Textkit Logo

It is currently Fri Aug 18, 2017 6:34 pm

News News of The Agora

Site map of The Agora » Forum : The Agora

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.

ετεκεν γυναικη μου υιον

χαιρετε φοιλοι μου

ετεκεν γυναικη μου υιω. εκαλεσεν το ονομα αυτω Σαμουελ! εποιησα κιναματογραφην λεγειν περι αυτου. δυνετε υμεις Αυτον βλεπειν, εν ελλινηστι ωδε
Read more : ετεκεν γυναικη μου υιον | Views : 2193 | Replies : 5


Περὶ τοῦ Σαοὺλ καὶ Δαυίδ

Πρότερον μὲν τὰς βίβλους τῶν βασιλείων ἀναγινώσκων οὐκ ἐνεθυμούμην ποτὲ τὸ ἐρώτημα τοῦτο, νῦν δὲ συνίημι ὅτι οὐκ οἶδα τὴν ἀπόκρισιν. Διὰ τί ἀπεβαλεν μὲν ὁ Θεὸς τὸν Σαοὺλ τῆς βασιλείας αὐτὸν στερίσκων, τῷ δὲ Δαυίδ ἀφῆκε τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ; Μὴ δεινοτέρα ἡ τοῦ Σαοὺλ ἀπείθεια ἦν ἢ ἡ μοιχεία τοῦ Δαυίδ;
Read more : Περὶ τοῦ Σαοὺλ καὶ Δαυίδ | Views : 2400 | Replies : 7


Ἐκ τοῦ βιβλίου τῶν ἡμερῶν μου

Τετελεύτηκα τὴν ἀνάγνωσιν ῥᾳδίαν τε καὶ ἐπιτηδείαν ἐκ τῆς τοῦ Ξενοφῶντος Ἀναβάσεως


Image
Θάλαττα, θάλαττα, βοῶσιν οἱ Ἕλληνες.

Πολλοὶ μαθηταὶ ἐν πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ μανθάνουσιν τὴν Ἑλληνικὴν ἀναγιγνώσκοντες τὴν τοῦ Ξενοφῶντος Ἀνάβασιν. Αὕτη μὲν ἡ βίβλος ῥᾳδίων ἐστὶ τοῖς νέοις μαθηταῖς ἢ ἄλλαι γραφαὶ ἐν τῇ Ἀττικῇ διαλέκτῳ γεγραμμέναι, χαλεπωτέρα δὲ ὥστε τὸ μὴ τὴν ἠχωγραφὴν αὐτῆς συνιέναι. Διὰ τοῦτο ἄμεινόν ἐστι τοῖς ἀρχομένοις γε ἀκούειν τὴν ἀνάγνωσιν ῥᾳδίαν τε καὶ ἐπιτηδείαν, ἣν ἐνταῦθα ...
Read more : Ἐκ τοῦ βιβλίου τῶν ἡμερῶν μου | Views : 1709 | Replies : 2


τὶ ἤγγελται σοὶ καλὸν ἐστίν τήμερον;

ἐν Βρεττανίᾳ ἐγένοντο μὲν γάμοι μεταξύ γυναικὸς καὶ γυναικὸς, μεταξύ δὲ ἀνδρὸς καὶ ἀνδρός. οὐδέποτε πρότερον ἐν Βρεττανίαν ἐγένετο γάμοι τοιοῦτοι.
ουκ ἔχω καλῶς Ἐλληνιστί γλῶσσαν

Προτῶν --

έμι τεκνέ ἀπο ΠάγυρΔουτᾳ. ανάγνοσω Ξενοφοῦ Ἀνάβασις. αρχέ ἔν δύο καί δέκα μενῶν. επεί τριά μενῶν κάκος Έλλενιστικε γλοσσέ εχω. ελπιδε εχω καλῶς!

Δεύτερον (σύν λέξικον) --
Δεύτερον (σύν βίβλον λεξικόν)

εἰμί τεχνίτης ἐν ΠάγυρΔουταᾳ. ἀναγινώσκω Ξενοφοῦ Ἀνάβασις. ἀρχή ἐν δώδεκα μήν ἐτους. ἐπεί τρία μήνοις κακός Ἐλληνιστί γλῶσσαν ἔχω. ἐλπίν ἔχω καλῶς!
Read more : ουκ ἔχω καλῶς Ἐλληνιστί γλῶσσαν | Views : 1490 | Replies : 1


long and short greek vowels

How does one tell if a a greek vowel is long or short from the dictionary?
Read more : long and short greek vowels | Views : 2048 | Replies : 2


Τίς τὴν ἴδιαν Xριστοῦ Γενεθλίῳ παράδοσιν ἔχεις;

Ἡ μήτηρ ἐμὴ τὴν μίαν διήγησιν ἕκαστῃ τῶν μήνων ἡμέρᾳ ἕως τοῦ Χριστοῦ Γενεθλίου συντέθηκε. Ἡ διήγησις μὲν ἕκαστη περὶ τοῦ ἡμῶν γενους ἤ περὶ τοῦ καιροῦ μυθεύματος ἦν. Καὶ αὐτὴ ἕκαστην τὴν γεγραπτόμενα διήγησιν τῇ τετραγώνῳ σελίδι κολλήσας καὶ ἐποιῆ τὸν τῶν καρύων βασιλικῶν ὁρμαθον ὅν ἐκ ὀροφῆς ἀνεκρεμάνει. Τότε τε ἡ μήτηερ καὶ ἐγὼ τε ὁ μοῦ ἀδελφὸς τε ἡ μοῦ ἀδελφὴ τὰς σελίδας ἐπὶ τῷ τῶν καρύων βασιλικῶν ὅρμαθῳ περικαθάψαμεν.

Τῆς σελίδος ...


Περὶ προσευχῆς τινος

Ἐν μὲν τῷ ἑλληνικῷ προσευχηταρίῳ μου προσευχή ἐστι ποιτικὴν μορφὴν ἔχουσα, τῆς δὲ ποιήσεως καλῆς οὔσης οὐ μέντοι καταλαμβάνω τὴν πάσων φράσεων δύναμιν· εἰ ὑμῖν δοκεῖ, φίλοι, ὠφελήσατέ με. Ἡ δὲ προσευχή ἐστιν αὕτη·

Παναγία Παρθένε, βοήθησον,
εἰς τὴν σὴν παρρησίαν γὰρ πάρεστιν.
Οὐ καιρὸς μετανοίας νῦν, ἄθλιε,
ἀλλὰ ανταποδόσεως ἔστηκεν.
Μετανοίας ἀργοῦσι τὰ δάκρυα,
τῶν κολάσεων δὲ περισσεύουσι.
Στεναγμοὶ ἐπιστροφῆς οὐκ ἀκούονται,
ὀδυρμός γὰρ καὶ θρῆνος αἰώνιος.
Ἡ παράκλησις ἄρτι ἠσθένισεν,
ἡ γὰρ κρίσις ...
Read more : Περὶ προσευχῆς τινος | Views : 4099 | Replies : 17


Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Οὐκ οἶδα, φίλοι, εἰ ἐπίστασθε τὰ νῦν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ ἥ ἐστιν ἡ πατρίς μου. Οἱ γὰρ ἄρχοντες οἱ Οὐκρανικοὶ ἀεὶ ἔλεγον ὅτι θέλουσι τὴν Οὐκρανίαν κοινωνὸν τῆς Εὐροπίας Συστάσεως γενέσθαι· οὐ μέντοι ὑπέγραψεν ὡς ἔμελλεν ὁ πρόεδρος ἡμῶν Βίκτωρ Ἰανουκόβικος ἐν Βίλνῳ τὰς σπονδὰς σὺν τῃ ΕΣ. Ἡ δὲ δημοσία αἰτία ἐστίν ὅτι αἱ συνθήκαι αἱ τῆς κοινωνίας ταύτης τῃ Οὐκρανίᾳ ὠφέλιμαι οὐκ εἰσίν. Διὰ τοῦτο ἐν Κιέβῳ, τοῦτο γὰρ μητρόπολις ἐστι, μεγάλοι μὲν ...
Read more : Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων | Views : 17649 | Replies : 71


 

Login  •  Register


Statistics

Total posts 122394 • Total topics 15235 • Total members 20970