Textkit Logo

It is currently Sat Dec 20, 2014 12:21 pm

News News of The Agora

Site map of The Agora » Forum : The Agora

Enter the Agora to try to communicate with others in Latin and Ancient Greek.


ουκ ἔχω καλῶς Ἐλληνιστί γλῶσσαν

Προτῶν --

έμι τεκνέ ἀπο ΠάγυρΔουτᾳ. ανάγνοσω Ξενοφοῦ Ἀνάβασις. αρχέ ἔν δύο καί δέκα μενῶν. επεί τριά μενῶν κάκος Έλλενιστικε γλοσσέ εχω. ελπιδε εχω καλῶς!

Δεύτερον (σύν λέξικον) --
Δεύτερον (σύν βίβλον λεξικόν)

εἰμί τεχνίτης ἐν ΠάγυρΔουταᾳ. ἀναγινώσκω Ξενοφοῦ Ἀνάβασις. ἀρχή ἐν δώδεκα μήν ἐτους. ἐπεί τρία μήνοις κακός Ἐλληνιστί γλῶσσαν ἔχω. ἐλπίν ἔχω καλῶς!
Read more : ουκ ἔχω καλῶς Ἐλληνιστί γλῶσσαν | Views : 531 | Replies : 1


long and short greek vowels

How does one tell if a a greek vowel is long or short from the dictionary?
Read more : long and short greek vowels | Views : 718 | Replies : 2


Τίς τὴν ἴδιαν Xριστοῦ Γενεθλίῳ παράδοσιν ἔχεις;

Ἡ μήτηρ ἐμὴ τὴν μίαν διήγησιν ἕκαστῃ τῶν μήνων ἡμέρᾳ ἕως τοῦ Χριστοῦ Γενεθλίου συντέθηκε. Ἡ διήγησις μὲν ἕκαστη περὶ τοῦ ἡμῶν γενους ἤ περὶ τοῦ καιροῦ μυθεύματος ἦν. Καὶ αὐτὴ ἕκαστην τὴν γεγραπτόμενα διήγησιν τῇ τετραγώνῳ σελίδι κολλήσας καὶ ἐποιῆ τὸν τῶν καρύων βασιλικῶν ὁρμαθον ὅν ἐκ ὀροφῆς ἀνεκρεμάνει. Τότε τε ἡ μήτηερ καὶ ἐγὼ τε ὁ μοῦ ἀδελφὸς τε ἡ μοῦ ἀδελφὴ τὰς σελίδας ἐπὶ τῷ τῶν καρύων βασιλικῶν ὅρμαθῳ περικαθάψαμεν.

Τῆς σελίδος ...


Περὶ προσευχῆς τινος

Ἐν μὲν τῷ ἑλληνικῷ προσευχηταρίῳ μου προσευχή ἐστι ποιτικὴν μορφὴν ἔχουσα, τῆς δὲ ποιήσεως καλῆς οὔσης οὐ μέντοι καταλαμβάνω τὴν πάσων φράσεων δύναμιν· εἰ ὑμῖν δοκεῖ, φίλοι, ὠφελήσατέ με. Ἡ δὲ προσευχή ἐστιν αὕτη·

Παναγία Παρθένε, βοήθησον,
εἰς τὴν σὴν παρρησίαν γὰρ πάρεστιν.
Οὐ καιρὸς μετανοίας νῦν, ἄθλιε,
ἀλλὰ ανταποδόσεως ἔστηκεν.
Μετανοίας ἀργοῦσι τὰ δάκρυα,
τῶν κολάσεων δὲ περισσεύουσι.
Στεναγμοὶ ἐπιστροφῆς οὐκ ἀκούονται,
ὀδυρμός γὰρ καὶ θρῆνος αἰώνιος.
Ἡ παράκλησις ἄρτι ἠσθένισεν,
ἡ γὰρ κρίσις ...
Read more : Περὶ προσευχῆς τινος | Views : 1531 | Replies : 17


Περὶ τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ πραγμάτων

Οὐκ οἶδα, φίλοι, εἰ ἐπίστασθε τὰ νῦν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ ἥ ἐστιν ἡ πατρίς μου. Οἱ γὰρ ἄρχοντες οἱ Οὐκρανικοὶ ἀεὶ ἔλεγον ὅτι θέλουσι τὴν Οὐκρανίαν κοινωνὸν τῆς Εὐροπίας Συστάσεως γενέσθαι· οὐ μέντοι ὑπέγραψεν ὡς ἔμελλεν ὁ πρόεδρος ἡμῶν Βίκτωρ Ἰανουκόβικος ἐν Βίλνῳ τὰς σπονδὰς σὺν τῃ ΕΣ. Ἡ δὲ δημοσία αἰτία ἐστίν ὅτι αἱ συνθήκαι αἱ τῆς κοινωνίας ταύτης τῃ Οὐκρανίᾳ ὠφέλιμαι οὐκ εἰσίν. Διὰ τοῦτο ἐν Κιέβῳ, τοῦτο γὰρ μητρόπολις ἐστι, μεγάλοι μὲν ...


Περὶ τοῦ ἐπανορθοῦν ἀλλήλους

Ὦ ἀγαθώτατοι φίλοι! Οἶμαι τοὺς πλείστους ἡμῶν ἐν τῇ ἀγορᾷ ταύτῃ εἶναι ἵνα μὲν μανθάνωσι τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν. Μανθάνοντες δὲ πολλάκις ἁμαρτάνομεν· διὰ τοῦτο δεῖ ἡμᾶς ὑπό τινος ἐπανορθοῦσθαι. Τοίνυν ἐπανορθῶμεν ἀλλήλους εἰ καὶ τὰ πταίσματα ἡμῶν οὐ βαρέα εἰσίν. Οὐ πρέπει ὀκνεῖν τοῦς ἀδελφούς ἐπανορθοῦν· κατανοῶ γὰρ ὅτι ἐνίοτε ἁμαρτανόντων τινὼν οὐδεὶς ἐπανορθοῖ αὐτούς. Ἄρα σύμφωνοί μοί ἐστε;
Read more : Περὶ τοῦ ἐπανορθοῦν ἀλλήλους | Views : 1228 | Replies : 10


Παραινέσεις τινὰς τοῖς τῶν γλωττῶν διδασκομένοις

Χαίρετε, ὦ διαδικτυϊκοὶ φίλοι.

Ὅταν εἰς τήνδε τὴν ἀγορὰν εἰσέρχωμαι καὶ τὰς ἄλλων παραγγελίας ἀναγιγνώσκω, ἐν αἳς οἳ μὲν τὴν ῥωμαϊκὴν τε καὶ τὴν ἑλληνικὴν γλῶτταν μαθεῖν λέγουσι βούλεσθαι, ἵνα καὶ ῥωμαϊστὶ καὶ ἑλληνιστὶ πρὸς ἄλλοις διαλεχθῆναι δύνωνται ὁμιλίαις καθημεριναῖς, οἳ δ’ ἀεὶ αἰτοῦνται καὶ ἐρωτῶνται, τίνες μέθοδοι ἄρισταί εἰσι καὶ τάχισταί τε καὶ ῥᾷσται, ἔγωγε μόνα ταῦτα ἐκείνοις τοῖς διδασκομένοις φίλοις ἂν βουλοίμην παραινεῖν ·

Πρῶτον μέν, τὴν ῥωμαϊκὴν γλῶττάν τε καὶ τὴν ἑλληνικὴν ...


What's the weather like today (φθινόπωρον)

ἐκεῖ ἐν Βρεττανίᾳ παράλογος χειμών κατέβαλε πολλὰ δενδρὰ.
Read more : What's the weather like today (φθινόπωρον) | Views : 47218 | Replies : 808


Colloquendi formulae: Errata

DE VARIIS LATINIS GRAECISQUE COLLOQUENDI FORMULIS ENCHIRIDION

Menda seu errata corrigenda

Locus, Χωρίον: Enchiridii titulus graece.
Mendum seu erratum, Πταῖσμα: ΑΝΓΛΙΚΗΝ.
Scribendum est, Γράφεσθαι δεῖ: ΑΓΓΛΙΚΗΝ.

Locus, Χωρίον: Enchiridii titulus graece.
Mendum seu erratum, Πταῖσμα: ΜΕΘΕΡΜΕΝΕΥΤΕΙΣΩΝ.
Scribendum est, Γράφεσθαι δεῖ: ΜΕΘΕΡΜΗΝΕΥΤΕΙΣΩΝ.

Locus, Χωρίον: Prologus graece.
Mendum seu erratum, Πταῖσμα: Passim.
Scribendum est, Γράφεσθαι δεῖ: (Iterum vide prologum totum rescriptum.)

Locus, Χωρίον: Tabula prima.
Mendum seu erratum, Πταῖσμα: ἐπιθυμεθείς.
Scribendum est, Γράφεσθαι δεῖ: ἐπιθυμηθείς.

Locus, Χωρίον: ...
Read more : Colloquendi formulae: Errata | Views : 1191 | Replies : 6


 

Login  •  Register


Statistics

Total posts 103005 • Total topics 13165 • Total members 18427