weekend to all!
Read more : Dickey's Greek Prose Composition | Views : 1958 | Replies : 35


Another example of ordinal + αὐτός, "himself and x-1 others"

Plato, Apology of Socrates, 32c-d:

ἐπειδὴ δὲ ὀλιγαρχία ἐγένετο, οἱ τριάκοντα αὖ μεταπεμψάμενοί με πέμπτον αὐτὸν εἰς τὴν θόλον προσέταξαν ἀγαγεῖν ἐκ Σαλαμῖνος Λέοντα τὸν Σαλαμίνιον ἵνα ἀποθάνοι, οἷα δὴ καὶ ἄλλοις ἐκεῖνοι πολλοῖς πολλὰ προσέταττον, βουλόμενοι ὡς πλείστους ἀναπλῆσαι αἰτιῶν. τότε μέντοι ἐγὼ οὐ λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ αὖ ἐνεδειξάμην ὅτι ἐμοὶ θανάτου μὲν μέλει, εἰ μὴ ἀγροικότερον ἦν εἰπεῖν, οὐδ᾽ ὁτιοῦν, τοῦ δὲ μηδὲν ἄδικον μηδ᾽ ἀνόσιον ἐργάζεσθαι,τούτου δὲ τὸ πᾶν μέλει. ἐμὲ γὰρ ...


 

Login  •  Register


Statistics

Total posts 117596 • Total topics 14617 • Total members 19826