Textkit Logo

It is currently Sun Aug 28, 2016 7:12 am

News News of The Agora

Site map of The Agora » Forum : The Agora

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.

Colloquendi formulae: tabula undevicesima

TABULA UNDEVICESIMA
ΠΙΝΑΞ Ο ΕΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΣ

Explaining, making a difficulty clear. Explanare, difficultatem aperire. Ἐξηγεῖσθαι, δυσκολίαν διασαφηνίζειν.

What does that word mean? Quid valet (sonat) illa vox? Τί σημαίνει ἐκεῖνο τὸ ῥῆμα;

What is the meaning of this word? What does this word stand for? Quaenam est hujus vocabuli notio? Quae notio subjecta est huic voci? Quid hoc verbi est? Τί δύναται τοῦτο τὸ ῥῆμα; Τίς ἐστι ταύτης τῆς φωνῆς ὑπόσχεσις;

Let’s examine this ...
Read more : Colloquendi formulae: tabula undevicesima | Views : 914 | Replies : 0


Colloquendi formulae: Tabula duodevicesima

TABULA DUODEVICESIMA
ΠΙΝΑΞ Ο ΟΓΔΟΟΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΣ

Looking, noticing, observing. Videre, animadvertere, observare. Ὁρᾶν, καθορᾶν, παρατηρεῖν.

Look at me. Converte ora et oculos in me (ad me). Ἐμοὶ ἀντίβλεπε.

Look what are you doing. Vide quid agas. Σκόπει τί πράττεις.

Be careful and don’t ruin anything. Vide ne quid imprudens ruas. Σκόπει μή τι καταβάλλῃς.

Look at your audience. Admove vultum ad auditores. Ἀπόβλεπε εἰς τοὺς ἀκούστας.

Look how he walks. Vide ut incedit. ...
Read more : Colloquendi formulae: Tabula duodevicesima | Views : 915 | Replies : 0


Colloquendi formulae: Tabula septima decima

TABULA SEPTIMA DECIMA
ΠΙΝΑΞ Ο ΕΒΔΟΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΣ

Listening attentively to, paying attention. Attente audire, animum attendere. Τὸν νοῦν (τὴν διάνοιαν) προσέχειν

Listen attentively! Erigite aures. Τὰ ὦτα δίδοτε (ἀναπετάννυτε).

Lend an ear and listen to me. Admove aurem et subausculta. Παράβαλλε τὸ οὖς καὶ ὑπακρῶ (< ὑπακροάομαι).

Listen to my words. Attendite me dicentem. Τοῖς ἐμοῦ λόγοις προσέχετε.

Listen to my request. Quid petam, animo attendite. Τὸν νοῦν τῇ μου αἰτήσει προσέχετε.

To ...
Read more : Colloquendi formulae: Tabula septima decima | Views : 926 | Replies : 0


Colloquendi formulae: Tabula sexta decima

TABULA SEXTA DECIMA
ΠΙΝΑΞ Ο ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΣ

Arguments, accusations, apologies. Altercatio, accusationes, excusationes. Ἀμφισβήτησις (φιλονεικία), ἐγκλήσεις, ἀπολογίαι (προφάσεις).

What’s the point of this quarrel? Quorsum (quorsus) haec disputatio (indignatio)? Τοῦ δ’ ἕνεκα αὕτη ἡ διάλεξις (ἀγανάκτησις);

What is the argument about? Quid est argumentum querelae? Τί ἐστιν ἀμφισβήτημα;

They argue as if they were children. Altercantur inter se puerorum ritu. Πρὸς ἀλλήλους διαμφισβητοῦσι τῶν παιδίσκων τρόπον.

Don’t cry. Omitte lacrimas. Ἄφες τὰ δάκρυα.

He ...
Read more : Colloquendi formulae: Tabula sexta decima | Views : 941 | Replies : 0


Colloquendi formulae: Tabula quinta decima

TABULA QUINTA DECIMA
ΠΙΝΑΞ Ο ΠΕΜΠΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΣ

On some games. De variis ludis. Περὶ τῶν ποικίλων παιδιῶν.

Would you play something? Placetne tibi ludere? Ἆρά σοι ἀρέσκει παίζειν;

Let’s play together. Inter nos ludamus. Συμπαίζωμεν.

How much will we bet on the game? Qua sponsione vis ludere? Τίνι ἐγγυήσει παίζειν βούλει;

To win the bet. Sponsione (sponsionem) vincere. Τῆς ἐγγυήσεως ἐπικρατεῖν.

I accept the condition. Condicionem non respuo. Ὁμολογίᾳ συντίθεμαι.

I concede the ...
Read more : Colloquendi formulae: Tabula quinta decima | Views : 1001 | Replies : 0


Colloquendi formulae: Tabula quarta decima

TABULA QUARTA DECIMA
ΠΙΝΑΞ Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΣ

Selling, buying, paying. Vendere, emere, solvere. Πωλεῖν, ὠνεῖσθαι, ἐκτίνειν.

To sell in an auction. Per praeconem (auctione) vendere. Δημιοπράττειν.

To ask how much a thing costs. Mercis pretium exquirere. Τὴν τιμὴν πυνθάνεσθαι.

How much does this cost? Quanti est hoc? Quanti hoc venit (constat)? Πόσου τοῦτο (πωλεῖται);

How much do you sell this for? Quanti hoc judicas (aestimas)? Πόσου τοῦτο πωλεῖς;

At what price was this sold? ...
Read more : Colloquendi formulae: Tabula quarta decima | Views : 985 | Replies : 0


τί δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν ὑπὲρ τῆς Συρίας?

Markos wrote:χαῖρε, ἄριστε. οἶδα τὸν μὲν ἄρχοντα τῆς γῆς σου (λέγω δὴ τὸν Δαυιδ Καμερον) θέλει σὺν τοῖς ὅπλοις τὴν Συρίαν ἐπιτίθεσθαι. ὁ δὲ λαός ὁ Βρεταννικὸς οὐ θέλει τοῦτο ποιῆσαι. τί δὲ σὺ λέγεις? τί δὲ δοκεῖ σοί? τίς δὲ σή γνώμη περὶ τούτων?


νῦν νομίζω Βρεταννικὸς ὢν αἰσχύνη εἶναι. οὐδέποτε διδωμι τὸν ψῆφον τὴν τοῦ Καμερου στασιν, μέντοι Καμερον ἔδειξα αὐτὸν ἀγαθὸς εἶναι αλλὰ Μιλιβανδ ἔδειξα αὐτὸν πανοῦργος καὶ χειρὰς εἶναι. ...


λαλῶμεν περὶ τῇ πρὸς Γαλάτας

Galatians 1:1 Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων οὐδὲ δι' ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν...


1. τί ἐστιν Παῦλος?

2. τίς ἔπεμψε Παῦλον?

3. τίνες οὐκ ἔπεμψαν Παῦλον?

4. τίς Ἰησοῦν ἤγειρε?

5. τίνα Θεὸς ἀνέστησε?

6. τίς ἐκ νεκρῶν ἀνέστη?

νομίζω ὅτι εὐρίσκομεν τὸ "ἐγείραντος" ἀντὶ τοῦ "εγείροντος" δίοτι ταχέως ἀνέστησε τὸν Ἰησοῦν ὁ Θεός. σύμφης δὴ σύ?
Read more : λαλῶμεν περὶ τῇ πρὸς Γαλάτας | Views : 8328 | Replies : 36


Colloquendi formulae: Tabula tertia decima

TABULA TERTIA DECIMA
ΠΙΝΑΞ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟΣ

Evening, night, sleep. Vesper, nox, somnus. Ἡ ἑσπέρα, ἡ νύξ, ὁ ὕπνος.

The sun has set. Occidit sol. Sol ad occasum abscessit. Ὁ ἥλιος κατέδυ (ἔδυ).

At sunrise. Oriente sole. Sub ortum solis. Ἅμ’ ἡλίῳ ἀνέχοντι. Ἡλίου ἀνατέλλοντος.

At sunset. Occidente sole. Sub occasum solis. Ἐπὶ δύσιν. Ἡλίου κλίνοντος. Ἡλίου δύοντος.

At the time of the first sleep, at dark night. Nocte concubia. Νυκτὸς βαθείας (ἀκμαζούσης). ...
Read more : Colloquendi formulae: Tabula tertia decima | Views : 2194 | Replies : 2


Colloquendi formulae: Tabula duodecima

TABULA DUODECIMA
ΠΙΝΑΞ Ο ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ

Feasts, banquets, meals. De conviviis seu epulis. Περὶ τῶν συμποσίων καὶ τῶν ἐστιάσεων.

Have you had your meal (lunch)? —No. Not yet. Prandistine? — Minime (nequaquam). Nondum. Ἆρ’ ἠρίστησας; —Οὐδαμῶς (οὔτοι). Οὔπω (οὐδέπω).

Since when haven’t you had some food? Quam pridem (quam dudum) non edisti? Ἐκ πόσου χρόνου οὐκ ἔφαγες;

I have promised Francis to go and have a meal at his house. Francisco cenam condixi. Francisco ad cenam ...
Read more : Colloquendi formulae: Tabula duodecima | Views : 1980 | Replies : 0


 

Login  •  Register


Statistics

Total posts 116926 • Total topics 14553 • Total members 19693