Textkit Logo

It is currently Sat Jun 23, 2018 12:24 pm

News News of The Agora

Site map of The Agora » Forum : The Agora

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.

Τίς τὴν ἴδιαν Xριστοῦ Γενεθλίῳ παράδοσιν ἔχεις;

Ἡ μήτηρ ἐμὴ τὴν μίαν διήγησιν ἕκαστῃ τῶν μήνων ἡμέρᾳ ἕως τοῦ Χριστοῦ Γενεθλίου συντέθηκε. Ἡ διήγησις μὲν ἕκαστη περὶ τοῦ ἡμῶν γενους ἤ περὶ τοῦ καιροῦ μυθεύματος ἦν. Καὶ αὐτὴ ἕκαστην τὴν γεγραπτόμενα διήγησιν τῇ τετραγώνῳ σελίδι κολλήσας καὶ ἐποιῆ τὸν τῶν καρύων βασιλικῶν ὁρμαθον ὅν ἐκ ὀροφῆς ἀνεκρεμάνει. Τότε τε ἡ μήτηερ καὶ ἐγὼ τε ὁ μοῦ ἀδελφὸς τε ἡ μοῦ ἀδελφὴ τὰς σελίδας ἐπὶ τῷ τῶν καρύων βασιλικῶν ὅρμαθῳ περικαθάψαμεν.

Τῆς σελίδος ...


Περὶ προσευχῆς τινος

Ἐν μὲν τῷ ἑλληνικῷ προσευχηταρίῳ μου προσευχή ἐστι ποιτικὴν μορφὴν ἔχουσα, τῆς δὲ ποιήσεως καλῆς οὔσης οὐ μέντοι καταλαμβάνω τὴν πάσων φράσεων δύναμιν· εἰ ὑμῖν δοκεῖ, φίλοι, ὠφελήσατέ με. Ἡ δὲ προσευχή ἐστιν αὕτη·

Παναγία Παρθένε, βοήθησον,
εἰς τὴν σὴν παρρησίαν γὰρ πάρεστιν.
Οὐ καιρὸς μετανοίας νῦν, ἄθλιε,
ἀλλὰ ανταποδόσεως ἔστηκεν.
Μετανοίας ἀργοῦσι τὰ δάκρυα,
τῶν κολάσεων δὲ περισσεύουσι.
Στεναγμοὶ ἐπιστροφῆς οὐκ ἀκούονται,
ὀδυρμός γὰρ καὶ θρῆνος αἰώνιος.
Ἡ παράκλησις ἄρτι ἠσθένισεν,
ἡ γὰρ κρίσις ...
Read more : Περὶ προσευχῆς τινος | Views : 6633 | Replies : 17


Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Οὐκ οἶδα, φίλοι, εἰ ἐπίστασθε τὰ νῦν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ ἥ ἐστιν ἡ πατρίς μου. Οἱ γὰρ ἄρχοντες οἱ Οὐκρανικοὶ ἀεὶ ἔλεγον ὅτι θέλουσι τὴν Οὐκρανίαν κοινωνὸν τῆς Εὐροπίας Συστάσεως γενέσθαι· οὐ μέντοι ὑπέγραψεν ὡς ἔμελλεν ὁ πρόεδρος ἡμῶν Βίκτωρ Ἰανουκόβικος ἐν Βίλνῳ τὰς σπονδὰς σὺν τῃ ΕΣ. Ἡ δὲ δημοσία αἰτία ἐστίν ὅτι αἱ συνθήκαι αἱ τῆς κοινωνίας ταύτης τῃ Οὐκρανίᾳ ὠφέλιμαι οὐκ εἰσίν. Διὰ τοῦτο ἐν Κιέβῳ, τοῦτο γὰρ μητρόπολις ἐστι, μεγάλοι μὲν ...
Read more : Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων | Views : 35042 | Replies : 71


Περὶ τοῦ ἐπανορθοῦν ἀλλήλους

Ὦ ἀγαθώτατοι φίλοι! Οἶμαι τοὺς πλείστους ἡμῶν ἐν τῇ ἀγορᾷ ταύτῃ εἶναι ἵνα μὲν μανθάνωσι τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν. Μανθάνοντες δὲ πολλάκις ἁμαρτάνομεν· διὰ τοῦτο δεῖ ἡμᾶς ὑπό τινος ἐπανορθοῦσθαι. Τοίνυν ἐπανορθῶμεν ἀλλήλους εἰ καὶ τὰ πταίσματα ἡμῶν οὐ βαρέα εἰσίν. Οὐ πρέπει ὀκνεῖν τοῦς ἀδελφούς ἐπανορθοῦν· κατανοῶ γὰρ ὅτι ἐνίοτε ἁμαρτανόντων τινὼν οὐδεὶς ἐπανορθοῖ αὐτούς. Ἄρα σύμφωνοί μοί ἐστε;
Read more : Περὶ τοῦ ἐπανορθοῦν ἀλλήλους | Views : 5219 | Replies : 10


Παραινέσεις τινὰς τοῖς τῶν γλωττῶν διδασκομένοις

Χαίρετε, ὦ διαδικτυϊκοὶ φίλοι.

Ὅταν εἰς τήνδε τὴν ἀγορὰν εἰσέρχωμαι καὶ τὰς ἄλλων παραγγελίας ἀναγιγνώσκω, ἐν αἳς οἳ μὲν τὴν ῥωμαϊκὴν τε καὶ τὴν ἑλληνικὴν γλῶτταν μαθεῖν λέγουσι βούλεσθαι, ἵνα καὶ ῥωμαϊστὶ καὶ ἑλληνιστὶ πρὸς ἄλλοις διαλεχθῆναι δύνωνται ὁμιλίαις καθημεριναῖς, οἳ δ’ ἀεὶ αἰτοῦνται καὶ ἐρωτῶνται, τίνες μέθοδοι ἄρισταί εἰσι καὶ τάχισταί τε καὶ ῥᾷσται, ἔγωγε μόνα ταῦτα ἐκείνοις τοῖς διδασκομένοις φίλοις ἂν βουλοίμην παραινεῖν ·

Πρῶτον μέν, τὴν ῥωμαϊκὴν γλῶττάν τε καὶ τὴν ἑλληνικὴν ...


What's the weather like where you live today (Greek)

τημερον εστι ψυχον. τοιουτος κυμος εστι απροσδοκητος νυν εν τη Λονδινιου πολει.

If you are new to this thread you might find this thread of weather language useful:
http://www.textkit.com/greek-latin-forum/viewtopic.php?f=12&t=60230
Read more : What's the weather like where you live today (Greek) | Views : 603388 | Replies : 3098


Colloquendi formulae: Errata

DE VARIIS LATINIS GRAECISQUE COLLOQUENDI FORMULIS ENCHIRIDION

Menda seu errata corrigenda

Locus, Χωρίον: Enchiridii titulus graece.
Mendum seu erratum, Πταῖσμα: ΑΝΓΛΙΚΗΝ.
Scribendum est, Γράφεσθαι δεῖ: ΑΓΓΛΙΚΗΝ.

Locus, Χωρίον: Enchiridii titulus graece.
Mendum seu erratum, Πταῖσμα: ΜΕΘΕΡΜΕΝΕΥΤΕΙΣΩΝ.
Scribendum est, Γράφεσθαι δεῖ: ΜΕΘΕΡΜΗΝΕΥΤΕΙΣΩΝ.

Locus, Χωρίον: Prologus graece.
Mendum seu erratum, Πταῖσμα: Passim.
Scribendum est, Γράφεσθαι δεῖ: (Iterum vide prologum totum rescriptum.)

Locus, Χωρίον: Tabula prima.
Mendum seu erratum, Πταῖσμα: ἐπιθυμεθείς.
Scribendum est, Γράφεσθαι δεῖ: ἐπιθυμηθείς.

Locus, Χωρίον: ...
Read more : Colloquendi formulae: Errata | Views : 3665 | Replies : 6


Colloquendi formulae: Tabula vicesima sexta, pars altera

TABULA VICESIMA SEXTA (pars altera)
ΠΙΝΑΞ Ο ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΤΟΣ (μέρος τὸ ἕτερον)

Some idioms and proverbs (cont.)

He’s falling into the trap. A transenna turdus lumbricum petit. Εἰς τὴν παγίδα ἐμπίπτει. Εἰς παγίδας ἐμπλέκεται.

He is stunned, embarrassed, dumbfounded. Haeret illi aqua. Stupet. Κωφᾶται. Ἀποσιωπᾷ.

You rub salt in the wound. You poke a hornet’s nest. Obductam refricas cicatricem. Τὰς σφηκιὰς ἐρεθίζεις.

The speech (talk) makes no sense whatsoever. Nec pes nec caput sermonis ...
Read more : Colloquendi formulae: Tabula vicesima sexta, pars altera | Views : 1548 | Replies : 0


Colloquendi formulae: Tabula vicesima sexta, pars prior

TABULA VICESIMA SEXTA (ULTIMA VEL POSTREMA, pars prior)
ΠΙΝΑΞ Ο ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΤΟΣ (ΕΣΧΑΤΟΣ, μέρος τὸ πρότερον)

Some idioms and proverbs. Idiotismi et proverbia. Ἰδιωτισμοὶ καὶ παροιμίαι.

To spill the beans. To let the cat out of the bag. Aperire cuniculos. Τοὺς ὑπονόμους ἐκφαίνειν.

To labor in vain. To waste one’s labor. To lose one’s time and trouble. Aquam perdere. Aquam in cribro gerere. Ebur atramento candefacere postulas. Κοσκίνῳ φέρειν ὕδωρ. Λίθον ἕψειν (ξαίνειν). Αἰθίοπα ...
Read more : Colloquendi formulae: Tabula vicesima sexta, pars prior | Views : 1565 | Replies : 0


Colloquendi formulae: Tabula vicesima quinta, pars tertia

TABULA VICESIMA QUINTA (pars tertia et ultima)
ΠΙΝΑΞ Ο ΠΕΜΠΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΤΟΣ (μέρος τὸ τρίτον καὶ ἔσχατον)

Several interrogative expressions (cont.)

What else do you want? Quid vis amplius? Τί βούλει πλέον; Τί ἔτι;

What more do you (all) want? Quid vultis amplius? Τί πρὸς τούτοις ἔτι βούλεσθε;

Do you want anything else from me? What else can I do for you? Numquid aliud me vis? Μῶν ἄλλο ἐστί σοι βουλομένῳ;

What else? Is there ...
Read more : Colloquendi formulae: Tabula vicesima quinta, pars tertia | Views : 1549 | Replies : 0


 

Login  •  Register


Statistics

Total posts 127955 • Total topics 15915 • Total members 4277